Starlix 180 mg filmomhulde tabletten

Illustratie van Starlix 180 mg filmomhulde tabletten
Stof(fen) Nateglinide
Toelating Europese Unie (Nederland)
Producent Novartis
Verdovend Nee
ATC-Code A10BX03
Farmacologische groep Bloedglucoseverlagende geneesmiddelen, m.u.v. insuline

Vergunninghouder

Novartis

Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
Starlix 60 mg filmomhulde tabletten Nateglinide Novartis
Starlix 120 mg filmomhulde tabletten Nateglinide Novartis

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Wat is Starlix?

Starlix behoort tot een groep geneesmiddelen bekend als orale bloedglucoseverlagende middelen.

Waar wordt Starlix voor gebruikt?

Starlix wordt gebruikt voor de behandeling van patiënten met type 2 diabetes. Het verlaagt bloedsuiker (glucose).

Uw arts schrijft u Starlix voor samen met een ander oraal bloedglucoseverlagend middel dat metformine bevat.

Hoe werkt Starlix?

Insuline is een stof die geproduceerd wordt door de alvleesklier. Het helpt de bloedsuikergehaltes te verlagen, voornamelijk na de maaltijden. Als u type 2 diabetes heeft, begint uw lichaam mogelijk niet snel genoeg met het aanmaken van insuline na de maaltijden. Starlix werkt door het stimuleren van de alvleesklier om sneller insuline te maken. Dit helpt bij het beheersen van het bloedsuikergehalte na de maaltijd.

Starlix tabletten beginnen, nadat u ze heeft ingenomen, snel te werken en worden snel uitgescheiden uit het lichaam.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Volg alle instructies zorgvuldig op die uw arts en apotheker aan u gegeven hebben, zelfs wanneer deze verschillend zijn van wat er in deze bijsluiter staat.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • U heeft type 1 diabetes (met andere woorden, uw lichaam maakt geen insuline aan).
 • U heeft klachten van ernstige hyperglykemie (te hoge bloedsuikerspiegel en/of diabetische ketoacidose) bijv. overmatige dorst, vaak plassen, zwakte of vermoeidheid, misselijkheid, kortademigheid of verwarring.
 • U weet dat u een ernstig leverprobleem heeft.
 • U bent zwanger of van plan zwanger te worden.
 • U geeft borstvoeding.

Als u denkt dat een van deze genoemde zaken voor u van toepassing is, stop dan met het innemen van Starlix en praat met uw arts.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Patiënten met diabetes krijgen soms symptomen van laag bloedsuiker (ook hypoglykemie genoemd). Sommige geneesmiddelen, met inbegrip van Starlix, kunnen ook symptomen van een laag bloedsuiker geven.

Bij een laag bloedsuiker kunt u last krijgen van duizeligheid, lichtheid in het hoofd, hongerig gevoel, trillen of een andere klacht uit rubriek 4, “Mogelijke bijwerkingen”. Als dit bij u voorkomt, eet of drink dan iets dat suiker bevat en neem contact op met uw arts.

Voor sommige personen is het meer waarschijnlijk dat zij symptomen krijgen van laag bloedsuiker dan voor anderen. Pas op:

 • als u ouder dan 65 jaar bent
 • als u ondervoed bent
 • als u een andere medische gesteldheid heeft die een laag bloedsuiker kan veroorzaken (bijvoorbeeld een zwak werkende hypofyse of bijnier).

Indien één hiervan op u van toepassing is, houd dan uw bloedglucose zorgvuldiger in de gaten.

Kijk uit voor tekenen van laag bloedsuiker, in het bijzonder:

 • als u zich meer heeft ingespannen dan gebruikelijk
 • als u alcohol heeft gedronken.

Alcohol kan de controle van uw bloedsuiker verstoren. U wordt daarom geadviseerd om met uw arts te overleggen over het drinken van alcohol tijdens gebruik van Starlix.

Neem contact op met uw arts voordat u dit middel inneemt

 • indien u weet dat u een leverprobleem heeft
 • indien u een ernstig nierprobleem heeft
 • indien u metabolismeproblemen heeft met geneesmiddelen
 • indien u binnenkort een operatie ondergaat
 • indien u kort geleden koorts, een ongeval of een infectie heeft gehad. Het kan nodig zijn uw behandeling aan te passen. Als u niet tegen lactose (een soort suiker) kunt, spreek dan met uw arts voordat u Starlix inneemt.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Starlix wordt niet aangeraden voor kinderen en jongeren (onder 18 jaar) omdat het effect in deze leeftijdsgroep niet is onderzocht.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Starlix nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

De hoeveelheid Starlix die u nodig heeft, kan veranderen indien u andere geneesmiddelen inneemt. Dit kan een toename of daling van uw bloedsuikerwaarden veroorzaken.

Het is bijzonder belangrijk dat u het uw arts of apotheker vertelt wanneer u inneemt:

 • Bèta-blokkers of ACE-remmers (remmers van angiotensineconverterend enzym) (gebruikt, bijvoorbeeld, voor de behandeling van hoge bloeddruk en bepaalde hartaandoeningen).
 • Diuretica (gebruikt om hoge bloeddruk te behandelen).
 • Corticosteroïden zoals prednison en cortison (gebruikt voor de behandeling van ontstekingsaandoeningen).
 • Remmers van geneesmiddelmetabolisme, zoals fluconazol (gebruikt bij de behandeling van schimmelinfecties), gemfibrozil (gebruikt bij de behandeling van dyslipidemie) of sulfinpyrazone (gebruikt bij de behandeling van chronische jicht).
 • Anabole hormonen (bijv. methandrostenolone).
 • Sint-Janskruid (kruidengeneesmiddel).
 • Somatropine (een groeihormoon).
 • Somatostatine analogen (bijv. lanreotide, octreotide (gebruikt voor de behandeling van acromegalie).
 • Rifampicine (gebruikt, bijvoorbeeld, voor de behandeling van tuberculose).
 • Fenytoïne (gebruikt, bijvoorbeeld, om epileptische aanvallen te behandelen).

Uw arts kan de dosering van deze geneesmiddelen aanpassen.

Ouderen

Starlix kan gebruikt worden door personen ouder dan 65 jaar. Dergelijke patiënten moeten speciale voorzorgsmaatregelen nemen om een laag bloedsuiker te voorkomen.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Neem Starlix niet in indien u zwanger bent of indien u zwanger wilt worden. Neem zo snel mogelijk contact op met uw arts zodra u zwanger wordt tijdens de behandeling.

Geef geen borstvoeding tijdens de behandeling met Starlix.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden, of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Uw vermogen om zich te concentreren of te reageren kan minder worden als u laag bloedsuiker (hypoglykemie) heeft. Houd hiermee rekening als u een voertuig bestuurt of machines gebruikt omdat u uzelf of anderen in gevaar kunt brengen.

Vraag uw arts om advies om een voertuig te besturen als u vaak periodes van hypoglykemie heeft of als u de eerste tekenen van hypoglykemie niet opmerkt.

Starlix bevat lactose

Starlix tabletten bevatten lactose monohydraat. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit middel inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Slik de tabletten heel door met een glas water.

Hoeveel moet u innemen

De gebruikelijke startdosering van Starlix is 60 mg driemaal daags, in te nemen voor elk van de drie hoofdmaaltijden. Sommige patiënten hebben een hogere dosis nodig en uw arts zal de dosis bepalen die het beste is voor u. De aanbevolen maximale dosis is 180 mg driemaal daags, in te nemen voor elk van de drie hoofdmaaltijden.

Wanneer moet u Starlix innemen

Neem Starlix voor de maaltijd in. Het effect kan vertraagd zijn indien het is ingenomen tijdens of na de maaltijd.

Neem Starlix voor de drie hoofdmaaltijden, meestal:

 • 1 dosis voor het ontbijt
 • 1 dosis voor het middageten
 • 1 dosis voor het avondeten

Het is het beste om het direct vóór de hoofdmaaltijd in te nemen, maar het kan tot 30 minuten van te voren worden ingenomen.

Neem het niet in indien u geen hoofdmaaltijd gaat nemen. Als u een maaltijd mist, laat die dosis Starlix achterwege en wacht tot de volgende maaltijd.

Zelfs als u geneesmiddelen gebruikt voor uw diabetes, is het belangrijk om u aan het dieet en/of lichaamsbeweging te houden die uw arts u aanbevolen heeft.

Hoe lang Starlix in te nemen

Blijf Starlix innemen, totdat uw arts u vertelt om te stoppen.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Wanneer u per ongeluk te veel tabletten heeft ingenomen, neem dan direct contact op met een arts. Wanneer u symptomen krijgt van een laag bloedsuiker (zoals vermeld in rubriek 4, “Mogelijke bijwerkingen”), eet of drink dan iets dat suiker bevat.

Indien u voelt dat u een ernstige hypoglykemische aanval gaat krijgen (die tot bewustzijnsverlies en epileptische aanvallen kan leiden), roep dan onmiddellijk medische hulpverlening in – of zorg ervoor dat iemand anders dit voor u doet.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Wanneer u een tablet vergeet in te nemen, neem de volgende tablet dan gewoon vóór aanvang van uw volgende maaltijd. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Controle tijdens uw behandeling met Starlix

Uw arts kan controleren hoeveel Starlix u op regelmatige basis inneemt. Hij of zij kan de dosis aanpassen aan uw behoefte. Als u vragen hebt over Starlix of waarom dit geneesmiddel aan u is voorgeschreven, raadpleeg dan uw arts.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Deze bijwerkingen kunnen optreden met bepaalde frequenties, die als volgt worden gedefinieerd:

 • Zeer vaak: komt voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers
 • Vaak: komt voor bij 1 op de 10 gebruikers
 • Soms: komt voor bij 1 op de 100 gebruikers
 • Zelden: komt voor bij 1 op de 1.000 gebruikers
 • Zeer zelden: komt voor bij 1 op de 10.000 gebruikers
 • Niet bekend: frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)

De bijwerkingen die veroorzaakt worden door Starlix zijn meestal mild tot matig.

Vaak voorkomende bijwerkingen:

Deze bijwerkingen zijn symptomen van een laag bloedsuiker (hypoglykemie), die meestal mild zijn. Deze omvatten:

 • zweten
 • duizeligheid
 • trillen
 • zwakte
 • hongergevoel
 • voelen dat je hart snel slaat
 • vermoeidheid
 • ziek voelen (misselijkheid)

Deze klachten kunnen ook worden veroorzaakt door een gebrek aan voedsel of een te hoge dosis van een ander bloedglucoseverlagend geneesmiddel dat u gebruikt. Wanneer u symptomen van een laag bloedsuiker krijgt, eet of drink dan iets dat suiker bevat.

Andere bijwerkingen kunnen zijn:

 • Vaak: buikpijn, spijsverteringsstoornissen, diarree, misselijkheid
 • Soms: braken
 • Zelden: lichte afwijkingen in leverfunctietesten, allergische (overgevoeligheid) reacties zoals huiduitslag en jeuk
 • Zeer zelden: huiduitslag met blaren op de lippen, ogen en/of mond, soms met hoofdpijn, koorts en/of diarree

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Gebruik geen Starlix doos die is beschadigd, of tekenen vertoont van knoeien. Bewaren beneden 30°C.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is nateglinide. Elke tablet bevat 60, 120 of 180 mg nateglinide.
 • De andere stoffen in dit middel zijn lactose monohydraat; microkristallijne cellulose; povidon; natriumcroscarmellose; magnesiumstearaat en colloïdaal watervrij silica.
 • De tabletomhulling bevat hypromellose; titaniumdioxide (E171); talk; macrogol en rood (60 en 180 mg tabletten) of geel (120 mg tabletten) ijzeroxide (E172).

Hoe ziet Starlix eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Starlix 60 mg filmomhulde tabletten zijn roze, ronde tabletten met de opdruk “STARLIX”aan de ene zijde en “60”aan de andere zijde.

Starlix 120 mg filmomhulde tabletten zijn gele, ovale tabletten met de opdruk “STARLIX”aan de ene zijde en “120”aan de andere zijde.

Starlix 180 mg filmomhulde tabletten zijn rode, ovale tabletten met de opdruk “STARLIX”aan de ene zijde en “180”aan de andere zijde.

Elke blister bevat 12, 24, 30, 60, 84, 120 of 360 tabletten. Niet alle verpakkingsgrootten of tabletsterktes zijn verkrijgbaar in uw land.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Verenigd Koninkrijk

Fabrikant

Novartis Farma S.p.A.

Via Provinciale Schito, 131

I-80058 Torre Annunziata – Napoli

Italië

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

België/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg
Novartis Pharma N.V. Novartis Pharma GmbH
Tél/Tel: +32 2 246 16 11 Tél/Tel: +49 911 273 0
България Magyarország
Novartis Pharma Services Inc. Novartis Hungária Kft. Pharma
Тел.: +359 2 489 98 28 Tel.: +36 1 457 65 00
Česká republika Malta
Novartis s.r.o. Novartis Pharma Services Inc.
Tel: +420 225 775 111 Tel: +356 2298 3217
Danmark Nederland
Novartis Healthcare A/S Novartis Pharma B.V.
Tlf: +45 39 16 84 00 Tel: +31 26 37 82 111
Deutschland Norge
Novartis Pharma GmbH Novartis Norge AS
Tel: +49 911 273 0 Tlf: +47 23 05 20 00
Eesti Österreich
Novartis Pharma Services Inc. Novartis Pharma GmbH
Tel: +372 66 30 810 Tel: +43 1 86 6570
Ελλάδα Polska
Novartis (Hellas) A.E.B.E. Novartis Poland Sp. z o.o.
Τηλ: +30 210 281 17 12 Tel.: +48 22 375 4888
España Portugal
Novartis Farmacéutica, S.A. Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.
Tel: +34 93 306 42 00 Tel: +351 21 000 8600
France România
Novartis Pharma S.A.S. Novartis Pharma Services Romania SRL
Tél: +33 1 55 47 66 00 Tel: +40 21 31299 01
Ireland Slovenija
Novartis Ireland Limited Novartis Pharma Services Inc.
Tel: +353 1 260 12 55 Tel: +386 1 300 75 50
Ísland Slovenská republika
Vistor hf. Novartis Slovakia s.r.o.
Sími: +354 535 7000 Tel: +421 2 5542 5439
Italia Suomi/Finland
Novartis Farma S.p.A. Novartis Finland Oy
Tel: +39 02 96 54 1 Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200
Κύπρος Sverige
Novartis Pharma Services Inc. Novartis Sverige AB
Τηλ: +357 22 690 690 Tel: +46 8 732 32 00
Latvija United Kingdom
Novartis Pharma Services Inc. Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.
Tel: +371 67 887 070 Tel: +44 1276 698370
Lietuva  
Novartis Pharma Services Inc.  
Tel: +370 5 269 16 50  

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu)

Advertentie

Stof(fen) Nateglinide
Toelating Europese Unie (Nederland)
Producent Novartis
Verdovend Nee
ATC-Code A10BX03
Farmacologische groep Bloedglucoseverlagende geneesmiddelen, m.u.v. insuline

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.