Terazosine 2 PCH, tabletten 2 mg

ATC-Code
G04CA03
Terazosine 2 PCH, tabletten 2 mg

Pharmachemie

Stof(fen)
Terazosine
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Geneesmiddelen die worden gebruikt bij goedaardige prostaathypertrofie

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Pharmachemie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Elke tablet bevat 2 mg (geel) of 5 mg (bruin) terazosine als terazosine hydrochloride dihydraat. De andere bestanddelen zijn lactose monohydraat, maïszetmeel, povidon, crospovidon, talk en magnesiumstearaat. De tabletten bevatten als kleurstof chinolinegeel E104 (2 mg tablet) of ijzeroxide rood en geel E172 (5 mg tablet).

De 2 mg tabletten zijn verkrijgbaar in verpakkingen met 14, 15, 20, 28, 30, 50, 84, 98 en 100 tabletten. De 5 mg tabletten zijn verkrijgbaar in verpakkingen met 7, 14, 20, 28, 30, 50, 84, 98 en 100 tabletten. Zie de verpakking of het apotheeketiket voor het aantal tabletten.

Terazosine behoort tot de groep van de zogenaamde alfa-receptor-blokkeerders.

Terazosine PCH wordt gebruikt om patiënten met hoge bloeddruk te behandelen. Het zorgt voor het verlagen van de bloeddruk.

TERAZOSINE 2 - 5 PCH tabletten

Ze kunnen ook gebruikt worden bij de behandeling van benigne prostaathyperplasie (goedaardige vergroting van de prostaat), wat vaak voorkomt bij oudere mannen.

Prostaathyperplasie wordt veroorzaakt door een vergroting van de prostaatklier waardoor de urinebuis wordt dichtgedrukt en de urine niet goed kan wegvloeien. Dit kan zorgen voor onplezierige symptomen zoals zwakke en onderbroken mictie (plassen), frequentere mictie en/of plotselinge aandrang om te plassen. Terazosine kan de spier van de prostaatklier en uitgang van de blaas ontspannen waardoor de symptomen kunnen worden verlicht.

Vraag uw arts of apotheker als u meer informatie nodig heeft.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Bent u zwanger of geeft u borstvoeding?

Bent u overgevoelig voor een van de bestanddelen in het geneesmiddel die hierboven zijn genoemd? Bent u allergisch voor terasozine of een van de volgende geneesmiddelen: alfuzosine, indoramine, prazosine, tamsulosine of doxazosine (dit zijn allemaal alfa-receptor-blokkeerders, gebruikt om hoge bloeddruk te behandelen)?

Wordt u behandeld voor hoge bloeddruk of neemt u andere geneesmiddelen om uw bloeddruk te verlagen zoals ACE-remmers, ‘plastabletten’, alfa-receptor-blokkeerders, beta-receptor-blokkeerders of calciumkanaal-blokkeerders?

Neemt u fosfodiesterase-remmers (zoals Sildenafil)? Neemt u andere geneesmiddelen?

Heeft u hartproblemen? Heeft u leveraandoeningen?

Heeft u van de volgende zeldzame erfelijke aandoeningen: galactose intolerantie, Lapp lactose-tekort of gestoorde opname van glucose-galactose?

Bent u wel eens voorover gevallen of flauw gevallen wanneer u plaste?

Als het antwoord op een van deze vragen JA is, moet u Terazosine PCH niet nemen voordat u heeft overlegd met uw arts of apotheker.

Hoe gebruikt u dit middel?

A. LEES DIT GEDEELTE ALS U VOOR HET EERST TERAZOSINE GEBRUIKT OF ALS U AFGELOPEN WEEK TERAZOSINE NIET HEEFT INGENOMEN. ALS U DE TERAZOSINE BEHANDELING VERVOLGT ZONDER ONDERBREKING, LEES DAN HET GEDEELTE ONDER B.

Het is belangrijk dat u de juiste tablet op het juiste tijdstip neemt. De tabletten moeten worden ingenomen met een slok water. De eerste tablet bij start en ook de eerste tablet bij verhoging van de dosis moet u innemen vlak voor het slapen gaan. De volgende tabletten van dezelfde sterkte kunnen ´s morgens worden ingenomen.

TERAZOSINE 2 - 5 PCH tabletten

De aanbevolen doseringen zijn niet allemaal mogelijk met dit product, er zijn echter ook producten met een lagere sterkte dan 2 mg beschikbaar.

Behandeling verhoogde bloeddruk

Begin met het nemen van één 1 mg tablet per dag (witte tabletten), vanaf dag 1. Start vanaf dag 8 met het nemen van één 2 mg tablet per dag (gele tabletten). Ga door met het nemen van één tablet per dag totdat u dag 14 bereikt.

Lees nu het gedeelte onder 2.

Behandeling van benigne prostaathyperplasie

Begin met het nemen van één 1 mg tablet per dag (witte tabletten), vanaf dag 1.

Start vanaf dag 8 met het nemen van één 2 mg tablet per dag (gele tabletten), gedurende 14 dagen. Start vanaf dag 22 met het nemen van één 5 mg tablet per dag (bruine tabletten), gedurende 7 dagen. Als u deze 4 weken durende behandeling hebt gevolgd, zal uw arts u een nieuw recept geven voor meer tabletten. Afhankelijk van uw reactie op Terazosine PCH bepaalt uw arts welke sterkte tabletten het beste is voor u.

Zowel gedurende de eerste 12 uur na inname bij het starten van de Terazosine PCH tabletten, als bij dosisveranderingen en het missen van één of meerdere tabletten is het belangrijk dat u NIET auto rijdt of/en GEEN risicovolle handelingen verricht. Dit mag niet omdat duizeligheid, een licht gevoel in het hoofd of slaperigheid vooral op het begin (of het opnieuw beginnen) van de behandeling, na dosis verhoging en het missen van doses voorkomen.

Als u niet zeker weet wanneer u uw tabletten moet nemen, neem dan contact op met uw arts.

B. LEES DIT GEDEELTE ALS U TERAZOSINE PCH AL NEEMT EN UW NIEUWE VERPAKKING AANBREEKT.

Als u uw laatste verpakking heeft opgebruikt, kan u een nieuw recept van uw arts krijgen voor meer tabletten. Afhankelijk van uw reactie op Terazosine PCH bepaalt uw arts welke sterkte tabletten het beste is voor u. Er kan een nieuwe verpakking worden gegeven met tabletten van 2 mg (gele tabletten), 5 mg (bruine tabletten) of 10 mg (blauwe tabletten).

De onderhoudsdosering (gewoonlijk 2 – 10 mg per dag) zal worden aangepast op de reactie die uw lichaam heeft op het middel.

Neem één tablet per dag.

Als u niet zeker weet wanneer u uw tabletten moet nemen, neem dan contact op met uw arts.

U moet doorgaan met het nemen van uw tabletten tenzij uw arts besluit om het gebruik te stoppen. Als u zich beter voelt is dat niet een reden om te stoppen.

Uw arts zal u regelmatig controleren gedurende de behandeling met dit middel.

TERAZOSINE 2 - 5 PCH tabletten

Wat u moet doen als u meer van Terazosine PCH heeft ingenomen dan u zou mogen

Wanneer u te veel Terazosine PCH heeft ingenomen (meer dan één tablet per dag), neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Terazosine PCH in te nemen

Als u meerdere tabletten bent vergeten moet u NIET doorgaan met het nemen van dezelfde tabletten. Vraag uw arts om advies.

Het gebruik van terazosine kan soms sufheid, duizeligheid of een licht gevoel in het hoofd tot gevolg hebben. Voorzichtigheid moet worden geboden wanneer er tijdens de behandeling voertuigen worden bestuurd en/of machines worden bediend. Als u zich duizelig voelt of een licht gevoel in het hoofd heeft moet u gaan zitten of liggen tot het gevoel weer weg is.

Gebruik in combinatie met andere geneesmiddelen

Sommige patiënten die behandeld worden met alfa-receptor-blokkeerders tegen hoge bloeddruk of prostaatvergroting kunnen duizelig of licht in hun hoofd worden. Dit kan veroorzaakt worden door een lage bloeddruk bij het snel gaan zitten of opstaan. Bepaalde patiënten hebben deze verschijnselen gekregen als ze gelijktijdig behandeld werden met een geneesmiddel tegen erectiestoornissen (impotentie) en alfa-receptor-blokkeerders. Om de kans te verminderen dat deze verschijnselen optreden, dient u een vaste dagelijkse dosis van uw alfa-receptor-blokkeerder te krijgen voordat u eventueel begint met het nemen van geneesmiddelen tegen een erectiestoornis.

Mogelijke bijwerkingen?

Terazosine PCH wordt door veel patiënten zonder problemen gebruikt. Zoals alle geneesmiddelen kan Terazosine PCH bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt.

Sommige mensen die dit middel nemen ontwikkelen een ernstige allergische reactie. Dit is een erg zeldzame maar zeer ernstige bijwerking.Treedt één van de volgende bijwerkingen op, stop dan direct met het gebruik en neem onmiddellijk contact op met uw arts of ga naar de eerste hulp afdeling van een nabij gelegen ziekenhuis:

 • zwelling van het gezicht, de handen, lippen, tong of keel
 • moeite met slikken of met ademhalen

In het begin van de behandeling, of na een snelle dosisverhoging, kunnen sommige patiënten last krijgen van duizeligheid, een licht gevoel in het hoofd of zwaktegevoel.

Deze klachten kunnen met name bij het gaan staan vanuit zittende of liggende houding (orthostatische hypotensie) optreden. Als deze verschijnselen optreden, kunt u het best gaan liggen en vervolgens

TERAZOSINE 2 - 5 PCH tabletten

eerst enkele minuten gaan zitten voordat u rechtop gaat staan. De bovengenoemde verschijnselen zijn meestal tijdelijk van aard en verdwijnen in de loop van de behandeling.

Hieronder staan de bijwerkingen die zijn gemeld met daarbij aangegeven hoe vaak ze ongeveer voorkomen.

Vaak (komt voor bij minder dan 1 op de 10, maar meer dan 1 op de 100 gebruikers):

 • nervositeit, slaperigheid, tintelingen
 • wazig zien, problemen met het zien van kleur
 • onregelmatige of snelle hartslag, pijn op de borst
 • moeite met ademhalen, verstopte neus, ontsteking van een bijholte van de neus, bloedneus
 • misselijkheid of overgeven, verstopping, diarree
 • jeuk, huiduitslag
 • rugpijn
 • impotentie
 • duizeligheid, zich licht in het hoofd voelen, flauwvallen, gevoel van zwakte, hoofdpijn
 • zwelling, pijn in de ledematen

Soms (komt voor bij minder dan 1 op de 100, maar meer dan 1 op de 1.000 gebruikers):

 • depressie
 • galbulten (netelroos)
 • minder zin in seks
 • gewichtstoename

Zelden (komt voor bij minder dan 1 op de 1.000, maar meer dan 1 op de 10.000 gebruikers):

 • infectie van de urinewegen, incontinentie
 • aanhoudende, pijnlijke erectie

Zeer zelden (komt voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers):

 • bloedbeeld afwijkingen
 • abnormaal hartritme

Daarnaast zijn de volgende effecten gemeld bij studies of na het op de markt brengen van het product. Deze hoeven echter niet door terazosine te zijn veroorzaakt. Het gaat om zwelling van het gezicht, koorts, pijn in de schouders, nek of buik, verwijding van de bloedvaten (te merken aan roodheid van de huid), winderigheid, gestoorde spijsvertering, droge mond, , , jicht, pijnlijke gewrichten, , artritis, spierpijn, angst, moeite met slapen, bronchitis, verschijnselen van griep en verkoudheid, gezwollen of pijnlijke keel, hoest, zweten, oogbindvliesontsteking, oorsuizen, vaker moeten plassen.

Wanneer er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts.

TERAZOSINE 2 - 5 PCH tabletten

Hoe bewaart u dit middel?

Gebruik Terazosine PCH niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking achter “niet te gebruiken na” of "exp.". De eerste 2 cijfers geven de maand aan, de laatste cijfers het jaar. Bewaar dit geneesmiddel beneden 25°C, in de oorspronkelijke verpakking. Bewaar de tabletten niet in een andere verpakking en op een veilige plaats waar kinderen niet bij kunnen. Dit middel is ALLEEN voor u dus geef de tabletten niet aan iemand anders. Bewaar dit middel niet langer dan u ze nodig heeft tenzij uw arts u vertelt dit wel te doen. Breng vervallen en ongebruikte medicijnen terug naar uw apotheek, waar ze veilig kunnen worden weggegooid.

Anvullende Informatie

Deze bijsluiter geeft alleen een korte samenvatting van informatie over Terazosine PCH. Heeft u nog vragen over dit middel of de werking ervan? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Registratiehouder en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Pharmachemie B.V. Swensweg 5

2031 GA Haarlem Nederland

Fabrikant

Pharmachemie BV

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederland

TEVA UK Ltd.

Brampton Road, Hampden Park

Eastbourne

East Sussex, BN22 9AG

Verenigd Koninkrijk

Teva Pharmaceutical Works Company Ltd

Pallagi Street 13

H-4042 Debrecen

Hongarije

In het register ingeschreven onder

TERAZOSINE 2 - 5 PCH tabletten

RVG 26357, tabletten 2 mg.

RVG 26358, tabletten 5 mg.

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Verenigd Koninkrijk: Terazosin Teva 1-2-5 mg Tablets Duitsland: Terazoflo 1-2-5 mg Tabletten

Italië: Terazosina Teva 1-2-5 mg

Spanje: Terazosina TEVA 2-5 mg comprimidos

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in februari 2011

0213.13v.EV

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.