Clopixol 2 mg, tabletten

ATC-Code
N05AF05
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Euro Registratie Collectief
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Nervensystem
Therapeutische groep Psycholeptika
Farmacologische groep Antipsychotika
Chemische groep Thioxanthen-derivate
Stof Zuclopenthixol

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Euro Registratie Collectief

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Hoe werkt Clopixol?

Clopixol behoort tot de groep geneesmiddelen bekend als antipsychotica (ook wel neuroleptica genoemd) die worden voorgeschreven voor een psychose (geestesziekte waarbij de controle over het eigen gedrag en handelen gestoord is).

Deze geneesmiddelen werken op zenuwbanen in bepaalde gebieden van de hersenen en helpen de onbalans van bepaalde chemische stoffen in de hersenen, die de symptomen van uw ziekte veroorzaken, te corrigeren.

Waarvoor wordt Clopixol gebruikt?

Clopixol gaat de verschijnselen tegen van een (ernstige) geestesziekte waarbij de controle over het eigen gedrag en handelen gestoord is (psychose), zoals waarnemingen van dingen die er niet zijn (hallucinaties), waandenkbeelden, denkstoornissen, vijandigheid, agressie, wantrouwen en lichamelijke onrust. Clopixol kan daarom worden gebruikt bij de behandeling van psychosen en manie, en bij de symptomatische behandeling van ernstige onrust en opwinding.

Uw arts kan Clopixol ook om een andere reden voorschrijven. Mocht u vragen hebben over de reden van het voorschrijven van Clopixol, vraag dat dan aan uw arts waarom het aan u is voorgeschreven.

Hoeveel Clopixol te gebruiken

Volg bij het gebruik van Clopixol nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

De dosis kan zeer verschillen en is afhankelijk van de ernst van uw ziekte.

Volwassenen

De meest voorkomende startdosis ligt tussen de 10 en 50 mg per dag. Deze dosis kan langzaam worden opgebouwd naar 75 mg per dag.

In sommige gevallen is een hogere dosis nodig. De maximale dosis is 40 mg per inname en 150 mg per dag. De onderhoudsdosering ligt normaal rond de 20 tot 40 mg per dag.

Oudere patiënten (ouder dan 65 jaar)

Bij ouderen dient met een lagere dosering te worden begonnen (2-6 mg per dag) en dient de dosering, indien nodig, langzaam te worden verhoogd tot 10-20 mg per dag.

Kinderen en adolescenten (jonger dan 18 jaar)

Het gebruik van Clopixol bij kinderen wordt niet geadviseerd.

Patiënten met speciale risico’s

Patiënten met leverklachten krijgen normaal gesproken een relatief lage dosering.

Als u het idee heeft dat het effect van Clopixol te sterk of te zwak is, bespreek dit met uw arts of apotheker.

Hoe en wanneer Clopixol te gebruiken

Clopixol kan met of zonder voedsel worden ingenomen. Neem de tabletten in met een glas water. De tabletten niet fijnkauwen.

Tijdens de onderhoudsdosering kan Clopixol als een enkele dagelijkse dosis worden ingenomen.

Duur van de behandeling

Zoals voor andere middelen voor een psychose (geestesziekte waarbij de controle over het eigen gedrag en handelen gestoord is) kan het enige weken duren voordat u zich beter gaat voelen.

U dient de tabletten te blijven innemen zolang uw arts dit raadzaam acht. De onderliggende ziekte kan voor een lange tijd aanhouden en als u te snel stopt kunnen de symptomen terugkeren.

Verander nooit de dosering van het medicijn zonder eerst uw arts te raadplegen.

Wat u moet doen als u meer van Clopixol heeft gebruikt dan u zou mogen

Wanneer u denkt dat u of iemand anders teveel Clopixol tabletten heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of de eerste hulp afdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis; doe dit zelfs als er geen tekenen van ongemak zijn. Neem de Clopixol verpakking mee als u naar een arts of ziekenhuis gaat.

Symptomen van een overdosis kunnen zijn:

 • Slaperigheid
 • Bewusteloosheid
 • Spierbewegingen of stijfheid
 • Toevallen/stuipen (convulsies)
 • Verlaagde bloeddruk, zwakke pols, versneld hartritme, bleekheid, rusteloosheid
 • Hoge of lage lichaamstemperatuur
 • Veranderingen in hartritme, zoals een onregelmatig of langzaam hartritme, is gezien wanneer een overdosis van Clopixol werd ingenomen in combinatie met geneesmiddelen die het hart kunnen beïnvloeden.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Clopixol te gebruiken

Als u vergeet een dosis in te nemen, neem dan de volgende dosis op de normale tijd. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis van Clopixol in te halen.

Als u stopt met het innemen van Clopixol

Om mogelijke vervelende verschijnselen te voorkomen van het plotseling stoppen van de behandeling (bijvoorbeeld moeite met slapen, spierstijfheid en een onwel gevoel), zal uw arts bepalen wanneer en hoe u met de behandeling kunt stoppen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Clopixol niet

 • Als u allergisch (overgevoelig) bent voor zuclopentixol of voor één van de andere bestanddelen van Clopixol (zie rubriek 6 “Aanvullende informatie).
 • Indien u een bewustzijnsdaling heeft, door willekeurig welke oorzaak (bijvoorbeeld als gevolg van alcohol of slaapmiddelen) en coma.

Wees extra voorzichtig met Clopixol

 • Indien u een leverfunctiestoornis heeft.
 • Indien u een geschiedenis van toevallen/stuipen (convulsies) heeft.
 • Indien u lijdt aan diabetes. De dosering van uw antidiabetes behandeling dient mogelijk te worden aangepast.
 • Indien u lijdt aan organisch hersensyndroom (psychisch syndroom waar een lichamelijke oorzaak voor is), wat bijvoorbeeld kan komen door een vergiftiging met alcohol of een oplosmiddel.
 • Indien u risicofactoren heeft voor een beroerte (bijvoorbeeld roken of verhoogde bloeddruk).
 • Indien u te weinig kalium in het bloed heeft, in ernstige vorm te herkennen aan spierkrampen of spierzwakte en vermoeidheid (hypokaliëmie) of te weinig magnesium in het bloed (hypomagnesiëmie), of een genetische aanleg heeft voor één van deze aandoeningen.
 • Indien u een geschiedenis van hart- en vaatziekte heeft.
 • Indien u andere middelen (antipsychotica (neuroleptica)) tegen psychose (geestesziekte waarbij de controle over het eigen gedrag en handelen gestoord is) gebruikt.
 • Indien u een geschiedenis heeft van verhoogde oogboldruk, moeilijkheden bij het plassen (mictiestoornis), een goedaardige vergroting van de prostaat (benigne prostaathyperplasie) of de ziekte van Parkinson.

Ook als één van deze mededelingen op u van toepassing was in het verleden, neemt u dan contact op met uw arts.

Wees extra voorzichtig met Clopixol als u of iemand in uw familie ooit last heeft gehad van vorming van bloedstolsels in de bloedvaten, omdat dit soort geneesmiddelen in verband is gebracht met de vorming van bloedstolsels.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Sommige geneesmiddelen kunnen de werking van andere geneesmiddelen beïnvloeden en dat kan tot ernstige bijwerkingen leiden.

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Clopixol versterkt de versuffende werking van andere geneesmiddelen zoals slaap- en kalmeringsmiddelen, sterke pijnstillers en middelen tegen allergie.

Informeer uw arts indien u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • Een specifieke groep van middelen tegen (ernstige) neerslachtigheid (depressie) genaamd tricyclische antidepressiva.
 • Guanethidine of vergelijkbare geneesmiddelen (bloeddrukverlagende middelen).
 • Barbituraten (middelen met een verdovende werking).
 • Geneesmiddelen die worden gebruikt bij vallende ziekte (epilepsie).
 • Levodopa en vergelijkbare geneesmiddelen (gebruikt bij de ziekte van Parkinson).
 • Metoclopramide (geneesmiddel dat wordt gebruikt voor aandoeningen aan uw maagdarmkanaal (gastro- intestinaal)).
 • Piperazine (geneesmiddel dat wordt gebruikt tegen infectie met rondworm of aarsmade).
 • Geneesmiddelen die uw water- of zoutbalans kunnen verstoren (te weinig kalium of magnesium in het bloed (hypokaliëmie of hypomagnesiëmie)) zoals plasmiddelen.
 • Geneesmiddelen waarvan bekend is dat ze de concentratie van Clopixol in uw bloed kunnen verhogen.
 • Lithium (gebruikt voor de behandeling van manisch-depressieve stoornis (een stoornis waarbij periodes van neerslachtigheid afgewisseld worden met overdreven vrolijke en uitgelaten periodes)).
 • Antacida (maagzuurbindende middelen).

De volgende geneesmiddelen dienen niet tegelijk met Clopixol te worden gebruikt:

 • Geneesmiddelen die het hartritme veranderen (bijvoorbeeld kinidine, amiodaron, sotalol, erytromycine, terfenadine, moxifloxacine, cisapride en lithium).
 • Andere geneesmiddelen (antipsychotica (neuroleptica)) tegen psychose (geestesziekte waarbij de controle over het eigen gedrag en handelen gestoord is) gebruikt.

Gebruik van Clopixol met voedsel en drank

Clopixol kan met of zonder voedsel worden ingenomen.

Clopixol kan het kalmerende (sedatieve) effect van alcohol versterken waardoor u suffer wordt. U wordt geadviseerd geen alcohol te gebruiken tijdens behandeling met Clopixol.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Informeer uw arts indien u zwanger bent of denkt zwanger te zijn. Clopixol dient niet te worden gebruikt tijdens de zwangerschap tenzij er een duidelijke noodzaak is.

De volgende symptomen kunnen optreden bij pasgeboren baby’s van moeders die Clopixol in het laatste trimester (laatste drie maanden van hun zwangerschap) hebben gebruikt: trillen, stijve en/of zwakke spieren, slaperigheid, opwinding, ademhalingsproblemen en problemen met voeden. Als uw baby last krijgt van een van deze symptomen, neem dan contact op met uw arts.

Borstvoeding

Gebruik in de periode dat u borstvoeding geeft geen Clopixol tenzij u de risico’s en voordelen heeft besproken met uw arts.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

U kunt zich suf en duizelig voelen wanneer u wordt behandeld met Clopixol, met name tijdens het begin van uw behandeling. Als dit zich voordoet, bestuur dan geen voertuigen en bedien geen machines tot dat deze effecten zijn gestopt.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Clopixol

Dit geneesmiddel bevat lactose. Indien u van uw arts heeft vernomen dat u sommige suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Clopixol bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Zeer zelden maar ernstige bijwerkingen (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten)

Indien u één van de volgende bijwerkingen krijgt, stop het gebruik van Clopixol en neem direct contact op met uw arts:

 • Hoge koorts, ongewone stijfheid van uw spieren en bewustzijnsstoornissen, zeker in combinatie met zweten en een versnelde hartslag. Deze symptomen kunnen een teken zijn van een zeldzame

aandoening genaamd maligne neurolepticasyndroom dat is gerapporteerd bij het gebruik van verschillende middelen (antipsychotica (neuroleptica)) tegen psychose (geestesziekte waarbij de controle over het eigen gedrag en handelen gestoord is).

 • Ongewone bewegingen van de mond en tong. Dit kunnen vroege tekenen zijn van een aandoening genaamd tardieve dyskinesie.
 • Gele verkleuring van de huid of ogen (geelzucht). Uw lever kan zijn aangedaan.

De volgende bijwerkingen zijn het sterkst aanwezig in het begin van de behandeling en de meeste nemen af tijdens het vervolg van de behandeling.

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (bij meer dan 1 op de 10 patiënten):

 • Ongewone spierbewegingen of stijfheid, trillerigheid, en rusteloosheid zoals het onvermogen om stil te blijven staan of zitten (akathisie).
 • Moeite met concentratie
 • Duizeligheid (u wordt geadviseerd langzaam op te staan)
 • Slaperigheid
 • Droge mond (hierdoor ontstaat een vergrote kans op gaatjes. U wordt geadviseerd uw tanden vaker te poetsen dan normaal)
 • Zwak lichaam
 • Slapeloosheid
 • (Ernstige) neerslachtigheid (depressie)

Vaak voorkomende bijwerkingen (bij meer dan 1 op 100 en minder dan 1 op 10 patiënten)

 • Gewichtstoename
 • Gewichtsafname
 • Hartkloppingen
 • Verminderd vermogen tot beweging (bewegingsarmoede)
 • Hoofdpijn
 • Geheugenverlies (amnesie)
 • Abnormale manier van lopen
 • Wazig zien (moeite met lezen van kleine letters)
 • Overmatige speekselproductie
 • Verstopping (constipatie/obstipatie)
 • Braken
 • Diarree
 • Misselijkheid
 • Plasproblemen (vaker moeten plassen of moeite het plassen te controleren)
 • Zweten
 • Huidreactie door zonlicht
 • Jeuk
 • Huiduitslag
 • Gebrekkige eetlust
 • Lage bloeddruk
 • Lichamelijke ongemakken
 • Vrouwen kunnen problemen ervaren tijdens de ongesteldheid
 • Mannen kunnen problemen ervaren met het klaarkomen of het krijgen van een erectie
 • Angst
 • Nervositeit
 • Opwinding, onrust (agitatie)
 • Lusteloosheid, ongevoeligheid (apathie)
 • Abnormaal dromen
 • Afname van zin in vrijen/seks (afname van libido)
 • Waarnemingen van dingen die er niet zijn (hallucinaties)
 • Verwarde toestand (confusie)

Soms voorkomende bijwerkingen (bij meer dan 1 op de 1000 en minder dan 1 op de 100 patiënten)

 • Toevallen/stuipen (convulsies)
 • Spraakstoornis
 • Coördinatiestoornis
 • Flauwvallen
 • Abnormale bewegingen van de oogbal
 • Verstopte neus
 • Kortademigheid
 • Buikpijn
 • Overgevoeligheidsreactie (allergische reactie)
 • Toename eetlust
 • Opvliegers
 • Dorst
 • Vermoeidheid
 • Vrouwen kunnen een afscheiding van melk ervaren indien hoge doseringen worden gegeven
 • Vaginale droogheid
 • Mannen kunnen een vergroting van de borsten ervaren indien hoge doseringen worden gegeven
 • Toename van zin in vrijen/seks (toename van libido)
 • Vrouwen kunnen problemen hebben een orgasme te krijgen
 • Nachtmerries

Zoals bij andere geneesmiddelen die een zelfde werkingsmechanisme hebben zoals zuclopentixol (actieve ingrediënt van Clopixol), zijn er zeldzame meldingen gemaakt van de volgende bijwerkingen:

 • QT verlenging (langzame hartslag en een verandering in het hartfilmpje (ECG))
 • Stoornissen in het hartritme (onregelmatige hartslag) ((ventriculaire) aritmieën)
 • Torsade de Pointes (een speciale vorm van hartritmestoornis)

Vorming van bloedstolsels in de aderen, vooral in de benen (verschijnselen zijn onder andere zwelling, pijn en roodheid van het been), die via de bloedvaten in de longen terecht kunnen komen, wat pijn op de borst en ademhalingsmoeilijkheden veroorzaakt. Raadpleeg onmiddellijk een arts als u een of meer van deze verschijnselen opmerkt.

Bij ouderen met dementie is een lichte toename van het aantal overlijdensgevallen gemeld bij patiënten die antipsychotica gebruiken vergeleken met patiënten die geen antipsychotica krijgen.

In sommige zeldzame meldingen kan de stoornis in het hartritme (aritmieën) mogelijk geleid hebben tot plotselinge dood.

De volgende bloedafwijkingen zijn gemeld na toediening van Clopixol:

 • Een tekort aan witte bloedlichaampjes gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voor infecties (leukopenie)
 • Een tekort aan bloedplaatjes gepaard gaande met blauwe plekken en bloedingsneiging (trombocytopenie)
 • En zeer ernstige bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaande met plotselinge hoge koorts, heftige keelpijn en zweertjes in de mond (agranulocytose)
 • Bloedarmoede (anemie)

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Clopixol buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Clopixol niet meer na de datum op het etiket op de verpakking achter “houdbaar t/m:”. Deze vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Er gelden geen speciale instructies voor de bewaring.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Het actieve ingrediënt is zuclopentixol (als dihydrochloride).

Elke filmomhulde tablet bevat 2 mg of 10 mg zuclopentixol als hydrochloridezout.

Andere bestanddelen zijn: aardappelzetmeel, lactosemonohydraat, microkristallijne cellulose (E460), copovidon, glycerol 85% (E422), talk (E553b), gehydrogeneerde ricinusolie en magnesiumstearaat (E470b)

Coating: hypromellose (E464) en Macrogol

Kleur: titaandioxide (E171) en rood ijzeroxide (E172)

Clopixol wordt verstrekt als 2 mg en 10 mg (omhulde) tabletten.

Beschrijving van de tabletten:

De 2 mg (omhulde) tabletten zijn rond, biconvex (dubbelbol) en lichtrood.

De 10 mg (omhulde) tabletten zijn rond, biconvex (dubbelbol) en lichtroodbruin.

Clopixol 2 mg en Clopixol 10 mg worden geproduceerd in plastic tablettencontainers met 100 (omhulde) tabletten.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder/ompakker:

Euro Registratie Collectief b.v. Van der Giessenweg 5

2921 LP Krimpen a/d IJssel

Fabrikant:

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

DK-2500 Valby

Denemarken

In het register ingeschreven onder  
RVG 14239//04294 Clopixol 2 mg, tabletten (België)
RVG 14240//04295 Clopixol 10 mg, tabletten (België)

Dit geneesmiddel wordt op de markt gebracht onder de volgende namen:

België: Clopixol

Nederland: Cisordinol

Deze bijsluiter is voor het laatste keer goedgekeurd in november 2012.

Euro Registratie Collectief b.v., 221211-1211

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.