Semprex 8 mg, capsules, hard

Illustratie van Semprex 8 mg, capsules, hard
Stof(fen) Acrivastine
Toelating Nederland
Producent ACE Pharmaceuticals B.V. Schepenveld 41 3891 ZK ZEEWOLDE
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 26.03.1991
ATC-Code R06AX18
Farmacologische groep Antihistaminica voor systemisch gebruik

Vergunninghouder

ACE Pharmaceuticals B.V. Schepenveld 41 3891 ZK ZEEWOLDE

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Uw arts heeft u Semprex capsules voorgeschreven om uw klachten te verlichten, die optreden bij overgevoeligheidsreacties van het neusslijmvlies, zoals hooikoorts. De werkzame stof in Semprex is een . antihistaminicum. Dat wil zeggen dat deze stof de werking van histamine tegengaat. Verlichting van uw klachten treedt gewoonlijk binnen 1 uur na inname van een capsule Semprex op. Deze werking houdt verscheidene uren aan.

Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Zenuwstelselaandoeningen

Zeer zelden (treft minder dan 1 op de 10.000 patiënten) zijn hoofdpijn en slaperigheid (somnolentie) waargenomen.

Immuunsysteemaandoeningen

Zeer zelden (treft minder dan 1 op de 10.000 patiënten) zijn reactie als gevolg van overgevoeligheid/allergie (anafylactische reactie), overgevoeligheid en huiduitslag (rash) waargenomen.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan . U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb (www.lareb.nl). Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Semprex capsules bewaren beneden 30°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht en vocht.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na “Niet te gebruiken na” of “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van

die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is acrivastine. Elke capsule bevat 8 milligram (mg) acrivastine

Pagina 4 van 5

Semprex 8 mg, capsules

  • De andere stoffen in dit middel zijn: lactose monohydraat, gemodificeerd zetmeel, magnesiumstearaat, gelatine van dierlijke oorsprong (Rund), titaandioxide (E171).

Hoe ziet Semprex eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Semprex is een geneesmiddel in de vorm van een harde capsule. De capsules zijn ondoorzichtig wit. Semprex capsules zijn verpakt per 3 doordrukstrips van 10 capsules in een vouwdoosje.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Ace Pharmaceuticals BV

Schepenveld 41

3891 ZK Zeewolde

T 036-5474091 (Medische Informatie)

In het Register ingeschreven onder:

RVG 13308

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in februari 2021.

Pagina 5 van 5

Advertentie

Laatst bijgewerkt: 01.09.2022

Bron: Semprex 8 mg, capsules, hard - Bijsluiter

Stof(fen) Acrivastine
Toelating Nederland
Producent ACE Pharmaceuticals B.V. Schepenveld 41 3891 ZK ZEEWOLDE
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 26.03.1991
ATC-Code R06AX18
Farmacologische groep Antihistaminica voor systemisch gebruik

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.