Theolair Retard 175, tabletten met gereguleerde afgifte 175 mg

ATC-Code
R03DA04
Theolair Retard 175, tabletten met gereguleerde afgifte 175 mg

Meda

Stof(fen)
Theofylline
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Andere systemische geneesmiddelen voor obstructieve luchtwegaandoeningen

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Meda

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Theolair Retard zijn tabletten die de werkzame stof (theofylline) geleidelijk afgeven. Theolair Retard ontspant de spieren in de wand van de longen. Het ademhalen gaat hierdoor eenvoudiger.

Theolair Retard kan worden voorgeschreven aan patiënten met aanvallen van benauwdheid bij astma, chronische bronchitis en longemfyseem (chronische longziekte, waarbij steeds meer longblaasjes verloren gaan).

Bij overdosering van Theolair Retard met therapeutische theofylline plasmaspiegels tot 20 mg/l, kunnen bijwerkingen zoals gastro-intestinale aandoeningen (misselijkheid, buikpijn, braken en diarree), prikkelbaarheid van het centraal zenuwstelsel (rusteloosheid, hoofdpijn, slapeloosheid, duizeligheid) en hartstoornissen (hartritmestoornissen) optreden, die afhankelijk van de individuele gevoeligheid meestal mild tot matig van aard zijn.

Bij therapeutische theofylline plasmaspiegels boven 20 mg/l worden in het algemeen dezelfde symptomen, maar met grotere intensiteit, ervaren. Boven 25 mg/l kunnen neurologische en hartproblemen ontstaan, zoals toevallen, ernstige hartritmestoornissen en cardiovasculair falen. Dergelijke reacties worden niet altijd voorafgegaan door lichtere bijwerkingen.

Bij patiënten met een verhoogde individuele gevoeligheid voor theofylline zijn ernstigere symptomen van overdosering mogelijk, zelfs bij plasmaspiegels lager dan hier genoemd.

Bij vermoeden van overdosering dient u contact op te nemen met uw arts.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen maar ga door met inname zoals u gewend bent.

Als u stopt met het innemen van Theolair Retard

Wanneer u wilt stoppen met de behandeling van Theolair Retard moet u dit doen in overleg met uw arts.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor theofylline, aan theofylline verwante stoffen (xantine derivaten) of één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • wanneer u kortgeleden een hartinfarct (myocard-infarct) hebt gehad
 • wanneer u last heeft van hartritmestoornissen met een versnelde hartslag (acute tachyaritmie)

Hieronder wordt een aantal situaties beschreven, waarin Theolair Retard alleen in uitzonderlijke gevallen en met grote voorzichtigheid gebruikt mag worden. Heeft u hier vragen over, neem dan contact op met uw behandelend arts. Dit geldt ook als u in het verleden een van onderstaande aandoeningen heeft gehad.

 • onregelmatig, beklemmend, pijnlijk gevoel op de borst (instabiele angina pectoris)
 • neiging tot hartritmestoornissen (tachyaritmie/cardiale aritmie)
 • ernstige hoge bloeddruk (hypertensie)
 • chronische ziekte van de hartspier (hypertrofische obstructieve cardiomyopatie)
 • verhoogde werkzaamheid van de schildklier (hyperthyreoïdie)
 • vallende ziekte (epilepsie)
 • een maagzweer of zweer in de twaalfvingerige darm (ulcus ventriculi of ulcus duodeni)
 • specifieke stofwisselingsziekte (porfyrie)
 • lever- en nierfunctiestoornissen
 • chronisch alcoholisme (met leverfalen)
 • acute koorts
 • bepaalde longaandoeningen (longoedeem, cor pulmonale en hypoxie)
 • ernstig astma
 • bij gelijktijdig gebruik van geneesmiddelen die het enzym CYP1A2 sterk remmen

Bij gebruik van Theolair Retard bij zuigelingen, ouderen en/of ernstig zieke patiënten bestaat een verhoogde kans op overdosering. Deze patiënten moeten daarom controle van de bloedspiegel ondergaan.

Vertel altijd aan uw arts welke andere geneesmiddelen u gebruikt. Theolair Retard kan namelijk een wisselwerking hebben met een groot aantal geneesmiddelen. Uw arts kan dan eventueel de dosering van Theolair Retard of die van de andere geneesmiddelen aanpassen.

Hieronder staan geneesmiddelen, die een wisselwerking kunnen hebben met Theolair Retard.

Theolair Retard in combinatie met andere geneesmiddelen die bij longaandoeningen worden gebruikt (xanthine-bevatttende geneesmiddelen, beta-sympaticomimetica en vergelijkbare stoffen) versterken elkaars werking.

De afbraak van Theolair Retard kan versneld worden, en de werkzaamheid van theofylline kan verminderd zijn bij rokers en bij regelmatig gebruik van: alcohol, sommige slaapmiddelen en middelen die bij epilepsie (vallende ziekte) worden gebruikt (barbituraten, met name feno- of pentobarbital, carbamazepine, fenytoïne, primidon), rifampicine (antibioticum dat wordt gebruikt bij TBC), ritonavir (geneesmiddel gebruikt bij HIV), aminogluthemide (geneesmiddel gebruikt bij borstkanker) en sulfinpyrazon (geneesmiddel gebruikt bij jicht). In sommige gevallen kan het nodig zijn om de theofylline dosering te verhogen.

Kruidengeneesmiddelen die Sint Janskruid (Hypericum perforatum) bevatten mogen niet gebruikt worden tijdens de behandeling met Theolair Retard, omdat dit kan leiden tot een verminderde werking van Theolair Retard. U dient bij voorkeur ten minste 2 weken met het gebruik van Sint Janskruid te zijn gestopt voor u met het gebruik van Theolair Retard tabletten begint. Wanneer u al Sint Janskruid gebruikt, moet u in overleg met uw arts met het gebruik stoppen. Na het stoppen kan het zijn dat de dosering van Theolair Retard aangepast moet worden. Uw arts zal dit aan de hand van bloedonderzoek bepalen.

Afbraak van Theolair Retard kan vertraagd worden en/of de plasmaspiegel kan verhoogd zijn (met verhoogd risico op overdosering en bijwerkingen) bij gelijktijdig gebruik van de volgende geneesmiddelen: orale anticonceptiemiddelen (“de pil”), bepaalde antibiotica (bijvoorbeeld erythromycine, clarithromycine, josamycin en spiramycine, chinolonen (zie onder), imipenium, isoniazide), thiabendazol (middel tegen wormen), sommige middelen tegen hoge bloeddruk (bijv. verapamil, diltiazem, propranolol), middelen tegen hartritmestoornissen (mexiletine, propafenon), ticlopidine (bloedverdunner), cimetidine (geneesmiddel gebruikt bij maagzweren), allopurinol (geneesmiddel gebruikt bij jicht), fluvoxamine (middel tegen depressie), alfa-interferon (geneesmiddel bij ernstige infecties zoals HIV en hepatitis), zafirlukast (geneesmiddel bij astma), fluconazol (anti-

schimmelmiddel), carbimazole (geneesmiddel bij een overactieve schildklier), pentoxifylline (luchtwegverwijder bij astma), disulfiram (middel gebruikt bij verslavingsziekten) en griepvaccin. In dergelijke gevallen kan het dan ook noodzakelijk zijn om de theofylline dosering te verlagen.

Er zijn enkele gevallen gemeld aangaande symptomen van overdosering bij gelijktijdig gebruik van ranitidine (geneesmiddel gebruikt bij maagzweren). Aangezien een wisselwerking niet met voldoende zekerheid kan worden uitgesloten, moet de Theolair Retard dosering individueel worden bepaald bij gelijktijdig gebruik van ranitidine.

Combinatie met chinolonen (bepaalde antibiotica): bij gelijktijdige toediening van ciprofloxacine, moet de Theolair Retard dosering verlaagd worden tot maximaal 60% van de aanbevolen dosering, en bij enoxacine tot maximaal 30% van de aanbevolen dosering. Ook andere chinolonen (bijv. pefloxacine en pipemidinezuur) kunnen de werking versterken van theofylline bevattende geneesmiddelen. Bij gelijktijdige behandeling met chinolonen wordt regelmatige controle van de theofylline concentratie dan ook sterk aanbevolen.

De werking van lithiumcarbonaat (middel tegen depressie) en bètablokkers (bepaalde geneesmiddelen tegen hartritmestoornissen) kan verminderd zijn bij gelijktijdig gebruik van theofylline.

Theofylline verhoogt de uitscheiding van lithium.

Gelijktijdig gebruik van theofylline en fluvoxamine moet worden vermeden. Theofylline versterkt de effecten van diuretica (plaspillen).

Toediening van halothaan (narcosemiddel) bij patiënten die theofylline krijgen kan leiden tot ernstige hartritmestoornissen.

Gecombineerd gebruik met ketamine kan leidden tot een verlaging van de prikkeldrempel (convulsive threshold) en combinatie met doxapram tot een toename in de stimulatie van het centrale zenuwstelsel.

Vertel het uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Cafeïnehoudende dranken zoals koffie en thee versterken de werking van Theolair Retard. Deze dienen vermeden te worden. Bij rokers wordt de theofylline in het bloed sneller afgebroken en daarom is bij hen een hogere dosering nodig. Indien tijdens de behandeling met Theolair Retard wordt gestopt met roken dient dit aan de arts te worden gemeld omdat dan moet worden gecontroleerd of de dosering moet worden aangepast om bijwerkingen te vermijden.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Tijdens de zwangerschap en bij het geven van borstvoeding mag u Theolair Retard slechts gebruiken na overleg met uw arts.

Aangezien er nog steeds onvoldoende ervaring is met gebruik van Theolair Retard gedurende het eerste trimester van de zwangerschap, dient gebruik van Theolair Retard gedurende deze periode vermeden te worden.

Gedurende het tweede en derde trimester, dient theofylline alleen gebruikt te worden na zorgvuldige afweging van de risico's ten opzichte van de voordelen door de behandelend arts, aangezien Theolair Retard overgaat in de bloedcirculatie van de foetus en daardoor effecten kan hebben.

Wanneer een patiënt aan het einde van de zwangerschap behandeld wordt met Theolair Retard kunnen weeën geremd worden. Pasgeborenen die voor de geboorte aan theofylline zijn blootgesteld moeten nauwkeurig worden onderzocht op de effecten van Theolair Retard.

Borstvoeding

Theolair Retard gaat over in de moedermelk. Als gevolg hiervan dient bij een patiënt die borstvoeding geeft de therapeutische theofylline dosering zo laag mogelijk te worden gehouden. lndien mogelijk, moet de borstvoeding vlak voor een dosering gegeven worden. De baby die de borstvoeding krijgt, moet zorgvuldig geobserveerd worden in verband met de mogelijke effecten van Theolair Retard. lndien hogere therapeutische doseringen nodig zijn, dient de borstvoeding gestaakt te worden.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Zelfs wanneer Theolair Retard volgens de voorschriften wordt ingenomen, kan Theolair Retard het reactieverrnogen dermate beïnvloeden dat de rijvaardigheid, het vermogen om machines te besturen, of werken zonder vaste ondergrond beïnvloed wordt. Dit is in het bijzonder het geval in combinatie met alcohol, of andere geneesmiddelen die het reactievermogen beïnvloeden.

Theolair Retard bevat lactose.

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is:

Bij volwassenen schrijft uw arts meestal een dagdosis voor van 10 tot 15 mg theofylline per kg lichaamsgewicht per 24 uur.

De tabletten dienen ’s morgens en ’s avonds na de maaltijd te worden ingenomen. Het is belangrijk dat u zich nauwkeurig aan de voorgeschreven innametijden houdt. Theolair Retard 250 en 350 tabletten kunnen in tweeën worden gebroken, maar mogen niet worden fijngemaakt of gekauwd. Theolair Retard 175 tabletten moeten heel worden ingenomen.

De dosering wordt individueel bepaald. lndien mogelijk, wordt de dosering bepaald na meten van de theofylline concentratie in het bloed. Deze dient ook te worden gecontroleerd in geval van verminderde effectiviteit, bij wijziging van de dosering, of als bijwerkingen optreden.

Als u Theolair Retard langdurig gebruikt kan uw arts ook regelmatig uw bloed laten controleren.

De uitscheiding van theofylline is vaak vertraagd in patiënten met hartzwakte, ernstig zuurstoftekort, een verminderde werking van de lever, longontsteking, virusinfecties (met name influenza (griep)), in ouderen en bij gelijktijdig gebruik van andere geneesmiddelen (zie

Inname in combinatie met andere geneesmiddelen).

Bij ernstige verminderde werking van de nieren kunnen nog werkzame afbraakproducten van theofylline langer in het lichaam achterblijven. Daarom zijn lagere doseringen nodig bij deze patiënten en dient de dosering zeer zorgvuldig te worden opgehoogd. Tevens is een verminderde uitscheiding van theofylline gemeld na inenting tegen tuberculose en influenza (griep), wat een dosisvermindering noodzakelijk kan maken bij gelijktijdige behandeling.

De duur van het gebruik van Theolair Retard is afhankelijk van de oorzaak, ernst en het verloop van de aandoening en wordt bepaald door de behandelend arts.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen zijn gemeld. Frequenties zijn gedefinieerd als: Zeer vaak (≥ 1/10), vaak (≥ 1/100, < 1/10), soms (≥ 1/1000, < 1/100), zelden (≥

1/10.000, < 1/1000), zeer zelden (<1/10.000), niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).

Systeem/Orgaanklasse Frequentie Bijwerking
Immuunsysteemaandoeningen Zelden overgevoeligheid
Voedings- en Onbekend Hyperglykemie (verhoogde
stofwisselingsstoornissen   suikerspiegel), hyperurikemie
    (verhoogde urinezuurwaarde) en
    hyperkaliëmie (verhoogde kaliumspiegel)
Zenuwstelselaandoeningen   hoofdpijn, opwinding, beven,
    rusteloosheid, slapeloosheid,
    verminderde spiertonus*
Hartaandoeningen Onbekend snelle of onregelmatige hartslag,
    hartfrequentie onregelmatig,
    hartfrequentie verhoogd, hartkloppingen,
    bloeddruk verlaagd
Maagdarmstelselaandoeningen Onbekend gastro-intestinale problemen,
    misselijkheid, braken, diarree
Nier- en urinewegaandoeningen Onbekend Vaker en meer moeten plassen (polyuria)
Onderzoeken Onbekend Bloed calcium verhoogd, bloed
    creatinine verhoogd, verandering van
    hoeveelheid van bepaalde zouten in het
    bloed.

* Een verlaagde spiertonus in de onderste deel van de slokdarm kan bestaande nachtelijke gastro-oesofagale reflux verergeren.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de blister na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

 • de werkzame stof in dit middel is theofylline
 • de andere stoffen in dit middel zijn lactose, celluloseacetaatftalaat, magnesiumstearaat (E470b)

Uiterlijk:

 • Theolair Retard 175: witte, biconvex ronde tabletten met een diameter van 9 mm met inscriptie “175” op de ene en “T” op de andere zijde.
 • Theolair Retard 250: witte, biconvex ronde tabletten met een diameter van 11 mm, voorzien van breuklijn en inscriptie “250” op de ene en “T” op de andere zijde.
 • Theolair Retard 350: witte, biconvex ronde tabletten met een diameter van 12,5 mm, voorzien van een breuklijn en inscriptie “350” op de ene en “T” op de andere zijde.

Verpakking

 • Flacons met 100 tabletten (alle sterktes)
 • Flacons met 250 tabletten (alleen Theolair Retard 250 en 350)
 • Doosje met UPVC/Aluminium doordrukstrips met 60 tabletten per doosje
 • Voor gebruik in ziekenhuizen bestaan er ook losse strips van UPVC/Aluminium (EAV) met één tablet.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

MEDA Pharma BV

Krijgsman 20

1186 DM Amstelveen

Fabrikanten

3M Health Care Ltd,

Derby Road, Loughborough

Leicestershire LE11 5SF, Verenigd Koninkrijk

MEDA Pharma BV

Krijgsman 20

1186 DM Amstelveen

Ingeschreven in het register onder:

Theolair Retard 175, tabletten met gereguleerde afgifte 175 mg: RVG 09107 Theolair Retard 250, tabletten met gereguleerde afgifte 250 mg: RVG 08391 Theolair Retard 350, tabletten met gereguleerde afgifte 350 mg: RVG 08816.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in oktober 2013

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.