Ucedane 200

Ucedane 200
Werkzame stof(fen)Cargluminezuur
ToelatingslandEU
VergunninghouderEurocept International BV
Toelatingsdatum23.06.2017
ATC-codeA16AA05
AfgiftemodusVerstrekking door een (openbare) apotheek
VoorschriftstatusGeneesmiddelen voor eenmalige verstrekking op medisch recept
Farmacologische groepenAndere voedings- en stofwisselingsproducten

Patiëntenbijsluiter

Wat is het en waarvoor wordt het gebruikt?

Ucedane kan helpen bij het elimineren van overmatige ammoniaplasmagehaltes (hoog ammoniakgehalte in het bloed). Ammonia is uiterst giftig voor de hersenen en veroorzaakt in ernstige gevallen bewustzijnsvermindering en coma.

Hyperammoniëmie kan veroorzaakt worden door

 • het ontbreken van een specifiek leverenzym N-acetylglutamaat synthetase. Patiënten met deze zeldzame aandoening kunnen daardoor geen stikstofafval verwijderen, dat zich opstapelt na het eten van eiwitten. Deze aandoening zal het volledig leven van de getroffen patiënt aanhouden en daarom moet deze behandeling levenslang worden genomen.
 • isovaleriaanacidemie, methylmalonzuuracidemie en propionacidemie. Patiënten die lijden aan een van deze aandoeningen moeten behandeld worden tijdens de hyperammoniëmieaanval.

Wat moet u weten voordat u het gebruikt?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
 • Als u borstvoeding geeft.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.

De Ucedane behandeling moet toegediend worden onder toezicht van een arts, ervaren in het behandelen van metabole aandoeningen.

Uw arts zal uw individuele gevoeligheid voor carglumaatzuur vaststellen alvorens een behandeling op lange termijn te beginnen.

De dosis is individueel aangepast om normale ammoniaplasmagehaltes te behouden.

Uw arts kan als aanvulling het aminozuur arginine voorschrijven of uw eiwittoename beperken.

Om uw conditie en uw behandeling te volgen, kan uw arts regelmatig uw lever, uw nieren, uw hart en uw bloed onderzoeken.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Ucedane nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Ucedane moet vóór maaltijden of voedingen oraal worden ingenomen.

De tabletten moeten worden opgelost in minimaal 5 tot 10 ml water en onmiddellijk worden ingenomen.

Zwangerschap en borstvoeding

De effecten van Ucedane op zwangerschap en het ongeboren kind zijn niet bekend. Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

De uitscheiding van carglumaatzuur in borstvoeding is niet bestudeerd bij vrouwen. Desondanks, daar is gebleken dat carglumaatzuur aanwezig is in de melk van zogende ratten met mogelijk toxische gevolgen voor hun pups die de voeding krijgen, mag u uw baby geen borstvoeding geven als u Ucedane gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Effecten op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te besturen, zijn niet bekend.

Ucedane bevat natrium

Dit middel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per maximale dagelijkse dosis, dat wil zeggen dat het in wezen ‘natriumvrij’ is.

Hoe wordt het gebruikt?

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Vaak voorkomende bijwerkingen (kunnen bij minder dan 1 op de 10 personen voorkomen):

verhoogde transpiratie

Soms voorkomende bijwerkingen (kunnen bij minder dan 1 op de 100 personen voorkomen):

 • bradycardie (een vertraagde hartslag),
 • diarree,
 • koorts,
 • verhoogde transaminasen (leverenzymen),
 • braken

Niet bekende bijwerkingen (frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):

huiduitslag

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe moet het worden bewaard?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de blister en de doos. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Verdere informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is carglumaatzuur. Elke dispergeerbare tablet bevat 200 mg carglumaatzuur.
 • De andere stoffen zijn microkristallijne cellulose, silica colloïdaal watervrij, natriumstearylfumaraat (zie rubriek 2 “Ucedane bevat natrium”), mannitol, copovidon K28, crospovidon type B.

Hoe ziet Ucedane eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Ucedane dispergeerbare tabletten zijn staafvormig, wit en biconvex met drie breuklijnen aan beide zijden en de inscriptie “L/L/L/L” aan één zijde.

De tabletten zijn ongeveer 17 mm lang en 6 mm breed. De tablet kan in vier gelijke doses gedeeld worden.

De tabletten zijn beschikbaar in een aluminium/aluminiumblister verpakt in een kartonnen doosje. Verpakkingsgrootte van 12 of 60 tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en Fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Eurocept International BV Trapgans 5

1244 RL Ankeveen Nederland

Fabrikant

Eurocept International BV

Trapgans 5

1244 RL Ankeveen

Nederland

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.

België/Belgique/Belgien Lietuva
Lucane Pharma FrostPharma AB
Tél/Tel: + 33 153 868 750 Tel: +46 775 86 80 02
info@lucanepharma.com info@frostpharma.com
България Luxembourg/Luxemburg
Lucane Pharma Lucane Pharma
Teл.: + 33 153 868 750 Tél/Tel: + 33 153 868 750
info@lucanepharma.com info@lucanepharma.com
Česká republika Magyarország
Lucane Pharma Lucane Pharma
Tél/Tel: + 33 153 868 750 Tel: + 33 153 868 750
info@lucanepharma.com info@lucanepharma.com
Danmark Malta
FrostPharma AB Lucane Pharma
Tlf: +45 808 20 101 Tel: + 33 153 868 750
info@frostpharma.com info@lucanepharma.com
Deutschland Nederland
Lucane Pharma Eurocept International BV
Tel: + 33 153 868 750 Tel: +31 35 528 39 57
info@lucanepharma.com info@euroceptpharma.com
Eesti Norge
FrostPharma AB FrostPharma AB
Tel: +46 775 86 80 02 Tlf: +47 815 03 175
info@frostpharma.com info@frostpharma.com
Ελλάδα Österreich
Lucane Pharma Lucane Pharma
Τηλ: + 33 153 868 750 Tel: + 33 153 868 750
info@lucanepharma.com info@lucanepharma.com
España Polska
Lucane Pharma Lucane Pharma
Tel: + 33 153 868 750 Tel: + 33 153 868 750
info@lucanepharma.com info@lucanepharma.com
France Portugal
Lucane Pharma Lucane Pharma
Tél: + 33 153 868 750 Tel: + 33 153 868 750
info@lucanepharma.com info@lucanepharma.com
Hrvatska România
Lucane Pharma Lucane Pharma
Tel: + 33 153 868 750 Tel: + 33 153 868 750
info@lucanepharma.com info@lucanepharma.com
Ireland Slovenija
Lucane Pharma Lucane Pharma
Tel: + 33 153 868 750 Tel: + 33 153 868 750
info@lucanepharma.com info@lucanepharma.com
Ísland Slovenská republika
FrostPharma AB Lucane Pharma
Sími: +46 775 86 80 02 Tel: + 33 153 868 750
info@frostpharma.com info@lucanepharma.com
Italia Suomi/Finland
Lucane Pharma FrostPharma AB
Tel: + 33 153 868 750 Puh/Tel: +35 875 32 51 209
info@lucanepharma.com info@frostpharma.com
Κύπρος Sverige
Lucane Pharma FrostPharma AB
Τηλ: + 33 153 868 750 Tel: +46 775 86 80 02
info@lucanepharma.com info@frostpharma.com
Latvija United Kingdom (Northern Ireland)
FrostPharma AB Lucane Pharma
Tel: +46 775 86 80 02 Tel: + 33 153 868 750
info@frostpharma.com info@lucanepharma.com

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in

Andere informatiebronnen

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europese Geneesmiddelen Bureau: http://www.ema.europa.eu.

Laatst bijgewerkt op 24.08.2023

Meer medicijnen met dezelfde werkzame stof

De volgende medicijnen bevatten ook de werkzame stof Cargluminezuur. Raadpleeg uw arts over een mogelijk alternatief voor Ucedane 200

Medicijn
Vergunninghouder
Tillomed Pharma GmbH Mittelstrasse 5/5a 12529 SCHÖNEFELD (DUITSLAND)

Logo

Uw persoonlijke medicatie-assistent

Medicijnen

Blader hier door onze uitgebreide database van A-Z medicijnen, met effecten, bijwerkingen en doseringen.

Stoffen

Alle actieve ingrediënten met hun werking, toepassing en bijwerkingen, evenals de medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Symptomen, oorzaken en behandeling van veelvoorkomende ziekten en verwondingen.

De weergegeven inhoud vervangt niet de originele bijsluiter van het medicijn, vooral niet met betrekking tot de dosering en werking van de afzonderlijke producten. We kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de nauwkeurigheid van de gegevens, omdat deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Raadpleeg altijd een arts voor diagnoses en andere gezondheidsvragen.

© medikamio