Advertentie

Auteur: Boehringer Ingelheim


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

PERSANTIN Retard bevat de werkzame stof dipyridamol. Dipyridamol komt vertraagd vrij.

PERSANTIN Retard behoort tot de bloedstollingremmende middelen (antitrombotica). PERSANTIN Retard wordt gebruikt in combinatie met andere bloedstollingremmende middelen als toevoeging aan de behandeling bij operaties waarbij een hartklep wordt vervangen door een kunstklep, om de vorming van stolsels in de bloedbaan te voorkomen.

Bij overdosering kunnen de volgende verschijnselen voorkomen: hoofdpijn, duizeligheid, bijwerkingen in het maagdarmkanaal, en een verlaagde bloeddruk.

Wanneer u onderliggende aandoeningen aan hart of vaten heeft, kunnen hoge doseringen aanleiding geven tot klachten als een beklemmend, pijnlijk gevoel op de borst (angineuze klachten). Wanneer u teveel PERSANTIN Retard heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wanneer u een dosis bent vergeten, kunt u deze alsnog innemen vóór de volgende inname. Wanneer het echter bijna tijd is voor de volgende inname kunt u de vergeten dosis overslaan en gewoon volgens het voorschrift van uw arts verdergaan. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Wij raden u aan niet plotseling te stoppen met het gebruik van PERSANTIN Retard. Overleg altijd met uw arts, indien u overweegt om te stoppen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • Wanneer u lijdt aan aandoeningen aan de vaten rond het hart (b.v. instabiele angina pectoris; pijn op de borst), dichtgeslibde aderen rond het hart of hartfalen, of als u kort geleden een hartinfarct heeft gehad. Dipyridamol werkt namelijk ook bloedvatverwijdend.
 • Wanneer u lijdt aan de spier/zenuw aandoening myasthenia. Aanpassing van de therapie kan nodig zijn na verandering in de dipyridamol dosering.
 • Wanneer u PERSANTIN Retard capsules gebruikt mag u niet binnen 24 uur dipyridamol intraveneus (per infuus of injectie) toegediend krijgen, omdat bepaalde testresultaten van dipyridamol intraveneus hierdoor worden verstoord.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Gebruikt u naast Persantin Retard 150 nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

PERSANTIN Retard en andere geneesmiddelen kunnen elkaars effecten beïnvloeden. Informeer daarom altijd uw arts of apotheker welke andere geneesmiddelen u gebruikt. Uw arts kan het noodzakelijk achten de dosering van PERSANTIN Retard 150 aan te passen.

Voorbeelden van geneesmiddelen die een invloed hebben op, of beïnvloed worden door, PERSANTIN Retard 150 zijn: adenosine, geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk, cholinesteraseremmers, anti- coagulantia (middelen die het stollen van bloed tegengaan), plaatjesaggregatieremmers (middelen die het vermogen van bloedplaatjes om samen te klonteren verminderen), indomethacine en enzyminducerende middelen zoals b.v. fenytoïne.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Over het gebruik van PERSANTIN Retard tijdens de zwangerschap bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen.

De werkzame stof dipyridamol wordt uitgescheiden in de moedermelk.

Persantin dient alleen tijdens de zwangerschap of het geven van borstvoeding te worden toegepast wanneer hiertoe een duidelijke noodzaak bestaat.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u PERSANTIN Retard inneemt..

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er is geen informatie beschikbaar over het effect van Persantin Retard op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen.

U kunt echter last krijgen van duizeligheid tijdens de behandeling met Persantin Retard. Als u last krijgt van duizeligheid moet u geen auto besturen of machines bedienen.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Uw arts zal een voor u geschikte dosering vaststellen. Bij hartklepvervangende operaties wordt PERSANTIN Retard gelijktijdig gebruikt met andere geneesmiddelen die de stolling van het bloed remmen. In het algemeen zal de dosering PERSANTIN Retard ongeveer 400 mg per dag bedragen, verdeeld over een aantal doses per dag.

U moet de capsules in zijn geheel met voldoende water doorslikken.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Bij normale doseringen zijn de bijwerkingen over het algemeen mild en van tijdelijke aard.

De volgende bijwerkingen kunnen zeer vaak (bij meer dan 1 op de 10 gebruikers) voorkomen:

 • hoofdpijn
 • duizeligheid
 • diarree
 • misselijkheid

De volgende bijwerkingen kunnen vaak (bij 1 op de 10 tot 1 op de 100 gebruikers) voorkomen:

 • pijn op de borst (angina pectoris)
 • overgeven
 • huiduitslag
 • spierpijn

De volgende bijwerkingen kunnen soms ( bij 1 op de 100 tot 1 op de 1.000 gebruikers) voorkomen:

 • afwijking in het aantal bloedplaatjes, wat tot een gestoorde bloedstolling kan leiden (trombocytopenie)
 • overgevoeligheidsreacties (allergische reacties)
 • plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (angio-oedeem)
 • ernstige reacties door een plotselinge sterke vaatverwijding ten gevolge van ernstige overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (anafylactische reacties)
 • een versnelde hartslag
 • bloeddrukverlaging
 • rood worden van het gezicht / blozen
 • (ernstige) benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasmen)
 • spastische kramp van de keelspieren (laryngospasmen)
 • dipyridamol kan worden opgenomen in galstenen
 • huiduitslag met hevige jeuk (netelroos) en vorming van bultjes (galbulten) (urticaria)
 • bloedingen na een ingreep
 • bloedingen tijdens een operatie

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 30°C.

De fles zorgvuldig gesloten houden ter bescherming tegen vocht.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de fles na ‘EXP’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof is 150 mg dipyridamol.
 • De andere stoffen in dit middel zijn: wijnsteenzuur, polyvidon 25, methylacrylzuur methylacrylaat copolymeer (1:2), talk, acacia, hypromelloseftalaat, hypromellose, triacetine, dimethicon 350, stearinezuur, gelatine, titaniumdioxide (E 171), rood ijzeroxide (E 172).

Persantin Retard 150, capsules met gereguleerde afgifte 150 mg: 60 stuks in een plastic fles met kindveilige sluiting. 50 stuks in een eenheidsblisterverpakking.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgroottes in de handel zijn.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder: Boehringer Ingelheim bv Comeniusstraat 6

1817 MS ALKMAAR Tel: 0800-2255889

In het register ingeschreven onder RVG 10186.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in mei 2012.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK