PROTELOS 2 g granulaat voor orale suspensie.

ATC-Code
M05BX03
Medikamio Hero Image

Les Laboratoires Servier

Stof
Verdovend Psychotrope
Nee Nee
Farmacologische groep Geneesmiddelen die botstructuur en mineralisatie beïnvloeden

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Les Laboratoires Servier

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

PROTELOS is een niet-hormonaal geneesmiddel gebruikt voor de behandeling van ernstige osteoporose:

 • bij postmenopauzale vrouwen met een hoog risico op fractuur voor het verminderen van het risico op fracturen van de wervelkolom en de heup.
 • bij mannen met een verhoogd risico op fractuur.

Over osteoporose

Het lichaam breekt voortdurend bot af en maakt nieuw botweefsel aan. Als u osteoporose hebt, breekt uw lichaam meer bot af dan het aanmaakt zodat botverlies ontstaat waardoor uw botten steeds dunner en brozer worden. Dit komt vooral veel voor bij vrouwen na de menopauze.

Veel mensen met osteoporose hebben geen symptomen en u hebt het misschien zonder het te weten. Door osteoporose loopt u echter een grotere kans op fracturen (botbreuken), vooral van de wervelkolom, heupen en polsen.

Hoe PROTELOS werkt

PROTELOS, dat het werkzaam bestanddeel strontiumranelaat bevat, behoort bij een groep geneesmiddelen die worden gebruikt om botziektes te behandelen.

PROTELOS werkt door botafbraak terug te dringen en botvernieuwing te stimuleren waardoor het risico op fracturen afneemt. Het nieuw gevormde bot is van normale kwaliteit.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
 • U hebt een bloedstolsel of hebt een bloedstolsel gehad (bijvoorbeeld in de bloedvaten in uw benen of longen).
 • U bent permanent of gedurende enige tijd geïmmobiliseerd, bijv. wanneer u een rolstoel moet gebruiken of bedlegerig bent, of wanneer u een operatie moet ondergaan of herstelt van een operatie. Het risico op adertrombose (bloedstolsels in de benen of longen) kan bij een langdurige immobilisatie worden vergroot.
 • U hebt vastgestelde ischemische hartziekte (ischemisch wil zeggen met een bloedtekort door een vernauwd of afgesloten bloedvat) of cerebrovasculaire ziekte; er is bijvoorbeeld een hartaanval, beroerte of voorbijgaande ischemische aanval (tijdelijke vermindering van de bloedstroom naar de hersenen, ook bekend als een "miniberoerte" of TIA), angina pectoris of geblokkeerde bloedvaten naar het hart of de hersenen bij u vastgesteld.
 • U hebt problemen met uw bloedsomloop (perifere arteriële ziekte) of hebt deze gehad of u hebt een chirurgische ingreep aan de aderen in uw benen gehad.
 • U hebt hoge bloeddruk die niet onder controle wordt gehouden door behandeling.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

 • als u een ernstige nieraandoening hebt.
 • als u risico loopt op hartziekte, dus in geval van hoge bloeddruk, hoog cholesterol, diabetes, roken.

Indien zich bij u gedurende de behandeling een ernstige allergische reactie voordoet (zoals zwelling van gezicht, tong of keel, moeilijk ademen of slikken, ernstige huiduitslag), moet u de behandeling met PROTELOS onmiddellijk staken en uw arts raadplegen.

Mogelijk levensbedreigende huiduitslag (syndroom van Stevens-Johnson, toxisch epidermale necrolyse en ernstige overgevoeligheidsreacties (DRESS)) zijn gerapporteerd bij het gebruik van PROTELOS.

Het syndroom van Stevens-Johnson en toxische epidermale necrolyse verschijnen aanvankelijk als roodachtige schietschijfachtige vlekken of ronde plekken, vaak met blaren in het midden op de romp. Aanvullende tekenen waarop men moet letten omvatten zweren in de mond, keel, neus, genitaliën en conjunctivitis (rode en gezwollen ogen). Deze mogelijk levensbedreigende huiduitslagen gaan vaak gepaard aan griepachtige symptomen. De uitslag kan uitbreiden tot wijd verspreide blaarvorming of afschilferen van de huid.

DRESS verschijnt aanvankelijk als griepachtige symptomen en een uitslag op het gezicht, vervolgens een uitgebreide uitslag met hoge koorts, in bloedonderzoeken opgemerkte verhoogde leverenzymspiegels en een verhoging in een type witte bloedcel (eosinofilie) en vergrote lymfeklieren. Het hoogste risico op optreden van ernstige huidreacties is binnen de eerste weken van de behandeling voor het syndroom van Stevens-Johnson en toxische epidermale necrolyse en gewoonlijk ongeveer 3- 6 weken voor DRESS.

Als u het syndroom van Stevens-Johnson of toxische epidermale necrolyse of DRESS hebt ontwikkeld bij het gebruik van PROTELOS, mag u in geen geval opnieuw starten met PROTELOS. Als u uitslag of deze huidsymptomen krijgt, stop dan met het innemen van PROTELOS, vraag dringend advies aan een arts en vertel hem dat u dit geneesmiddel inneemt.

Als u van Aziatische afkomst bent, moet u contact opnemen met uw arts voordat u PROTELOS gebruikt, omdat u een groter risico loopt op huidreacties.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

PROTELOS is niet bedoeld voor gebruik bij kinderen en adolescenten (jonger dan 18 jaar).

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast PROTELOS nog andere geneesmiddelen, of hebt u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

U moet stoppen met het innemen van PROTELOS als u orale tetracyclines of quinolonen (twee soorten antibiotica) moet innemen. U kunt PROTELOS weer gaan gebruiken als de antibioticakuur is afgelopen. Als u hierover niet zeker bent, kunt u dit vragen aan uw arts of uw apotheker.

 • Als u medicijnen inneemt waar calcium in zit, moet u minstens 2 uur wachten vóór u PROTELOS inneemt.
 • Als u antacida gebruikt (medicijnen tegen brandend maagzuur) moet u deze innemen minstens 2 uur na PROTELOS. Als dit niet mogelijk is, is het acceptabel om de twee geneesmiddelen tegelijkertijd in te nemen.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Voedsel, melk en melkproducten verminderen de absorptie van strontiumranelaat. Het verdient aanbeveling dat u PROTELOS tussen maaltijden inneemt, bij voorkeur vóór het slapen gaan, minstens twee uur na inname van voedsel, melk, melkproducten of calcium supplementen.

Zwangerschap en borstvoeding

Neem PROTELOS niet in tijdens de zwangerschap of als u borstvoeding geeft. Indien u onverhoeds het middel inneemt tijdens zwangerschap of borstvoeding, dient u inname onmiddellijk te staken en uw arts te raadplegen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

PROTELOS heeft waarschijnlijk geen invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen.

PROTELOS bevat aspartaam

Indien u fenylketonurie hebt (een zeldzame erfelijke aandoening van de stofwisseling), dient u uw arts te raadplegen alvorens dit geneesmiddel in te nemen.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

PROTELOS is voor oraal gebruik.

De aanbevolen dosering is één 2 g sachet per dag.

Aanbevolen wordt PROTELOS in te nemen vóór het slapen gaan, bij voorkeur tenminste 2 uur na het avondeten. U kunt onmiddellijk na inname van PROTELOS gaan liggen, indien u wenst.

Neem het granulaat uit de sachets in als een suspensie in een glas water (zie aanwijzingen hieronder). PROTELOS kan interacties vertonen met melk en melkproducten, dus is het belangrijk dat u PROTELOS alleen met water mengt voor een juiste werking.

Strooi het granulaat uit het sachet in een glas;

Voeg water toe;

Roer tot het granulaat gelijkelijk in het water is verdeeld.

Drink direct op. U moet het niet langer dan 24 uur laten staan voordat u het opdrinkt. Als u om één of andere reden het geneesmiddel kan niet direct opdrinkt, moet u het opnieuw omroeren voordat u het drinkt.

Uw arts kan u adviseren calcium en vitamine D suppleties te nemen naast PROTELOS. Neem geen calciumsuppletie vóór het slapen gaan, tegelijk met PROTELOS.

Uw arts zal u vertellen hoe lang u met PROTELOS moet doorgaan. Een osteoporosebehandeling is meestal langdurig. Het is belangrijk dat u doorgaat met inname van PROTELOS zo lang als uw arts het middel voorschrijft.

Hebt u te veel van dit middel gebruikt?

Als u te veel sachets PROTELOS hebt ingenomen, dient u uw arts of apotheker hiervan op de hoogte te brengen. Zij zullen u wellicht het advies geven om melk te drinken of antacida te nemen om de absorptie van het werkzame bestanddeel te verminderen.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Neem gewoon de volgende dosis op de normale tijd.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De frequentie van mogelijke bijwerkingen in de lijst hieronder is gedefinieerd conform de volgende afspraak:

Zeer vaak: kan voorkomen bij meer dan 1 op de 10 mensen Vaak: kan voorkomen bij maximaal 1 op de 10 mensen Soms: kan voorkomen bij maximaal 1 op de 100 mensen Zelden: kan voorkomen bij maximaal 1 op de 1000 mensen

Zeer zelden: kan voorkomen bij maximaal 1 op de 10.000 mensen

Niet bekend: frequentie kan niet geschat worden volgens de beschikbare gegevens

Vaak:

Bloedstolsels. Hartaanval. Tekenen van een bloedstolsel omvatten een pijnlijke zwelling in uw been, plotselinge pijn in de borst of ademhalingsproblemen. Raadpleeg onmiddellijk een arts wanneer u een van deze symptomen ondervindt.

Overgeven, diarree, hoofdpijn, huidirritatie, geheugenproblemen, flauwvallen. Deze effecten waren echter mild en kortdurend en resulteerden niet in het feit dat de patiënten met de behandeling moesten stoppen. Raadpleeg uw arts als sommige effecten lastig of aanhoudend zijn.

Soms:

Aanvallen.

Zelden:

Ernstige overgevoeligheidsreacties (DRESS: zie rubriek 2).

Zeer zelden:

Er zijn mogelijk levensbedreigende huiduitslagen (syndroom van Stevens-Johnson, toxische epidermale necrolyse) gerapporteerd (zie rubriek 2).

Niet bekend:

Braken, buikpijn, terugvloeiing van de maaginhoud (reflux), spijsverteringsstoornis (indigestie), verstopping (obstipatie), winderigheid (flatulentie), droge mond, slapende ledematen, duizeligheid, draaierigheid, moeilijkheden met slapen, ontsteking van de lever (hepatitis), mondirritatie (zoals mondzweren en tandvleesontsteking), bot-, spier- en/of gewrichtspijn, spierkrampen, haaruitval, verminderde aanmaak van bloedcellen in het beenmerg, jeuk, netelroos, blaarvorming, angio-oedeem (zoals gezwollen gezicht, tong of keel, problemen met ademhalen of slikken), zwelling in ledematen, zich niet goed voelen, verwardheid, bronchiale overgevoeligheid (symptomen zijn onder andere piepend ademhalen, tekort aan adem en hoesten).

Wanneer u bent gestopt met de behandeling in verband met overgevoeligheidsreacties, dient u PROTELOS niet meer in te nemen.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en het sachet na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Eenmaal opgelost in water, is de suspensie 24 uur houdbaar. Echter, het wordt aangeraden de suspensie direct na het bereiden te drinken (zie rubriek 3).

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is strontiumranelaat. Elke sachet bevat 2 g strontiumranelaat.
 • De andere stoffen in dit middel zijn aspartaam (E951), maltodextrine, mannitol (E421).

Hoe ziet PROTELOS eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

PROTELOS is beschikbaar in sachets die gele korrels voor orale oplossing bevatten.

PROTELOS wordt geleverd in dozen van 7, 14, 28, 56, 84 of 100 sachets. Het kan zijn dat niet alle verpakkingsvormen op de markt zijn.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Les Laboratoires Servier 50, rue Carnot

92284 Suresnes cedex Frankrijk

Fabrikant

Les Laboratoires Servier Industrie 905, route de Saran

45520 Gidy Frankrijk

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.

België/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg
S.A. Servier Benelux N.V. S.A. Servier Benelux N.V.
Tel: +32 (0)2 529 43 11 Tel: +32 (0)2 529 43 11
България Magyarország
Сервие Медикал ЕООД Servier Hungaria Kft.
Тел.: +359 2 921 57 00 Tel: +36 1 238 7799
Česká republika Malta
Servier s.r.o. Galepharma Ltd
Tel: +420 222 118 111 Tel: +(356) 21 247 082
Danmark Nederland
Servier Danmark A/S Servier Nederland Farma B.V.
Tlf: +45 36 44 22 60 Tel: +31 (0)71 5246700
Deutschland Norge
Servier Deutschland GmbH Servier Danmark A/S
Tel: +49 (0)89 57095 01 Tlf: +45 36 44 22 60
Eesti Österreich
CentralPharma Communications OÜ Servier Austria GmbH
Tel: +372 640 00 07 Tel: +43 (1) 524 39 99
Eλλάδα Polska
ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ Servier Polska Sp. z o.o.
Τηλ: +30 210 939 1000 Tel: +48 (0) 22 594 90 00
España Portugal
Laboratorios Servier S.L. Servier Portugal, Lda
Tel: +34 91 748 96 30 Tel.: +351 21 312 20 00
France România
Les Laboratoires Servier Servier Pharma SRL
Tel: +33 (0)1 55 72 60 00 Tel: +40 21 528 52 80
Ireland Slovenija
Servier Laboratories (Ireland) Ltd. Servier Pharma d.o.o.
Tel: +353 (0)1 6638110 Tel.: +386 (0)1 563 48 11
Ísland Slovenská republika
Servier Laboratories Servier Slovensko spol. s r.o.
c/o Icepharma hf Tel.:+421 (0)2 5920 41 11
Sími: +354 540 8000  
Italia Suomi/Finland
Servier Italia S.p.A. Servier Finland Oy
Tel: +39 (06) 669081 Puh/Tel: +358 (0)9 279 80 80
Κύπρος Sverige
Χ.Α.Παπαέλληνας & Σία Λτδ Servier Sverige AB
Τηλ: +357 22741741 Tel: +46 (8) 52 25 08 00
Latvija United Kingdom
SIA Servier Latvia Servier Laboratories Ltd
Tel. +371 67502039 Tel: +44 (0)1753 666409
Lietuva  
UAB “SERVIER PHARMA”  
Tel: +370 (5) 2 63 86 28  

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in {MM/JJJJ}

Andere informatiebronnen

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu).

Deze bijsluiter is beschikbaar in alle EU/EER-talen op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau.

BIJLAGE IV

WETENSCHAPPELIJK CONCLUSIES EN REDENEN VOOR DE AANBEVELING VAN DE WIJZIGING OVEREENKOMSTIG DE VOORWAARDEN VAN DE VERGUNNING VOOR HET OP DE MARKT BRENGEN

Wetenschappelijke conclusies

Rekening houdend met het PRAC Beoordelingsrapport over de Periodieke veiligheidsverslagen (PSUR) voor Protelos en Osseor, zijn de wetenschappelijke conclusies van de PRAC als volgt:

Gegevens in de huidige PSUR hebben bezorgdheid opgewekt over de cardiovasculaire veiligheid ervan buiten het reeds opgemerkte risico op veneuze trombo-embolie. Er is nu een verhoogd risico op ernstige hartaandoeningen geïdentificeerd, inclusief myocardinfarct. Deze conclusie is voornamelijk gebaseerd op gegevens uit gepoolde placebogecontroleerde onderzoeken met postmenopauzale patiënten met osteoporose (3803 patiënten die werden behandeld met strontiumranelaat, overeenkomend met 11.270 patiëntenbehandelingsjaren en 3769 patiënten die werden behandeld met placebo, overeenkomend met 11.250 patiëntenbehandelingsjaren). In deze set gegevens werd een significante verhoging van ernstige hartaandoeningen (6,9% versus 5,7% OR 1,22 [1,02; 1,48]) en een significante verhoging van myocardinfarct (1,7% versus 1,1%), met een relatief risico van 1,6 (95% BI = [1,07; 2,38]) waargenomen bij patiënten die werden behandeld met strontiumranelaat in vergelijking met de patiënten die placebo ontvingen. Daarnaast was er een onevenwichtigheid van dergelijke gebeurtenissen zowel in een onderzoek naar mannen met osteoporose als in een onderzoek naar artrose. Bovendien bestaat er een mogelijk mechanistische grondreden voor een verhoogd risico op ernstige hartaandoeningen, inclusief myocardinfarct.

Met inachtneming van alle heden beschikbare gegevens over effectiviteit en veiligheid, inclusief het nieuw geïdentificeerde risico op ernstige hartaandoeningen, die in deze PSUR-procedure worden gepresenteerd, beveelt de PRAC aan risicominimalisatiemaatregelen te introduceren om de doelpopulatie te verkleinen door patiënten uit te sluiten die grote kans hebben op ischemische cardiale aandoeningen. Tevens beveelt de PRAC aan de indicatie te beperken tot patiënten met de grootste kans om baat te hebben bij de behandeling, d.w.z. vrouwen met ernstige osteoporose en een hoog risico op fractuur, en mannen met ernstige osteoporose met een verhoogd risico op fractuur. De PRAC is van mening dat de introductie van deze maatregelen, samen met verdere stappen die hieronder worden behandeld, het mogelijk maakt de patiëntpopulatie waarvoor de baten-risicoverhouding gunstig blijft, te identificeren.

Deze aanvullende maatregelen zijn onder andere:

De beslissing om strontiumranelaat voor te schrijven dient te zijn gebaseerd op een beoordeling van het totale risico voor de individuele patiënt. Daarnaast beveelt de PRAC aan dat het product niet wordt gebruikt door patiënten met een vastgestelde voorgeschiedenis in het heden of het verleden, van ischemische hartziekte, perifere arteriële ziekte, cerebrovasculaire ziekte en/of niet onder controle gebrachte hypertensie. Bovendien dienen patiënten met significante risicofactoren voor cardiovasculaire gebeurtenissen (bijv. hypertensie, hyperlipidemie, diabetes mellitus, roken) alleen na zorgvuldige overweging te worden behandeld met strontiumranelaat.

Daarnaast beveelt de PRAC aan dat de behandeling alleen wordt geïnitieerd door een arts met ervaring met de behandeling van osteoporose en dat, alvorens aan te vangen met de behandeling en met regelmatige tussenpozen, de patiënten worden geëvalueerd met betrekking tot cardiovasculair risico.

Daarnaast beveelt de PRAC aan dat de voorschrijvers over deze wijzigingen in de productinformatie worden geïnformeerd via een Directe berichtgeving aan beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg (Direct Healthcare Professional Communication, DHPC).

De vergunninghouder moet ook onderzoek doen om de overeenstemming met de nieuwe voorschrijvende aanbevelingen te evalueren.

Gezien het algemene veiligheidsprofiel dat wordt gekarakteriseerd door verschillende, ernstige risico’s, waaronder veneuze trombo-embolie, hartaandoeningen en huidreacties, en met name gezien

de behoefte aan een onderzoek dat de overeenstemming onderzoekt met de nieuwe voorschrijfinformatie, moet het product worden onderworpen aan extra monitoring.

De eerstvolgende PSUR moet de periode van 22 september 2012 tot 21 september 2013 beslaan, en moet binnen 70 dagen na de datumsluiting worden aangeleverd.

Het risicobeheerplan (RMP) moet worden herzien en ernstige hartaandoeningen, waaronder myocardiale infarcten, als een belangrijk geïdentificeerd risico bevatten. Het niet-interventionele veiligheidsonderzoek dient te worden toegevoegd aan het Geneesmiddelenbewakingsplan, inclusief tijdlijnen voor het indienen van een protocol en een afsluitend onderzoeksrapport. De DHPC moet worden toegevoegd aan de risicominimalisatiemaatregelen. Daarnaast moeten alle relevante rubrieken van het RMP worden herzien om dit nieuwe, belangrijke geïdentificeerde risico weer te geven.

De PRAC concludeerde dat, op basis van de huidige beoordeling, de baten-risicoverhouding van strontiumranelaat ten gunste uitslaat voor de geïdentificeerde, beperkte populatie., De PRAC is echter van mening dat de baten-risicoverhouding van geneesmiddelen die strontiumranelaat bevatten, in een verkort tijdbestek nader moeten worden geëvalueerd. Dit met het oog op het nieuw geïdentificeerde risico op ernstige hartaandoeningen, waaronder myocardinfarct, en om het mogelijk te maken dat alle beschikbare gegevens over effectiviteit en veiligheid worden meegewogen.

Aanbevelingen

Op basis van de herziening door de PRAC van gegevens over veiligheid en effectiviteit die tijdens deze PSUR-procedure werden aangeleverd, is door de meerderheid besloten dat de baten- risicoverhouding van geneesmiddelen die de actieve stof strontiumranelaat bevatten, positief blijft, maar beveelt aan dat de voorwaarden voor het op de markt brengen als volgt worden aangepast:

Een update van rubriek 4.1 van de Samenvatting van de Productkenmerken om de indicatie te beperken tot patiënten met ernstige osteoporose, en bij postmenopauzale vrouwen met een hoog risico op fractuur. In rubriek 4.1 wordt ook aangegeven dat de beslissing om strontiumranelaat voor te schrijven gebaseerd dient te zijn op een beoordeling van het totale risico voor de individuele patiënt. Update van rubriek 4.3 van de Samenvatting van de Productkenmerken met daarin een contra- indicatie voor het gebruik van strontiumranelaat bij patiënten met vastgestelde voorgeschiedenis in het heden of het verleden, van ischemische hartziekte, perifere arteriële ziekte, cerebrovasculaire ziekte en/of niet onder controle gebrachte hypertensie. Daarnaast een update van rubrieken 4.2, 4.4 en 4.8 van de Samenvatting van de Productkenmerken om te stellen dat de behandeling alleen dient te worden geïnitieerd door een arts met ervaring in de behandeling van osteoporose. Tevens dient een waarschuwing te worden toegevoegd voor cardiale ischemische gebeurtenissen en dient myocardinfarct te worden toegevoegd als vaak voorkomende bijwerking.

De Bijsluiter wordt overeenkomstig aangepast.

Daarnaast adviseert de PRAC de volgende aanpassingen aan de voorwaarden voor het op de markt brengen:

 • Voorwaarden m.b.t. levering en gebruik: beperkt medisch voorschrift.
 • Verplichting tot het uitvoeren van maatregelen na voorschrijven: onderzoek naar de effectiviteit van de overeengekomen risicominimalisatiemaatregelen.

De aanbevolen aanpassingen die dienen te worden toegevoegd aan de productinformatie en voorwaarden voor het op de markt brengen, worden vermeld in Bijlage 1 en Bijlage 2.

Daarnaast beveelt de PRAC aan dat de voorschrijvers over deze wijzigingen aan het product worden geïnformeerd via een Directe berichtgeving aan beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg (DHPC).

Bovendien beveelt de PRAC aan dat het product aanvullend wordt gemonitord.

De PRAC beveelt ook aan dat de baten-risicoverhouding van geneesmiddelen die strontiumranelaat bevatten, in een verkort tijdbestek nader moeten worden geëvalueerd. Dit met het oog op het nieuw geïdentificeerde risico op ernstige hartaandoeningen, waaronder myocardinfarct, en om het mogelijk te maken dat alle beschikbare gegevens over effectiviteit en veiligheid worden meegewogen.

Daarnaast dient de vergunninghouder in de volgende PSUR ook de volgende aandachtspunten te behandelen:

 • in PSUR 12 dient een toename van ernstige niet gemelde gebeurtenissen te worden behandeld en de vergunninghouder wordt verzocht een samenvatting te geven, inclusief de bevindingen in de periode van PSUR 13.

Daarnaast dient de vergunninghouder binnen de volgende relevante procedure een bijgewerkt RMP leveren om de volgende aandachtspunten te behandelen:

 • Het RMP dient te worden bijgewerkt om de conclusies van de PRAC weer te geven na de evaluatie van de PSUR.
 • Zes signalen die voorheen werden gecategoriseerd als potentieel risico werden als onjuiste signalen gezien en werden gesloten. Echter, de PRAC vindt dat ‘interstitiële nefritis’, ‘depressie’, botsarcoom’ en ‘pancreatitis’ op de lijst met potentiële risico’s moeten blijven staan.

Het CHMP is het eens met de wetenschappelijke conclusies van de PRAC.

Redenen voor de aanbeveling van de wijziging overeenkomstig de voorwaarden voor het op de markt brengen.

Op basis van de wetenschappelijke conclusies voor Protelos en Osseor, is het CHMP van mening dat de baten-risicoverhouding van de geneesmiddelen die de werkzame stof strontiumranelaat bevatten, positief uitvalt voor de voorgestelde wijzigingen aan de productinformatie.

Het CHMP beveelt aan dat de voorwaarden voor het op de markt brengen aangepast worden.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.