Advertentie

Auteur: J. Uriach & Cia.


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Rupatadine is een antihistaminicum.

Rupafin verlicht de symptomen die gepaard gaan met allergische rhinitis zoals niezen, loopneus, jeuk aan de ogen en neus.

Rupafin wordt ook gebruikt voor de verlichting van de verschijnselen veroorzaakt door urticaria (allergische huiduitslag) zoals jeuk en netelroos (gelocaliseerde roodheid van de huid en zwelling).

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

  • Als u allergisch (overgevoelig) bent voor rupatadine of voor één van de andere bestanddelen van Rupafin.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Wanneer u lijdt aan een lever- of nieraandoening, vraagt u dan advies aan uw arts. Het gebruik van Rupafin 10 mg tabletten wordt op dit moment niet aanbevolen voor patiënten met een verminderde nier- of leverfunctie.

Dit geneesmiddel is niet bedoeld voor gebruik bij kinderen jonger dan 12 jaar. Wanneer u ouder bent dan 65 jaar, vraagt u dan uw arts of apotheker om advies.

Gebruik u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Rupafin nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Wanneer u Rupafin inneemt, gebruik dan geen medicijnen die ketoconazol of erytromycine bevatten.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

U moet Rupafin niet innemen samen met grapefruitsap aangezien dit de hoeveelheid Rupafin in uw lichaam kan verhogen.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Bij de aanbevolen dosis Rupafin is een effect van Rupafin op uw rijvaardigheid en het gebruik van machines niet te verwachten. Echter, wanneer u voor het eerst Rupafin inneemt moet u in de gaten houden in hoeverre de behandeling effect op u heeft voordat u gaat rijden of machines gebruikt.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Dit geneesmiddel bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Rupafin is voor tieners (vanaf 12 jaar) en volwassenen. De normale dosis is 1 tablet (10 mg rupatadine) éénmaal per dag, in te nemen met of zonder voedsel. Neem de tablet met voldoende vloeistof (bijvoorbeeld een glas water) in.

Uw arts zal u vertellen hoe lang u Rupafin moet innemen.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Wanneer u per ongeluk te veel Rupafin heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Neem uw dosis zo vlug mogelijk in en neem daarna de volgende tabletten op het gebruikelijk tijdstip. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Rupafin bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Bijwerkingen die vaak voorkomen (in minder dan 1 op 10, maar meer dan 1 op 100 patiënten) zijn slaperigheid, hoofdpijn, duizeligheid, droge mond, een gevoel van zwakte of vermoeidheid. Soms (in minder dan 1 op 100, maar meer dan 1 op 1000 patiënten) komt als bijwerking verhoogde eetlust, prikkelbaarheid, concentratieproblemen, bloedneus, droge neus, pijnlijke keel, hoesten, droge keel, neusslijmvliesontsteking, misselijkheid, lage buikpijn, diarree, spijsverteringsstoornis, braken, verstopping, huiduitslag, rugpijn, gewrichtspijn, spierpijn, dorst, algemeen ongemak, koorts, abnormale leverfunctietesten en gewichtstoename voor.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de blisterverpakking. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaar de blister in de originele buitenverpakking ter bescherming tegen licht.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

  • De werkzame stof is rupatadine. Elk tablet bevat 10 mg rupatadine (als fumaraat).
  • De andere stoffen zijn pregelatiniseerd maïszetmeel, microkristallijn cellulose, rood ijzeroxide (E172), geel ijzeroxide (E-172), lactosemonohydraat en magnesiumstearaat.

Hoe ziet Rupafin eruit en hoeveel zit er in een verpakking

Rupafin is een ronde, licht zalmkleurige tablet verpakt in blisters van 3, 7, 10, 15, 20, 30, 50 en 100 tabletten. Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

J. Uriach & Cía., S.A.

Av. Camí Reial, 51-57

E-08184 Palau-solità i Plegamans (Barcelona - Spanje)

Voor inlichtingen en correspondentie in Nederland:

Chiesi Pharmaceuticals B.V. te Rijswijk

Tel: 070-4132080; email: info@chiesi.nl

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Rupatall 10 mg tabletten België, Luxemburg,
Rinialer 10 mg tabletten Portugal, Malta
Rupafin 10 mg tabletten Oostenrijk, Cyprus, Estland, Duitsland, Griekenland, Italië, Ierland,
  Letland, Litouwen, Nederland, Polen, Slovenië, Slowakije, Spanje,
  Verenigd Koninkrijk
Wystamm 10 mg tabletten Frankrijk
Tamalis 10 mg tabletten Hongarije, Tsjechië

In het register ingeschreven onder

RVG 34425

Deze bijsluiter is goedgekeurd in juli 2011

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK