Vasexten 20, 20 mg capsules met gereguleerde afgifte

ATC-Code
C08CA12
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Astellas
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Kardiovaskuläres system
Therapeutische groep Calciumkanalblocker
Farmacologische groep Selektive calciumkanalblocker mit vorwiegender gefässwirkung
Chemische groep Dihydropyridin-derivate
Stof Barnidipin

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Astellas

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Het actieve bestanddeel van Vasexten behoort tot de groep van geneesmiddelen genaamd de calciumantagonisten. Vasexten veroorzaakt een verwijding van de bloedvaten waardoor de bloeddruk verlaagd wordt. Vasexten capsules hebben een gereguleerde afgifte. Dat wil zeggen dat de werkzame stof geleidelijk wordt afgegeven. Hierdoor treedt ook de werking geleidelijk in. Verder houdt de werking lang aan. Daarom is een eenmaal daagse toediening voldoende.

Vasexten wordt gebruikt bij de behandeling van hoge bloeddruk.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor barnidipine of voor één van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • U bent allergisch voor dihydropyridines (komen voor in geneesmiddelen voor de behandeling van hoge bloeddruk).
 • U heeft een ziekte aan de lever.
 • U heeft een ernstige ziekte aan de nieren.
 • U lijdt aan bepaalde ziekten van het hart te weten onbehandeld hartfalen, bepaalde vormen van pijn op de borst (instabiele angina pectoris) of een acuut hartinfarct.
 • U gebruikt één van de volgende geneesmiddelen: proteaseremmers (geneesmiddelen voor de behandeling van AIDS), ketoconazole of itraconazole (geneesmiddelen voor de behandeling van schimmelinfecties), erytromycine of claritromycine (antibiotica).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt: - als u aan een ziekte van de nieren lijdt

Januari 2013 1 of 4

- als u aan een hartziekte lijdt.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Vasexten mag niet worden gebruikt door kinderen onder de 18 jaar.

Neemt u nog andere geneesmiddelen in?

Gebruikt u naast Vasexten nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Dit is vooral van belang als u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt, omdat deze niet samen met Vasexten gebruikt moeten worden:

 • proteaseremmers (geneesmiddelen voor de behandeling van AIDS),
 • ketoconazol of itraconazol (geneesmiddelen voor de behandeling van schimmelinfecties),
 • erytromycine of claritromycine (antibiotica).

Vertel uw arts ook als u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • andere geneesmiddelen voor de behandeling van hoge bloeddruk, omdat deze een extra bloeddrukdaling kunnen veroorzaken.
 • cimetidine (een middel tegen maagaandoeningen) omdat dit het effect van Vasexten kan vergroten.
 • fenytoïne of carbamazepine (geneesmiddelen voor de behandeling van epilepsie) of rifampicine (een antibioticum) omdat dan een hogere dosis van Vasexten nodig kan zijn. Bij het stoppen van de behandeling met deze geneesmiddelen kan uw arts een verlaging van de dosis Vasexten voorschrijven.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?

U moet voorzichtig zijn met gelijktijdig gebruik van alcohol of grapefruitsap, omdat deze het effect van Vasexten kunnen vergroten.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

U dient Vasexten niet te gebruiken tijdens de zwangerschap, tenzij dit medische noodzakelijk is.

Gebruik Vasexten niet als u borstvoeding geeft. Barnidipine kan worden uitgescheiden in de moedermelk.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van Vasexten op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te bedienen. Vasexten kan echter duizeligheid veroorzaken en daarom dient u zich ervan bewust te zijn hoe u op Vasexten reageert voordat u gaat rijden of een machine gaat bedienen.

Vasexten capsules bevatten sucrose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Dosering

Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Januari 2013 2 of 4

De gebruikelijke startdosering is eenmaal daags 1 capsule Vasexten 10 mg. Dit kan, na overleg met uw arts, eventueel verhoogd worden tot eenmaal daags 1 capsule Vasexten 20 mg of eenmaal daags 2 capsules Vasexten 10 mg.

Indien u een oudere patiënt bent, is aanpassing van de dosering niet noodzakelijk. Uw arts zal u vermoedelijk in het begin van de behandeling extra aandacht geven.

Instructies voor juist gebruik

 • De capsule moet u eenmaal daags,’s morgens, innemen. Het innemen van de capsule kunt u het best koppelen aan iets wat u nooit overslaat: bijvoorbeeld tandenpoetsen of ontbijten.
 • U dient de capsule in zijn geheel in te nemen, bij voorkeur met een glaasje water. U kunt Vasexten naar keuze gebruiken vóór, tijdens of na de maaltijd.
 • U kunt vaak weinig of niets merken van hoge bloeddruk. Toch is het belangrijk dat u Vasexten iedere dag inneemt, omdat anders de bloeddrukverlagende werking niet goed tot stand komt.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Indien iemand een grote hoeveelheid capsules tegelijk inneemt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker of breng de betrokkene naar de eerste hulp afdeling van een ziekenhuis. Mogelijke verschijnselen van overdosering kunnen zijn: flauwte, vertraagde of versnelde hartslag, sufheid, verwardheid, misselijkheid, braken en toevallen/stuipen (convulsies).

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Wanneer u Vasexten niet op tijd hebt ingenomen, dient u de capsule dezelfde dag alsnog in te nemen. Als u dit de volgende dag pas ontdekt, dan moet u de vergeten dosis niet meer innemen. U dient dan het schema van eenmaal daags weer te volgen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit product, vraag dan uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Als u een ernstige allergische reactie krijgt, die ademhalingsproblemen of duizeligheid veroorzaakt, moet u onmiddellijk contact opnemen met uw arts of verpleegkundige.

Bij gebruik met Vasexten kunnen de volgende bijwerkingen voorkomen:

Bijwerkingen die zeer vaak voorkomen: bij meer dan 1 op de 10 mensen

 • hoofdpijn
 • roodheid in het gezicht
 • vochtophoping (oedeem) in armen of benen

Bijwerkingen die vaak voorkomen: bij maximaal 1 op de 10 mensen

 • duizeligheid
 • hartkloppingen

Niet bekend (de mate van voorkomen kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)

 • versnelde hartslag
 • bloedtesten die aangeven dat de leverfunctie is veranderd.
 • huiduitslag
Januari 2013 3 of 4

Deze bijwerkingen zullen over het algemeen binnen een maand afnemen of verdwijnen gedurende de behandeling (binnen een maand voor de vochtophoping en binnen twee weken voor ‘roodheid in het gezicht’, hoofdpijn en hartkloppingen).

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking voorafgegaan door “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is 10 mg of 20 mg barnidipine hydrochloride, overeenkomend met respectievelijk 9,3 en 18,6 mg barnidipine per capsule.
 • De andere stoffen in dit middel zijn: capsule-inhoud: carboxymethylethylcellulose, polysorbaat 80, sucrose, ethylcellulose en talk. capsulewand: titaan dioxide (E171), geel ijzeroxide (E172) en gelatine. drukinkt: schellak, propyleenglycol (E1520), zwart ijzeroxide (E172) en ammonia.

Hoe ziet Vasexten er uit en hoeveel zit er in een verpakking?

De capsules zijn geel van kleur.

Vasexten 10 heeft de code 155 10.

Vasexten 20 heeft de code 155 20.

Vasexten capsules zijn verpakt in aluminium-aluminium doordrukstrips (met PVC en polyamide coating) in dozen met 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 98 of 100 capsules. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Dit geneesmiddel is geregistreerd onder RVG nummer:

RVG 25285 – Vasexten 10, 10 mg capsules met gereguleerde afgifte

RVG 25286 – Vasexten 20, 20 mg capsules met gereguleerde afgifte

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Astellas Pharma Europe B.V., Sylviusweg 62

2333 BE Leiden Telefoon: 071-5455745

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

België, Griekenland, Italië, Nederland, Luxemburg, Spanje: Vasexten.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in januari 2013.

Januari 2013 4 of 4

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.