Thiamine HCl 50 PCH, tabletten 50 mg

ATC-Code
A11DA01
Medikamio Hero Image

Pharmachemie

Stof Verdovend Psychotrope
Thiamine (vit b1) Nee Nee
Farmacologische groep Vitamine b1, gewoon en in combinatie met vitamine b6 en b12

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Pharmachemie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Thiamine HCl PCH niet
  • als u allergisch (overgevoelig) bent voor thiamine of voor één van de andere bestanddelen van Thiamine HCl PCH.

rvg52020J_213311v0407doc

(^PCH
THIAMINE HCL 25-50-100 PCH tabletten
Gebruik met andere geneesmiddelen

Lef op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

De in deze rubriek genoemde geneesmiddelen kunnen bij u bekend zijn onder een andere naam, vaak de merknaam. In deze rubriek wordt alleen de naam van de werkzame stof of van de groep van werkzame stoffen van het geneesmiddel genoemd en niet de merknaam! Kijk daarom altijd goed op de verpakking of in de bijsluiter wat de werkzame stof is van de geneesmiddelen die u gebruikt.

Een wisselwerking wil zeggen dat (genees)middelen bij gelijktijdig gebruik eikaars werking en/of bijwerking beïnvloeden. Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van deze tabletten met:

  • spierverslappende middelen

Thiamine kan het effect van bepaalde spierverslappende middelen versterken.

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Zwangerschap en borstvoeding

Dit geneesmiddel kan voor zover bekend zonder bezwaar volgens de gebruiksaanwijzing worden gebruikt tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van dit product op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Thiamine HCl PCH

Dit geneesmiddel bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het gebruik van Thiamine HCl PCH nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is

Volwassenen:

12,5-25 mg per dag (=24 uur). Bij een ernstig tekort tot 100 mg per dag.

Gebruik de tabletten niet langer dan 14 dagen zonder uw arts daarover te raadplegen.

tvg52020_1_2 1.3.3 11v0407.doc

(^PCH
THIAMINE HCL 25-50-100 PCH tabletten

Als U merkt dat Thiamine HCl PCH te sterk ofjuist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker

Wijze van gebruik

De tabletten met een ruime hoeveelheid water (=1/2 glas) geruime tijd na de maaltijd innemen.

Wat U moet doen als u meer van Thiamine HCl PCH heeft gebruikt dan u zou mogen

Wanneer u teveel van Thiamine HCl PCH heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Thiamine HCl PCH bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De volgende bijwerkingen kunnen onder meer voorkomen:

In zeldzame gevallen treedt overgevoeligheid op voor thiamine.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Thiamine HCl PCH niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na "niet te gebruiken na" of "exp." De eerste 2 cijfers geven de maand aan, de laatste cijfers het jaar.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag UW apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Bewaren beneden 25°C, in de oorspronkelijke verpakking. De verpakking zorgvuldig gesloten houden. Op deze wijze bewaard kunt u dit geneesmiddel gebruiken tot de op de verpakking vermelde datum. Geneesmiddelen altijd buiten bereik van kinderen bewaren.

rvg52020J_213311v0407doc

(^PCH
THIAMINE HCL 25-50-100 PCH tabletten

Anvullende Informatie

Wat bevat Thiamine HCl PCH

Het werkzaam bestanddeel is thiaminehydrochloride.

De andere bestanddelen zijn Tabletten à 25 mg en 100 mg:

Lactose, magnesiumstearaat (E470b), maïszetmeel, voorverstijfseld zetmeel. Tabletten à 50 mg:

Lactose, aardappelzetmeel, gemodificeerd aardappelzetmeel, cellulose (E460), magnesiumstearaat (E470b), alginezuur (E400).

Hoe ziet Thiamine HCl PCH er uit en wat is de inhoud van de verpakking

25 mg: de tabletten zijn wit, gewelfd met breukstreep en inscriptie "TAS-HN" 50 mg: de tabletten zijn wit, gewelfd met breukstreep en inscriptie "TAS-KP" 100 mg: de tabletten zijn wit, gewelfd met breukstreep en inscripyie "TAS-RS"

De tabletten zijn verpakt in:

Tabletten à 25 mg:

  • EAV-verpakking à 50 stuks
  • Polypropyleen flacons à 1000 stuks
  • Polyethyleen flacons à 1000 stuks

Tabletten à 50 mg:

  • EAV-verpakking à 50 stuks
  • Polyethyleen flacons à 1000 stuks

Tabletten à 100 mg:

  • EAV-verpakking à 50 stuks
  • Polypropyleen koker (met polyethyleen dop) à 250 stuks
  • Polyethyleen flacons à 1000 stuks
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Pharmachemie B.V. Swensweg 5 Postbus 552

2003 RN Haarlem

rvg52020_1_2 1.3.3 11v0407.doc

(^PCH
THIAMINE HCL 25 - 50 -100 PCH tabletten
In het register ingeschreven onder

RVG 52020, tabletten à 25 mg.

RVG 52021, tabletten à 50 mg.

RVG 52022, tabletten à 100 mg.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in april 2007

0407.1 Iv.BV

(vg 52020_1_2 1.3.3 11v 0407.doc

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.