Auteur: AbbVie


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Norvir is een proteaseremmer die gebruikt wordt om een HIV-infectie onder controle te krijgen/houden. Norvir wordt gebruikt in combinatie met andere anti-HIV-geneesmiddelen (antiretrovirale middelen) om uw HIV-infectie onder controle te houden. Uw arts zal met u bespreken welke combinatie van geneesmiddelen het beste voor u is.

Norvir kan gebruikt worden als volledige dosis op zich, of in lagere doses (dit worden booster-doses genoemd) in combinatie met andere geneesmiddelen.

Inhoudsopgave
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Norvir bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. Ook zijn de bijwerkingen van Norvir bij gebruik in combinatie met andere antiretrovirale geneesmiddelen afhankelijk van die andere geneesmiddelen. Het is dus belangrijk dat u de rubriek bijwerkingen in de bijsluiter bij deze geneesmiddelen goed doorleest.

De volgende afspraken gelden voor de frequentie van onderstaande mogelijke bijwerkingen:

zeer vaak komt voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers
vaak komt voor bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers
soms komt voor bij 1 tot 10 op de 1.000 gebruikers
zelden komt voor bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers
zeer zelden komt voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers
niet bekend frequentie kan niet worden bepaald met de beschikbare gegevens

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen:

 • buikpijn, boven of onder
 • overgeven
 • diarree (kan ernstig zijn)
 • misselijkheid
 • blozen, het warm hebben
 • hoofdpijn
 • duizeligheid
 • keelpijn
 • hoesten
 • maag van streek of spijsverteringsmoeilijkheden

Vaak voorkomende bijwerkingen:

 • allergische reacties waaronder huiduitslag (kan rood, opgezet of jeukend zijn), ernstige zwelling van de huid en andere weefsels
 • veranderingen in de verdeling van vet (zie Bijwerkingen die voorkomen bij antiretrovirale combinatietherapie hieronder)
 • verhoging van cholesterol
 • niet kunnen slapen (slapeloosheid)
 • verhoging van triglyceriden
 • angst
 • jicht
 • maagbloeding
 • ontsteking van de lever en gele verkleuring van de huid of het oogwit
 • vaker moeten plassen
 • verminderde werking van de nieren
 • toevallen (stuip)
 • lage concentratie bloedplaatjes
 • dorst (uitdroging)
 • abnormaal zware menstruatie

Soms voorkomende bijwerkingen:

 • hartaanval
 • diabetes (suikerziekte)

Zelden voorkomende bijwerkingen:

 • ernstige of levensbedreigende huidreactie met blaasvorming (Stevens Johnson syndroom, toxische epidermale necrolyse)
 • een tintelend gevoel of gevoelloosheid in de handen, voeten of rond de lippen en de mond
 • zich zwak/moe voelen
 • vieze smaak in de mond
 • schade aan zenuwen wat kan lijden tot zwakte en pijn
 • jeuk
 • huiduitslag
 • gewrichtspijn en rugpijn
 • winderigheid (flatulentie)
 • verlies van eetlust
 • aften
 • spierpijn, spierzwakte of gevoeligheid van spieren
 • koorts
 • gewichtsverlies
 • laboratoriumonderzoeksresultaten: veranderingen in bloedonderzoeksresultaten (zoals bloedchemie en bloedtelling)
 • verwardheid
 • moeite hebben met opletten
 • flauwvallen
 • wazig zien
 • opzwellen van handen en voeten
 • hoge bloeddruk
 • lage bloeddruk en flauw voelen bij het opstaan
 • koude handen en voeten hebben
 • acne
 • nierfalen
 • ernstige allergische reactie (anafylaxie)
 • hoge suikerspiegels in het bloed

Vertel het uw arts als u last heeft van ziek voelen (misselijkheid), overgeven, of buikpijn omdat dit tekenen kunnen zijn van een ontstoken alvleesklier. Vertel het ook aan uw arts als u last heeft van stijfheid en pijn in de gewrichten (met name in de heup, knie and schouder) en moeilijkheden bij het bewegen, omdat dit tekenen kunnen zijn van osteonecrose. Zie ook rubriek 2 Wat u moet weten voordat u Norvir inneemt.

Bijwerkingen die voorkomen bij antiretrovirale combinatietherapie kunnen veranderingen in de lichaamsvorm veroorzaken door veranderingen in de vetverdeling. Dit kan onder meer afname van vet in de benen, armen en gezicht, toename van vet in de buik en interne organen, borstvergroting en vetknobbels in de nek ("buffalo hump") zijn. De oorzaak en gezondheidsgevolgen op de lange termijn van deze aandoeningen zijn niet bekend. Antiretrovirale combinatietherapie kan ook leiden tot verhoogd melkzuur en suiker in het bloed, verhoogde vetconcentratie in het bloed en insulineresistentie (insuline werkt dan niet goed meer).

Bij patiënten met hemofilie type A en B is melding gemaakt van een toename van bloedingen tijdens een behandeling met dit product of met een andere proteaseremmer. Als dit bij u gebeurt, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts.

Er zijn gevallen van diabetes mellitus (suikerziekte) of verhoogde bloedsuikerspiegels gemeld bij patiënten die werden behandeld met Norvir of andere proteaseremmers.

Abnormale leverfunctie onderzoeken, hepatitis (ontsteking van de lever), en zelden geelzucht zijn gemeld bij patiënten die Norvir gebruiken. Sommige mensen hadden andere ziekten of gebruikten andere geneesmiddelen. Patiënten met reeds bestaande leverziekte of hepatitis kunnen een verergering van de leverziekte krijgen.

Er zijn meldingen geweest van spierpijn, gevoeligheid van spieren of spierzwakte, vooral bij inname van cholesterolverlagende geneesmiddelen in combinatie met antiretrovirale behandeling waaronder proteaseremmers en nucleoside-analoga. In zeldzame gevallen waren deze spieraandoeningen ernstig (rhabdomyolyse). In het geval van onverklaarbare of continue spierpijn, gevoeligheid van de spieren, spierzwakte of kramp, stop dan met het innemen van het geneesmiddel en neem zo snel mogelijk contact op met uw arts of ga naar de eerste-hulpafdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

Vertel het uw arts zo snel mogelijk als u na het innemen van Norvir symptomen opmerkt die op een allergische reactie kunnen wijzen zoals huiduitslag, netelroos of ademhalingsproblemen.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts, apotheker, eerste-hulpafdeling of zoek als het ernstig is onmiddellijk medische hulp.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Norvir niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Voor dit geneesmiddel gelden geen speciale bewaarcondities. Bewaren in de oorspronkelijke flacon ter bescherming tegen vocht.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK