Fosrenol 500 mg, kauwtabletten

Illustratie van Fosrenol 500 mg, kauwtabletten
Stof(fen) Lanthaan(III) carbonaat
Toelating Nederland
Producent Shire
Verdovend Nee
ATC-Code V03AE03
Farmacologische groep Alle andere therapeutische producten

Vergunninghouder

Shire

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Fosrenol wordt gebruikt om het fosfaatgehalte in het bloed van volwassen patiënten met een chronische nieraandoening te verlagen.

Patiënten bij wie de nieren niet correct werken, kunnen het fosfaatgehalte in het bloed niet regelen. De hoeveelheid fosfaten in het bloed stijgt dan (uw arts noemt dit eventueel hyperfosfatemie).

Fosrenol is een geneesmiddel dat de opname van fosfaten die zich in de voeding bevinden in het lichaam vermindert door zich in het spijsverteringskanaal aan de fosfaten te binden. De aan Fosrenol gebonden fosfaten worden niet via de darmwand opgenomen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor lanthaancarbonaathydraat of voor één van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • U heeft te weinig fosfaat in uw bloed (hypofosfatemie).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt, indien u weet dat u aan een van de volgende aandoeningen lijdt, of heeft geleden:

 • maagzweer;
 • colitis ulcerosa;
 • ziekte van Crohn;
 • blokkage van de darm;
 • verminderde lever- of nierfunctie.

Indien uw nieren niet goed functioneren, kan uw arts van tijd tot tijd het calciumgehalte in uw bloed controleren. Indien u te weinig calcium heeft, kunt u extra calcium voorgeschreven krijgen.

Indien u in het verleden een buikoperatie heeft ondergaan, of indien u een infectie of ontsteking van de buik/darmen (peritonitis) heeft gehad, vertel dit dan aan uw arts.

Indien er een röntgenfoto bij u gemaakt moet worden, laat uw arts dan weten dat u Fosrenol gebruikt, aangezien dit de resultaten kan beïnvloeden.

Neemt u nog andere geneesmiddelen in?

Neemt u naast Fosrenol nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Fosrenol kan de opname van bepaalde geneesmiddelen uit het spijsverteringskanaal beïnvloeden. Als u chloroquine (gebruikt bij reuma en malaria), ketoconazol (gebruikt bij schimmelinfecties), tetracycline of doxycycline antibiotica inneemt, dan mag u deze geneesmiddelen niet binnen twee uur vóór of na de inname van Fosrenol innemen.

Het is niet aanbevolen om orale floxacine-antibiotica (inclusief ciprofloxacine) in te nemen binnen 2 uur vóór of 4 uur na de inname van Fosrenol.

Als u levothyroxine inneemt (vanwege een traag werkende schildklier) mag u dit niet binnen 2 uur vóór of na de inname van Fosrenol innemen. Het kan zijn dat uw arts de concentratie schildklierstimulerend hormoon (TSH) in uw bloed vaker zal controleren.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Fosrenol dient met, of direct na het eten ingenomen te worden. Zie rubriek 3 voor instructies over hoe u dit middel moet innemen.

Zwangerschap en borstvoeding

Fosrenol mag niet tijdens de zwangerschap worden gebruikt. Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Aangezien het niet bekend is of het geneesmiddel in de moedermelk wordt uitgescheiden, dient u geen borstvoeding te geven, tijdens gebruik van Fosrenol. Indien u borstvoeding geeft, vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Duizeligheid en vertigo (een gevoel van duizeligheid of ‘draaierigheid’) zijn bijwerkingen die zeer zelden gerapporteerd worden door patiënten die Fosrenol innemen. Indien u last heeft van deze bijwerkingen zou dit uw rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen nadelig kunnen beïnvloeden.

Fosrenol bevat glucose

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

U dient Fosrenol met, of direct na het eten in te nemen. De tabletten moeten volledig gekauwd worden. Hele tabletten mogen niet doorgeslikt worden. Om het kauwen te vergemakkelijken, mogen de tabletten fijngemaakt worden. Het innemen van extra vloeistof is niet nodig.

Uw arts zal u vertellen hoeveel tabletten u bij elke maaltijd moet innemen (uw dagelijkse dosis wordt over de maaltijden verdeeld). Het aantal door u in te nemen tabletten zal afhangen van:

 • Uw dieet (de hoeveelheid fosfaat in het voedsel dat u eet)
 • Uw fosfaatgehalte in het bloed

Om te beginnen zal de dagelijkse dosis Fosrenol gewoonlijk 1 tablet bij elke maaltijd zijn (3 tabletten per dag).

Iedere 2-3 weken zal uw arts dan het fosfaatgehalte in uw bloed controleren en kan hij daarna de dosering aanpassen totdat het fosfaatgehalte in uw bloed een aanvaardbaar niveau heeft bereikt.

Fosrenol bindt het fosfaat uit het voedsel in uw maag en darmen. Het is zeer belangrijk dat u Fosrenol bij elke maaltijd inneemt. Indien u uw dieet verandert, neem dan contact op met uw arts omdat u mogelijk extra Fosrenol moet innemen. Uw arts zal u vertellen wat u in dit geval moet doen.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Wanneer u te veel van Fosrenol heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw

arts of apotheker of in België met het Antigifcentrum (070/245.245). Verschijnselen van overdosering kunnen misselijkheid en hoofdpijn zijn.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Het is belangrijk dat u Fosrenol bij elke maaltijd inneemt.

Als u vergeet uw Fosrenol tabletten in te nemen, neem de volgende dosis dan bij uw volgende maaltijd. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken

Bijwerkingen zoals misselijkheid en braken komen vaker voor wanneer u Fosrenol voor de maaltijd inneemt. Daarom dient u Fosrenol altijd tijdens of direct na het eten in te nemen.

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (kunnen optreden bij meer dan 1 op de 10 patiënten):

 • Misselijkheid, braken, diarree, maagpijn, hoofdpijn, jeuk, huiduitslag.

Vaak voorkomende bijwerkingen (kunnen optreden bij maximum 1 op de 10 patiënten):

 • Verstopping, zuurbranden; winderigheid.
 • hypocalciëmie (te weinig calcium in uw bloed) is ook een vaak voorkomende bijwerking; de ervaren symptomen daarvan kunnen onder meer een tintelend gevoel in handen en voeten zijn, spier- en buikkrampen of spasmen (contracties) van gezichts- en voetspieren.

Verwittig uw arts als u last heeft van constipatie. Dit kan een vroegtijdig symptoom zijn van een blokkade in uw darm.

Soms voorkomende bijwerkingen (kunnen optreden bij maximum 1 op de 100 patiënten):

Vermoeidheid, beklemd gevoel, borstpijn, zwakheid, oedeem (zwelling) in handen en voeten, lichaamspijn, duizeligheid, vertigo, oprispingen, ontsteking van de maag en de darmen (gastro-enteritis), stoornis in de spijsvertering, geïrriteerde karteldarm, droge mond, tandproblemen, ontsteking van de slokdarm of de mond, dunne stoelgang, verhoging van bepaalde leverenzymen, van bijschildklierhormoon, aluminium, calcium en suiker (glucose) in het bloed, verhoging of daling van de fosfaatconcentraties in het bloed, dorst, gewichtsverlies, gewrichtspijn, spierpijn, zwakheid en verdunning van de botten (osteoporose), verminderde of grotere eetlust, ontsteking van het strottenhoofd, haaruitval,, meer transpiratie, smaakstoornissen en verhoging van het aantal witte bloedlichaampjes.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker of verpleegkundige.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en het etiket van de fles na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is 250 mg, 500 mg, 750 mg of 1000 mg lanthaan (als lanthaancarbonaathydraat).
 • De andere stoffen in dit middel zijn: dextraten (gehydrateerd), watervrij colloïdaal siliciumdioxide en magnesiumstearaat.

Hoe ziet Fosrenol eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Fosrenol is een witte, ronde, schuinaflopende, platte kauwtablet met aan één kant van de tablet de volgende inscriptie ‘S405/250’ (250 mg), ‘S405/500’ (500 mg), ‘S405/750’ (750 mg), of ‘S405/1000’ (1000 mg)’.

De tabletten worden geleverd in een plastic fles met 40, 90, 200 of 400 tabletten (250 mg), 20, 45, 100, 200 tabletten, of multiverpakking met 90 (2 verpakkingen met 45) kauwtabletten (500 mg), 15, 30, 45, 75, 150 tabletten, of Multiverpakking met 90 (6 verpakkingen met 15) kauwtabletten (750 mg); of 10, 15, 30, 50, 100 tabletten, of multiverpakking met 90 (6 verpakkingen met 15) kauwtabletten) (1000 mg).

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Shire Pharmaceutical Contracts Ltd., Hampshire International Business Park, Chineham, Basingstoke, Hampshire RG24 8EP, Verenigd Koninkrijk.

Fabrikant:

 • Hamol Limited, Thane Road, Nottingham, Nottinghamshire NG90 2DB, Groot-Brittannië.
 • Wasdell Packaging Ltd, Units 6, 7, 8, Euro Way, Blagrove, Swindon, SN5 8YW, Verenigd Koninkrijk.
 • Shire Pharmaceuticals Limited, Hampshire International Business Park, Chineham, Basingstoke, Hampshire, RG24 8EP, Verenigd Koninkrijk.

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Shire Pharmaceuticals - Benelux

Lambroekstraat 5C

1831 Diegem

België

Tel: + 32(0)2 711 0230

Registratienummers :

RVG 31927: Fosrenol 250 mg, kauwtabletten

RVG 31928: Fosrenol 500 mg, kauwtabletten

RVG 31929: Fosrenol 750 mg, kauwtabletten

RVG 31930: Fosrenol 1000 mg, kauwtabletten

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Fosrenol
Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, Letland, Litouwen, Luxemburg,  
Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië,  
Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden,  
Ierland , Italië   Foznol

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in maart 2013.

Advertentie

Stof(fen) Lanthaan(III) carbonaat
Toelating Nederland
Producent Shire
Verdovend Nee
ATC-Code V03AE03
Farmacologische groep Alle andere therapeutische producten

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.