Advertentie

Auteur: Sanofi


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Rifadin poeder voor infusievloeistof bevat een antibioticum dat in staat is bepaalde ziekteverwekkers onschadelijk te maken.

Rifadin wordt gebruikt voor alle vormen van tuberculose en bij lepra. Rifadin poeder voor infusievloeistof wordt gebruikt als:

 • behandeling met capsules of omhulde tabletten niet door de patiënt wordt verdragen;
 • het geneesmiddel niet goed in het spijsverteringskanaal van de patiënt kan worden opgenomen;
 • de patiënt door omstandigheden de capsules of omhulde tabletten niet kan doorslikken.

In deze gevallen moet Rifadin altijd worden gecombineerd met andere geneesmiddelen tegen tuberculose of lepra.

In geval van Brucella infecties moet Rifadin altijd worden gecombineerd met een ander antibioticum. In uitzonderingsgevallen kan Rifadin voor korte duur gebruikt worden bij andere infecties indien deze veroorzaakt worden door bacteriën, waartegen Rifadin werkzaam is. Rifadin moet ook dan altijd worden gecombineerd met andere antibiotica.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • U bent allergisch voor stoffen die op rifampicine lijken (rifamycinen).
 • U lijdt aan geelzucht.
 • U kreeg bij eerder gebruik van rifampicine stoornissen van de nierfunctie (nierinsufficiëntie), een tekort aan bloedplaatjes (trombocytopenie) of een bepaalde vorm van bloedarmoede (hemolytische anemie).
 • U gebruikt voriconazol (een geneesmiddel tegen schimmelinfecties).

Rifadin poeder voor infusie BSL mei13

 • U gebruikt proteaseremmers (geneesmiddelen tegen het HIV virus). Dit geldt niet als u bepaalde doseringen ritonavir gebruikt. Meer informatie hierover vindt u onder het kopje ‘Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?’.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • Voordat u begint met de behandeling met dit geneesmiddel moet uw arts bloed bij u afnemen om bepaalde bloedwaarden te meten. Bij kinderen is dit niet nodig. Tijdens de behandeling moet u uw arts ten minste 1 keer per maand bezoeken. Als u last krijgt van bijwerkingen (zie onder punt 4), moet u dit tijdens het bezoek met uw arts bespreken.
 • Neem direct contact op met uw arts als u last krijgt van ernstige overgevoeligheidsreacties, zoals het ontstaan van blauwe plekken, kortademigheid, benauwdheid, nierfalen of shock. Uw arts zal de behandeling met Rifadin onmiddelijk stopzetten. U mag in dat geval dit middel of andere geneesmiddelen met rifampicine nooit meer gebruiken.
 • Neem contact op met uw arts als u last krijgt van koorts of huidreacties, zoals uitslag of galbultjes.
 • U mag de behandeling niet onderbreken. Als u na een onderbreking weer start met dit middel, kunt u last krijgen van overgevoeligheidsreacties, zoals rode vlekjes op de huid, koorts of een pijnlijke tong.
 • Als uw lever niet goed werkt mag u Rifadin alleen toegediend krijgen als het noodzakelijk is. Uw arts zal in dat geval de werking van uw lever regelmatig controleren.
 • Dit middel kan de verschijnselen van porfyrie verergeren. Porfyrie is een ziekte waarbij de aanmaak van de rode kleurstof van het bloed is gestoord.
 • Als u een anticonceptiepil gebruikt. Rifadin vermindert de betrouwbaarheid van de anticonceptiepil, waardoor u zwanger zou kunnen worden. Gebruik daarom een ander voorbehoedmiddel, zoals condooms, een spiraaltje of een pessarium met zaaddodende crème.
 • Rifadin kan een rode verkleuring van urine, zweet, speeksel, traanvocht en moedermelk veroorzaken. Dit is een onschuldig verschijnsel. Rifadin kan echter zachte contactlenzen en kleding blijvend verkleuren.
 • Rifadin poeder voor infusievloeistof is alleen bedoeld om in een ader toe te dienen (intraveneus). Het is niet bedoeld om toe te dienen in spierweefsel (intramusculair) of onder de huid (subcutaan). Bij verkeerde toediening kan irritatie en ontsteking optreden op de plaats van toediening. Als u dit opmerkt dan moet het infuus worden gestopt en op een andere plek opnieuw worden gestart.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Rifadin nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan aan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Geneesmiddelen tegen brandend maagzuur (antacida) kunnen de werking van Rifadin verminderen. Daarom moet u na het innemen van Rifadin eerst een uur wachten, voordat u een antacidum gebruikt.

U mag Rifadin niet tegelijkertijd met de volgende geneesmiddelen gebruiken:

 • voriconazol (geneesmiddel tegen schimmelinfecties).
 • proteaseremmers (geneesmiddelen tegen het HIV-virus) zoals saquinavir, nelfinavir en indinavir. Ritonavir mag wel gebruikt worden, maar alleen bij een volledige dosering of bij een dosering van 600 mg twee maal per dag. Zie ook onder het kopje ‘Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?’.

Als u één van de volgende geneesmiddelen tegelijkertijd met Rifadin gebruikt, zal uw arts u zorgvuldig controleren. Uw arts kan besluiten de dosering van deze geneesmiddelen of van Rifadin aan te passen:

Middelen bij infectieziekten: - Bepaalde geneesmiddelen tegen het HIV-virus, zoals
  zidovudine, nevirapine of efavirenz.
  - Geneesmiddelen tegen schimmelinfecties, zoals fluconazol,
  itraconazol of ketoconazol.
  - Antibiotica, zoals chlooramfenicol, doxycycline,
  claritromycine, telithromycine, levofloxacine, ofloxacine of
  2
  Rifadin poeder voor infusie BSL mei13

Middelen bij hart- en vaatziekten:

ciprofloxacine.

 • Een geneesmiddel tegen lepra (dapson).
 • Een geneesmiddel tegen malaria (kinine).
 • Een geneesmiddel tegen longontsteking (atovaquon).
 • Een geneesmiddel tegen parasieten (praziquantel).
 • Bloedverdunners, zoals warfarine.
 • Geneesmiddelen tegen hartritmestoornissen, zoals disopyramide, kinidine, propafenon of tocaïnide.
 • Geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk of hartklachten, zoals propranolol, metoprolol, diltiazem, digoxine, nifedipine, verapamil, losartan of enalapril.
Pijnstillers en verdovende middelen: - Sterk werkzame pijnstillers.
  - Methadon.
Hormonen: - Geneesmiddelen, die via de mond worden ingenomen om
    zwangerschap te voorkomen (‘de pil’).
  - Vrouwelijke geslachtshormonen, zoals oestrogenen of
    progestagenen.
  - Geneesmiddelen die de werking van vrouwelijke hormonen
    tegengaan, zoals anti-oestrogenen of gestrinon.
  - Schildklierhormoon (levothyroxine).
Middelen die invloed hebben op de    
hersenen: - Geneesmiddelen tegen psychose, zoals haloperidol of
    quetiapine.
  - Slaapmiddelen (barbituraten).
  - Bepaalde rustgevende of slaapverwekkende middelen
    (benzodiazepinen en stoffen die daarop lijken), zoals diazepam,
    zopiclon of zolpidem.
  - Bepaalde geneesmiddelen tegen depressies, zoals amitryptiline
    en nortryptiline.
Middelen bij suikerziekte: - Geneesmiddelen zoals tolbutamine, glimepiride, repaglinide of
    rosiglatizon.
Middelen die het afweersysteem    
onderdrukken: - Corticosteroïden
  - Ciclosporine
  - Tacrolimus
Middelen tegen epileptische    
aanvallen: - Fenytoïne
  - Lamotrigine
Andere middelen: - Geneesmiddelen die het vet in het bloed verlagen, zoals
    simvastatine, fluvastatine of clofibraat.
  - Geneesmiddel tegen de ziekte Amyotrofische Lateraal
    Sclerose (riluzole).
  - Geneesmiddel tegen darmkanker (irinotecan).

- Geneesmiddel bij astma en COPD (theofylline).

- Bepaalde geneesmiddelen tegen misselijkheid en braken bij

Rifadin poeder voor infusie BSL mei13

chemotherapie (selectieve 5-HT3-receptor antagonisten), zoals ondansetron.

 • Een geneesmiddel tegen jicht (probenecide). Bij gelijktijdig gebruik met probenicide neemt de hoeveelheid rifampicine in het bloed toe.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt

Gebruik Rifadin tijdens de zwangerschap alleen op advies van uw arts. Het is niet duidelijk of het gebruik van Rifadin tijdens de zwangerschap schadelijk is. In dierproeven was dit middel schadelijk. Als u Rifadin tijdens de laatste weken van de zwangerschap gebruikt, kunnen bij u en uw pasgeboren baby bloedingen optreden. Een behandeling met vitamine K kan in dat geval nodig zijn.

U kunt tijdens de behandeling met Rifadin borstvoeding blijven geven.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Bestuur geen auto of ander voertuig en gebruik geen machines als u last krijgt van zeldzame bijwerkingen als sufheid, duizeligheid of coördinatiestoornissen.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Rifadin poeder voor infusievloeistof wordt na bereiding als langzaam lopend infuus toegediend door een arts of verpleegkundige. De aanbevolen duur van het infuus is 1 tot 3 uur. De arts zal de dosering voor u vaststellen.

De normale dosering bedraagt:

 • volwassenen lichter dan 50 kg: 450 mg per dag
 • volwassenen van 50 kg of zwaarder: 600 mg per dag
 • zuigelingen (vanaf 3 maanden oud) en kinderen: 15 (10-20) mg per kg lichaamsgewicht per dag, echter niet meer dan 600 mg per dag

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Rifadin bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Bloed en lymfestelsel

 • Een tekort aan bloedplaatjes waardoor u sneller kunt gaan bloeden (trombocytopenie). Hierbij ontstaan soms kleine, puntvormige bloedingen in de huid (purpura). Dit komt gewoonlijk voor als Rifadin met tussenpozen wordt genomen, maar is omkeerbaar als u stopt met de behandeling met Rifadin zodra de puntvormige bloedinkjes optreden. Als u de behandeling dan echter doorzet, kan dit ernstige bloedingen tot gevolg hebben.
 • Toename van bepaalde bloedcellen (eosinofilie) en een tekort aan witte bloedlichaampjes (leukopenie), waardoor u gevoeliger kunt worden voor infecties.
 • Zelden zijn verspreide stollingen in de bloedvaten (diffuse intravasculaire coagulatie) gemeld.
 • Zeer zelden is een zeer ernstige bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaande met plotselinge hoge koorts, heftige keelpijn en zweertjes in de mond (agranulocytose) gemeld.

Afweersysteem

 • Een griepachtig ziektebeeld met perioden van koorts, rillingen, hoofdpijn, duizeligheid en botpijnen. Dit treedt vooral op tijdens de 3e tot 6e maand van de behandeling.
 • Kortademigheid, piepende ademhaling.

Rifadin poeder voor infusie BSL mei13

 • Daling van de bloeddruk en sterke daling van de bloeddruk met bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid en verminderd bewustzijn (shock).
 • Plotselinge bloedarmoede door een te grote afbraak van het bloed (acute hemolytische anemie).
 • Overgevoeligheid (anafylaxie).

Hormonen

 • Zeldzame gevallen van stoornissen in de functie van de bijnieren.

Psychisch

 • Gevallen van ernstige geestesziekte waarbij de controle over het eigen gedrag en handelen gestoord is (psychosen).

Maag en darmen

 • Stoornissen van het maagdarmkanaal zoals misselijkheid, buikpijn, braken en diarree.
 • Een ernstige, aanhoudende of bloederige diarree die gepaard gaat met buikpijn of koorts. Dit kan een teken zijn van ernstige darmontsteking die zeer zelden optreedt na behandeling met antibiotica (pseudomembraneuze colitis).

Voeding en stofwisseling

 • Verminderde eetlust (anorexie).

Lever en gal

 • Ernstige leverziekte (hepatitis) waarbij de huid en de ogen geel kleuren.
 • Zelden ernstige geelzucht (gele verkleuring van de huid of ogen) en leverziekte waardoor de nieren minder werken (hepatorenaal syndroom).

Huid

 • Tijdelijke, milde huidreacties zoals blozen en jeuken, met of zonder huiduitslag.
 • Huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (urticaria) en ernstigere huidreacties door overgevoeligheid.
 • Zelden zeer ernstige huidreacties met blaarvorming (pemfigoïde reactie), met rode onregelmatige vlekken (erythema multiforme), een overgevoeligheidsreactie met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnson syndroom), een plotselinge (overgevoeligheids)reactie gepaard gaande met koorts en blaren op de huid/vervelling van de huid (toxisch epidermale necrolyse) en onsteking van de bloedvaten (vasculitis).

Spieren en botten

 • Spierzwakte en spierziekte (myopathie) zijn gemeld.

Nieren en urinewegen

 • Plotselinge stoornis van de nierfunctie door plotselinge schade of ontsteking.

Geslachtsorganen en borsten

 • Verstoring van de menstruatiecyclus bij langdurig gebruik.

Aangeboren of erfelijke aandoeningen

 • Erger worden van porfyrie (een ziekte waarbij de aanmaak van de rode kleurstof van het bloed is gestoord).

Algemeen

 • Vochtophoping (oedeem).
 • Rode verkleuring van urine, zweet, speeksel, traanvocht, sputum en moedermelk.
 • Ontsteking en pijn op de plaats van injectie kan voorkomen.

Rifadin poeder voor infusie BSL mei13

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 25 °C.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en op de flacon na EXP. Daar staan een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is rifampicine.
 • De andere stoffen in dit middel zijn natriumsulfoxylaatformaldehyde en natriumhydroxide. Het bijgeleverde oplosmiddel bevat water voor injectie.

Hoe ziet Rifadin poeder voor infusievloeistof er uit en hoeveel zit er in een verpakking?

Rifadin poeder voor infusievloeistof is een rood poeder in een flacon van 20 ml. Het wordt geleverd met een ampul van 10 ml oplosmiddel. Dit oplosmiddel is helder en kleurloos. Een verpakking bevat 1 flacon poeder en 1 ampul oplosmiddel.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen Fabrikant
sanofi-aventis Netherlands B.V. Sanofi-aventis S.p.A
Kampenringweg 45 D-E Localitá Valcanello
2803 PE Gouda 03012 Agnani, Italië
Tel: 0182 55 77 55  

Rifadin, poeder voor infusievloeistof 600 mg is in het register ingeschreven onder RVG 08755. Deze bijsluiter is goedgekeurd in juni 2013

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De volgende informatie is alleen bestemd voor artsen of andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg:

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE BEROEPSBEOEFENAREN

Naam van het geneesmiddel

Rifadin, poeder voor infusievloeistof 600 mg.

Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling

Rifadin poeder voor infusievloeistof bevat 600 mg rifampicine.

Rifadin poeder voor infusie BSL mei13

Dosering en wijze van toediening

Tuberculose

Volwassenen:

De aanbevolen dagelijkse dosering is:

 • Patiënten < 50 kg: 450 mg rifampicine.
 • Patiënten 50 kg: 600 mg rifampicine.

Toe te dienen met behulp van een langzaam lopend infuus. De aanbevolen infusietijd bedraagt 1 tot 3 uur.

Zuigelingen en kinderen:

De dagelijkse dosis is over het algemeen 15 (10-20) mg/kg lichaamsgewicht toe te dienen als aangegeven onder volwassenen in één enkel langzaam lopend infuus; echter niet hoger dan 600 mg per dag. Voor kinderen jonger dan 3 maanden zijn geen dosisaanbevelingen beschikbaar.

Rifampicine moet altijd worden gecombineerd met andere tuberculostatica.

Lepra

Volwassenen:

De aanbevolen dagelijkse dosering is:

 • Patiënten < 50 kg: 450 mg rifampicine.
 • Patiënten 50 kg: 600 mg rifampicine.

Toe te dienen met behulp van een langzaam lopend infuus. De aanbevolen infusietijd bedraagt 1 tot 3 uur.

Kinderen (ouder dan 1 jaar):

De dagelijkse dosis is over het algemeen 10-20 mg/kg lichaamsgewicht toe te dienen als aangegeven onder volwassenen in één enkel langzaam lopend infuus; echter niet hoger dan 600 mg per dag.

Kinderen (jonger dan 1 jaar):

De dagelijkse dosis is over het algemeen 10 mg/kg lichaamsgewicht toe te dienen als aangegeven onder volwassenen in één enkel langzaam lopend infuus.

Rifampicine moet altijd worden gecombineerd met andere antileprotica.

Brucellose

Volwassenen:

De aanbevolen dagelijkse dosering is 900 mg.

Toe te dienen met behulp van een langzaam lopend infuus. De aanbevolen infusietijd bedraagt 1 tot 3 uur.

Kinderen:

De dagelijkse dosis is niet vastgesteld.

In geval van Brucellose, moet rifampicine altijd worden gecombineerd met een tetracycline-derivaat (bijvoorbeeld doxycycline).

Andere infecties

Volwassenen:

Afhankelijk van de ernst van de ziekte, is de dagelijkse dosis 600-1200 mg per dag, toe te dienen in één infuus, of te verdelen over twee langzaam lopende infusies; de aanbevolen infusietijd bedraagt 1 tot 3 uur.

Kinderen:

De dagelijkse dosis is niet vastgesteld.

In verband met de mogelijkheid van snel optredende resistentie moet rifampicine altijd in combinatie met andere antibiotica worden gegeven.

Patiënten met een gestoorde leverfunctie

Bij patiënten met een gestoorde leverfunctie (in het bijzonder bij chronisch alcoholisme of levercirrose) dient rifampicine in geval van noodzaak en onder streng medisch toezicht te worden toegediend (zie rubriek 4.4).

Rifadin poeder voor infusie BSL mei13

Patiënten met nierfunctiestoornissen

De dosering behoeft niet te worden aangepast.

Ouderen

Individuele aanpassing van de dosering kan noodzakelijk zijn.

Wijze van toediening

Rifadin poeder voor infusievloeistof wordt toegediend door middel van langzame infusie. De aanbevolen infusietijd bedraagt 1 - 3 uur. Zie hieronder voor de bereiding van een intraveneus infuus.

Andere geneesmiddelen mogen niet gelijktijdig met het infuus worden toegediend.

Contra-indicaties

Overgevoeligheid voor rifampicine of andere rifamycinene of overgevoeligheid voor overige bestanddelen van het preparaat.

Geelzucht.

Acute nierinsufficiëntie, trombocytopenie of hemolytische anemie als gevolg van rifampicine toediening in de anamnese.

Gelijktijdige behandeling met voriconazol en proteaseremmers, met uitzondering van ritonavir indien toegediend als volledige dosering of 600 mg tweemaal daags.

Gevallen van onverenigbaarheid

Intraveneuze oplossingen die natriumbicarbonaat bevatten en/of natriumlactaat zijn onverenigbaar met rifampicine en mogen dus niet worden gebruikt.

Andere geneesmiddelen mogen niet gelijktijdig met het infuus worden toegediend.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren beneden 25°C.

De preparaten mogen na de op de verpakking aangegeven vervaldatum niet meer worden gebruikt. Het infuus moet binnen 6 uur na bereiding worden toegediend.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen en andere instructies

Rifadin poeder voor infusievloeistof bestaat uit een flacon met 600 mg rifampicine en een ampul met 10 ml oplosmiddel. De flacon is voorzien van een blauw plastic kapje. Het Rifadin druppelinfuus wordt als volgt bereid:

 1. Verwijder met een injectiespuit al het oplosmiddel uit de ampul.
 2. Verwijder het plastic kapje met de duim van de flacon.
 3. Injecteer het oplosmiddel volledig in de flacon.
 4. Schud de flacon goed gedurende 30 seconden.
 5. Verwijder de aldus verkregen 10,56 ml rifampicine oplossing met een injectiespuit uit de flacon.
 6. De concentratie van een zorgvuldig bereide oplossing bevat 56,8 mg/ml rifampicine. Voeg de oplossing toe aan 500 ml van een 5% glucose oplossing.

Als infusiemedium wordt een 5% glucose oplossing (geschikt voor infusie) aanbevolen. Het infuus moet binnen 6 uur na bereiding worden toegediend. De aanbevolen infusietijd bedraagt 1 - 3 uur.

Alle ongebruikte producten of afvalmaterialen dienen te worden vernietigd overeenkomstig lokale voorschriften.

Rifadin poeder voor infusie BSL mei13

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK