Cabergoline Sandoz 0,5 mg, tabletten

Illustratie van Cabergoline Sandoz 0,5 mg, tabletten
Stof(fen) Cabergoline
Toelating Nederland
Producent Sandoz
Verdovend Nee
ATC-Code G02CB03
Farmacologische groep Andere gynaecologische producten

Vergunninghouder

Sandoz

Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
Cabergoline 0,5 mg Medcor, tabletten Cabergoline Medcor Pharmaceuticals B.V. Artemisweg 232 8239 DE LELYSTAD
Dostinex, tabletten, 0,5 mg Cabergoline BModesto B.V. Minervaweg 2 8239 DL LELYSTAD
Cabergoline 0,5 Medcor, tabletten 0,5 mg Cabergoline Medcor Pharmaceuticals B.V. Artemisweg 232 8239 DE LELYSTAD
Cabergoline 0,5 PCH, tabletten 0,5 mg Cabergoline Pharmachemie B.V. Swensweg 5 2031 GA HAARLEM
Cabergoline Sandoz tablet 0,5 mg, tabletten Cabergoline Sandoz

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Cabergoline Sandoz 0,5 mg behoort tot de geneesmiddelengroep bekend als prolactineremmers. Cabergoline voorkomt lactatie (melkproductie) door de hoeveelheid van het hormoon prolactine te verminderen.

Cabergoline kan ook gebruikt worden om ongewone hoeveelheid van het hormoon prolactine in het bloed te verminderen.

Volg bij het gebruik van Cabergoline Sandoz 0,5 mg nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Uw arts zal bepalen wat de dosering voor u moet zijn.

De maximale dosering is 3 mg cabergline per dag.

De tabletten moeten tijdens de maaltijd worden ingenomen om bepaalde bijwerkingen, zoals misselijkheid, overgeven en buikpijn, te verminderen.

 • Om de productie van borstmelk te stoppen/onderdrukken De gebruikelijke dosis is 1 mg (in 1 gift) binnen 24 uur na de bevalling. De gebruikelijke dosis is 0,25 mg (als 1 gift) bij vrouwen die al borstvoeding geven. Dit moet niet worden overschreden.
 • Om de concentratie prolactine in uw lichaam te verminderen De behandeling wordt meestal gestart met 0,5 mg per week, maar hogere doses kunnen nodig zijn. Uw arts zal aangeven hoe lang u de tabletten moet innemen.

Cabergoline Sandoz 0,5 mg tabletten hebben een breukstreep en kunnen in 2 gelijke helften verdeeld worden.

Wat u moet doen als u meer van Cabergoline Sandoz 0,5 mg heeft ingenomen dan u zou mogen

Het is belangrijk niet teveel tabletten in te nemen. Neem contact op met de eerstehulpafdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis of vraag uw arts om advies als u teveel tabletten heeft ingenomen of als u denkt dat een kind er een heeft doorgeslikt. Verschijnselen van een overdosering kunnen onder andere zijn: misselijkheid, overgeven, verlaagde bloeddruk, verlaagde bloeddruk na een verandering van houding in een meer staande positie, buikpijn, gedragsveranderingen, verwarring of waarnemen van dingen die er niet zijn (hallucinaties). Neem deze bijsluiter en de tabletten die u nog heeft mee om aan de arts te laten zien.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Cabergoline Sandoz 0,5 mg in te nemen

Als u vergeten bent een dosis op het gebruikelijke tijdstip in te nemen, moet u de dosis alsnog innemen zodra u er aan denkt. Als het bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de vergeten dosering over en ga verder met uw normale doseringsschema.

Als u stopt met het gebruik van Cabergoline Sandoz 0,5 mg

Als u stopt met het gebruik van cabergoline, kunnen de verschijnselen van uw aandoening ernstiger worden. U moet daarom met uw arts overleggen voordat u de behandeling stopt. Het kan een aantal dagen duren voordat cabergoline uit uw bloed verwijderd is en de verschijnselen kunnen verergeren over een periode van 2 weken resulterend in verhoogde melkproductie.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Cabergoline Sandoz 0,5 mg niet

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor cabergoline of andere ergot-alkaloïden (bijv. bromocriptine) of voor één van de andere bestanddelen van Cabergoline Sandoz 0,5 mg;
 • als u een ernstige geestesziekte heeft (of heeft gehad) waarbij de controle over het eigen gedrag en handelen gestoord is (psychose) of als u na de bevalling een risico op een psychose heeft;
 • als u tijdens de zwangerschap last heeft van het opzwellen van handen en voeten en een hoge bloeddruk (preëclampsie, eclampsie);
 • als u een hoge bloeddruk heeft die niet onder controle is of een hoge bloeddruk na de bevalling heeft;
 • als u gedurende lange tijd met Cabergoline Sandoz 0,5 mg zult worden behandeld en zich bij u fibrotische reacties (vorming van littekenweefsel) voordoen of hebben voorgedaan met aantasting van uw hart als gevolg;
 • als bij u in het verleden de aandoening fibrose is vastgesteld, waarbij de longen, onderrug en nieren of het hart zijn aangetast.

Wees extra voorzichtig met Cabergoline Sandoz 0,5 mg

Als u een van onderstaande gezondheidsproblemen heeft, moet u uw arts informeren voordat u Cabergoline Sandoz 0,5 mg gaat gebruiken, omdat dit geneesmiddel mogelijk niet geschikt is voor u:

 • hart- of vaataandoeningen;
 • een maagzweer of bloeding in het maagdarmkanaal (deze toestand kan zwarte ontlasting of het opgeven van bloed veroorzaken);
 • verminderde werking van de nieren;
 • verminderde werking van de lever;
 • ziekte van Raynaud (als het koud is, worden de vingers en tenen blauwig wit, niet doorbloed, koud en ongevoelig);
 • lage bloeddruk;
 • ernstige borstklachten (bijv. pijn op de borst bij het ademen, vocht in de longen, ontsteking of infectie van de longen);
 • een ernstige geestesziekte heeft of een ernstige geestesziekte heeft gehad waarbij de controle over het eigen gedrag en handelen gestoord is (psychose);
 • In het geval dat u gedurende lange tijd met Cabergoline Sandoz 0,5 mg zult worden behandeld, controleert uw arts vóór aanvang van de behandeling of de toestand van uw hart, longen en nieren goed is. Ook laat hij/zij voorafgaand aan de behandeling en met regelmatige tussenpozen tijdens de behandeling een echocardiogram (een echografisch onderzoek van het hart) maken. Als er sprake is van vorming van littekenweefsel, moet de behandeling worden stopgezet.

Vertel het uw arts wanneer u of uw familie/verzorger merkt dat u de neiging of het verlangen ontwikkelt om gedrag te vertonen dat niet bij u past of wanneer u de impuls, aandrang of verleiding niet kunt weerstaan om dingen te doen die uzelf of anderen schade kunnen berokkenen. Dergelijk gedrag wordt een stoornis in de impulsbeheersing genoemd en kan bestaan uit onder andere gokverslaving, overmatig eten of geld uitgeven, een abnormaal grote behoefte aan seks of een toename van seksuele gedachten of gevoelens. Het kan nodig zijn dat uw arts uw dosering aanpast of de behandeling stopt.

Het effect van alcohol op de verdraagbaarheid van cabergoline is onbekend.

Onvruchtbaarheid kan ongedaan gemaakt worden bij vrouwen die Cabergoline Sandoz 0,5 mg gebruiken en zwangerschap kan optreden voordat de menstruatiecyclus weer normaal is. Daarom wordt geadviseerd om ten minste iedere 4 weken een zwangerschapstest te doen totdat de menstruaties weer zijn begonnen. Daarna wordt geadviseerd om iedere keer dat de menstruatie 3 of dagen later is dan verwacht, ook een zwangerschapstest te doen. Als u zwangerschap wilt voorkomen, dan moet u geschikte middelen om zwangerschap te voorkomen gebruiken tijdens de behandeling (zie rubriek: "Zwangerschap”).

De veiligheid en werkzaamheid van cabergoline zijn nog niet vastgesteld bij personen jonger dan 16 jaar.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Bepaalde geneesmiddelen die de bloeddruk verlagen en bepaalde geneesmiddelen om psychische aandoeningen (schizofrenie, psychoses) te behandelen (bijv. fenothiazine, butyrofenon, thioxanthenen) kunnen de werking van cabergoline beïnvloeden als ze gelijktijdig met Cabergoline Sandoz 0,5 mg gebruikt worden. De behandelend arts moet daarom op de hoogte zijn van gelijktijdig gebruik van zulke geneesmiddelen.

Er zijn andere geneesmiddelen, zoals andere ergot-alkaloïden (bijvoorbeeld ergometrine, ergotamine), geneesmiddelen tegen overgeven (metoclopramide) en bepaalde antibiotica (macrolide antibiotica zoals erytromycine), die de werking en verdraagbaarheid van Cabergoline Sandoz 0,5 mg kunnen beïnvloeden.

Vertel het uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen en natuurlijke (genees)middelen.

Gebruik van Cabergoline Sandoz 0,5 mg met voedsel en drank

Cabergoline Sandoz 0,5 mg moet via de mond en bij voorkeur tijdens de maaltijd worden ingenomen.

Zwangerschap

Er is beperkte ervaring over het gebruik van cabergoline tijdens de zwangerschap. Neem daarom contact op met uw arts als u zwanger bent of wilt worden voor het starten van de behandeling. Als u behandeld wordt met Cabergoline Sandoz 0,5 mg en zwanger wordt, moet u de behandeling stoppen en zo snel mogelijk uw arts raadplegen. Voordat u kunt starten met het gebruik van cabergoline, moet u uitsluiten dat u zwanger bent. Ook moet u erop letten om niet zwanger te worden gedurende minstens één maand nadat u met cabergoline gestopt bent.

Borstvoeding

Het is niet bekend of cabergoline overgaat in de moedermelk. Aangezien de melkproductie wordt gestopt, dient u geen Cabergoline Sandoz 0,5 mg tabletten te gebruiken als u borstvoeding wilt geven.

Moeders die borstvoeding geven moeten weten dat de melkhoeveelheid kan verminderen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Cabergoline Sandoz 0,5 mg kan bij sommige mensen het reactievermogen negatief beïnvloeden. Hiermee moet rekening gehouden worden als u extra alert moet zijn, bijvoorbeeld bij het autorijden en bij nauwkeurig werk.

Cabergoline Sandoz 0,5 mg kan slaapdronkenheid (extreme sufheid) en episodes van plotseling in slaap vallen veroorzaken. Personen die hier last van hebben, mogen daarom niet autorijden of activiteiten verrichten waarbij verminderde waakzaamheid (bijv. het bedienen van machines) een serieus risico vormt, totdat zulke terugkerende episodes en slaapdronkenheid zijn verdwenen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Cabergoline Sandoz 0,5 mg

Cabergoline Sandoz 0,5 mg bevat lactose. Als uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Cabergoline Sandoz 0,5 mg bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Bij gebruik om de productie van borstmelk te stoppen hebben ongeveer 14 op de 100 mensen last van bijwerkingen. Een lage bloeddruk, duizeligheid en hoofdpijn komen het meest voor. Bij de behandeling van een verhoogd prolactinegehalte komen bijwerkingen vaker voor omdat de tabletten voor een langere periode gebruikt worden. Ongeveer 70 op de 100 mensen hebben dan last van bijwerkingen, maar deze verdwijnen of verminderen meestal na 2 weken.

De bijwerkingen zijn hieronder aangegeven met de hoogste frequentie van voorkomen, ongeacht waarvoor Cabergoline Sandoz 0,5 mg wordt gebruikt.

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (bij meer dan één op de tien gebruikers):

Duizeligheid/draaierigheid, hoofdpijn, maagpijn, ontsteking in de maag (zuurbranden/ontsteking van de maagwand (gastritis)), misselijkheid, braken, zwakte/weinig energie en motivatie, hartklepaandoening of gerelateerde aandoening, bijvoorbeeld ontsteking van het hartzakje (pericarditis) of weglekkend vocht in het hartzakje (pericardiale effusie).

Daarbij treden mogelijk één of meer van de volgende symptomen op: Ademhalingsmoeilijkheden, kortademigheid, pijn op de borst of rugpijn en gezwollen benen. Als bij u één van deze symptomen optreedt, moet u onmiddellijk uw arts waarschuwen.

Vaak voorkomende bijwerkingen (bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers)

Vermoeidheid, lage bloeddruk (kan leiden tot duizeligheid), lage bloeddruk nadat u overeind bent gekomen, ernstige neerslachtigheid (depressie), slaapstoornissen, blozen, verstopping, borstpijn, overgeven, pijn op de borst, roodheid van het gezicht.

Soms voorkomende bijwerkingen (bij 1 tot 10 op de 1.000 gebruikers)

Stoornis van de bloedvaten (digitaal vasospasme), flauwvallen, beenkrampen, lage waarde van een bepaalde stof in het bloed (hemoglobine), met een doof gevoel of tintelingen, gedeeltelijke en voorbijgaande slecht zicht of niets kunnen zien, abnormale hartslag, bloedneus, vocht tussen de vliezen om de longen in de borstkas, vorming van littekenweefsel in de long (longfibrose).

Zelden voorkomende bijwerkingen (bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers)

Pijn in de maagstreek, kramp in de vingers.

Bijwerkingen waarvan de frequentie niet kan worden bepaald met de beschikbare gegevens

Agressie, plotseling in slaap vallen, abnormaal zicht, hallucinaties,niet instaat zijn om de impuls te onderdrukken om iets te doen wat schadelijk kan zijn,

bijvoorbeeld:

 • een sterke impuls om veel te gokken, ondanks de ernstige gevolgen die dit voor u of uw familie heeft.
 • een veranderde of toegenomen seksuele interesse of gedrag waar u of anderen zich erg bezorgd om maken, bijvoorbeeld een toegenomen behoefte aan seks.
 • een onbedwingbare behoefte om veel te kopen of uit te geven.
 • eetbuien (het eten van grote hoeveelheden voedsel in korte tijd) of dwangmatig eten (meer dan normaal eten en meer dan nodig is om uw honger te stillen).

Vertel het uw arts als u merkt dat u dergelijk gedrag vertoont. Hij/zij zal met u overleggen hoe deze verschijnselen behandeld of verminderd kunnen worden.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik de tabletten niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na “Exp.:”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Bewaren beneden 30ºC. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

De capsule of het zakje met droogmiddel (silicagel) mag niet uit de tablettencontainer verwijderd worden.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

Wat bevat Cabergoline Sandoz 0,5 mg

 • Het werkzame bestanddeel is: cabergoline. Elke tablet bevat 0,5 mg cabergoline.
 • De andere bestanddelen zijn: lactose anhydraat, L-leucine en magnesiumstearaat.

Hoe ziet Cabergoline Sandoz 0,5 mg er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Witte, ovale, platte tabletten met afgeschuinde randen die 0,5 mg cabergoline bevatten. Elke tablet heeft aan één kant een breuklijn met de inscriptie “CBG” aan de ene kant en “0,5” aan de andere kant van de breuklijn.

Cabergoline Sandoz 0,5 mg is beschikbaar in verpakkingen van 2, 4, 8, 14, 15, 16, 20, 28, 30, 32, 40, 48, 50, 60, 90, 96 en 100 tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgroottes worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Sandoz B.V., Veluwezoom 22, Almere

Correspondentie: Postbus 10332, 1301 AH Almere

Fabrikanten

Teva Czech Industries s.r.o Ostravaskà 29, č.p. 305, 74770 Opava-Komàrov Tsjechië

Salutas Pharma GmbH

Dieselstrasse 5

70839 Gerlingen

Duitsland

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke Allee 1

39179 Barleben

Duitsland

Lek Pharmaceuticals d.d. Verovškova 57

1526 Ljubljana Slovenië

LEK S.A.

ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warschau Polen

Cabergoline Sandoz 0,5 mg is in het register ingeschreven onder:

RVG 34180, tabletten

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Zweden: Cabergonicht 0,5 mg Tablet
Duitsland: Cabergolin Sandoz 0,5 mg, Tabletten
Denemarken: Cabergolin HEXAL
Italië: CABERGOLINA SANDOZ 0,5 mg Compresse
Nederland: Cabergoline Sandoz 0,5 mg, tabletten

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in april 2013

Advertentie

Stof(fen) Cabergoline
Toelating Nederland
Producent Sandoz
Verdovend Nee
ATC-Code G02CB03
Farmacologische groep Andere gynaecologische producten

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.