Rivotril druppels, druppels voor oraal gebruik, oplossing 2,5 mg/ml

Illustratie van Rivotril druppels, druppels voor oraal gebruik, oplossing 2,5 mg/ml
Stof(fen) Clonazepam
Toelating Nederland
Producent Roche
Verdovend Nee
ATC-Code N03AE01
Farmacologische groep Anti-epileptica

Vergunninghouder

Roche

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Rivotril bevat als werkzame stof clonazepam, een stof die behoort tot een groep geneesmiddelen genaamd benzodiazepinen. Clonazepam heeft anticonvulsieve eigenschappen, wat betekent dat het middel (epileptische) aanvallen voorkomt.

Rivotril wordt door artsen voorgeschreven voor de behandeling van epilepsie bij zuigelingen, kinderen en volwassenen. Bij zuigelingen en kinderen wordt het voornamelijk voorgeschreven voor lichte aanvallen (petit mal) en tonisch-clonische aanvallen (spierschokken).

De injectie vorm van Rivotril wordt voorgeschreven voor de behandeling van 'status epilepticus' (een langdurende epileptische aanval of een aantal epileptische aanvallen achter elkaar zonder dat de persoon tussendoor bij bewustzijn komt).

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • U bent allergisch voor andere geneesmiddelen uit de benzodiazepinengroep.
 • U lijdt aan ernstige spierzwakte (myasthenia gravis).
 • U heeft ernstige ademhalingsproblemen.
 • U lijdt aan een tijdelijke ademstilstand tijdens de slaap, dikwijls gepaard gaand met snurken (slaap- apnoe syndroom).
 • U heeft een ernstige leveraandoening (bijvoorbeeld levercirrose).

Rivotril mag niet gebruikt worden bij patiënten in coma of bij patiënten met geneesmiddelen-, drugs- of alcoholmisbruik.

Benzylalcohol, een hulpstof in de injectievorm, kan schadelijk zijn voor te vroeg geboren en pasgeboren kinderen; daarom mag Rivotril injectie niet bij pasgeborenen gebruikt worden.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • Neem contact op met uw arts voordat u dit middel gebruikt wanneer u aan spierzwakte lijdt.
 • Houd rekening met de mogelijkheid van het ontstaan van:
  • Gewenning. Na herhaald gebruik gedurende enkele weken kan het effect minder worden.
  • Afhankelijkheid. Behandeling met Rivotril en andere benzodiazepinen kan er toe leiden, dat er bij de gebruiker de neiging ontstaat steeds maar te moeten doorgaan met het innemen van Rivotril en er een vorm van "verslaving" optreedt: een moeilijk te bedwingen zucht naar herhaald gebruik van het geneesmiddel. Deze neiging neemt toe bij langdurig gebruik, bij hoge doseringen en bij patiënten met alcohol- en drugsmisbruik. Met name een behandeling van lange duur of hoge dosis kan leiden tot aandoeningen van tijdelijke aard zoals spraakstoornis, verminderde coördinatie van bewegingen of loopstoornis, snelle ritmische beweging van de oogbol en dubbelzien. Een langdurige behandeling kan leiden tot een verhoging van het aantal epileptische aanvallen. Als daarna plotseling en volledig wordt gestopt met de behandeling, dan kunnen onthoudings- verschijnselen ontstaan zoals extreme angst, spanning, hoofdpijn, spierpijn, rusteloosheid, zweten, beven,verwardheid, slaapstoornissen, stemmingsveranderingen, geïrriteerdheid en epileptische aanvallen. Soms treden in die situatie verschijnselen op van een nog ernstiger aard, zoals zelfvervreemding, verlies van werkelijkheidszin, een veranderde gehoorsterkte, een doof gevoel en tintelingen in de ledematen, hallucinaties en een overgevoeligheid voor licht, geluid en aanraking. Het is daarom aan te raden niet plotseling met het gebruik te stoppen, maar de dosis geleidelijk te verlagen.
  • Geheugenverlies. Een verschijnsel dat kan voorkomen tijdens de behandeling met Rivotril en soortgelijke middelen is geheugenverlies, dat direct volgt gedurende enkele uren op de toediening. Het risico op geheugenverlies, mogelijk met ongepast gedrag, is groter bij een hogere dosis.
  • Psychische stoornissen. Het is bekend dat tijdens het gebruik van benzodiazepinen verschijnselen als rusteloosheid, opwinding, geïrriteerdheid, agressie, hallucinaties, woede- uitbarstingen, nachtmerries, psychosen, ongepast gedrag en andere gedragsstoornissen kunnen voorkomen. Als dit bij u het geval is, neem dan contact op met uw arts. Deze verschijnselen komen vaker voor bij kinderen en ouderen.
 • Wees extra voorzichtig zijn met het innemen van Rivotril als u:
  • een bestaande ziekte van de ademhalingswegen heeft
  • een leveraandoening heeft
  • een nieraandoening heeft
  • aan bewegingsstoornissen lijdt
  • porfyrie heeft (een erfelijke ziekte met verstoorde vorming van de rode kleurstof in het bloed)
  • oudere bent of verzwakt bent

In zulke gevallen is grote zorgvuldigheid vereist en dient de dosering voorzichtig te worden aangepast. Over het algemeen is een verlaging van de dosis nodig.

 • Een klein aantal mensen, dat behandeld werd met anti-epileptica zoals Rivotril, heeft ook gedachten gehad over zelfbeschadiging of zelfmoord. Als u op enig moment dergelijke gedachten heeft, neem dan direct contact op met uw arts.

Zuigelingen en kleuters

Bij zuigelingen en kleuters kan in zeldzame gevallen een stoornis van de ademhaling of longontsteking ontstaan vanwege een verhoogde productie van speeksel en vochtafscheiding uit de luchtwegen.

Houd daarom toezicht op zuigelingen en kleine kinderen om er zeker van te zijn dat de luchtwegen vrij blijven.

Benzylalcohol, een hulpstof in de injectievorm, kan toxische en allergische reacties veroorzaken bij zuigelingen en kinderen jonger dan 3 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Rivotril nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Rivotril (clonazepam) kan gebruikt worden in combinatie met één of meer andere geneesmiddelen voor de behandeling van epilepsie. Als een extra geneesmiddel wordt gebruikt is de kans op bijwerkingen, zoals slaperigheid en lusteloosheid, naar alle waarschijnlijkheid groter. In dergelijke gevallen zal de dosering van elk middel worden aangepast om het optimale gewenste effect te bereiken.

Gelijktijdige toediening van Rivotril met middelen die gebruikt kunnen worden voor de behandeling van epilepsie zoals barbituraten, hydantoïnen, carbamazepine of valproaat, kunnen leiden tot een verminderde werking van clonazepam.

Behandeling van clonazepam in combinatie met fenytoïne (bij epilepsie en hartritmestoornissen) of primidon (bij epilepsie) kan leiden tot een verandering in de concentratie van deze twee stoffen in het bloed. De concentratie van fenytoïne of primidon in het bloed is dan over het algemeen hoger.

De combinatie van Rivotril met valproïnezuur kan soms petit mal status epilepticus veroorzaken (een aantal epileptische aanvallen achter elkaar zonder dat de persoon tussendoor bij bewustzijn komt).

U moet extra opletten bij gelijktijdig gebruik van Rivotril en andere middelen die het centraal zenuwstelsel dempen, omdat het centraal dempende effect van die middelen dan versterkt kan worden. Dit zijn ondermeer anti-convulsiemiddelen (bij epilepsie), anaesthetica (verdovingsmiddelen), hypnotica (slaapmiddelen), neuroleptica (bij psychosen), anxiolytica/sedativa (bij spanning en angst), antidepressiva (bij ernstige neerslachtigheid), narcotische analgetica (sterk werkzame pijnstillers) en bepaalde antihistaminica (middelen bij onder andere allergie).

Bij narcotische analgetica kan ook een versterking van de overdreven opgewekte stemming optreden, die kan leiden tot versterking van de psychische afhankelijkheid.

Gelijktijdig gebruik van Rivotril en spierrelaxantia (spierverslappende middelen) kan leiden tot een versterking van de werking van beide middelen.

Als u niet zeker bent over het gebruik van andere geneesmiddelen of meer informatie wenst, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?

Tijdens de behandeling met Rivotril mag u geen alcohol drinken, want dit kan de werking van het geneesmiddel versterken, met een vertraagd reactievermogen en verminderde coördinatie of bijwerkingen zoals slaperigheid en effecten op de ademhaling en het hart tot gevolg.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Uw arts zal dan beslissen of u wel of niet met Rivotril wordt behandeld.

Zwangerschap

Het risico op aangeboren afwijkingen is 2 - 3 maal hoger bij kinderen van moeders die behandeld zijn met middelen voor epilepsie vergeleken met de verwachte incidentie van circa 3% in de algemene populatie. De meest gemelde afwijkingen zijn een hazenlip of gespleten gehemelte, afwijkingen van het hart of de bloedvaten en een open rug of open schedel.

Er is een hoger risico op aangeboren afwijkingen bij behandeling met meerdere middelen voor epilepsie tegelijkertijd dan bij het gebruik van één middel en daarom is het wenselijk dat voor behandeling met één middel wordt gekozen indien mogelijk.

Risico gerelateerd aan clonazepam

De beperkte gegevens over gebruik van clonazepam tijdens de zwangerschap wijzen niet op een verhoogd risico op aangeboren afwijkingen. Wanneer clonazepam laat in de zwangerschap wordt toegediend, kan bij het pasgeboren kind extreem slappe spieren, verminderde ademhaling en onderkoeling optreden ("Floppy Infant Syndrome"). Wanneer Rivotril langdurig gebruikt wordt tot aan de geboorte, kunnen bij het kind ontwenningsverschijnselen optreden.

Rivotril moet tijdens de zwangerschap alleen gebruikt worden als dit strikt noodzakelijk is.

Borstvoeding

Als u Rivotril gebruikt, moet u geen borstvoeding geven.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Verminderde waakzaamheid, geheugenverlies, verminderd concentratievermogen en een verminderde spierfunctie kunnen de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken ongunstig beïnvloeden.

Bij te weinig slaap wordt de kans op verminderde waakzaamheid groter.

Het besturen van een voertuig wordt niet aangeraden als u epilepsie heeft. Mocht u toch een voertuig willen besturen, vraag uw arts dan om toestemming.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Rivotril tabletten 0,5 mg en Rivotril tabletten 2 mg bevatten lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u een van deze geneesmiddellen inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Afhankelijk van de manier waarop u op Rivotril reageert, de aard van uw ziekte en uw leeftijd en lichaamsgewicht zal uw arts u de juiste dosering voorschrijven, te beginnen met een lage dosis die vervolgens geleidelijk zal worden verhoogd totdat het gewenste effect wordt bereikt. Met het oog hierop is het raadzaam de druppels te gebruiken voor zuigelingen en de 0,5 milligram tabletten met breukgleuven voor kinderen, totdat de einddosering is vastgesteld.

Orale behandeling

De gebruikelijke dosering is:

Zuigelingen en kinderen tot 10 jaar of met een lichaamsgewicht van minder dan 30 kg:

Tussen 0,01 en 0,03 milligram per kg lichaamsgewicht als aanvangsdosis, die geleidelijk kan worden verhoogd tot een dosis van 0,05 tot 0,1 milligram per kg lichaamsgewicht.

De aanvangsdosis wordt over twee tot drie giften per dag verdeeld en om de drie dagen stapsgewijs verhoogd tot de onderhoudsdosering.

Kinderen van 10-16 jaar of met een lichaamsgewicht van 30 kg of meer:

1 tot 2 milligram als aanvangsdosis, die geleidelijk kan worden verhoogd tot een dosis van 1,5 tot 3 milligram.

De aanvangsdosis wordt over twee tot drie giften per dag verdeeld en om de drie dagen stapsgewijs verhoogd tot de onderhoudsdosering.

Volwassenen:

1 tot 2 milligram als aanvangsdosis, die geleidelijk kan worden verhoogd tot een dosis van 2 tot 4 milligram.

De aanvangsdosis wordt over twee tot drie giften per dag verdeeld en om de drie dagen stapsgewijs verhoogd tot de onderhoudsdosering.

Als de onderhoudsdosering is bereikt, hetgeen gewoonlijk na 1 tot 3 weken het geval is, kan het geneesmiddel eens per dag 's avonds worden genomen. De maximale totale dosis voor volwassenen is 20 milligram per dag.

De tabletten dienen met water of een andere niet-alcoholische drank te worden ingenomen.

Om onthoudingsverschijnselen te voorkomen, mag de behandeling niet plotseling worden stopgezet.

Wijzig de voorgeschreven dosis niet op eigen initiatief. Indien u denkt dat het effect van het geneesmiddel te zwak of te sterk is, bespreek dit dan met uw arts.

Attentie: Rivotril druppels niet direct vanuit het flesje in de mond druppelen. De druppels dienen te worden toegediend met behulp van een lepel en kunnen worden gemengd met water, thee of vruchtensap. Overtuigt u zich ervan - na iedere opening - dat de druppelaar goed is bevestigd in de hals van het flesje.

Intraveneuze behandeling

De oplossing mag alleen worden toegediend na toevoeging van verdunningsvloeistof. De injectievloeistof moet onmiddellijk voorafgaand aan de injectie worden voorbereid.

Voor de behandeling van 'status epilepticus' (een toestand waarbij iemand een langdurende epileptische aanval of korte aanvallen achter elkaar heeft zonder tussendoor bij bewustzijn te komen): Zuigelingen en kinderen: langzame intraveneuze injectie van een halve ampul (0,5 mg). Volwassenen: langzame intraveneuze injectie van een hele ampul (1 mg).

Deze dosis kan worden herhaald indien nodig, eventueel via intraveneuze infusie. Intramusculaire toediening moet alleen in exceptionele gevallen worden toegepast of als intraveneuze toediening onmogelijk is. De maximale dosis bij intraveneuze toediening is 10 mg per dag.

In geval van intraveneuze toediening moet een voldoende groot bloedvat worden gekozen en de injectie moet zeer langzaam worden toegediend, terwijl de ademhaling en de bloeddruk voortdurend gecontroleerd moeten worden. Als de injectie te snel wordt gegeven of als het bloedvat te klein is, bestaat het risico op tromboflebitis (aderonsteking), die weer tot trombose (de vorming van bloedstolsels) kan leiden.

Bij volwassenen mag de injectiesnelheid niet hoger zijn dan 0,25-0,5 mg (0,5-1 ml van de bereide oplossing) per minuut.

Toediening per infuus:

De werkzame stof kan in zekere mate door PVC worden geabsorbeerd. Daarom wordt het gebruik van glazen flessen aangeraden of, als PVC-infuuszakken worden gebruikt, onmiddellijke infusie van het mengsel in een tempo van ≥60 ml per uur.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. In dit geval moet u met innemen wachten tot het tijdstip voor de volgende dosis, om dan gewoon volgens het normale schema verder te gaan.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen? Als u of iemand anders een overdosis Rivotril heeft genomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Verschijnselen die kunnen optreden bij een overdosis, zijn: vermoeidheid, verwardheid, ongecoördineerd bewegen, sufheid, diepe slaap, soms zelfs bewusteloosheid met verminderde ademhaling en tot stilstand komen van de bloedcirculatie. Zeer zelden kan een overdosis fataal zijn.

Als u stopt met het gebruik van dit middel Uw arts weet het beste wanneer u het gebruik van Rivotril moet staken. Aangezien behandeling met Rivotril een leven lang kan duren, moet u altijd uw arts raadplegen als u het geneesmiddel niet langer wenst te gebruiken.

Plotselinge onderbreking van de behandeling kan tot gevolg hebben dat zich weer epilepsie-aanvallen voordoen of dat u last krijgt van onthoudingsverschijnselen, zoals beschreven in de rubiek "Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?". Deze verschijnselen verdwijnen doorgaans na enige tijd. Om het optreden hiervan te voorkomen, kan uw arts een langzame, geleidelijke vermindering van de dosering adviseren.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Afweersystemen

Overgevoeligheid (allergische reactie) en een zeer klein aantal gevallen van anafylaxie (ernstige, levensbedreigende allergische reactie) zijn gerapporteerd.

Psychische stoornissen

Verminderde concentratie, geslachtsdrift, rusteloosheid en verwardheid kunnen voorkomen. Tijdens het gebruik van dit soort middelen kan zich een depressie openbaren.

Verder kunnen tijdens het gebruik van Rivotril verschijnselen optreden, zoals prikkelbaarheid, opgewondenheid, geïrriteerdheid, agressie, nervositeit, vijandig gedrag, hallucinaties, woede- uitbarstingen, angst, slaapproblemen, nachtmerries, levendige dromen, psychosen, ongepast gedrag en andere gedragsstoornissen.

Langdurig gebruik, zelfs bij normale doseringen, kan leiden tot afhankelijkheid en daardoor soms tot misbruik. Zie verder onder "Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?".

Zenuwstelsel

Slaperigheid, vertraagde reactie, duizeligheid, verminderde spierspanning, een licht gevoel in het hoofd en ongecoördineerd bewegen komen relatief vaak voor, vooral bij het begin van de behandeling. Deze bijwerkingen zijn meestal van tijdelijke aard en verdwijnen in de loop van de behandeling. Spraakstoornis en ongecoördineerd bewegen zijn reversibele aandoeningen die relatief vaak voorkomen, vooral bij langetermijnbehandeling of hoge doseringen. Bij bepaalde vormen van epilepsie kan tijdens de lange termijnbehandeling de frequentie van aanvallen toenemen. Zelden kan hoofdpijn voorkomen.

Geheugenverlies kan voorkomen tijdens de behandeling met Rivotril en soortgelijke middelen gedurende enkele uren die direct volgen op de toediening. Dit geheugenverlies kan samengaan met ongepast gedrag.

Ogen

Dubbelzien en snelle ritmische beweging van de oogbol; dit zijn een reversibele aandoeningen die relatief vaak voorkomen, vooral bij langetermijnbehandeling of hoge doseringen.

Hart

Hartfalen, inclusief hartstilstand, kan voorkomen.

Neus en longen

Een verminderde ademhaling kan voorkomen, vooral bij intraveneuze toediening van clonazepam. Deze bijwerking kan ernstiger zijn als de luchtwegen al geblokkeerd zijn, bij een hersenbeschadiging of bij gebruik van andere medicijnen die een verminderde ademhaling kunnen veroorzaken.

Voeding en spijsvertering

Maag- en/of darmklachten komen zelden voor.

Huid

Voorbijgaand haarverlies en huidreacties komen zelden voor.

Spieren en bindweefsel

Spierzwakte komt vaak voor, vooral bij het begin van de behandeling. Het is meestal van tijdelijke aard en verdwijnt in de loop van de behandeling.

Nieren en urineweg

Problemen bij het ophouden van urine komt zelden voor.

Seksuele problemen

Impotentie komt zelden voor.

Algemeen

Vermoeidheid komt relatief vaak voor, vooral bij het begin van de behandeling. Het is meestal van tijdelijke aard en verdwijnt in de loop van de behandeling.

Gebruik kan aanleiding geven tot het ontstaan van fysieke afhankelijkheid; staken van de behandeling kan dan tot ontwenningsverschijnselen leiden.

Onderzoeken

Verminderd aantal rode bloedplaatjes in het bloed komt zelden voor.

Letsels

Verhoogd risico op vallen en fracturen bij ouderen.

Extra bijwerkingen die bij zuigelingen en kinderen kunnen voorkomen

Neus en longen

Bij zuigelingen en kleine kinderen kan het middel tot verhoogde productie van speeksel en vochtafscheiding in de luchtwegen leiden, waardoor ademhalingsmoeilijkheden en/of krampachtige en zware hoestbuien kunnen optreden.

Hormonen

Voorbijgaand vervroegd ontstaan van secundaire geslachtskenmerken bij kinderen komt zelden voor.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 30ºC. Niet in de koelkast of de vriezer bewaren. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na {EXP}. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Na opening zijn Rivotril druppels 120 dagen houdbaar.

Na opening is Rivotril concentraat voor oplossing voor injectie 24 uur houdbaar.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

Rivotril tabletten 0,5 mg, tabletten

 • De werkzame stof in dit middel is clonazepam 0,5 mg.
 • De andere stoffen in dit middel zijn lactose, maïszetmeel, voorgegelatiniseerd aardappelzetmeel, rood ijzeroxyde (E172), geel ijzeroxyde (E172), talk, magnesiumstearaat.

Rivotril tabletten 2 mg, tabletten

 • De werkzame stof in dit middel is clonazepam 2 mg.
 • De andere stoffen in dit middel zijn lactose, voorgegelatiniseerd zetmeel, microkristallijne cellulose, magnesiumstearaat.

Rivotril, concentraat voor oplossing voor injectie, oplossing 2,5 mg/ml

 • De werkzame stof in dit middel is clonazepam 1 mg/ml.
 • De andere stoffen in dit middel zijn absolute ethanol, ijsazijn, benzylalcohol, propyleenglycol (E1520).

De ampul met oplosmiddel bevat water voor injectie.

Rivotril druppels voor oraal gebruik, oplossing 2,5 mg/ml

 • De werkzame stof in dit middel is clonazepam 2,5 mg/ml (1 druppel bevat 0,1 mg werkzame stof).
 • De andere stoffen in dit middel zijn natriumsaccharinaat, perziksmaakstof 85502, ijsazijn, propyleenglycol (E1520) en briljantblauw FCF.

Hoe ziet Rivotril eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Rivotril tabletten 0,5 mg zijn ronde, lichtoranje tabletten met de imprint “ROCHE 0,5” aan één zijde en een breukgleuf aan de andere zijde. Rivotril 0,5 is verkrijgbaar in een verpakking van 150 tabletten.

Rivotril tabletten 2 mg zijn ronde, witte tot lichtgele tabletten met de imprint “ROCHE 2 ” aan één zijde en gekruiste breukgleuven aan de andere zijde. Rivotril 2 is verkrijgbaar in een verpakking van 100 tabletten.

Rivotril druppels zijn een kleurloze tot blauwe oplossing. Rivotril druppels zijn verkrijgbaar in flacons van 10 ml.

Rivotril concentraat voor oplossing voor injectie is een kleurloze vloeistof die verkrijgbaar is in een doos met 5 ampullen met 1 milligram clonazepam per milliliter. De doos bevat tevens 5 ampullen met 1 milliliter water voor injectie.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Roche Nederland B.V.

Postbus 44

3440 AA Woerden

Tel.: 0348 438050

Rivotril tabletten 0,5 mg en Rivotril tabletten 2 mg zijn ingeschreven in het register voor geneesmiddelen onder RVG 06870 en RVG 06871 respectievelijk, Rivotril druppels onder RVG 06872 en Rivotril concentraat voor oplossing voor injectie onder RVG 06873.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in januari 2013.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De volgende informatie is alleen bestemd voor artsen of andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg:

Advertentie

Stof(fen) Clonazepam
Toelating Nederland
Producent Roche
Verdovend Nee
ATC-Code N03AE01
Farmacologische groep Anti-epileptica

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.