Spironolacton 100 mg Teva, tabletten

Illustratie van Spironolacton 100 mg Teva, tabletten
Stof(fen) Spironolacton
Toelating Nederland
Producent Teva
Verdovend Nee
ATC-Code C03DA01
Farmacologische groep Kaliumsparende middelen

Vergunninghouder

Teva

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Spironolacton Teva is een plasmiddel (diureticum); de hoeveelheid water in het lichaam wordt verminderd door vergroting van de urineproductie. Spironolacton gaat de werking van aldosteron tegen. Aldosteron is een lichaamseigen stof die vocht vasthoudt in het lichaam en de uitscheiding van kalium bevordert.

Dit middel behoort tot de groep van de kaliumsparende diuretica.

Gebruiken bij

 • vochtophoping in de weefsels door hart-, lever- of nierstoornis
 • verhoogde bloeddruk, samen met andere middelen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • als u allergisch bent voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6
 • bij plotseling optredende verslechterde nierwerking
 • bij ernstige verergerende nierziekten

SPIRONOLACTON 25 – 50 – 100 MG TEVA tabletten

 • bij (tijdelijk) sterk verminderde urineproductie
 • bij verhoogd kaliumgehalte van het bloed
 • Spironolacton Teva wordt niet aanbevolen als de kaliumconcentratie van het bloed is verhoogd
 • het gelijktijdig gebruik van andere kaliumsparende middelen (zoals triamtereen en amiloride), ACE- remmers (bepaalde groep bloeddrukverlagende middelen) of NSAID’s (groep pijnstillers met ontstekingsremmende en koortswerende werking) wordt afgeraden, omdat dit kan leiden tot een levensgevaarlijke verhoging van de hoeveelheid kalium in het bloed
 • indien u een leveraandoeningen heeft; uw arts dient u voorzichtig te behandelen
 • indien u een verminderde nierfunctie heeft of bij overmatig kalium gebruik; de hoeveelheid kalium in het bloed kan zodanig verhoogd zijn dat hartproblemen optreden die mogelijk fataal kunnen zijn.

Regelmatige controle door uw arts tijdens het gebruik van spironolacton is noodzakelijk.

Gebruikt u naast Spironolacton Teva nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Een wisselwerking wil zeggen dat geneesmiddelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerking kunnen beïnvloeden.

Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van deze tabletten met:

 • heparine (middel dat de vorming van bloedstolsels tegengaat); de werking van spironolacton kan worden versterkt
 • middelen die bloedstolling tegengaan (anticoagulantia); de werking van de bloedverdunnende middelen kan afnemen
 • noradrenaline (middel met een stimulerende werking op een bepaald deel van het zenuwstelsel), indien gebruikt tijdens narcose; de vaatvernauwende werking van noradrenaline kan verminderd zijn
 • bloeddrukverlagende middelen (antihypertensiva); de werking van de bloeddrukverlagende middelen kan toenemen
 • ACE-remmers (bepaalde groep bloeddrukverlagende middelen); de kans op te veel kalium in het bloed kan zijn verhoogd, vooral bij een verminderde werking van de nier. Uw arts dient zorgvuldig te doseren en u nauwkeurig te controleren. Gelijktijdig gebruik dient te worden voorkomen bij ernstig verminderde nierwerking
 • carbenoxolon (middel tegen een maagzweer); de werking van carbenoxolon kan verminderd zijn
 • digitoxine (middel dat de pompkracht van het hart bevorderd, hartglycoside); de werking van digitoxine kan verminderd zijn
 • spironolacton kan de uitslag van een bepaalde medische test om de hoeveelheid cortisol in het bloed te bepalen beïnvloeden (bepaling volgens Mattingly)
 • NSAID’s (groep pijnstillers met ontstekingsremmende en koortswerende werking); de werking van spironolacton kan verminderd zijn

SPIRONOLACTON 25 – 50 – 100 MG TEVA tabletten

 • digoxine (middel dat de pompkracht van het hart bevorderd, hartglycoside); de werking van digoxine kan verhoogd zijn
 • andere kaliumsparende middelen (zoals triamtereen en amiloride); deze combinatie dient te worden gemeden, omdat de kans bestaat op teveel kalium in het bloed.

Zwangerschap en borstvoeding

Tijdens de zwangerschap alleen gebruiken na overleg met uw arts.

Spironolacton gaat over in de moedermelk. Indien behandeling noodzakelijk is, dient de borstvoeding te worden gestaakt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit geneesmiddel kan duizeligheid, verwardheid en hoofdpijn veroorzaken. Als u last heeft van deze bijwerkingen, bestuur dan geen voertuigen en/of bedien geen machines die oplettendheid vereisen.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Dit geneesmiddel bevat tarwezetmeel. Tarwezetmeel kan gluten bevatten, echter alleen in sporenhoeveelheden en wordt daarom veilig geacht voor mensen met coeliakie.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is:

Volwassenen

100 mg per dag (=24 uur) in 1 of meerdere doses samen met een ander bloeddrukverlagend middel.

Kinderen

3 mg per kg lichaamsgewicht per dag (=24 uur).

De tabletten kunnen het beste met een ruime hoeveelheid water worden ingenomen.

Indien u meer dan de voorgeschreven dosering hebt ingenomen, dient u uw arts te raadplegen. Kenmerken van overdosering kunnen zijn: misselijkheid, braken, slaperigheid, verwardheid, huiduitslag of diarree.

Wanneer u een dosis vergeet of plotseling stopt, kunnen de verschijnselen waarvoor u dit geneesmiddel gebruikt terugkomen. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

SPIRONOLACTON 25 – 50 – 100 MG TEVA tabletten

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Spironolacton Teva bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De frequenties van de hieronder genoemde bijwerkingen zijn als volgt ingedeeld:

 • zeer vaak : bij meer dan 1 op de 10 patiënten
 • vaak: bij 1 tot 10 op de 100 patiënten
 • soms: bij 1 tot 10 op de 1.000 patiënten
 • zelden: bij 1 tot 10 op de 10.000 patiënten
 • zeer zelden bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten
 • niet bekend: kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald.

Bloed

Niet bekend: zeer ernstige bloedafwijking met plotselinge hoge koorts, heftige keelpijn en zweertjes in de mond (agranulocytose).

Zenuwstelsel

Soms: verwardheid, hoofdpijn, slaperigheid, duizeligheid.

Oor en evenwichtsorgaan

Soms: coördinatieproblemen (ataxie).

Maag- en darmstelsel

Niet bekend: maagbloeding, zweren, diarree, misselijkheid, braken en krampen.

Huid

Zeer zelden: huiduitslag met hevige jeuk (netelroos) en vorming van bultjes (galbulten), huiduitslag met vlekken en knobbeltjes (maculopapulaire uitslag) of huiduitslag bestaande uit rode vlekjes (erythemateuze eruptie).

Voeding en stofwisseling

Vaak: te veel kalium in het bloed (hyperkaliëmie).

Niet bekend: te veel natrium in het bloed (hyponatriëmie), vooral tijdens intensieve behandeling in combinatie met thiazidediuretica.

Lever of gal

Zeer zelden: vergiftiging van de lever (hepatotoxiciteit), leverontsteking (hepatitis).

SPIRONOLACTON 25 – 50 – 100 MG TEVA tabletten

Geslachtsorganen

Niet bekend:

Mannen: borstkliervergroting (gynaecomastie), impotentie, verminderde zin in seks (libido).

Vrouwen: overmatige beharing (hirsutisme), uitblijven van de menstruatie (amenorroe), onregelmatige menstruaties (irregulaire menses), menstruaties met grote, meestal onregelmatige, tussenpozen (oligomenorroe) en stemverlaging.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25°C. De verpakking zorgvuldig gesloten houden ter bescherming tegen vocht.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na `EXP`. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is respectievelijk 25 mg, 50 mg en 100 mg spironolacton per tablet
 • De andere stoffen in dit middel zijn tarwezetmeel, microkristallijne cellulose (E460i), povidon (E1201), calciumsulfaatdihydraat (E516), magnesiumstearaat (E572), pepermuntolie.

25 mg: tweezijdig bolle, witte tablet met aan één zijde een breukstreep en aan de andere kant de inscriptie “Spironolacton 25”.

50 mg: tweezijdig bolle, witte tablet met aan één zijde een breukstreep en aan de andere kant de inscriptie “Spironolacton 50”.

100 mg: tweezijdig bolle, witte tablet met aan één zijde een breukstreep en aan de andere kant de inscriptie “Spironolacton 100”.

De breukstreep is alleen om het breken te vereenvoudigen zodat het inslikken makkelijker gaat en niet voor de verdeling in gelijke doses.

SPIRONOLACTON 25 – 50 – 100 MG TEVA tabletten

Spironolacton Teva is verpakt in blisterverpakkingen à 30, 60 en 90 tabletten, in potten à 100, 250 en 500 tabletten en in eenheidsafleververpakkingen à 50 tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Teva Nederland BV Swensweg 5

2031 GA Haarlem Nederland

Fabrikant

Pharmachemie BV

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederland

In het register ingeschreven onder

RVG 55837, tabletten 25 mg.

RVG 55973, tabletten 50 mg.

RVG 55838, tabletten 100 mg.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in januari 2012

1011.5v.CA

Advertentie

Stof(fen) Spironolacton
Toelating Nederland
Producent Teva
Verdovend Nee
ATC-Code C03DA01
Farmacologische groep Kaliumsparende middelen

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.