Terazosine Sandoz 2 mg, tabletten

Illustratie van Terazosine Sandoz 2 mg, tabletten
Stof(fen) Terazosine
Toelating Nederland
Producent Sandoz
Verdovend Nee
ATC-Code G04CA03
Farmacologische groep Geneesmiddelen die worden gebruikt bij goedaardige prostaathypertrofie

Vergunninghouder

Sandoz

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

De tabletten zijn per 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 98, 100, 10 x 20 en 10 x 28 verpakt in doordrukstrips in een doosje.

Niet alle genoemde verpakkingsgroottes worden in de handel gebracht.

Terazosine Sandoz behoort tot de geneesmiddelengroep van de alpha-blokkers. Deze middelen hebben een vaatverwijdend en bloeddrukverlagend effect. Terazosine kan ook de spanning verminderen van het spierweefsel van de prostaat en de urinewegen.

Terazosine Sandoz wordt gebruikt:

 • bij de behandeling van lichte tot matige verhoogde bloeddruk (hypertensie)
 • bij de behandeling van de verschijnselen van een vergrote prostaat (benigne prostaathyperplasie, BPH), zoals problemen met plassen.

Dosering

Uw arts heeft voorgeschreven hoeveel u moet gebruiken van Terazosine Sandoz. In het algemeen gelden de volgende doseringen:

Voor de behandeling van hoge bloeddruk (hypertensie):

Startdosering:1 mg voor het slapen gaan; deze dosering mag niet worden overschreden in de eerste week van de behandeling.

De arts kan de dosering met tussenpozen van één week ongeveer verdubbelen om zo het gewenste effect op de bloeddruk te bereiken.

Onderhoudsdosering: 2 mg per dag. Voor sommige patiënten kan een verhoogde dosering nodig zijn. Maximale dosis: 20 mg per dag.

De dosis van Terazosine Sandoz dient, indien gewenst, te worden verlaagd wanneer een ander bloeddrukverlagend middel wordt toegevoegd.

Voor de behandeling van de verschijnselen van een vergrote prostaat (benigne prostaathyperplasie, BPH)

Startdosering: 1 mg gedurende 7 dagen voor het slapen gaan; deze dosering mag niet worden overschreden in de eerste week van de behandeling.

De dosering kan daarna worden verhoogd tot 2 mg per dag gedurende 14 dagen, gevolgd door 5 mg per dag gedurende 7 dagen.

Aan het eind van deze periode van 4 weken zal uw arts beoordelen of de behandeling wordt voortgezet.

De gebruikelijke aanbevolen dosis is eenmaal daags 5 mg. De maximale dagdosering is 10 mg.

Voorbijgaande bijwerkingen kunnen voorkomen bij elke doseringsaanpassing. Wanneer een bepaalde bijwerking aanhoudt, kan de arts besluiten de dosering te verlagen.

Terazosine Sandoz therapie bij hoge bloeddruk (hypertensie) is een lange-termijn behandeling die alleen op advies van de arts onderbroken mag worden. Indien het nodig is de therapie met Terazosine Sandoz te stoppen, dient de dosering opnieuw ingesteld te worden waarbij gestart wordt met 1 mg Terazosine Sandoz voor het slapen gaan.

Gebruik bij patiënten met een verminderde nierfunctie en bij oudere patiënten:

In het algemeen dient Terazosine Sandoz niet gebruikt te worden als u lijdt aan een verminderde urineproductie of bij het uitblijven van urinevorming en/of een al aanwezige verminderde nierfunctie.

Er zijn geen dosisaanpassingen vereist bij ouderen patiënten.

Gebruik bij patiënten met een verminderde leverfunctie:

De terazosine dosis dient met grote voorzichtigheid ingesteld te worden wanneer u lijdt aan een verminderde leverfunctie omdat terazosine wordt omgezet door de lever en voornamelijk wordt uitgescheiden via de galwegen. Omdat er geen ervaring is met het gebruik van terazosine wanneer u een ernstige verminderde leverfunctie heeft, wordt het gebruik van Terazosine Sandoz bij deze patiënten niet aanbevolen.

Gebruik bij kinderen en adolescenten:

Er zijn geen gegevens over de werking en veiligheid van dit medicijn bij kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar. Daarom wordt het gebruik van terazosine niet aanbevolen voor deze groep.

Wijze van toediening

Terazosine Sandoz tabletten dienen in z'n geheel, zonder kauwen ingenomen te worden en kunnen met of zonder voedsel ingenomen worden.

In geval u merkt dat Terazosine Sandoz te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Duur van de behandeling

Terazosine Sandoz therapie bij hoge bloeddruk (hypertensie) is een lange-termijn behandeling die alleen op advies van de arts onderbroken mag worden.

Uw arts zal u vertellen hoelang u Terazosine Sandoz moet gebruiken. Stop de behandeling niet voortijdig omdat anders de klachten weer terug kunnen komen.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Terazosine Sandoz heeft gebruikt

Wanneer u te veel van Terazosine Sandoz heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Een symptoom van overdosering kan zijn: sterke verlaging van de bloeddruk (hypotensie), waardoor u bewusteloos kunt raken.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Terazosine Sandoz te gebruiken

Als u vergeten bent een dosering in te nemen kunt u dit alsnog doen, tenzij het bijna tijd is voor uw volgende dosering. Volg in dit geval het normale doseringsschema.

Gebruik nooit een dubbele dosis van Terazosine Sandoz om zo de vergeten dosis in te halen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Terazosine Sandoz niet

 • wanneer u overgevoelig bent voor terazosine of voor andere zogenaamde alpha-blokkers (groep van geneesmiddelen waar terazosine toe behoort), zoals prazosine, doxazosine, of voor één van de andere bestanddelen van de tabletten
 • wanneer u in het verleden last heeft gehad van flauwvallen tijdens het plassen.

Wees extra voorzichtig met Terazosine Sandoz

 • wanneer u net bent begonnen met de behandeling of wanneer de dosering is verhoogd; u kunt last krijgen van een aanzienlijke daling van de bloeddruk die vooral leidt tot duizeligheid bij bijvoorbeeld snel opstaan uit een zittende of liggende houding (orthostatische hypotensie). Wanneer u last heeft van deze verschijnselen kunt u het beste gaan zitten of liggen tot ze zijn verdwenen en daarna weer langzaam gaan staan.Raadpleeg uw arts als u last krijgt van duizeligheid, onvastheid en plotseling bewustzijnsverlies
 • wanneer u tijdens de behandeling met Terazosine Sandoz last krijgt van plotseling bewustzijnsverlies en tevens een plasmiddel (diureticum) en/of een ander bloeddrukverlagend middel gebruikt
 • wanneer u een overgevoelig bent voor verlaagde bloeddruk (hypotensie)
 • wanneer u last heeft van vocht in de longen (pulmonair oedeem), als gevolg van een vernauwing van de aorta bij de hartkleppen
 • wanneer u last heeft van een verminderde hartwerking (decompensatio cordis)
 • wanneer u lever minder goed werkt; Terazosine wordt omgezet door de lever en voornamelijk wordt uitgescheiden via de galwegen. Omdat er geen ervaring is met het gebruik van terazosine wanneer u een ernstige verminderde leverfunctie heeft, wordt het gebruik van terazosine bij deze patiënten niet aanbevolen
 • als u lijdt aan een goedaardige bovenmatige vermeerdering van prostaatweefsel (BPH) en een verstopping van de urinewegen, een langdurige (chronische) infectie van de urinewegen of blaasstenen heeft; u mag Terazosine Sandoz dan niet gebruiken
 • wanneer u lijdt aan een verminderde urine afvoer, wanneer u geen urine produceert (anurie) of wanneer uw nieren niet goed werken; in het algemeen mag u Terazosine Sandoz niet gebruiken.
 • Als u een oogoperatie voor cataract (grijze staar (vertroebeling van de lens)) moet ondergaan, informeer dan uw oogarts vóór de operatie dat u terazosine gebruikt of in het verleden heeft gebruikt. Dit is van belang omdat terazosine complicaties tijdens de operatie kan veroorzaken, die beperkt kunnen worden als uw specialist hierop is voorbereid.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Voor u aan de behandeling met Terazosine Sandoz begint, zal uw de arts uitsluiten dat u lijdt aan prostaatkanker en zal uw bloeddruk gemeten worden. Uw arts zal tijdens het gebruik van terazosine uw bloeddruk regelmatig blijven controleren.

Omdat het risico op duizeligheid groter bij hogere doseringen, is het belangrijk dat u zich aan het doseringsvoorschrift houdt. De eerste dosering Terazosine Sandoz moet u vlak voor het slapen gaan innemen. Verander niet snel van houding (bijvoorbeeld snel gaan staan of zitten) en doe geen dingen waarbij duizeligheid of vermoeidheid gevaarlijk kunnen zijn. Dit geldt speciaal voor ouderen.

Zwangerschap

Er zijn onvoldoende gegevens over het gebruik van terazosine tijdens de zwangerschap. Uit dierproeven is gebleken dat terazosine de duur van de zwangerschap kan verlengen en dat het de geboorte kan remmen. U dient alleen Terazosine Sandoz te gebruiken tijdens de zwangerschap na overleg met uw arts.

Terazosine dient niet te worden gebruikt gedurende de zwangerschap tenzij de mogelijke voordelen opwegen tegen de mogelijke risico's.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Het is niet bekend of terazosine wordt uitgescheiden in de moedermelk. U dient alleen Terazosine Sandoz te gebruiken tijdens de borstvoeding na overleg met uw arts.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het gebruik van Terazosine Sandoz kan soms sufheid, duizeligheid of een licht gevoel in het hoofd tot gevolg hebben (zie ook de rubriek 4. "Mogelijke Bijwerkingen"). Dit treedt vooral op bij het begin (of het opnieuw beginnen) van de behandeling en na een dosisverhoging. Bestuur geen voertuigen en/of bedien geen machines die oplettendheid vereisen in de eerste 12 uur na inname van de eerste tablet of na een dosisverhoging.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Terazosine Sandoz

Terazosine Sandoz bevat lactose monohydraat. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Gebruik van Terazosine Sandoz in combinatie met andere geneesmiddelen

Terazosine Sandoz en andere geneesmiddelen kunnen elkaars werking en bijwerkingen beïnvloeden. Dit geldt o.a. voor:

 • andere bloeddrukverlagende middelen; aanzienlijke verlaging van de bloeddruk kan voorkomen. Het kan nodig zijn de dosering aan te passen als de arts het noodzakelijk vindt dat u een ander bloeddrukverlagend geneesmiddel of een plasmiddel (diureticum) moet gebruiken
 • vaatverwijdende middelen en nitraten (middelen bij beklemmend pijnlijk gevoel op de borst (angina pectoris)); het bloeddrukverlagende effect kan worden verhoogd
 • bepaalde groep van pijnstillende middelen met ook een ontstekingsremmende en koortswerende werking (NSAID) of oestrogenen (vrouwelijk hormoon); het bloeddrukverlagend effect van Terazosine Sandoz kan worden verminderd
 • Geneesmiddelen voor de behandeling van erectiestoornissen (PDE-5-remmers, bijv. sildenafil, tadalafil, vardenafil). Sommige patiënten die worden behandeld met alfablokkers voor een hoge bloeddruk of prostaatvergroting kunnen last krijgen van duizeligheid of een licht gevoel in het hoofd ervaren. Dit kan worden veroorzaakt door een lage bloeddruk tijdens het zitten of bij het te snel opstaan. Bepaalde patiënten ervaren deze symptomen bij een gelijktijdig gebruik van geneesmiddelen tegen impotentie en alfablokkers. Om de kans op het optreden van deze symptomen zoveel mogelijk te beperken, moet u op een regelmatige dagelijkse dosering van uw alfablokker zijn ingesteld voordat u start met het gebruik van geneesmiddelen tegen impotentie.
 • middelen met een stimulerende werking op een bepaald deel van het zenuwstelsel (sympathicomimetica) bijvoorbeeld dopamine, efedrine, epinefrine, metaraminol, methoxamine en fenylefrine; het bloeddrukverlagende effect van Terazosine Sandoz kan worden verminderd
 • in de ader toegediende clonidine (middel bij een verhoogde bloeddruk); Terazosine vermindert het bloeddrukverlagende effect.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Terazosine Sandoz bijwerkingen veroorzaken.

Bijwerkingen kunnen:

 • zeer vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 10 patiënten, >1/10);
 • vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 100, maar bij minder dan 1 op de 10 patiënten, >1/100, <1/10);
 • soms voorkomen (bij meer dan 1 op de 1000, maar bij minder dan 1 op de 100 patiënten, >1/1.000, <1/100);
 • zelden voorkomen (bij meer dan 1 op de 10.000, maar bij minder dan 1 op de 1000 patiënten >1/10.000, <1/1.000);
 • zeer zelden voorkomen (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten, <1/10.000), met inbegrip van meldingen van geïsoleerde gevallen.

De belangrijkste bijwerking van terazosine is verlaagde bloeddruk (hypotensie) na de eerste inname, welke kan leiden tot duizeligheid en in ernstige gevallen tot plotseling bewustzijnsverlies. Om een verlaagde bloeddruk (hypotensie) te voorkomen dient de behandeling met terazosine gestart te worden met een dosering van 1 mg voor het slapen gaan.

Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de bijwerkingen.

Bloed- en lymfestelselaandoeningen

Zeer zelden:

 • bloedafwijking (tekort aan bloedplaatjes) gepaard gaande met blauwe plekken en bloedingsneiging (trombocytopenie).

Immuunsysteemaandoeningen

Zeer zelden:

 • overgevoeligheidsreacties.

Zenuwstelselaandoeningen

Vaak:

 • nervositeit
 • slaperigheid
 • waarnemen van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is (paresthesie).

Soms:

 • (ernstige) neerslachtigheid (depressie).

Oogaandoeningen

Vaak:

 • wazig zien, afwijkingen in het waarnemen van kleuren.

Hartaandoeningen

Vaak:

 • hartkloppingen (palpitaties)
 • versnelde hartslag (tachycardie)
 • pijn op de borst.

Zeer zelden:

 • bepaalde vorm van hartritmestoornis (boezemfibrilleren).

Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen

Vaak:

 • kortademigheid (dyspnoe)
 • verstopte neus
 • ontsteking van een bijholte van de neusholte (sinusitis)
 • neusbloeding.

Maagdarmstelselaandoeningen

Vaak:

 • misselijkheid
 • verstopping (obstipatie/constipatie)
 • diarree
 • braken.

Huid- en onderhuidaandoeningen

Vaak:

 • jeuk (pruritis)
 • huiduitslag. Soms:
 • huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria).

Bot-, skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen

Vaak:

 • rugpijn.

Nier- en urinewegaandoeningen

Zelden:

• urineweginfecties en niet kunnen ophouden van de urine (vooral waargenomen bij vrouwen na de overgangsjaren).

Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen

Vaak:

 • onvermogen tot geslachtsgemeenschap (impotentie). Soms:
 • verminderde zin in vrijen/seks (libido).

Zelden:

 • een aanhoudende erectie van de penis (priapisme).

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen

Vaak:

 • duizeligheid
 • een licht gevoel in het hoofd
 • flauwvallen, bloeddrukdaling door bijvoorbeeld snel opstaan uit een zittende of liggende houding soms gepaard gaande met duizeligheid (orthostatische hypotensie)
 • gevoel van zwakte (asthenie)
 • vochtophoping (oedeem)
 • hoofdpijn
 • pijn in de ledematen.

Soms:

 • gewichtstoename
 • plotseling bewustzijnsverlies (syncope).

Tevens zijn een aantal ongewenste effecten gemeld waarvan het niet duidelijk is of deze verband houden met het gebruik van Terazosine Sandoz, zoals: vochtophoping in het gezicht, koorts, buikpijn, nek- en schouderpijn, vaatverwijding, stoornissen in het hartritme (aritmieën), droge mond, gestoorde spijsvertering met als verschijnselen vol gevoel in de bovenbuik, pijn in de maagstreek, boeren, misselijkheid, braken en zuurbranden (dyspepsie), winderigheid, jicht, gewrichtspijn, gewrichtsontsteking (artritis), gewrichtsaandoeningen, spierpijn, angst, slapeloosheid, ontsteking van de luchtwegen gekenmerkt door hoesten en het opgeven van slijm (bronchitis), griepverschijnselen, keelontsteking (faryngitis), ontsteking van het neusslijmvlies gekenmerkt door een verstopte neus, niezen en afscheiding (rhinitis), verkoudheidsverschijnselen, toegenomen hoest, zweten, verstoord gezichtsvermogen, bindvliesontsteking van het oog, oorsuizen (tinnitus), verhoogde plasfrequentie.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

GENEESMIDDELEN BUITEN BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN HOUDEN!

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking. Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na “Exp.:”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

Deze bijsluiter is goedgekeurd in juni 2011

Advertentie

Stof(fen) Terazosine
Toelating Nederland
Producent Sandoz
Verdovend Nee
ATC-Code G04CA03
Farmacologische groep Geneesmiddelen die worden gebruikt bij goedaardige prostaathypertrofie

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.