Semprex 8 mg, capsules, hard

ATC-Code
R06AX18
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent ACE Pharmaceuticals
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Respirationstrakt
Therapeutische groep Antihistaminika zur systemischen anwendung
Farmacologische groep Antihistaminika zur systemischen anwendung
Chemische groep Andere antihistaminika zur systemischen anwendung
Stof Acrivastin

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

ACE Pharmaceuticals

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Semprex is een geneesmiddel in de vorm van een capsule. De capsules zijn ondoorzichtig wit en bedrukt met ``Wellcome'' en ``Semprex''.

Uw arts heeft u Semprex capsules voorgeschreven om uw klachten te verlichten, die optreden bij overgevoeligheidsreacties van het neusslijmvlies, zoals hooikoorts. De werkzame stof in Semprex is een zg. antihistaminicum. Dat wil zeggen dat deze stof de werking van histamine tegengaat. Verlichting van uw klachten treedt gewoonlijk binnen 1 uur na inname van een capsule Semprex op. Deze werking houdt verscheidene uren aan.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Neem Semprex niet in

  • als u allergisch (overgevoelig) bent voor acrivastine of voor één van de andere bestanddelen van Semprex, of voor triprolidine. Triprolidine is een antihistaminicum, dat voor de behandeling van overgevoeligheidsverschijnselen wordt gebruikt
  • als u een sterk verminderde werking van de nieren heeft. In dat geval is namelijk de snelheid, waarmee het geneesmiddel uit het lichaam wordt verwijderd, lager. Raadpleeg in dit geval uw arts
  • indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt

Wees extra voorzichtig met Semprex

In de meeste gevallen heeft u geen last van slaperigheid bij het gebruik Semprex. Gewoonlijk wordt geadviseerd om na het gebruik van alcohol of geneesmiddelen, die het reactie- of waarnemingsvermogen beïnvloeden (bijv. slaap- en kalmeringsmiddelen), geen activiteiten te ondernemen die oplettendheid vereisen. Bij sommige personen kan de gelijktijdige toepassing van dit geneesmiddel de versuffende werking van alcohol of geneesmiddelen versterken. Dit is echter van patiënt tot patiënt verschillend .

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft

PIL.doc versie 2 Pagina 1 van 3

Semprex 8 mg, capsules

gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Zwangerschap en borstvoeding

Over het gebruik van Semprex in de zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Semprex mag daarom niet worden gebruikt tijdens de zwangerschap.

Wij raden u af borstvoeding te geven als u Semprex gebruikt omdat het niet bekend is of Semprex in de moedermelk terechtkomt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Semprex heeft in de meeste gevallen geen invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen. In zeldzame gevallen kan echter slaperigheid optreden bij het gebruik van Semprex. U dient hiermee rekening te houden bij het besturen van voertuigen of het bedienen van machines.

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het innemen van Semprex nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

De capsule dient in zijn geheel, zonder kauwen, met water of een andere vloeistof te worden ingenomen. De gebruikelijke dosering is als volgt:

VOLWASSENEN EN KINDEREN VAN 12 JAAR EN OUDER 3 maal daags 1 capsule

KINDEREN JONGER DAN 12 JAAR

Er zijn nog onvoldoende gegevens om het gebruik van Semprex door kinderen onder de 12 jaar aan te raden.

PATIËNTEN MET VERMINDERDE NIERFUNCTIE

Onder andere oudere patiënten hebben soms een verminderde werking van de nieren. Uw arts dient hier rekening mee te houden en kan de dosering aanpassen.

Wat moet u doen als u meer Semprex capsules heeft ingenomen dan u zou mogen

Als u meer capsules Semprex heeft ingenomen dan uw arts u heeft voorgeschreven is het verstandig uw arts te raadplegen in geval van klachten. Verschijnselen bij inname van een te grote hoeveelheid zijn in het algemeen mild of treden niet op. Het bewustzijn kan verminderd zijn.

Wat moet u doen wanneer u bent vergeten Semprex capsules in te nemen

Als u bent vergeten een capsule in te nemen is er geen reden voor ongerustheid. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Neem de vergeten dosis in, zodra u dit bemerkt. De volgende dosis wordt dan op het voorgeschreven tijdstip ingenomen.

Als u stopt met het innemen van Semprex capsules

Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Semprex bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

PIL.doc versie 2 Pagina 2 van 3

Semprex 8 mg, capsules

Zeer zelden (treft minder dan 1 op de 10.000 patiënten) zijn hoofdpijn, slaperigheid (somnolentie), reactie als gevolg van overgevoeligheid/allergie (anafylactische reactie), overgevoeligheid en huiduitslag (rash) waargenomen.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Semprex capsules bewaren beneden 30°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht en licht.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Semprex niet meer na de vervaldatum, die staat vermeld op het doosje na de tekst EXP.: en op de doordrukstrip na de tekst EXP.:. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Semprex

  • het werkzame bestanddeel in Semprex is acrivastine. Elke capsule bevat 8 milligram (mg) acrivastine
  • de andere bestanddelen zijn de volgende hulpstoffen: lactose, gemodificeerd zetmeel, magnesiumstearaat, gelatine en titaandioxide (E171)

Hoe ziet Semprex er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Semprex is een geneesmiddel in de vorm van een harde capsule. De capsules zijn ondoorzichtig wit en rood bedrukt met ``SEMPREX''.

Semprex capsules zijn verkrijgbaar in een verpakking met 3 doordrukstrips van 10 capsules.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder en Fabrikant

ACE Pharmaceuticals BV Schepeneveld 41

3891 ZK Zeewolde +31(0)36 5227201 www.ace-pharm.nl ace@ace-pharm.nl

In het register ingeschreven onder RVG 13308

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in december 2010

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen: www.cbg-meb.nl.

PIL.doc versie 2 Pagina 3 van 3

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.