Nortrilen 10 mg, filmomhulde tabletten

ATC-Code
N06AA10
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Lundbeck
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Nervensystem
Therapeutische groep Psychoanaleptika
Farmacologische groep Antidepressiva
Chemische groep Nichtselektive monoamin-wiederaufnahmehemmer
Stof Nortriptylin

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Lundbeck

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Nortrilen is een antidepressivum. Dat wil zeggen dat Nortrilen de klachten waarmee een depressie gepaard gaat, zoals neerslachtige stemming, interesseverlies, dagschommelingen (‘s avonds een betere stemming dan ‘s morgens), doorslaapstoornissen (vroeg wakker worden en niet meer kunnen inslapen) en gewichtsverlies tegengaat.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Nortrilen niet:

 • als u een acuut hartinfarct (myocardinfarct) heeft gehad.
 • als u hartritmestoornissen heeft die op een electrocardiogram (hartfilmpje) gezien worden.
 • als u behandeld wordt met een MAOI (monoamine-oxidase remmers, een ander soort middel tegen depressie).
 • als u allergisch bent voor nortriptyline of voor een van de bestanddelen van Nortrilen die aan het begin van deze bijsluiter zijn genoemd (zie rubiek 6 “Aanvullende informatie”). Raadpleeg uw arts als u meent hiervoor allergisch te zijn.

Wees extra voorzichtig met Nortrilen

Gedachten over zelfmoord en verergering van uw depressie of angststoornis

Als u depressief bent en/of lijdt aan angststoornissen kunt u soms gedachten hebben over zelfbeschadiging of zelfmoord. Deze gedachten kunnen toenemen als u voor het eerst middelen tegen depressie (antidepressiva) gaat innemen, aangezien deze geneesmiddelen allemaal de tijd nodig hebben, in het algemeen ongeveer 2 weken of soms langer, om te gaan werken. U heeft een meer waarschijnlijke kans dat u dit soort gedachten vertoont:

 • als u al eerder gedachten heeft gehad over zelfmoord of zelfbeschadiging
 • als u een jong volwassene bent. Informatie uit klinische onderzoeken heeft een toegenomen risico aangetoond op zelfmoordgedrag bij jonge volwassenen jonger dan 25 jaar oud met psychiatrische aandoeningen die behandeld werden met een antidepressivum. Als u op enig moment gedachten over zelfbeschadiging of zelfmoord hebt, neem dan direct contact op met uw arts of ga direct naar het ziekenhuis. Het kan helpen als u een vriend of familielid vertelt dat u zich depressief voelt of dat u lijdt aan een angststoornis, en hen vragen deze bijsluiter te lezen. U kunt hen vragen u te vertellen of zij denken dat uw depressie of angststoornis erger wordt of dat zij zich zorgen maken over veranderingen in uw gedrag.

Wees extra voorzichtig indien:

 • u ooit toevallen/stuipen (epilepsie) heeft gehad
 • u problemen heeft met urineren
 • u prostaat vergroting heeft
 • u leverklachten heeft
 • u hartklachten heeft
 • u problemen aan de schildklier heeft
 • u glaucoom heeft (verhoogde druk binnen het oog)
 • u wordt behandeld voor diabetes. Het kan noodzakelijk zijn om uw diabetes therapie aan te passen wanneer uw Nortrilen behandeling start.
 • u een geestesziekte heeft anders dan depressie.
 • u moet worden geopereerd. Informeer uw arts dat u dit geneesmiddel gebruikt.
 • u nierfunctiestoornissen heeft
 • u een lage bloeddruk heeft
 • u keelpijn, koorts en symptomen van influenza in de eerste 10 weken van de behandeling heeft
 • u overmatige koorts (hyperpyrexie) heeft.

Gebruik bij kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar

Nortrilen dient niet te worden gebruikt bij de behandeling van kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar. Patiënten jonger dan 18 jaar hebben een verhoogd risico op zelfmoordpogingen, zelfmoordgedachten en vijandigheid (voornamelijk agressie, oppositioneel gedrag en woede) als zij behandeld worden met geneesmiddelen uit deze therapeutische klasse.

Ouderen

Ouderen patiënten dienen op te passen voor bloeddrukdaling door bijvoorbeeld snel opstaan uit een zittende of liggende houding soms gepaard gaande met duizeligheid.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Extra aandacht is nodig indien u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • Middelen met een stimulerende werking op een bepaald deel van het zenuwstelsel (sympathicomimetica), zoals adrenaline, efedrine, isoprenaline, noradrenaline, fenylefrine, en fenylpropanolamine (zit in bepaalde hoestmiddelen)
 • Bepaalde bloeddruk verlagende middelen, zoals guanethidine, betadine, reserpine, clonidine en methyldopa. Middelen zoals Nortrilen kunnen de anithypertensieve werking tegengaan
 • Middelen met een remmende werking op een bepaald deel van het zenuwstelsel (anticholinergica). Middelen zoals Nortrilen kunnen de effecten van deze geneesmiddelen op de ogen, het centraal zenuwstelsel, de darmen en de blaas versterken, wat kan leiden tot onder andere verstopping (constipatie/obstipatie) of koorts
 • Middelen die het centraal zenuwstelsel onderdrukken, zoals alcohol of barbituraten. Nortrilen kan de effecten van dergelijke middelen versterken
 • Middelen (neuroleptica) tegen psychosen (ernstige geestesziekte) of middelen tegen hartritmestoornissen (antiaritmica)
 • Middelen tegen schimmels (antimycotica)
 • Middelen die de schildklier stimuleren (thyreomimetica)
 • Disulfiram (hulpmiddel bij de behandeling van alcoholisme) of tramadol (voor de behandeling van acute en chronische matige tot ernstige pijn)
 • Behandeling met ECT (electroshocktherapie)
 • Middelen die een versterkende werking hebben op het serotoninesysteem, zoals selectieve serotonine heropname remmers (SSRIs). Een zeldzame aandoening die bekend staat als serotoninesyndroom kan zich ontwikkelen. Symptomen kunnen zijn: hoge koorts, onrust, verwardheid, trillen en abrupte spiersamentrekkingen.
 • De afbraak in de darm van levodopa (een middel tegen de ziekte van Parkinson) wordt door Nortrilen versterkt.
 • Barbituraten (slaapmiddelen), orale anticonceptiva, fenytoine en carbamazepine (middelen tegen epilepsie) kunnen het plasma niveau van Nortrilen verlagen. De dosis van Nortrilen moet mogelijk worden aangepast
 • Cimetidine (gebruikt bij de behandeling van maagzweer), methylfenidaat (gebruikt bij de behandeling van hyperactiviteit) en calcium kanaal blokkers (gebruikt bij de behandeling van een hoge bloeddruk) kunnen de plasmaspiegel van Nortrilen verhogen. De kans op bijwerkingen wordt door deze geneesmiddelen vergroot. De dosis van Nortrilen moet mogelijk worden aangepast.

Gebruik van Nortrilen met voedsel en drank

U kunt de tabletten innemen met een glas water. Nortrilen kan met of zonder voedsel worden ingenomen

Zoals voor vele geneesmiddelen wordt gelijktijdig gebruik van Nortrilen met alcohol afgeraden.

Zwangerschap en borstvoeding

U wordt aangeraden Nortrilen alleen tijdens de zwangerschap te gebruiken na overleg met uw arts. Indien u reeds Nortrilen gebruikt en vervolgens zwanger raakt moet u dit aan uw arts bekend maken. Ook tijdens de periode van de borstvoeding is voorzichtigheid geboden.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Door de kalmerende werking van Nortrilen kan uw reactievermogen verminderen. Gebruik geen gereedschap of gebruik geen machines.

Belangrijke informatie over een bestanddeel van Nortrilen

Nortrilen bevat lactose. Indien uw arts u heeft medegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het gebruik van Nortrilen nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Volwassenen:

Starten met 1 tablet Nortrilen 50 mg éénmaal per dag, toegediend in de morgen of 25 mg drie maal per dag. Zonodig kan de arts de dosis geleidelijk verhogen met 25 mg om de andere dag tot een dosering van 100 - 150 mg éénmaal per dag (zelden 200 mg per dag). De toegevoegde tabletten dienen bij voorkeur ‘s morgens te worden ingenomen.

Wanneer na 2 - 4 weken behandeling met de maximale dosering geen verbetering optreedt, dient u dit met uw arts te bespreken. Bij een bevredigende respons zal uw arts de voorgeschreven dosering nog minimaal 4 weken voortzetten. Daarna zal uw arts in overleg met u proberen de dosering geleidelijk te verminderen tot een onderhoudsdosering van gewoonlijk 50 - 100 mg per dag.

Oudere patiënten:

Starten met 1 tablet Nortrilen 25 mg éénmaal per dag of 10 mg 2-3 maal per dag. Zonodig kan de arts de dosis geleidelijk verhogen met 10 - 20 mg om de andere dag tot een dosering van 150 mg per dag.

De toegevoegde tabletten dienen bij voorkeur ‘s morgens te worden ingenomen.

Kinderen

Het gebruik van Nortrilen bij kinderen en adolescenten wordt niet aanbevolen wegens het ontbreken van gegevens over de veiligheid en werkzaamheid.

Nierfunctiestoornis

Uw arts zal in geval van een nierfunctiestoornis de dosering voorzichtig en geleidelijk vermeerderen of verminderen. In de meeste gevallen zal echter de gebruikelijke dosering worden gegeven.

Leverfunctiestoornis

Uw arts zal in geval van een leverfunctiestoornis zorgvuldig doseren zo mogelijk aan de hand van metingen in uw bloed.

Duur van de behandeling

Wanneer na 2 - 4 weken behandeling met de maximale dosering geen verbetering optreedt, dient u dit met uw arts te bespreken.

Bij een bevredigende respons zal uw arts de voorgeschreven dosering nog minimaal 4 weken voortzetten

Wat u moet doen als u meer van Nortrilen heeft gebruikt dan u zou mogen:

Wanneer u per ongeluk een tablet Nortrilen te veel hebt ingenomen kunnen eventueel bijwerkingen, zoals slaperigheid, droge mond, duizeligheid of misselijkheid ontstaan of verergeren. Wanneer u veel meer Nortrilen hebt ingenomen dan is voorgeschreven, kunnen ernstige en soms levensgevaarlijke bijwerkingen ontstaan, zoals opwinding, hallucinaties, ademhalingsproblemen, hartproblemen, coma tot de dood (hartstilstand). U dient in dat geval dan ook direct contact op te nemen met uw arts.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Nortrilen te gebruiken:

Neem geen dubbele dosis Nortrilen om een vergeten dosis Nortrilen in te halen.

Als u stopt met het innemen van Nortrilen:

U mag pas stoppen met Nortrilen te gebruiken als uw arts daartoe besluit.

De behandeling loopt bij voorkeur door tot 4 à 6 maanden na het verdwijnen van de klachten.

De behandeling dient niet ineens te worden beëindigd. De dosis dient geleidelijk te worden verlaagd gedurende een week of langer. Hoewel antidepressiva niet verslavend zijn, kan abrupt afbreken van de behandeling na langdurig gebruik misselijkheid en hoofdpijn veroorzaken. De behandeling met Nortrilen dient dan ook niet ineens te worden beëindigd. De dosis dient geleidelijk te worden verlaagd gedurende een week of langer.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Nortrilen bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Omdat depressieve patiënten een aantal klachten kunnen hebben die lijken op de bijwerkingen van antidepressiva is het vaak moeilijk vast te stellen of de symptomen een gevolg zijn van de depressie of veroorzaakt worden door het geneesmiddel voor de behandeling van de depressie.

De bijwerkingen van Nortrilen en/of andere tricyclische antidepressiva worden per orgaansysteem en frequentie vermeld. De frequenties worden als volgt weergegeven: zeer vaak (≥1/10); vaak (≥ 1/100, <1/10); soms (≥ 1/1000, < 1/100); zelden (≥1/10000, <1/1000); zeer zelden (< 1/10000), onbekend (kan niet geschat worden op basis van de aanwezige gegevens).

Onderzoeken

Vaak: gewichtstoename, afwijkingen van het hartfilmpje (elektrocardiogram (ECG)): Soms: verhoogde druk in het oog (intraoculaire druk).

Zelden: gewichtsafname, abnormale lever functie test, verhoogd bloed leverenzymen.

Hartaandoeningen

Zeer vaak: hartkloppingen (palpitaties), versnelde hartslag (tachycardie).

Vaak: slecht functioneren van de hartkamer (ventriculaire disfunctie), bepaalde stoornis in de geleiding van het hart, leidend tot ritmestoornissen (atrioventriculair blok), geleidingsstoornissen

Zelden: stoornissen in het hartritme (aritmieën).

Bloed- en lymfestelselaandoeninqen

Zelden: afname van de bloedvormende cellen in het beenmerg (beenmergdepressie), zeer ernstige bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaande met plotselinge hoge koorts, heftige keelpijn en zweertjes in de mond (agranulocytose), bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaande met verhoogde

gevoeligheid voor infecties (leukopenie), bloedafwijking (tekort aan bloedplaatjes) gepaard gaande met blauwe plekken en bloedingsneiging (trombocytopenie)

Zenuwstelselaandoeningen

Zeer vaak: trillen (tremor), duizeligheid, hoofdpijn.

Vaak: concentratiestoornissen, smaakstoornis, waarnemen van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is (paresthesie), coördinatieproblemen bijvoorbeeld dronkemansgang (ataxie).

Soms: toevallen of stuipen (convulsies).

Oogaandoeningen

Zeer vaak: stoornis in de aanpassing om op afstand te zien (accommodatie-stoornis). Vaak: verwijding van de pupillen (mydriasis).

Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen

Soms: oorsuizen (tinnitus).

Maagdarmstelselaandoeningen

Zeer vaak: droge mond, verstopping (constipatie), misselijkheid. Soms: diarree, braken, vochtophoping in de tong (tongoedeem).

Zelden: vergroting speekselklieren, uitval van de darmbewegingen (paralytische ileus).

Nier- en urinewegaandoeningen Soms: achterblijven van urine in de blaas ten gevolge van een gestoorde blaaslediging (urineretentie).

Huid- en onderhuidaandoeningen Zeer vaak: overmatige transpiratie.

Soms: uitslag, huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (urticaria), vochtophoping in het gezicht (gezichtsoedeem).

Zelden: kaalheid (alopecia), lichtgevoeligheid.

Endocriene aandoeningen Onbekend: Vasthouden van water en afname van de zoutspiegel (natriumspiegel) in het bloed. (Syndroom van inadequate secretie van antidiuretisch hormoon (SIADH).

Voedings- en stofwisselingsstoornissen Zelden: afgenomen eetlust

Bloedvataandoeninqen

Zeer vaak: bloeddrukdaling door bijvoorbeeld snel opstaan uit een zittende of liggende houding soms gepaard gaande met duizeligheid (orthostatische hypotensie).

Soms: verhoogde bloeddruk (hypertensie)

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen Vaak: vermoeidheid Zelden: koorts

Lever- en galaandoeningen Zelden: geelzucht Onbekend: galstuwing (cholestase)

Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen

Vaak: erectiestoornis.

Zelden: borstontwikkeling bij de man (gynaecomastie).

Psychische stoornissen

Vaak: verwardheid, afgenomen libido (zin in vrijen).

Soms: (lichtere vorm van) overdreven opgewektheid gepaard gaande met het hebben van veel energie ((hypo) manie), angst, slapeloosheid, nachtmerries.

Zelden: acute verwarring (delier) bij oudere patiënten, waanvoostellingen (hallucinaties) bij schizofrene patiënten.

Onbekend: zelfmoord ideevorming en zelfbeschadigend gedrag*), opwinding (agitatie), rusteloosheid, agressieve uitbarstingen, wanen, orgasmestoornis bij de vrouw, verhoogde libido (zin in vrijen), desoriëntatie

*) Er zijn meldingen van mensen die gedachten hebben over of gedrag vertonen met zelfbeschadiging of zelfmoordneigingen tijdens gebruik van Nortrilen of vlak na behandeling met Nortrilen (zie rubriek 2: Wees extra voorzichtig met Nortrilen).

Bij patiënten die dit soort geneesmiddelen gebruiken, is een hogere kans op botbreuken gezien.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerkingen optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C.

Gebruik Nortrilen niet meer na de vervaldatum die staat vermeld na “Niet te gebruiken na”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand. Op de stripverpakking wordt deze datum voorafgegaan door de aanduiding ‘exp’.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Nortrilen

 • Het werkzame bestanddeel is: nortriptylinehydrochloride. Elke Nortrilen tablet bevat nortriptylinehydrochloride, overeenkomend met respectievelijk 10, 25 en 50 mg (milligram) nortriptyline.
 • Andere bestanddelen zijn: maïszetmeel, lactose monohydraat, microkristallijne cellulose (E 460), glycerol 85% (E 422), talk (E 553B), copovidone (copolyvinylpyrolidon), magnesiumstearaat (E470b), hypromellose 5 (E 464), Macrogol 6000, titaniumdioxide (E 171)

Nortrilen tabletten zijn allen rond en bol aan beide zijden en wit van kleur .

Nortrilen 10 mg tabletten zijn verkrijgbaar in plastic tablettencontainers met 100 en 500 tabletten. De tabletten hebben aan één kant een opdruk “NL”.

Nortrilen 25 mg tabletten zijn verkrijgbaar in plastic tablettencontainers met 100 en 500 tabletten. De tabletten hebben aan één kant een opdruk “NO”.

Nortrilen 50 mg tabletten zijn verkrijgbaar in plastic tablettencontainers met 100 en 500 tabletten. De tabletten hebben aan één kant een opdruk “NS”.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Fabrikant:

H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9

DK-2500 Copenhagen Valby Denemarken

Registratiehouder:

LUNDBECK B.V.

Herikerbergweg 100 1101 CM AMSTERDAM 020 - 6971901

RVG nummers  
Nortrilen® 10mg, filmomhulde tabletten RVG 03285
Nortrilen® 25 mg, filmomhulde tabletten RVG 03286
Nortrilen® 50 mg, filmomhulde tabletten RVG 11407

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in juni 2010

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.