Acebutolol CF 200 mg, omhulde tabletten

Acebutolol CF 200 mg, omhulde tabletten
Werkzame stof(fen)Acebutolol
Toelatingslandnl
VergunninghouderCentrafarm
ATC-codeC07AB04
Farmacologische groepenBèta-blokkerende agenten

Patiëntenbijsluiter

Wat is het en waarvoor wordt het gebruikt?

Geneesmiddelengroep

Acebutolol is een geneesmiddel uit de groep van de bètablokkers. Deze middelen beschermen het hart tegen een te grote activiteit, waardoor het hart rustiger wordt en de bloeddruk wordt verlaagd.

Gebruiken

 • bij te hoge bloeddruk
 • bij angina pectoris (hartkramp; pijn op de borst)
 • bij versnelde en/of onregelmatige hartslag.

Wat moet u weten voordat u het gebruikt?

Neem Acebutolol CF niet in

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor acebutololhydrochloride of voor één van de andere bestanddelen van Acebutolol CF
 • als u last heeft van een bepaalde stoornis in de geleiding van het hart, leidend tot ritmestoornissen (2e- en 3e graads AV-block)
 • als u onvoldoende hartwerking heeft (decompensatio cordis) die niet voldoende is behandeld of niet op medicijnen reageert
 • in geval van shock ten gevolge van hartfalen (cardiogene shock)
 • als u last heeft van bepaalde stoornissen in de prikkelgeleiding van het hart (“Sick-sinus” syndroom)
 • als u last heeft van luchtwegvernauwingen (zowel bestaand als in het verleden) (bronchospasmen, astma bronchiale)
 • als u bepaalde onbehandelde bijniermergtumoren heeft (feochromocytoom)
 • als u last heeft van een bepaalde stofwisselingstoornis (metabole acidose).

Wees extra voorzichtig met Acebutolol CF

 • wanneer u last heeft van doorbloedingsstoornissen; Acebutolol CF dient met grote voorzichtigheid te worden toegepast omdat de afwijkingen kunnen verergeren.
 • wanneer u last heeft van een bepaalde vorm van angina pectoris (Prinzmetal angina); Acebutolol CF dient met grote voorzichtigheid te worden toegepast omdat de afwijkingen kunnen verergeren.
 • wanneer u last heeft van te lage bloedsuikergehalten; de verschijnselen hiervan kunnen verdoezeld worden.
 • wanneer u last heeft van een te hoge schildklierwerking; de verschijnselen hiervan kunnen verdoezeld worden.
 • wanneer u last heeft van onvoldoende hartwerking; dit dient hersteld te zijn, alvorens men Acebutolol CF kan gebruiken. Bij een te lage hartslag (50-55 slagen per minuut) kan de dosering verlaagd of het gebruik gestaakt worden.
 • wanneer u lijdt aan een lichte vorm van een bepaalde stoornis in de geleiding van het hart, leidend tot ritmestoornissen (1e graads hartblokkade)
 • wanneer u onder narcose gaat; het gebruik van Acebutolol CF kan dan gestaakt worden.
 • wanneer u COPD heeft; bij COPD patiënten kunnen luchtwegvernauwingen optreden.

Inname met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker dat u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Een wisselwerking wil zeggen dat (genees)middelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerking beïnvloeden. Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van deze tabletten met:

 • bepaalde geneesmiddelen tegen hartritmestoornissen of tegen hartafwijkingen (disopyramide, kinidine verapamil, diltiazem en in mindere mate nifedipine); gelijktijdig gebruik dient te worden vermeden.
 • clonidine (middel tegen hoge bloeddruk); indien ook clonidine gebruikt wordt, mag men pas het gebruik van clonidine staken indien het gebruik van Acebutolol CF al enige dagen daarvoor gestaakt is.
 • insuline en bloedsuikerverlagende tabletten; het bloedsuikerverlagende effect wordt verstrekt.
 • bepaalde pijnstillers; deze kunnen het bloeddrukverlagende effect van acebutolol verminderen.
 • digoxine/digitoxine (hartmiddelen); bij gelijktijdig gebruik is voorzichtigheid geboden.
 • Cimetidine (middel tegen maagzuur), hydralazine (middel tegen verhoogde bloeddruk) en alcohol; deze middelen verhogen de concentratie in het bloed van acebutolol.

Zwangerschap en borstvoeding

Tijdens zwangerschap en borstvoeding slechts gebruiken na overleg met uw arts.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend. Bij het besturen van voertuigen en bedienen van machines dient rekening te worden gehouden met het optreden van duizeligheid of vermoeidheid.

Hoe wordt het gebruikt?

Volg bij het innemen van Acebutolol CF nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Dosering

Te hoge bloeddruk en hartkramp

2 tabletten van 200 mg 's ochtends in één keer òf verdeeld over de dag in twee doses: 1 tablet van 200 mg ´s ochtends en 1 tablet van 200 mg ´s avonds.

Bij onvoldoende behandelingsresultaat kan het nodig zijn dat de arts de dosering verhoogt en besluit om

600 tot 800 mg per dag te geven en in uitzonderingsgevallen 1200 mg per dag: verdeeld over twee giften 's morgens en 's avonds; bij hartkramp eventueel 3 giften gelijkmatig over de dag verdeeld.

Versnelde en/of onregelmatige hartslag

2-3x daags 1 tablet van 200 mg; de dosis kan zo nodig door de arts worden verhoogd tot 800 mg.

Als u merkt dat Acebutolol CF te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wijze van gebruik

De tabletten kunnen het beste in één geheel, vóór de maaltijd met een glas water worden ingenomen.

Wat u moet doen als u meer van Acebutolol CF heeft ingenomen dan u zou mogen

Wanneer u teveel van Acebutolol CF heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. De verschijnselen die kunnen optreden zijn een vertraagde hartslag (bradycardie), een verlaagde bloeddruk (hypotensie), benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasmen) en acuut hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart). Eventueel kunnen geactiveerde kool en een laxeermiddel worden ingenomen om verdere opname van acebutolol te voorkomen.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Acebutolol CF in te nemen

Wanneer u een dosis gemist heeft, neem dan zo snel mogelijk deze dosis alsnog in. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema.

Als u stopt met het innemen van Acebutolol CF

Het gebruik van Acebutolol CF mag niet plotseling gestaakt worden. Men dient de dosering geleidelijk te verminderen. Bij plotseling staken kunnen de ziekteverschijnselen (hartkramp) verergeren. Ook kunnen te hoge bloeddruk en hartritmestoornissen ontstaan.

Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Acebutolol CF bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De volgende bijwerkingen kunnen optreden:

Aandoeningen aan het afweersysteem

Overgevoeligheidsreactie gevolgd door ontsteking van een bloedvat.

Psychische stoornissen

Neerslachtigheid (depressie), slaapstoornissen, waarnemingen die er niet zijn (visuele hallucinaties).

Zenuwstelselaandoeningen

Duizeligheid.

Oogaandoeningen

Droge ogen.

Hartaandoeningen

Vertraagde hartslag (bradycardie), hartfalen (decompensatio cordis), stoornissen in de geleiding van het hart (verlengde atrioventriculaire geleiding), soms leidend tot ritmestoornissen (hartblok).

Bloedvataandoeningen

Verlaagde bloeddruk (hypotensie).

Aandoeningen aan het ademhalingsstelsel

Luchtwegvernauwingen (bronchospasmen) bij patiënten met astma bronchiale en astmatische klachten in de anamnese.

Maagdarmstelselaandoeningen

Misselijkheid, diarree.

Huid- en onderhuidaandoeningen

Jeuk (pruritus).

Algemene aandoeningen

Koude handen en voeten, moeheid.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe moet het worden bewaard?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C.

Gebruik Acebutolol CF niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na “EXP". De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Verdere informatie

Wat bevat Acebutolol CF

 • Het werkzame bestanddeel is acebutololhydrochloride overeenkomend met 200 mg of 400 mg acebutolol.
 • De andere bestanddelen zijn Kern: povidon (K30) (E1201), microkristallijne cellulose (E460i), natriumzetmeelglycolaat, siliciumdioxide (E551), magnesiumstearaat (E470b). Filmomhulling: hydroxypropylmethylcellulose (E464), hydroxypropylcellulose (E463), polyethyleenglycol 6000, talk (E553b), titaandioxide (E171).

Hoe ziet Acebutolol CF er uit en wat is de inhoud van de verpakking

 • 200 mg: de filmomhulde tabletten zijn wit tot crèmewit, biconvex met de inscriptie “ACEBU 200”. 400 mg: de filmomhulde tabletten zijn wit tot crèmewit, ovaalvormig met de inscriptie “ACEBU 400”.
 • Acebutolol CF is verpakt in blisterverpakkingen à 30 filmomhulde tabletten en in flacons à 250 filmomhulde tabletten.
 • Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Vergunninghouder

Centrafarm B.V.

Nieuwe Donk 3 4879 AC Etten-Leur Nederland

Fabrikant

Pharmachemie BV

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederland

In het register ingeschreven onder

RVG 22366=14225, Acebutolol CF 200 mg, filmomhulde tabletten

RVG 22367=14226, Acebutolol CF 400 mg, filmomhulde tabletten

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in maart 2011.

Laatst bijgewerkt op 24.08.2022

Meer medicijnen met dezelfde werkzame stof

De volgende medicijnen bevatten ook de werkzame stof Acebutolol. Raadpleeg uw arts over een mogelijk alternatief voor Acebutolol CF 200 mg, omhulde tabletten

Medicijn
Vergunninghouder
Aurobindo Pharma B.V. Baarnsche Dijk 1 3741 LN BAARN

Logo

Uw persoonlijke medicatie-assistent

Medicijnen

Blader hier door onze uitgebreide database van A-Z medicijnen, met effecten, bijwerkingen en doseringen.

Stoffen

Alle actieve ingrediënten met hun werking, toepassing en bijwerkingen, evenals de medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Symptomen, oorzaken en behandeling van veelvoorkomende ziekten en verwondingen.

De weergegeven inhoud vervangt niet de originele bijsluiter van het medicijn, vooral niet met betrekking tot de dosering en werking van de afzonderlijke producten. We kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de nauwkeurigheid van de gegevens, omdat deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Raadpleeg altijd een arts voor diagnoses en andere gezondheidsvragen.

© medikamio