Piperacilline/Tazobactam Hospira 2000 mg/250 mg, poeder voor oplossing voor injectie of infusie | Nederland

Piperacilline/Tazobactam Hospira 2000 mg/250 mg, poeder voor oplossing voor injectie of infusie

Producent: Hospira

Stof(fen)
Piperacilline
Verdovend
Nee
Toelating Nederland
Farmacologische groep Bèta-lactam antibacteriële middelen, penicillines

Alles om te weten

Vergunninghouder

Hospira

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Piperacilline behoort tot de zogenaamde “breed-spectrum penicillinen” geneesmiddelengroep. Deze zijn in staat vele soorten bacteriën te doden. Tazobactam kan voorkomen dat sommige bacteriën resistent worden tegen de werking van piperacilline. Dit betekent dat wanneer piperacilline en tazobactam samen toegediend worden, meer soorten bacteriën kunnen worden gedood.

Piperacilline/Tazobactam Hospira poeder voor oplossing voor injectie of infusie wordt gebruikt bij volwassenen voor de behandeling van bacteriële infecties van de lagere luchtwegen, de urinewegen (nieren en blaas), de buikholte of de huid.

Piperacilline/Tazobactam Hospira poeder voor oplossing voor injectie of infusie wordt gebruikt bij kinderen van 2 tot 12 jaar voor de behandeling van bacteriële infecties bij kinderen met een verminderd aantal witte bloedcellen (verminderde weerstand tegen infecties).

Gebruik Piperacilline/Tazobactam Hospira poeder voor oplossing voor injectie of infusie niet

• als u allergisch (overgevoelig) bent voor piperacilline of voor antibiotica als penicilline of cefalosporine, voor tazobactam of zogenaamde bètalactamase-remmers.

Wees extra voorzichtig met Piperacilline/Tazobactam Hospira poeder voor oplossing voor injectie of infusie

 • als u allergiën heeft. Informeer uw arts of verpleegkundige vóór toediening van dit geneesmiddel dat u allergieën heeft
 • als u zwanger bent of denkt te zijn, of als u borstvoeding geeft
 • als u lage kaliumspiegels in uw bloed heeft. Uw arts zal tijdens de behandeling regelmatig bloedtesten uitvoeren
 • als u nier- of leverproblemen hebt, of als u dialyse behandeling ondergaat. Vóór toediening van het geneesmiddel zal uw arts uw nieren controleren, en zal tijdens de behandeling regelmatig bloedtesten uitvoeren
 • als u een natriumarm dieet volgt

Gebruik met andere geneesmiddelen

Informeer uw arts wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden gebruikt heeft. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. Met de volgende geneesmiddelen kan een wisselwerking optreden:

 • Probenecide (tegen jicht). Dit kan de verwijdering van piperacilline en tazobactam uit het lichaam vertragen
 • Geneesmiddelen die de bloedstolling tegengaan (zoals heparine, warfarine of aspirine)

• Spierverslappende geneesmiddelen gebruikt bij een operatie.Informeer uw arts wanneer u een algemene verdoving zult ondergaan.

 • Methotrexaat (voor de behandeling van kanker, artritis of psoriasis). Piperacilline en tazobactam kunnen de verwijdering van methotrexaat uit het lichaam vertragen
 • Geneesmiddelen die de hoeveelheid kalium in uw bloed verlagen (zoals diuretica of bepaalde geneesmiddelen voor de behandeling van kanker)

Zwangerschap en borstvoeding

Als u zwanger bent of denkt te zijn, of als u zwanger wenst te worden, vraag uw arts of verpleegkundige om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Piperacilline en tazobactam kunnen terechtkomen bij de baby in de baarmoeder of in de moedermelk. Als u zwanger bent of borstvoeding geeft, zal uw arts beslissen of een behandeling met Piperacilline/Tazobactam Hospira poeder voor oplossing voor injectie of infusie wenselijk is voor u.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen studies uitgevoerd in verband met de invloed op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te gebruiken.

Er kunnen echter bijwerkingen optreden die uw rijvaardigheid of uw vermogen om machines te gebruiken, kunnen beïnvloeden (zie rubriek 4).

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van dit geneesmiddel

Dit geneesmiddel bevat 4.72 mMol (109 mg) natrium per flacon poeder voor oplossing voor injectie of infusie.

Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een gecontroleerd natriumdieet.

3. Hoe wordt Piperacilline/Tazobactam Hospira poeder voor oplossing voor injectie of infusie gebruikt

Uw arts of verpleegkundige zal u dit geneesmiddel toedienen door middel van een langzame injectie (3 à 5 minuten) of een langzame infusie (20 à 30 minuten) in een ader. De toegediende dosis is afhankelijk van de ernst van de infectie, van uw leeftijd en van mogelijke nierproblemen.

Volwassenen en kinderen van 2 tot 12 jaar

De gebruikelijke dosis is 4000 mg piperacilline/500 mg tazobactam elke 8 uur. Uw arts kan de dosis verlagen afhankelijk van de ernst van uw infectie.

Als u geen normale weerstand hebt, bedraagt de gebruikelijke dosis 4000 mg piperacilline/500 mg tazobactam elke 6 uur samen in combinatie met een ander antibioticum, met name een aminoglycoside, in een ader. De twee geneesmiddelen moeten via een afzonderlijke spuit of infuus toegediend worden.

Bij kinderen zal de arts de dosis berekenen aan de hand van het gewicht van uw kind.

U krijgt Piperacilline/Tazobactam Hospira poeder voor oplossing voor injectie of infusie toegediend tot 48 uur na het verdwijnen van de infectieverschijnselen om er zeker van te zijn dat de infectie helemaal verdwenen is.

Kinderen tot 2 jaar:

Piperacilline/Tazobactam Hospira wordt niet aangeraden voor gebruik bij kinderen jonger dan 2 jaar wegens onvoldoende veiligheidsgegevens.

Wanneer u nierproblemen heeft

Uw arts zal de dosis of de intervallen van Piperacilline/Tazobactam Hospira poeder voor oplossing voor injectie of infusie kunnen verlagen. Uw arts zal bloedtesten uitvoeren om na te gaan of u de juiste dosis krijgt, vooral wanneer u dit geneesmiddel voor een lange tijd gebruikt..

Wat u moet doen als u meer van Piperacilline/Tazobactam Hospira poeder voor oplossing voor injectie of infusie heeft gebruikt dan u zou mogen

Aangezien een arts of een verpleegkundige Piperacilline/Tazobactam Hospira poeder voor oplossing voor injectie of infusie toedient, is het onwaarschijnlijk dat u de verkeerde dosis krijgt. Wanneer u ongewenste bijwerkingen waarneemt of waneer u te veel heeft toegediend gekregen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Als u een dosis Piperacilline/Tazobactam Hospira poeder voor oplossing voor injectie of infusie niet toegediend krijgt

Als u denkt dat u een dosis Piperacilline/Tazobactam Hospira poeder voor oplossing voor injectie of infusie niet heeft toegediend gekregen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Piperacilline/Tazobactam Hospira poeder voor oplossing voor injectie of infusie bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt.

Indien zich een van de volgende bijwerkingen voordoet, stop dan met het gebruik van Piperacilline/Tazobactam Hospira en neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of verpleegkundige:

 • Zeldzame bijwerkingen (bij minder dan 1 op de 1.000 patiënten):

Ernstige allergische reactie (plotse kortademigheid, moeilijke ademhaling of duizeligheid, opgezwollen oogleden, gezicht, lippen of keel), bloederige diarree

· Zeer zeldzame bijwerkingen (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten): Afschilferen en blaarvorming op de huid, mond, ogen en genitaliën

De volgende bijwerkingen zijn gemeld.

De meest voorkomende bijwerkingen (bij minder dan 1 op de 10 patiënten maar meer dan 1 op de 100) zijn:

 • diarree
 • misselijkheid en braken
 • huiduitslag

Bijwerkingen die soms voorkomen (minder dan 1 op de 100 patiënten maar meer dan 1 op de 1.000), zijn:

 • spruw
 • overgevoeligheidsreacties
 • hoofdpijn
 • slaapproblemen
 • lage bloeddruk (die aanvoelt als een licht gevoel in het hoofd)
 • aderontsteking (met gevoeligheid of roodheid op de aangetaste plaats)
 • verstopping (constipatie)
 • misselijkheid
 • geelzucht (vergeling van de huid en de ogen )
 • mondzweren
 • jeuk
 • koorts of blozen
 • opzwelling of roodheid rond de plaats van toediening
 • veranderingen in de resultaten van bloedtesten van nier- en leverfunctie
 • veranderingen in het aantal bloedcellen (rode bloedcellen, witte bloedcellen en bloedplaatjes)

Bijwerkingen die zelden voorkomen (minder dan 1 op de 1.000 patiënten maar meer dan 1 op de 10.000), zijn:

 • ongebruikelijke kneuzingen en bloedingen
 • zwakte
 • hallucinaties (dingen zien of horen)
 • convulsies of stuiptrekkingen
 • droge mond
 • rode vlekken op de huid
 • buikpijn
 • meer zweten
 • eczeem en andere huidproblemen
 • gewrichts- en spierpijn
 • nierproblemen
 • vermoeidheid
 • vochtophoping (gezwollen handen, enkels of voeten).

In zeer zeldzame gevallen (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten) werden de volgende bijwerkingen gemeld:

 • afname van de hoeveelheid glucose in het bloed, waardoor u verward of beverig kunt worden
 • afname van de hoeveelheid kalium in het bloed, waardoor spierzwakte, spierkrampen of abnormaal hartritme kunnen ontstaan

Uw arts zal tijdens de behandeling regelmatig bloedtesten uitvoeren om na te gaan of u de juiste dosis krijgt. Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter vermeld is, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Piperacilline/Tazobactam Hospira poeder voor oplossing voor injectie of infusie niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en op de doos.

De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Poeder:

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Anvullende Informatie

Wat bevat Pi peracilline/Tazobactam Hospira poeder voor oplossing voo r injectie of infusie

Elke flacon bevat 2000 mg piperacilline (als natriumzout) en 250 mg tazobactam (als natriumzout).

Er zijn geen andere bestanddelen.

Hoe ziet Piperacilline/Tazobactam Hospira poeder voor oplossing voor injectie of infusie eruit en de inhoud van de verpakking

Piperacilline/Tazobactam Hospira poeder voor oplossing voor injectie of infusie is een wit tot gebroken wit poeder voor oplossing voor injectie of infusie verpakt in glazen flacons in dozen van 1 of 12 flacons.

In het register ingeschreven onder RVG 34073

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Hospira Benelux BVBA

Stallestraat 63

B-1180 Brussel

Fabrikant:

Hospira UK Limited

Queensway

Royal Leamington Spa

Warwickshire

CV31 3RW

Verenigd Koninkrijk

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Piperacillin/Tazobactam Hospira 2 g/0,25 g Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung/ Infusionslösung

Piperacilline/Tazobactam Hospira 2 g/250 mg, poeder voor oplossing voor injectie of infusie Pipéracilline/Tazobactam Hospira 2 mg/250 mg, poudre pour solution pour injection ou perfusion

Piperacillin/Tazobactam Hospira 2 mg/250 mg, Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung/Infusionslösung

Piperacillin/Tazobactam Hospira 2g/0,25g Injektio-/infuusiokuiva-aine, liuosta varten

Frankrijk

Pipéracilline-Tazobactam Hospira 2 g/250 mg, poudre pour solution pour injection ou perfusion

Duitsland

Piperacillin/Tazobactam Hospira 2 g/0,25 g Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung/ Infusionslösung

Ierland

Piperacillin/Tazobactam 2g /0.25 g Powder for Solution for Injection or Infusion

Italië

Piperacillina/Tazobactam Hospira 2 g/0,25 g Polvere per soluzione iniettabile o infusione

Nederland

Piperacilline/Tazobactam Hospira 2000 mg/250 mg, poeder voor oplossing voor injectie of infusie

Noorwegen

Piptazira

Portugal:

Piperacilina/Tazobactam Hospira 2000 mg/250 mg Pó para solução injectável

Spanje

Piperacilina/Tazobactam Hospira 2 /0,25 g polvo para solution inyectable EFG

Piperacillin/Tazobactam Hospira 2g/0,25g Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning

Engeland

Piperacillin/Tazobactam 2g /0.25 g Powder for Solution for Injection or Infusion

Deze bijsluiter werd voor het laatst goedgekeurd in februari 2012.

De volgende informatie is alleen bestemd voor artsen of andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg:

Piperacilline/Tazobactam Hospira 2000 mg/250 mg poeder voor oplossing voor injectie of infusie

Dit is een fragment uit de Samenvatting van de Productkenmerken ter ondersteuning van de toediening van Piperacilline/Tazobactam Hospira 2000 mg/250 mg poeder voor oplossing voor injectie of infusie. Wanneer bepaald wordt of het geneesmiddel bij een bepaalde patiënt kan gebruikt worden, dient de voorschrijver vertrouwd te zijn met de SKP.

Langzame intraveneuze injectie en langzame intraveneuze infusie

Onverenigbaarheden met verdunningsmiddelen en andere geneesmiddelen

 • Ringer-lactaat oplossing is niet compatibel met Piperacilline/Tazobactam Hospira 2000 mg/250 mg poeder voor oplossing voor injectie of infusie.
 • Wanneer gelijktijdig gebruikt met een ander antibioticum (zoals aminoglycosiden), moet Piperacilline/Tazobactam Hospira 2000 mg/250 mg poeder voor oplossing voor injectie of infusie afzonderlijk worden toegediend. Het vermengen met een aminoglycoside in vitro kan het aminoglycoside inactiveren.
 • Piperacilline/Tazobactam Hospira 2000 mg/250 mg poeder voor oplossing voor injectie of infusie mag niet met andere stoffen gemengd worden in een spuit of infusiefles aangezien deze niet verenigbaar zijn.
 • Piperacilline/Tazobactam Hospira 2000 mg/250 mg poeder voor oplossing voor injectie of infusie moet via een infusieset afzonderlijk van andere stoffen worden toegediend tenzij verenigbaarheid is aangetoond.
 • Wegens chemische instabiliteit dient Piperacilline/Tazobactam Hospira 2000 mg/250 mg poeder voor oplossing voor injectie of infusie niet te worden gebruikt in oplossingen die natriumbicarbonaat bevatten.
 • Piperacilline/Tazobactam Hospira 2000 mg/250 mg poeder voor oplossing voor injectie of infusie mag niet toegevoegd worden aan bloedproducten of aan albuminehydrolysaten.

Reconstitutie-instructies

Intraveneuze injectie

Elke injectieflacon Piperacilline/Tazobactam Hospira 2000 mg/250 mg poeder voor oplossing voor injectie of infusie moet gereconstitueerd worden met 10 ml van één van de volgende verdunningsmiddelen:

 • steriel water voor injectie
 • 9 mg/ml (0,9%) natriumchloride voor injectie

Vermengen tot het poeder is opgelost.

De intraveneuze injectie moet toegediend worden gedurende minstens 3 à 5 minuten.

Intraveneuze infusie

Elke injectieflacon Piperacilline/Tazobactam Hospira 2000 mg/250 mg poeder voor oplossing voor injectie of infusie moet gereconstitueerd worden met 10 ml van één van de volgende verdunningsmiddelen.

 • steriel water voor injectie
 • 9 mg/ml (0,9%) natriumchloride voor injectie

De gereconstitueerde oplossing moet verder verdund worden tot minstens 50 ml met één van de oplosmiddelen of met dextrose 5% in water.

De intraveneuze infusie moet toegediend worden gedurende 20 à 30 minuten.

Uitsluitend voor eenmalig gebruik. Ongebruikte oplossing weggooien.

De oplossing/verdunning moet plaatsvinden onder aseptische omstandigheden. De oplossing dient visueel te worden gecontroleerd op deeltjes en verkleuring voor toediening. De oplossing dient enkel te worden gebruikt als ze helder en zonder deeltjes is.

Alle ongebruikte producten en afvalstoffen dienen te worden vernietigd overeenkomstig lokale voorschriften.

BIJZONDERE BEWAARCONDITIES

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities wat betreft de temperatuur. Bewaar de injectieflacon(s) in de buitenverpakking.

Na reconstitutie bedraagt de chemische stabiliteit en stabiliteit tijdens gebruik 24 uur bij bewaring in een koelkast bij 2°C-8°C.

Vanuit microbiologisch standpunt moet het product, eenmaal geopend, onmiddellijk gebruikt worden. Indien het niet onmiddellijk wordt gebruikt, vallen de bewaringstijden tijdens het gebruik en de

voorwaarden voor het gebruik onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker en zij zouden normaal niet langer dan 24 uur bij 2°C-8°C bedragen, tenzij de reconstitutie onder gecontroleerde en gevalideerde aseptische omstandigheden plaatsvond.

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.