Advertentie

Auteur: Reckitt Benckiser


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Strepsils zijn zuigtabletten die desinfecterende stoffen bevatten. Deze stoffen doden bacteriën en voorkomen ontstekingen.

Strepsils worden gebruikt bij beginnende keelpijn.

Wordt uw klacht na 3 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

  • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Strepsils dienen niet langdurig te worden gebruikt.

Indien geen verbetering optreedt of als uw klachten zich dikwijls herhalen, doet u er goed aan uw arts te raadplegen.

Keelpijn kan over het algemeen geen kwaad en gaat meestal binnen één week vanzelf over. Neem contact op met uw huisarts als u langer dan 3 dagen hoge koorts heeft, u steeds zieker wordt, u niet meer goed kunt slikken of als u naast keelpijn huiduitslag op uw gezicht of romp krijgt. Er kan dan namelijk sprake zijn van een bacteriële infectie die op een andere wijze behandeld dient te worden.

Kinderen

Strepsils Gember en Pruim bij beginnende keelpijn zijn niet geschikt voor kinderen jonger dan 6 jaar. Vanwege de grootte van de zuigtablet, kunnen jonge kinderen zich in Strepsils verslikken.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Strepsils nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Voor zover bekend kan Strepsils in combinatie met andere geneesmiddelen worden gebruikt.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap

De veiligheid van Strepsils tijdens de zwangerschap is niet vastgesteld; het gebruik ervan wordt daarom niet aangeraden.

Borstvoeding

De veiligheid van Strepsils tijdens de periode van borstvoeding is niet vastgesteld; het gebruik ervan wordt daarom niet aangeraden.

Vruchtbaarheid

Er zijn geen bijzonderheden bekend over mogelijke effecten op de vruchtbaarheid.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Van het gebruik van Strepsils zijn geen nadelige effecten op de rijvaardigheid en het bedienen van machines bekend.

Strepsils Gember en Pruim bevatten glucose en sucrose

Strepsils Gember en Pruim bevatten 1,1 gram glucose en 1,4 gram sucrose per zuigtablet. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met diabetes mellitus Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts, of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is als volgt:

Volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar: om de 2 à 3 uur 1 tablet langzaam opzuigen, maximaal 12 tabletten per 24 uur. Maximaal 3 dagen gebruiken.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Gezien de aard van dit middel lijkt een overdosering onwaarschijnlijk en dit zou derhalve geen aanleiding tot problemen moeten geven, anders dan maag-darmklachten die als zodanig behandeld moeten worden.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Incidenteel komen allergische reacties voor, waaronder huiduitslag, een brandend of tintelend gevoel en vochtophoping in de mond of keel.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Bewaren beneden 25 °C.

Bewaren in de originele verpakking.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos, en de tablettencontainer na ”Niet te gebruiken na”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

  • De werkzame stoffen in dit middel zijn amylmetacresol 0,6 mg en 2,4-dichloorbenzylalcohol 1,2 mg.
  • De andere stoffen in dit middel zijn anthocyanen (E163), pruimensmaak (bevat propyleenglycol), roomsmaak (bevat glycerol en propyleenglycol), wijnsteenzuur, gembersmaak, wasabismaak, middellange-keten triglyceriden, sucrose en glucose.

Hoe ziet Strepsils Gember en Pruim eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Strepsils Gember en Pruim zijn ronde zuigtabletten verpakt per 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 30, 32 of 36 stuks in Alu/PVC/PVdC blisters of verpakt per 10 in een PP tablettencontainer.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder:

Reckitt Benckiser Healthcare B.V., Siriusdreef 14, 2132 WT Hoofddorp

Fabrikant:

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd, Nottingham Site,

Thane Road, Nottingham NG90 2DB, United Kingdom

In het Register ingeschreven onder RVG 108633.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in februari 2013

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK