Normacol, granules 620 mg / g

Illustratie van Normacol, granules 620 mg / g
Stof(fen) Sterculia
Toelating Nederland
Producent Euro Registratie Collectief
Verdovend Nee
ATC-Code A06AC03
Farmacologische groep Geneesmiddelen voor constipatie

Vergunninghouder

Euro Registratie Collectief

Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
Normacol, granules 620 mg/g Sterculia EU-Pharma

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Normacol is een laxeermiddel.

Normacol wordt gebruikt voor behandeling van chronische verstopping (obstipatie).

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Normacol niet

 • bij plotseling optredende buikpijn;
 • bij vernauwing en/of afsluiting van het spijsverteringstelsel. Dit kunt u herkennen aan de volgende symptomen: gebrek aan eetlust, misselijkheid, braken en buikpijn.

Wees extra voorzichtig met Normacol

 • Verstopping dient eerst te worden behandeld met aangepaste dieetmaatregelen, zoals meer vezels in de voeding en meer drinken. Ook meer lichaamsbeweging heeft vaak een gunstig effect. Laxeermiddelen dienen pas toegepast te worden als bovengenoemde maatregelen onvoldoende resultaat opleveren.
 • Niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder een arts te raadplegen.
 • Normacol dient ingenomen te worden met een grote hoeveelheid water, dit om afsluiting van het spijsverteringstelsel te voorkomen.
 • Als u het inneemt wanneer u van plan bent om te gaan liggen (rusten/slapen). Normacol dient niet ingenomen te worden vlak voor het slapen gaan.
 • Normacol bevat sucrose (saccharose): 2,4 g/10 g.

Raadpleeg uw arts indien één van bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Er zijn geen wisselwerkingen met andere geneesmiddelen vastgesteld.

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Zwangerschap en borstvoeding

Dit geneesmiddel kan, voor zover bekend, zonder gevaar voor de vrucht of de pasgeborene, overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt in de zwangerschap en bij het geven van borstvoeding (lactatie).

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Normacol heeft geen invloed op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Normacol

Dit geneesmiddel bevat 2,4 g sucrose (saccharose) per 10 g korrels. Bij gebruik van de aanbevolen dagdosering, levert elke dosis 2,4 g sucrose per 10 g korrels. Niet geschikt bij een erfelijke fructose intolerantie, glucose-galactose malabsorptie syndroom, of sucrase-isomaltase deficiëntie; kan maagdarmklachten en diarree veroorzaken.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Dosering

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar:

 • 2 maal daags 1 sachet na de maaltijd

Kinderen van 6 - 12 jaar:

 • 2 maal daags ½ sachet na de maaltijd

In geval u bemerkt dat Normacol te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wijze van gebruik

De korrels droog in de mond brengen en doorslikken met een glas water, vruchtensap of andere vloeistof.

Wat u moet doen wanneer u meer van Normacol heeft gebruikt dan u zou mogen

Wanneer u te veel Normacol heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Bij inname van te grote hoeveelheden Normacol dient u veel water te drinken.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Normacol in te nemen

Neem nooit een dubbele dosis van Normacol om zo de vergeten dosis in te halen.

Als u een dosis bent vergeten, neem dan gewoon uw volgende dosis op het moment dat deze was voorzien.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Normacol bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Een onaangenaam vol gevoel in de bovenbuik is gemeld bij het gebruik van Normacol. Ook zijn er gevallen van verstopping van de slokdarm gemeld. De frequentie van deze bijwerkingen is niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaar Normacol beneden 25 °C in de originele verpakking.

De verpakking goed gesloten houden ter bescherming tegen vocht en licht.

Gebruik Normacol niet meer na de vervaldatum, die staat vermeld op het etiket op de verpakking na “houdbaar tot:”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

Wat bevat Normacol

 • Het werkzame bestanddeel is: sterculia gom. Normacol bevat 620 milligram sterculia gom per gram.
 • De overige bestanddelen zijn: natriumbicarbonaat, talk, titaandioxide (E 171), vanilline, paraffine, sucrose (saccharose).

Hoe ziet NORMACOL er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Normacol is een geneesmiddel in de vorm van korrels (granulaat).

Normacol is verpakt in een doos van 30 sachets met elk 10 gram korrels.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder/ompakker:

Euro Registratie Collectief b.v. Van der Giessenweg 5

2921 LP Krimpen a/d IJssel

Fabrikant:

Norgine Pharma

Rue Ethé Virton 29 BP 109

28102 Dreux

Frankrijk

In het register ingeschreven onder

RVG 106284//09259 Normacol, granules 620 mg/g (België)

Deze bijsluiter is voor de laatste heer goedgekeurd in februari 2010

Euro Registratie Collectief b.v., 251109-111209

Advertentie

Stof(fen) Sterculia
Toelating Nederland
Producent Euro Registratie Collectief
Verdovend Nee
ATC-Code A06AC03
Farmacologische groep Geneesmiddelen voor constipatie

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.