Carglumaatzuur Tillomed 200 mg dispergeerbare tabletten

Carglumaatzuur Tillomed 200 mg dispergeerbare tabletten
Werkzame stof(fen)Cargluminezuur
ToelatingslandNL
VergunninghouderTillomed Pharma GmbH Mittelstrasse 5/5a 12529 SCH├ľNEFELD (DUITSLAND)
Toelatingsdatum28.03.2023
ATC-codeA16AA05
Farmacologische groepenAndere voedings- en stofwisselingsproducten

Pati├źntenbijsluiter

Wat is het en waarvoor wordt het gebruikt?

Wat moet u weten voordat u het gebruikt?

Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken?

  • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit medicijn. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
  • Als u borstvoeding geeft.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn?

De carglumaatzuur behandeling moet toegediend worden onder toezicht van een arts, ervaren in het behandelen van metabole aandoeningen.

Uw arts zal uw individuele gevoeligheid voor carglumaatzuur vaststellen alvorens een behandeling op lange termijn te beginnen.

De dosis is individueel aangepast om normale ammoniaplasmagehaltes te behouden.

Uw arts kan aanvullende arginine voorschrijven of uw eiwittoename beperken.

Om uw conditie en uw behandeling te volgen, kan uw arts regelmatig uw lever, uw nieren, uw hart en uw bloed onderzoeken.

Carglumaatzuur bevat natrium

Dit medicijn bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per tablet, dat wil zeggen dat het in wezen

ÔÇśnatriumvrijÔÇÖ is.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Gebruikt u naast Carglumaatzuur Tillomed nog andere medicijnen, heeft u dat kort geleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Waarop moet u letten met eten en drinken

Carglumaatzuur moet v├│├│r maaltijden of voedingen oraal worden ingenomen. De tabletten moeten worden opgelost in minimaal 5 tot 10 ml water en onmiddellijk worden ingenomen. De suspensie heeft een iets zure smaak.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit medicijn gebruikt.

Zwangerschap

De effecten van carglumaatzuur op zwangerschap en het ongeboren kind zijn niet bekend. Raadpleeg uw arts als u zwanger bent of van plan bent zwanger te raken.

Borstvoeding

De uitscheiding van carglumaatzuur in borstvoeding is niet bestudeerd bij vrouwen. Desondanks, daar is gebleken dat carglumaatzuur aanwezig is in de melk van zogende ratten met mogelijk toxische gevolgen voor hun pups die de voeding krijgen, dient u uw baby geen borstvoeding te geven als u Carglumaatzuur gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Effecten op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te besturen, zijn niet bekend.

Hoe wordt het gebruikt?

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle medicijnen, kan carglumaatzuur bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken.

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers):

Verhoogde transpiratie.

Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers):

  • Bradycardie (verminderde frequentie van het hart)
  • Diarree
  • Koorts
  • Verhoogde transaminasen
  • Braken.

Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)

Uitslag.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of verpleegkundige. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, helpt u ons om meer informatie te krijgen over de veiligheid van dit medicijn.

Hoe moet het worden bewaard?

Er zijn voor dit medicijn geen speciale bewaarcondities. Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit medicijn niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de blisterverpakking en de doos na EXP. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Productnaam Carglums├Ąure Tillomed 200 mg Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen Acido Carglumico Tillomed ├ücido Cargl├║mico Tillomed 200 mg comprimidos dispersables EFG ACIDE CARGLUMIQUE TILLOMED 200 mg, comprim├ę dispersible s├ęcable Carglumic acid Tillomed 200mg ╬┤╬╣╬▒¤â¤Ç╬Á╬╣¤ü¤î╬╝╬Á╬Ż╬▒ ╬┤╬╣¤â╬║╬»╬▒ Carglumaatzuur Tillomed 200 mg dispergeerbare tabletten

Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Verdere informatie

Welke stoffen zitten er in dit medicijn?

  • De werkzame stof in dit medicijn is carglumaatzuur. Elke tablet bevat 200 mg carglumaatzuur.
  • De andere stoffen in dit medicijn zijn Microkristallijn cellulose (E460), Hypromellose (E464), Natriumlaurilsulfaat, Dichloormethaan, Natriumcroscarmellose (E468), Silica watervrij collo├»daal (E551), Natriumstearylfumaraat (E485)

Hoe ziet Carglumaatzuur eruit en wat zit er in een verpakking?

Carglumaatzuur verkrijgbaar in aluminium blanco folie/PAP/PET als afdekmateriaal en aluminium- aluminium blanco/OPA/AL/PVC als vormfolie, geperforeerde eenheidsblisterverpakking met 5, 15 en 60 dispergeerbare tabletten.

Het is mogelijk dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Tillomed Pharma GmbH

Mittelstra├če 5/5a

12529 Sch├Ânefeld

Duitsland

Fabrikant

MIAS Pharma Limited

Suite 1, First floor, Stafford House,

Strand Road, Portmarnock,

Co. Dublin, D13 WC83

Ierland

In het register ingeschreven onder:

RVG 129043

Dit medicijn is geregistreerd in lidstaten van de Europese Economische Ruimte onder de volgende namen:

Landnaam

Duitsland

Itali├ź

Spanje

Frankrijk

Griekenland

Nederland

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in maart 2023.

Laatst bijgewerkt op 18.07.2023

Meer medicijnen met dezelfde werkzame stof

De volgende medicijnen bevatten ook de werkzame stof Cargluminezuur. Raadpleeg uw arts over een mogelijk alternatief voor Carglumaatzuur Tillomed 200 mg dispergeerbare tabletten

Medicijn
Vergunninghouder
Eurocept International BV

Logo

Uw persoonlijke medicatie-assistent

Medicijnen

Blader hier door onze uitgebreide database van A-Z medicijnen, met effecten, bijwerkingen en doseringen.

Stoffen

Alle actieve ingredi├źnten met hun werking, toepassing en bijwerkingen, evenals de medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Symptomen, oorzaken en behandeling van veelvoorkomende ziekten en verwondingen.

De weergegeven inhoud vervangt niet de originele bijsluiter van het medicijn, vooral niet met betrekking tot de dosering en werking van de afzonderlijke producten. We kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de nauwkeurigheid van de gegevens, omdat deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Raadpleeg altijd een arts voor diagnoses en andere gezondheidsvragen.

┬ę medikamio