Advertentie

Auteur: Eureco-Pharma


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Het actieve bestanddeel van Cyress behoort tot de groep van geneesmiddelen genaamd de calciumantagonisten. Cyress veroorzaakt een verwijding van de bloedvaten waardoor de bloeddruk verlaagd wordt. Cyress capsules hebben een gereguleerde afgifte. Dat wil zeggen dat de werkzame stof geleidelijk wordt afgegeven. Hierdoor treedt ook de werking geleidelijk in. Verder houdt de werking lang aan. Daarom is een eenmaal daagse toediening voldoende.

Cyress wordt gebruikt bij de behandeling van hoge bloeddruk.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor barnidipine of voor één van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • U bent allergisch voor dihydropyridines (komen voor in geneesmiddelen voor de behandeling van hoge bloeddruk).
 • U heeft een ziekte aan de lever.
 • U heeft een ernstige ziekte aan de nieren.
 • U lijdt aan bepaalde ziekten van het hart te weten onbehandeld hartfalen, bepaalde vormen van pijn op de borst (instabiele angina pectoris) of een acuut hartinfarct.
 • U gebruikt één van de volgende geneesmiddelen: proteaseremmers (geneesmiddelen voor de behandeling van AIDS), ketoconazole of itraconazole (geneesmiddelen voor de behandeling van schimmelinfecties), erytromycine of claritromycine (antibiotica).
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt:

 • als u aan een ziekte van de nieren lijdt
 • als u aan een hartziekte lijdt
Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Cyress mag niet worden gebruikt door kinderen onder de 18 jaar.

Neemt u nog andere geneesmiddelen in?

Gebruikt u naast Cyress nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Dit is vooral van belang als u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt, omdat deze niet samen met Cyress gebruikt moeten worden:

 • proteaseremmers (geneesmiddelen voor de behandeling van AIDS),
 • ketoconazol of itraconazol (geneesmiddelen voor de behandeling van schimmelinfecties),
 • erytromycine of claritromycine (antibiotica).

Vertel uw arts ook als u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • andere geneesmiddelen voor de behandeling van hoge bloeddruk, omdat deze een extra bloeddrukdaling kunnen veroorzaken.
 • cimetidine (een middel tegen maagaandoeningen) omdat dit het effect van Cyress kan vergroten.
 • fenytoïne of carbamazepine (geneesmiddelen voor de behandeling van epilepsie) of rifampicine (een antibioticum) omdat dan een hogere dosis van Cyress nodig kan zijn. Bij het stoppen van de behandeling met deze geneesmiddelen kan uw arts een verlaging van de dosis Cyress voorschrijven.
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?

U moet voorzichtig zijn met gelijktijdig gebruik van alcohol of grapefruitsap, omdat deze het effect van Cyress kunnen vergroten.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

U dient Cyress niet te gebruiken tijdens de zwangerschap, tenzij dit medische noodzakelijk is.

Gebruik Cyress niet als u borstvoeding geeft. Barnidipine kan worden uitgescheiden in de moedermelk.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van Cyress op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te bedienen. Cyress kan echter duizeligheid veroorzaken en daarom dient u zich ervan bewust te zijn hoe u op Cyress reageert voordat u gaat rijden of een machine gaat bedienen.

Cyress capsules bevatten sucrose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke startdosering is eenmaal daags 1 capsule Cyress 10 mg. Dit kan, na overleg met uw arts, eventueel verhoogd worden tot eenmaal daags 1 capsule Cyress 20 mg of eenmaal daags 2 capsules Cyress 10 mg.

Indien u een oudere patiënt bent, is aanpassing van de dosering niet noodzakelijk. Uw arts zal u vermoedelijk in het begin van de behandeling extra aandacht geven.

Instructies voor juist gebruik
 • De capsule moet u eenmaal daags,’s morgens, innemen. Het innemen van de capsule kunt u het best koppelen aan iets wat u nooit overslaat: bijvoorbeeld tandenpoetsen of ontbijten.
 • U dient de capsule in zijn geheel in te nemen, bij voorkeur met een glaasje water. U kunt Cyress naar keuze gebruiken vóór, tijdens of na de maaltijd.
 • U kunt vaak weinig of niets merken van hoge bloeddruk. Toch is het belangrijk dat u Cyress iedere dag inneemt, omdat anders de bloeddrukverlagende werking niet goed tot stand komt.
Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Indien iemand een grote hoeveelheid capsules tegelijk inneemt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker of breng de betrokkene naar de eerste hulp afdeling van een ziekenhuis. Mogelijke verschijnselen van overdosering kunnen zijn: flauwte, vertraagde of versnelde hartslag, sufheid, verwardheid, misselijkheid, braken en toevallen/stuipen (convulsies).

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Wanneer u Cyress niet op tijd hebt ingenomen, dient u de capsule dezelfde dag alsnog in te nemen.

Als u dit de volgende dag pas ontdekt, dan moet u de vergeten dosis niet meer innemen. U dient dan het schema van eenmaal daags weer te volgen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit product, vraag dan uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Als u een ernstige allergische reactie krijgt, die ademhalingsproblemen of duizeligheid veroorzaakt, moet

u onmiddellijk contact opnemen met uw arts of verpleegkundige.

Bij gebruik met Cyress kunnen de volgende bijwerkingen voorkomen:

Bijwerkingen die zeer vaak voorkomen: bij meer dan 1 op de 10 mensen

 • hoofdpijn
 • roodheid in het gezicht
 • vochtophoping (oedeem) in armen of benen

Bijwerkingen die vaak voorkomen: bij maximaal 1 op de 10 mensen

 • duizeligheid
 • hartkloppingen

Niet bekend (de mate van voorkomen kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)

 • versnelde hartslag
 • bloedtesten die aangeven dat de leverfunctie is veranderd.
 • huiduitslag

Deze bijwerkingen zullen over het algemeen binnen een maand afnemen of verdwijnen gedurende de behandeling (binnen een maand voor de vochtophoping en binnen twee weken voor ‘roodheid in het gezicht’, hoofdpijn en hartkloppingen).

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking voorafgegaan door “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is 10 mg of 20 mg barnidipine hydrochloride, overeenkomend met respectievelijk 9,3 en 18,6 mg barnidipine per capsule.
 • De andere stoffen in dit middel zijn: capsule-inhoud: carboxymethylethylcellulose, polysorbaat 80, sucrose, ethylcellulose en talk. capsulewand: titaan dioxide (E171), geel ijzeroxide (E172) en gelatine. drukinkt: schellak, propyleenglycol (E1520), zwart ijzeroxide (E172) en ammonia.
Hoe ziet Cyress eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

De capsules zijn geel van kleur.

Cyress 10 heeft de code 155 10.

Cyress 20 heeft de code 155 20.

Cyress capsules zijn verpakt in doordrukstrips met 28 capsules in dozen.

Dit geneesmiddel is geregistreerd onder RVG nummer:

Cyress 10 mg capsules met gereguleerde afgifte

RVG 107144//20554 L.v.H.: Spanje

Cyress 20 mg capsules met gereguleerde afgifte

RVG 107149//20555 L.v.H.: Italië

Dit geneesmiddel is in Spanje geregistreerd onder de naam Barnix en in Italië onder de naam Osipine.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder/ompakker:

Eureco-Pharma B.V.,

Boelewerf 2

2987 VD Ridderkerk

Fabrikant (Barnix uit Spanje): Astellas Pharma

Hogemaat 2 7942 JG Meppel

Fabrikant (Osipine uit Italië): Astellas Pharma Europe B.V. Sylviusweg 62

2333 BE Leiden

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juli 2013

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK