Zuclopenthixol 2 mg Fisher, filmomhulde tabletten

ATC-Code
N05AF05
Zuclopenthixol 2 mg Fisher, filmomhulde tabletten

Dr. Fisher Farma

Stof(fen)
Zuclopenthixol
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Antipsychotica

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Dr. Fisher Farma

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Hoe werkt Zuclopenthixol?

Zuclopenthixol behoort tot de groep geneesmiddelen bekend als antipsychotica (ook wel neuroleptica genoemd) die worden voorgeschreven voor een psychose (geestesziekte waarbij de controle over het eigen gedrag en handelen gestoord is). Deze geneesmiddelen werken op zenuwbanen in bepaalde gebieden van de hersenen en helpen de onbalans van bepaalde chemische stoffen in de hersenen, die de symptomen van uw ziekte veroorzaken, te corrigeren.

Waarvoor wordt Zuclopenthixol gebruikt?

Zuclopenthixol gaat de verschijnselen tegen van een (ernstige) geestesziekte waarbij de controle over het eigen gedrag en handelen gestoord is (psychose), zoals waarnemingen van dingen die er niet zijn (hallucinaties), waandenkbeelden, denkstoornissen, vijandigheid, agressie, wantrouwen en lichamelijke onrust. Zuclopenthixol kan daarom worden gebruikt bij de behandeling van psychosen en manie, en bij de symptomatische behandeling van ernstige onrust en opwinding.

Uw arts kan Zuclopenthixol ook om een andere reden voorschrijven. Mocht u vragen hebben over de reden van het voorschrijven van Zuclopenthixol, vraag dat dan aan uw arts waarom het aan u is voorgeschreven.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • Indien u allergisch bent voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6
 • Indien u een bewustzijnsdaling heeft, door willekeurig welke oorzaak (bijvoorbeeld als gevolg van alcohol of slaapmiddelen) en coma.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • Indien u een leverfunctiestoornis heeft
 • Indien u een geschiedenis van toevallen/stuipen (convulsies) heeft
 • Indien u lijdt aan diabetes. De dosering van uw antidiabetes behandeling dient mogelijk te worden aangepast
 • Indien u lijdt aan organisch hersensyndroom (psychisch syndroom waar een lichamelijke oorzaak voor is), wat bijvoorbeeld kan komen door een vergiftiging met alcohol of een oplosmiddel
 • Indien u risico factoren heeft voor een beroerte (bijvoorbeeld roken of verhoogde bloeddruk)
 • Indien u te weinig kalium in het bloed heeft, in ernstige vorm te herkennen aan spierkrampen of spierzwakte en vermoeidheid (hypokaliëmie) of te weinig magnesium in het bloed (hypomagnesiëmie), of een genetische aanleg heeft voor één van deze aandoeningen
 • Indien u een geschiedenis van hart- en vaatziekte heeft
 • Indien u andere middelen (antipsychotica (neuroleptica)) tegen psychose (geestesziekte waarbij de controle over het eigen gedrag en handelen gestoord is) gebruikt
 • Indien u een geschiedenis heeft van verhoogde oogboldruk, moeilijkheden bij het plassen (mictiestoornis), een goedaardige vergroting van de prostaat (benigne prostaathyperplasie) of de ziekte van Parkinson.

Ook als één van deze mededelingen op u van toepassing was in het verleden, neemt u dan contact op met uw arts.

Wees extra voorzichtig met Zuclopenthixol als u of iemand in uw familie ooit last heeft gehad van vorming van bloedstolsels in de bloedvaten, omdat dit soort geneesmiddelen in verband is gebracht met de vorming van bloedstolsels.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Sommige geneesmiddelen kunnen de werking van andere geneesmiddelen beïnvloeden en dat kan tot ernstige bijwerkingen leiden.

Gebruikt u naast Zuclopenthixol nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken?

Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Zuclopenthixol versterkt de versuffende werking van andere geneesmiddelen zoals slaap- en kalmeringsmiddelen, sterke pijnstillers en middelen tegen allergie.

Informeer uw arts indien u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • Een specifieke groep van middelen tegen (ernstige) neerslachtigheid (depressie) genaamd tricyclische antidepressiva
 • Guanethidine of vergelijkbare geneesmiddelen (bloeddrukverlagende middelen).
 • Barbituraten (middelen met een verdovende werking)
 • Geneesmiddelen die worden gebruikt bij vallende ziekte (epilepsie)
 • Levodopa en vergelijkbare geneesmiddelen (gebruikt bij de ziekte van Parkinson)
 • Metoclopramine (geneesmiddel dat wordt gebruikt voor aandoeningen aan uw maagdarmkanaal (gastrointestinaal))
 • Piperazine (geneesmiddel dat wordt gebruikt tegen infectie met rondworm of aarsmade)
 • Geneesmiddelen die uw water- of zoutbalans kunnen verstoren (te weinig kalium of magnesium in het bloed (hypokaliëmie of hypomagnesiëmie)) zoals plasmiddelen
 • Geneesmiddelen waarvan bekend is dat ze de concentratie van Zuclopenthixol in uw bloed kunnen verhogen
 • Lithium (gebruikt voor de behandeling van manisch-depressieve stoornis (een stoornis waarbij periodes van neerslachtigheid afgewisseld worden met overdreven vrolijke en uitgelaten periodes))
 • Antacida (maagzuurbindende middelen).

De volgende geneesmiddelen dienen niet tegelijk met Zuclopenthixol te worden gebruikt:

 • Geneesmiddelen die het hartritme veranderen (bijvoorbeeld kinidine, amiodaron, sotalol, erytromycine, terfenadine, moxifloxacine, cisapride en lithium).
 • Andere geneesmiddelen (antipsychotica (neuroleptica)) tegen psychose (geestesziekte waarbij de controle over het eigen gedrag en handelen gestoord is) gebruikt.

Waarop moet u letten met eten en alcohol?

Zuclopenthixol kan met of zonder voedsel worden ingenomen.

Zuclopenthixol kan het kalmerende (sedatieve) effect van alcohol versterken waardoor u suffer wordt. U wordt geadviseerd geen alcohol te gebruiken tijdens behandeling met Zuclopenthixol.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap

Zuclopenthixol dient niet te worden gebruikt tijdens de zwangerschap tenzij er een duidelijke noodzaak is.

De volgende symptomen kunnen optreden bij pasgeboren baby's van moeders die Zuclopenthixol in het laatste trimester (laatste drie maanden van hun zwangerschap) hebben gebruikt: trillen, stijve en/of zwakke spieren, slaperigheid, opwinding, ademhalingsproblemen en problemen met voeden. Als uw baby last krijgt van een van deze symptomen, neem dan contact op met uw arts.

Borstvoeding

Gebruik in de periode dat u borstvoeding geeft geen Zuclopenthixol tenzij u de risico’s en voordelen heeft besproken met uw arts.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

U kunt zich suf en duizelig voelen wanneer u wordt behandeld met Zuclopenthixol, met name tijdens het begin van uw behandeling. Als dit zich voordoet, bestuur dan geen voertuigen en bedien geen machines tot dat deze effecten zijn gestopt.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Zuclopenthixol

Dit geneesmiddel bevat lactose. Indien u van uw arts heeft vernomen dat u sommige suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker

De dosis kan zeer verschillen en is afhankelijk van de ernst van uw ziekte.

Volwassenen

De meest voorkomende start dosis ligt tussen de 10 en 50 mg per dag. Deze dosis kan langzaam worden opgebouwd naar 75 mg per dag.

In sommige gevallen is een hogere dosis nodig. De maximale dosis is 40 mg per inname en 150 mg per dag. De onderhoudsdosering ligt normaal rond de 20 tot 40 mg per dag.

Gebruik bij oudere patiënten (ouder dan 65 jaar)

Bij ouderen dient met een lagere dosering te worden begonnen (2-6 mg per dag) en dient de dosering, indien nodig, langzaam te worden verhoogd tot 10-20 mg per dag.

Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar

Het gebruik van Zuclopenthixol bij kinderen wordt niet geadviseerd.

Patiënten met speciale risico’s

Patiënten met leverklachten krijgen normaal gesproken een relatief lage dosering.

Als u het idee heeft dat het effect van Zuclopenthixol te sterk of te zwak is, bespreek dit met uw arts of apotheker.

Hoe en wanneer dit middel te gebruiken?

Zuclopenthixol kan met of zonder voedsel worden ingenomen. Neem de tabletten in met een glas water. De tabletten niet fijnkauwen.

Tijdens de onderhoudsdosering kan Zuclopenthixol als een enkele dagelijkse dosis worden ingenomen.

Duur van de behandeling

Zoals voor andere middelen voor een psychose (geestesziekte waarbij de controle over het eigen gedrag en handelen gestoord is) kan het enige weken duren voordat u zich beter gaat voelen.

U dient de tabletten te blijven innemen zolang uw arts dit raadzaam acht. De onderliggende ziekte kan voor een lange tijd aanhouden en als u te snel stopt kunnen de symptomen terugkeren.

Verander nooit de dosering van het medicijn zonder eerst uw arts te raadplegen.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Wanneer u denkt dat u of iemand anders teveel Zuclopenthixol tabletten heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of de eerste hulp afdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis; doe dit zelfs als er geen tekenen van ongemak zijn. Neem de Zuclopenthixol verpakking mee als u naar een arts of ziekenhuis gaat.

Symptomen van een overdosis kunnen zijn:

 • Slaperigheid
 • Bewusteloosheid

  Spierbewegingen of stijfheid   Toevallen/stuipen (convulsies)

 • Verlaagde bloeddruk, zwakke pols, versneld hartritme, bleekheid, rusteloosheid
 • Hoge of lage lichaamstemperatuur
 • Veranderingen in hartritme, zoals een onregelmatig of langzaam hartritme, is gezien wanneer een overdosis van Zuclopenthixol werd ingenomen in combinatie met geneesmiddelen die het hart kunnen beïnvloeden.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Als u vergeet een dosis in te nemen, neem dan de volgende dosis op de normale tijd. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis van Zuclopenthixol in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Om mogelijke vervelende verschijnselen te voorkomen van het plotseling stoppen van de behandeling (bijvoorbeeld moeite met slapen, spierstijfheid en een onwel gevoel), zal uw arts bepalen wanneer en hoe u met de behandeling kunt stoppen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Indien u één van de volgende bijwerkingen krijgt, stop het gebruik van Zuclopenthixol en neem direct contact op met uw arts:

Vaak voorkomende bijwerkingen

(bij meer dan 1 op 100 en minder dan 1 op 10 patiënten)

 • Ongewone bewegingen van de mond en tong. Dit kunnen vroege tekenen zijn van een aandoening genaamd tardieve dyskinesie.

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten)

 • Hoge koorts, ongewone stijfheid van uw spieren en bewustzijnsstoornissen, zeker in combinatie met zweten en een versnelde hartslag. Deze symptomen kunnen een teken zijn van een zeldzame aandoening genaamd maligne neurolepticasyndroom dat is gerapporteerd bij het gebruik van verschillende middelen (antipsychotica (neuroleptica)) tegen psychose (geestesziekte waarbij de controle over het eigen gedrag en handelen gestoord is)
 • Gele verkleuring van de huid of het oogwit (geelzucht). Uw lever kan zijn aangedaan
 • Vorming van bloedstolsels in de aderen, vooral in de benen (verschijnselen zijn onder andere zwelling, pijn en roodheid van het been), die via de bloedvaten in de longen terecht kunnen komen, wat pijn op de borst en ademhalingsmoeilijkheden veroorzaakt (veneuze trombo-embolie).

De volgende bijwerkingen zijn het sterkst aanwezig in het begin van de behandeling en de meeste nemen af tijdens het vervolg van de behandeling.

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (bij meer dan 1 op de 10 patiënten):

 • Slapeloosheid (insomnia), (ernstige) neerslachtigheid (depressie)
 • Slaperigheid, onvermogen om stil te blijven staan of zitten (akathisie), overdreven bewegingen (hyperkinesie), verminderd vermogen tot beweging (hypokinesie), bewegingsstoornissen, trillen (tremor), moeite met concentratie, duizeligheid (U wordt geadviseerd langzaam op te staan)
 • Droge mond (Hierdoor ontstaat een vergrote kans op gaatjes. U wordt geadviseerd uw tanden vaker te poetsen dan normaal)
 • Vermoeidheid, zwakheid (asthenie).

Vaak voorkomende bijwerkingen

(bij meer dan 1 op 100 en minder dan 1 op 10 patiënten)

 • Toename eetlust, gewichtstoename, gebrekkige eetlust, gewichtsafname
 • Angst, nervositeit (zenuwachtigheid), abnormaal dromen, opwinding, onrust (agitatie), afname van zin in seks (afname van libido), lusteloosheid, ongevoeligheid (apathie), waarnemingen van dingen die er niet zijn (hallucinaties), verwarde toestand
 • Draaiende of herhaalde bewegingen of abnormale houdingen tengevolge van aanhoudende spiersamentrekkingen (dystonie), verhoogde spierspanning (hypertonie), hoofdpijn, waarneming van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is (paresthesie), geheugenverlies (amnesie), abnormale manier van lopen
 • Moeite met scherpstellen van de ooglens, afwijkend zicht (afwijkend gezichtsvermogen)

Duizeligheid (vertigo)

 • Versnelde hartslag (tachycardie), een gevoel van een snelle, krachtige of onregelmatige hartslag (palpitaties)
 • Bloeddrukdaling door bijvoorbeeld snel opstaan uit een zittende of liggende houding, die zich soms uit in duizeligheid (orthostatische hypotensie), verlaagde bloeddruk (hypotensie)
 • Verstopte neus, kortademigheid (dyspneu)
 • Overmatige speekselproductie, verstopping (constipatie/obstipatie), braken, gestoorde spijsvertering met vol gevoel of pijn in de maagstreek, boeren, misselijkheid, braken en zuurbranden (dyspepsie), diarree, misselijkheid
 • Overmatig zweten (hyperhidrose), overgevoeligheid voor licht of zonlicht (fotosensibiliteit), verhoogde afscheiding van talg vermengd met huidschilfers (seborrhoea), jeuk (pruritis), huidaandoening

Spierpijn (myalgie)

 • Urinelozingsaandoening, achterblijven van urine in de blaas door een gestoorde blaaslediging (urineretentie), vermeerderde urinelozing (polyurie), moeilijk of pijnlijk urineren (dysurie)
 • Mannen kunnen problemen ervaren met het klaarkomen of het krijgen van een erectie, vrouwen kunnen problemen ervaren tijdens de ongesteldheid
 • Algehele staat van ongemak (malaise), pijn, vermoeidheid.

Soms voorkomende bijwerkingen

(bij meer dan 1 op de 1000 en minder dan 1 op de 100 patiënten)

 • Overgevoeligheidsreactie (allergische reactie)
 • Toename van zin in seks (toename van libido), nachtmerries
 • Verhoging van reflexen (hyperreflexie), onwillekeurige bewegingen (dyskinesie), verschijnselen die lijken op de ziekte van Parkinson (Parkinsonisme), flauwvallen (syncope), coördinatieproblemen (ataxie), spraakstoornis, verlaagde spierspanning (hypotonie), toevallen/stuipen (convulsies), migraine
 • Abnormale bewegingen van de oogbal (oculogyratie), verwijding van de pupil (mydriasis)
 • Sterk verhoogde gevoeligheid van het oor voor scherpe geluiden (hyperacusis), oorsuizen (tinnitus)
 • Opvliegers
 • Buikpijn, winderigheid (flatulentie)

Abnormale leverfunctietestwaarden

 • Huiduitslag (rash), pigmentatieaandoening, huidontsteking (dermatitis), bloeduitstortingen (purpura)
 • Spierstijfheid, problemen met het voldoende openen van de mond (trismus), scheve hals (torticollis)

  Melkafscheiding (galactorroe), envrouwkunnen problemen hebben een orgasme te   krijgen, vaginale droogheid, mannen kunnen een vergroting van de borsten ervaren

 • Dorst, verlaagde lichaamstemperatuur (hypothermie), koorts.

Zelden voorkomende bijwerkingen

(bij meer dan 1 op de 10.000 en minder dan 1 op de 1000 patiënten)

 • Bloedafwijking met als verschijnselen blauwe plekken en bloedingsneiging (trombocytopenie), tekort aan witte bloedlichaampjes die zich uit in verhoogde gevoeligheid voor infecties (neutropenie), bloedafwijking die zich uit in verhoogde gevoeligheid voor infecties (leukopenie), zeer ernstige bloedafwijking met plotselinge hoge koorts, heftige keelpijn en zweertjes in de mond (agranulocytose)
 • Acute en ernstige overgevoeligheid (anafylactische reactie)
 • Verhoogd gehalte van prolactine in het bloed (hyperprolactinemie) wat kan leiden tot vruchtbaarheidsproblemen, verminderde zin in seks en afvloed van moedermelk uit de borsten.
 • Verhoogd suikergehalte in het bloed (hyperglykemie), glucosetolerantie aangetast (uw bloedsuikerregulatie is beïnvloed), verhoogd cholesterol- en/of triglyceridegehalte in het bloed (hyperlipidemie)

  Hartritmestoornis (QT-verlenging (langzame hartslag en een verandering in het   hartfilmpje (ECG))*

 • Uitblijven van menstratie (amenorroe), aanhoudende, vaak pijnlijke erectie van de penis zonder zin in sex (priapisme)
 • Zoals bij andere geneesmiddelen die een zelfde werkingsmechanisme hebben zoals zuclopentixol (actieve ingrediënt van Zuclopenthixol), zijn er zeldzame meldingen gemaakt van de volgende bijwerkingen:
 • QT-interval verlenging (langzame hartslag en een verandering in het hartfilmpje (ECG))
 • Stoornissen in het hartritme (onregelmatige hartslag) ((ventriculaire) aritmieën)
 • Torsade de Pointes (een speciale vorm van hartritmestoornis)
 • In sommige zeldzame meldingen kan de stoornis in het hartritme (aritmieën) mogelijk geleid hebben tot plotselinge dood.

Onbekend

(op basis van de bekende gegevens kan de frequentie niet worden vastgesteld)Bloedarmoede (anemie)

 • Voortdurend aanwezige sombere stemming of prikkelbaarheid (dysforie)

Bij ouderen met dementie is een lichte toename van het aantal overlijdensgevallen gemeld bij patiënten die antipsychotica gebruiken vergeleken met patiënten die geen antipsychotica krijgen.

De volgende bijwerkingen zijn ook gemeld na toediening van Zuclopenthixol:

 • Stoornissen in het zien (visusstoornissen), verhoogde oogboldruk (glaucoom)
 • Opwinding en delirium (vooral bij kinderen en ouderen)

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het Dr. Fisher Farma etiket na “Exp.”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht en vocht.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

 • Het actieve ingrediënt is zuclopentixol (als dihydrochloride). Elke filmomhulde tablet bevat 2 mg of 10 mg zuclopentixol als hydrochloridezout.
 • Andere bestanddelen zijn: aardappelzetmeel, lactose monohydraat, microkristallijne cellulose (E 460), copovidon, glycerol 85% (E 422), talk (E 553b), gehydrogeneerde ricinusolie en magnesiumstearaat (E 470b) Coating: Hypromellose 5 (E 464) en Macrogol 6000 Kleur: Titaandioxide (E-171) en rood ijzeroxide (E-172)

Hoe ziet Zuclopenthixol eruit en wat is de inhoud van de verpakking?

Zuclopenthixol 2 mg Fisher wordt verstrekt als 2 mg filmomhulde tabletten. De 2 mg filmomhulde tabletten zijn rond en roze.

Zuclopenthixol 10 mg Fisher wordt verstrekt als 10 mg filmomhulde tabletten. De 10 mg filmomhulde tabletten zijn rond en licht roodbruin.

Zuclopenthixol 2 mg Fisher en Zuclopenthixol 10 mg Fisher worden geleverd in een flacon van 100 filmomulde tabletten.

Registratiehouder/Ompakker

Dr. Fisher Farma B.V., Schutweg 23, PC Lelystad

Zuclopenthixol 2 mg Fisher, filmomhulde tabletten RVG 109213 // 04294 L.v.h.: België Zuclopenthixol 10 mg Fisher, filmomhulde tabletten RVG 109737 // 04295 L.v.h.: België

Fabrikant

H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, DK-2500 Kopenhagen – Valby, Denemarken. Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in maart 2013.

BS26024 / 03 / 07 januari 2013 (Herziening: november 2012)

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.