Osigraft 3,3 mg poeder voor suspensie bij implantatie | Nederland

Osigraft 3,3 mg poeder voor suspensie bij implantatie

Producent: Olympus

Stof(fen)
Eptotermin alfa
Verdovend
Nee
Toelating Nederland
Farmacologische groep Geneesmiddelen die botstructuur en mineralisatie beïnvloeden

Alles om te weten

Vergunninghouder

Olympus

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Osigraft is een soort geneesmiddel dat bekendstaat als een morfogenetisch botproteïne (BMP). Deze groep geneesmiddelen induceert de vorming van nieuw bot op de plaats waar de chirurg het aanbrengt (implanteert).

Osigraft wordt geïmplanteerd bij volwassen patiënten met een fractuur van de tibia (het scheenbeen) die niet is genezen na minimaal 9 maanden bij patiënten waarbij een behandeling met een autotransplantaat (bot dat vanuit uw heup is getransplanteerd) is mislukt of niet kan worden gebruikt.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Osigraft bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt. De frequentie van de hieronder vermelde mogelijke bijwerkingen wordt volgens onderstaande conventie gedefinieerd:

  • zeer vaak (komt voor bij minder dan 1 van de 10 gebruikers)
  • vaak (komt voor bij 1 tot 10 van de 100 gebruikers)
  • soms (komt voor bij 1 tot 10 van de 1000)
  • zelden (komt voor bij 1 tot 10 van de 10.000 gebruikers)
  • zeer zelden (komt voor bij minder dan 1 op 10.000 gebruikers)
  • onbekend (frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).

Bij klinisch onderzoek zijn de volgende bijwerkingen beschreven:

Vaak gemelde bijwerkingen waren:

  • verkleuring van de plaats van de wond,
  • erytheem (roodheid van de huid),
  • drukgevoeligheid en zwelling boven de plaats waar het geneesmiddel is geïmplanteerd,
  • heterotope ossificatie / myositis ossificans (botvorming buiten het gebied van de fractuur).

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts.

Hoe bewaart u dit middel?

Dit geneesmiddel wordt alleen aan ziekenhuizen en gespecialiseerde klinieken geleverd. De apotheker in het ziekenhuis of de chirurg is verantwoordelijk voor de juiste opslag van het product voor en na het gebruik en voor de juiste afvoer ervan.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de blister. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren in een koelkast bij (2 °C – 8 °C)

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.