Palexia Retard 50 mg tabletten met verlengde afgifte

Palexia Retard 50 mg tabletten met verlengde afgifte
Werkzame stof(fen)Tapentadol
Toelatingslandnl
VergunninghouderGrünenthal
ATC-codeN02AX06
Farmacologische groepenOpioïden

Patiëntenbijsluiter

Wat is het en waarvoor wordt het gebruikt?

Tapentadol, de werkzame stof in PALEXIA Retard, is een sterke pijnstiller uit de klasse van de opiaten. PALEXIA Retard wordt gebruikt voor de behandeling van ernstige chronische pijn bij volwassenen die alleen goed te behandelen is met een opiaat.

Wat moet u weten voordat u het gebruikt?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • U hebt astma of uw ademhaling is gevaarlijk langzaam of oppervlakkig (ademhalingsdepressie, hypercapnie).
 • U lijdt aan darmverlamming.
 • U hebt een acute vergiftiging met alcohol, slaappillen, pijnstillers of andere geneesmiddelen die de stemming en emoties beïnvloeden (psychotrope geneesmiddelen) (zie “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?”).
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
 • als u langzaam of oppervlakkig ademt.
 • als u verhoogde druk in de hersenen hebt of een verstoord bewustzijn, tot coma toe.
 • als u letsel aan uw hoofd of een hersentumor hebt gehad.
 • als u een epileptische aanval hebt gehad of als u verhoogd risico loopt op epileptische aanvallen.
 • als u een leverziekte of een nierziekte hebt (zie “Hoe gebruikt u dit middel?”).
 • als u een ziekte van de alvleesklier (met inbegrip van ontsteking van de alvleesklier) of van de galwegen hebt.
 • als u bepaalde sterke pijnstillende geneesmiddelen gebruikt (gemengde opioïde agonisten/antagonisten (zoals pentazocine, nalbufine) of partiële mu-opioïde agonisten (zoals buprenorfine)).

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.

PALEXIA Retard kan tot lichamelijke en geestelijke verslaving leiden. Als u een neiging hebt tot misbruik van geneesmiddelen of als u afhankelijk van geneesmiddelen bent, mag u deze tabletten alleen korte perioden en onder strikt medisch toezicht gebruiken.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast PALEXIA Retard nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Uw ademhaling kan gevaarlijk langzaam of oppervlakkig (ademhalingsdepressie) worden als u bepaalde slaappillen of kalmerende middelen (bijvoorbeeld barbituraten, benzodiazepinen), of pijnstillers, zoals morfine en codeïne (ook als middel tegen hoesten) in combinatie met PALEXIA Retard gebruikt. Vertel het uw arts als dit gebeurt.

Uw bewustzijn kan dalen en u kunt suffer worden of het gevoel krijgen dat u gaat flauwvallen als u in combinatie met PALEXIA Retard bepaalde middelen gebruikt die het centrale zenuwstelsel onderdrukken (bijvoorbeeld benzodiazepinen, middelen tegen psychose (antipsychotica), bepaalde middelen tegen allergie (H1-antihistaminica), opiaten, alcohol). Vertel het uw arts als dit gebeurt.

Het serotoninesyndroom is een zeldzame, levensbedreigende aandoening die gemeld is bij sommige patiënten die tapentadol gebruikten in combinatie met zogeheten serotonerge geneesmiddelen (bijvoorbeeld bepaalde geneesmiddelen voor de behandeling van depressie). Verschijnselen van het serotoninesyndroom zijn bijvoorbeeld verwardheid, rusteloosheid, koorts, zweten, ongecoördineerde bewegingen van ledematen of ogen, ongecontroleerde spiertrekkingen, plotselinge samentrekkingen van de spieren (myoclonus) en diarree. Uw arts kan u daarover inlichten.

Er is geen onderzoek gedaan naar het gebruik van PALEXIA Retard samen met andere typen geneesmiddelen die ‘gemengde mu-opiaatagonisten/antagonisten’ (bijvoorbeeld pentazocine, nalbufine) of ‘partiële mu-opiaatagonisten’ (bijvoorbeeld buprenorfine) worden genoemd. Het is mogelijk dat PALEXIA Retard niet zo goed werkt als het samen met een van deze geneesmiddelen wordt gebruikt. Vertel het uw arts als u momenteel met een van deze geneesmiddelen wordt behandeld.

Om tapentadol uit uw lichaam te verwijderen zijn bepaalde enzymen nodig. Er zijn geneesmiddelen (bijvoorbeeld rifampicine, fenobarbital, Sint-Janskruid) die deze enzymen sterk remmen of stimuleren. Gebruik van PALEXIA Retard samen met dit soort middelen kan van invloed zijn op hoe goed tapentadol werkt of kan bijwerkingen veroorzaken, vooral wanneer met deze andere medicatie wordt begonnen of gestopt. Houdt uw arts op de hoogte van alle geneesmiddelen die u gebruikt.

PALEXIA Retard mag niet samen met MAO-remmers (bepaalde geneesmiddelen voor de behandeling van depressie) worden gebruikt. Vertel het uw arts als u MAO-remmers gebruikt of in de voorgaande 14 dagen gebruikt hebt.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?

Gebruik geen alcohol zolang u PALEXIA Retard gebruikt omdat alcohol sommige bijwerkingen, zoals sufheid, kan versterken. Voedsel heeft geen invloed op het effect van dit middel.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Gebruik deze tabletten niet:

 • als u zwanger bent, behalve als uw arts u verteld heeft dat u ze wel moet gebruiken
 • tijdens de bevalling, omdat dan de ademhaling van de baby gevaarlijk langzaam of oppervlakkig kan worden (ademhalingsdepressie)
 • tijdens de periode van borstvoeding, omdat dit middel in de moedermelk kan worden uitgescheiden
Rijvaardigheid en het gebruik van machines

PALEXIA Retard kan slaperigheid, duizeligheid en wazig zien veroorzaken en uw reacties verstoren. Dit kan vooral gebeuren wanneer uw begint met het gebruik van PALEXIA Retard, als uw arts uw dosering verandert of als u alcohol drinkt of kalmerende middelen gebruikt. Vraag uw arts of u mag autorijden of machines mag gebruiken.

PALEXIA Retard bevat lactose

Heeft uw arts u verteld dat u sommige suikers niet verdraagt? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe wordt het gebruikt?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De dosering wordt door uw arts aangepast naar gelang hoe erg uw pijn is en hoe gevoelig u bent voor pijn. In het algemeen dient de laagste dosis te worden gebruikt die pijnverlichting geeft.

Gebruik bij volwassenen

De gebruikelijke dosering is eenmaal per 12 uur 1 tablet. Een dagelijkse dosis PALEXIA Retard van meer dan 500 mg tapentadol wordt niet aanbevolen. Uw arts kan u een andere, geschiktere dosis of een ander, geschikter toedieningsinterval voorschrijven als dat voor u nodig is. Als u het gevoel heeft dat het effect van deze tabletten te sterk of te zwak is, overleg dan met uw arts of apotheker.

Gebruik bij oudere patiënten

Bij oudere patiënten (ouder dan 65 jaar) is aanpassing van de dosis meestal niet nodig. Bij sommige patiënten uit deze leeftijdsgroep kan tapentadol echter vertraagd worden uitgescheiden. Als dit bij u het geval is, kan uw arts u een andere dosering aanbevelen.

Gebruik bij leverziekte en nierziekte (insufficiëntie)

Patiënten met ernstige leverproblemen mogen deze tabletten niet gebruiken. Als u matige leverproblemen hebt, beveelt uw arts u een andere dosering aan. Bij lichte leverproblemen is aanpassing van de dosering niet nodig. Patiënten met ernstige nierproblemen mogen deze tabletten niet gebruiken. Bij lichte of matige nierproblemen is aanpassing van de dosering niet nodig.

Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar

PALEXIA Retard is niet geschikt voor kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar.

Hoe en wanneer moet u PALEXIA Retard innemen?

PALEXIA Retard moet via de mond worden ingenomen.

Slik de tabletten altijd in hun geheel met voldoende vloeistof door.

Kauw niet op de tabletten, breek ze niet en verpulver ze niet; als u dat wel doet, kan er een overdosis ontstaan, doordat het geneesmiddel te snel vrijkomt in uw lichaam.

U mag de tabletten op een lege maag of bij een maaltijd innemen.

Hoe lang moet u PALEXIA Retard innemen?

Gebruik de tabletten niet langer dan uw arts u verteld heeft.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Na inname van zeer hoge doses kan het volgende voorkomen:

 • speldenpuntgrote pupillen, braken, daling van de bloeddruk, snelle hartslag, flauwvallen, verstoord bewustzijn of coma (diepe bewusteloosheid), epileptische aanvallen, gevaarlijk langzame of oppervlakkige ademhaling, stilstand van de ademhaling.

Als dit gebeurt, is onmiddellijk medische hulp nodig!

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Als u vergeet de tabletten in te nemen, komt de pijn waarschijnlijk terug. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen, maar ga gewoon door met innemen van de tabletten zoals u gewend was.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Als u de behandeling onderbreekt of te snel stopt, komt de pijn waarschijnlijk terug. Als u met de behandeling wilt stoppen, overleg dan eerst met uw arts voordat u daadwerkelijk stopt.

In het algemeen ontstaan er geen na-effecten wanneer de behandeling wordt gestopt. Soms echter voelen mensen zich onwel als ze de tabletten enige tijd gebruikt hebben en er abrupt mee stoppen. Mogelijke symptomen zijn:

 • rusteloosheid, waterige ogen, loopneus, geeuwen, zweten, rillingen, spierpijn en verwijde pupillen
 • prikkelbaarheid, angst, rugpijn, gewrichtspijn, zwakte, buikkrampen, moeite met slapen,

misselijkheid, verlies van eetlust, braken, diarree, verhoogde bloeddruk, versnelde ademhaling, versnelde hartslag

Raadpleeg uw arts als u na het stoppen van de behandeling dergelijke klachten krijgt.

U mag niet plotseling stoppen met dit geneesmiddel, behalve als uw arts u dat zegt. Als uw arts wil dat u met het gebruik van de tabletten stopt, vertelt hij/zij u hoe u dat moet doen; dat kan geleidelijke verlaging van de dosis inhouden.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Belangrijke bijwerkingen of symptomen waarop u moet letten en wat u moet doen als u ze bemerkt:

Dit geneesmiddel kan allergische reacties veroorzaken. Mogelijke symptomen daarvan zijn een piepende ademhaling, moeite met ademhalen, zwelling van de oogleden, het gezicht of de lippen, huiduitslag of jeuk, vooral als dit overal op uw lichaam voorkomt.

Een andere ernstige bijwerking is een langzamere of zwakkere ademhaling dan te verwachten is. Dit komt het vaakst voor bij oudere en zwakke patiënten.

Als u last krijgt van een dergelijke belangrijke bijwerking neem dan onmiddellijk contact op met een arts.

Andere mogelijke bijwerkingen zijn:

Zeer vaak (kan voorkomen bij meer dan 1 op de 10 gebruikers): misselijkheid, obstipatie, duizeligheid, slaperigheid, hoofdpijn.

Vaak (kan voorkomen bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers): verminderde eetlust, angst, depressieve stemming, slaapproblemen, zenuwachtigheid, rusteloosheid, aandachtsstoornis, beven, spiertrekkingen, blozen, kortademigheid, braken, diarree, maag- en darmstoornissen, jeuk, toegenomen zweten, huiduitslag, gevoel van zwakte, vermoeidheid, het gevoel dat de lichaamstemperatuur verandert, droge slijmvliezen, ophoping van water in weefsels (oedeem).

Soms (kan voorkomen bij 1 tot 10 op de 1000 gebruikers): allergische reacties op geneesmiddelen, waaronder onderhuidse zwellingen en netelroos, gewichtsverlies, desoriëntatie, verwardheid, opgewondenheid (agitatie), waarnemingsstoornissen, abnormale dromen, extreme opgewektheid (euforie), verlaagd bewustzijn, geheugenstoornis, psychische stoornis, flauwvallen, sufheid, evenwichtsstoornis, moeite met praten, doof gevoel, abnormale sensaties in de huid (bijvoorbeeld tintelingen, prikkelingen), abnormaal zien, versnelde hartslag, vertraagde hartslag, hartkloppingen, verlaagde bloeddruk, buikklachten, galbulten, moeite met urineren, vaak moeten urineren, seksuele disfunctie, onthoudingssyndroom (zie “Als u stopt met het gebruik van dit middel”).

Zelden (kan voorkomen bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers): verslaving, abnormale gedachten, epileptische aanval, bijna flauwvallen, abnormale coördinatie, gevaarlijk langzame of oppervlakkige

ademhaling (ademhalingsdepressie), verstoorde maaglediging, gevoel van dronken-zijn, gevoel van ontspanning.

In het algemeen komen zelfmoordgedachten en zelfmoordgedrag vaker voor bij patiënten met chronische pijn. Bepaalde geneesmiddelen tegen depressie (die het neurotransmittersysteem in de hersenen beïnvloeden) kunnen dit risico vergroten, vooral in het begin van de behandeling. Tapentadol is ook van invloed op neurotransmitters, maar uit gegevens van gebruik van tapentadol door mensen blijkt niet dat het risico toeneemt door gebruik van tapentadol.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe moet het worden bewaard?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na “Niet te gebruiken na” en op de blisterverpakking na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Verdere informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is tapentadol.

 • Elke tablet PALEXIA Retard 50 mg bevat 50 mg tapentadol (als hydrochloride). De andere stoffen in dit middel zijn: Tabletkern: hypromellose, microkristallijne cellulose, colloïdaal watervrij siliciumdioxide, magnesiumstearaat. Tabletomhulling: hypromellose, lactosemonohydraat, talk, macrogol 6000, propyleenglycol, titaandioxide (E 171).
 • Elke tablet PALEXIA Retard 100 mg bevat 100 mg tapentadol (als hydrochloride). De andere stoffen in dit middel zijn: Tabletkern: hypromellose, microkristallijne cellulose, colloïdaal watervrij siliciumdioxide, magnesiumstearaat. Tabletomhulling: hypromellose, lactosemonohydraat, talk, macrogol 6000, propyleenglycol, titaandioxide (E 171), geel ijzeroxide (E 172).
 • Elke tablet PALEXIA Retard 150 mg bevat 150 mg tapentadol (als hydrochloride). De andere stoffen in dit middel zijn: Tabletkern: hypromellose, microkristallijne cellulose, colloïdaal watervrij siliciumdioxide, magnesiumstearaat. Tabletomhulling: hypromellose, lactosemonohydraat, talk, macrogol 6000, propyleenglycol, titaandioxide (E 171), geel ijzeroxide (E 172), rood ijzeroxide (E 172).
 • Elke tablet PALEXIA Retard 200 mg bevat 200 mg tapentadol (als hydrochloride). De andere stoffen in dit middel zijn: Tabletkern: hypromellose, microkristallijne cellulose, colloïdaal watervrij siliciumdioxide, magnesiumstearaat. Tabletomhulling: hypromellose, lactosemonohydraat, talk, macrogol 6000, propyleenglycol, titaandioxide (E 171), geel ijzeroxide (E 172), rood ijzeroxide (E 172).
 • Elke tablet PALEXIA Retard 250 mg bevat 250 mg tapentadol (als hydrochloride). De andere stoffen in dit middel zijn: Tabletkern: hypromellose, microkristallijne cellulose, colloïdaal watervrij siliciumdioxide, magnesiumstearaat. Tabletomhulling: hypromellose, lactosemonohydraat, talk, macrogol 6000, propyleenglycol, titaandioxide (E 171), geel ijzeroxide (E 172), rood ijzeroxide (E 172), zwart ijzeroxide (E 172).
Hoe ziet PALEXIA Retard eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
 • PALEXIA Retard 50 mg tabletten met verlengde afgifte zijn witte, filmomhulde, langwerpige tabletten (6,5 mm × 15 mm), gemarkeerd met het Grünenthal-logo () aan één zijde en “H1” aan de andere zijde.
 • PALEXIA Retard 100 mg tabletten met verlengde afgifte zijn lichtgele, filmomhulde, langwerpige tabletten (6,5 mm × 15 mm), gemarkeerd met het Grünenthal-logo () aan één zijde en “H2” aan de andere zijde.
 • PALEXIA Retard 150 mg tabletten met verlengde afgifte zijn lichtroze, filmomhulde, langwerpige tabletten (6,5 mm × 15 mm), gemarkeerd met het Grünenthal-logo () aan éen zijde en “H3” aan de andere zijde.
 • PALEXIA Retard 200 mg tabletten met verlengde afgifte zijn lichtoranje, filmomhulde, langwerpige tabletten (7 mm × 17 mm), gemarkeerd met het Grünenthal-logo () aan één zijde en “H4” aan de andere zijde.
 • PALEXIA Retard 250 mg tabletten met verlengde afgifte zijn bruinrode, filmomhulde, langwerpige tabletten (7 mm × 17 mm), gemarkeerd met het Grünenthal-logo () aan één zijde en “H5” aan de andere zijde.

PALEXIA Retard tabletten met verlengde afgifte zijn verpakt in blisterverpakkingen en worden geleverd in dozen met 7, 10, 10×1, 14, 14×1, 20, 20×1, 24, 28, 28×1, 30, 30×1, 40, 50, 50×1, 54, 56, 56×1, 60, 60×1, 90, 90×1, 100 en 100×1 tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning:

Grünenthal B.V., De Corridor 21K, 3621 ZA Breukelen.

Voor inlichtingen en vragen: 0800-GRUNENTHAL (0800-4786368) of info.nl@grunenthal.com

Fabrikant:

Grünenthal GmbH, Zieglerstrasse 6, D-52078 Aken, Duitsland.

In het register ingeschreven onder:
PALEXIA Retard 50 mg tabletten met verlengde afgifte: RVG 110724
PALEXIA Retard 100 mg tabletten met verlengde afgifte: RVG 110728
PALEXIA Retard 150 mg tabletten met verlengde afgifte: RVG 110729
PALEXIA Retard 200 mg tabletten met verlengde afgifte: RVG 110730
PALEXIA Retard 250 mg tabletten met verlengde afgifte: RVG 110731
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

België, Bulgarije, Cyprus, Duitsland, Estland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië: PALEXIA® Retard

Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen, Zweden: PALEXIA® Depot

Ierland, Slovenië, Verenigd Koninkrijk: PALEXIA® SR

Italië: PALEXIA® RP

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in augustus 2013.

Laatst bijgewerkt op 04.07.2022


Logo

Uw persoonlijke medicatie-assistent

Medicijnen

Blader hier door onze uitgebreide database van A-Z medicijnen, met effecten, bijwerkingen en doseringen.

Stoffen

Alle actieve ingrediënten met hun werking, toepassing en bijwerkingen, evenals de medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Symptomen, oorzaken en behandeling van veelvoorkomende ziekten en verwondingen.

De weergegeven inhoud vervangt niet de originele bijsluiter van het medicijn, vooral niet met betrekking tot de dosering en werking van de afzonderlijke producten. We kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de nauwkeurigheid van de gegevens, omdat deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Raadpleeg altijd een arts voor diagnoses en andere gezondheidsvragen.

© medikamio