Fosrenol 750 mg kauwtabletten

ATC-Code
V03AE03
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Euro Registratie Collectief
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Varia
Therapeutische groep Alle übrigen therapeutischen mittel
Farmacologische groep Alle übrigen therapeutischen mittel
Chemische groep Mittel zur behandlung der hyperkaliämie und hyperphosphatämie
Stof Lanthan(iii)-carbonat

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Euro Registratie Collectief

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Fosrenol wordt gebruikt om het fosfaatgehalte in het bloed van patiënten met een chronische nieraandoening te verlagen.

Patiënten bij wie de nieren niet correct werken, kunnen het fosfaatgehalte in het bloed niet regelen. De hoeveelheid fosfaten in het bloed stijgt dan (uw arts noemt dit eventueel hyperfosfatemie).

Fosrenol is een geneesmiddel dat de opname van fosfaten die zich in de voeding bevinden in het lichaam vermindert door zich in het spijsverteringskanaal aan de fosfaten te binden. De aan Fosrenol gebonden fosfaten worden niet via de darmwand opgenomen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor lanthaancarbonaathydraat of voor één van de andere stoffen die in dit middel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.;
 • U heeft te weinig fosfaat in uw bloed (hypofosfatemie).

Indien u weet dat u aan een van de volgende aandoeningen lijdt of heeft geleden, dient u dit met uw arts te bespreken voordat u Fosrenol inneemt:

 • maagzweer;
 • colitis ulcerosa;
 • ziekte van Crohn;
 • blokkade van de darm;
 • verminderde lever- of nierfunctie.

Indien uw nieren niet goed functioneren, kan uw arts van tijd tot tijd het calciumgehalte in uw bloed controleren. Indien u te weinig calcium heeft, kunt u extra calcium voorgeschreven krijgen.

Indien u in het verleden een buikoperatie heeft ondergaan, of indien u een infectie of ontsteking van de buik/darmen (peritonitis) heeft gehad, vertel dit dan aan uw arts.

Indien er een röntgenfoto bij u gemaakt moet worden, laat uw arts dan weten dat u Fosrenol gebruikt, aangezien dit de resultaten kan beïnvloeden.

Fosrenol kan de opname van bepaalde geneesmiddelen uit het spijsverteringskanaal beïnvloeden. Als u chloroquine (gebruikt bij reuma en malaria), ketoconazol (gebruikt bij schimmelinfecties), tetracycline of doxycycline (antibiotica) inneemt, dan mag u deze geneesmiddelen niet binnen twee uur vóór of na de inname van Fosrenol innemen.

Het is niet aanbevolen om orale floxacine-antibiotica (inclusief ciprofloxacine) in te nemen binnen 2 uur vóór of 4 uur na de inname van Fosrenol.

Als u levothyroxine inneemt (vanwege een traag werkende schildklier) mag u dit niet binnen 2 uur vóór of na de inname van Fosrenol innemen. Het kan zijn dat uw arts de concentratie schildklierstimulerend hormoon (TSH) in uw bloed vaker zal controleren.

Gebruikt u naast Fosrenol nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan?

Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Fosrenol dient met, of direct na het eten ingenomen te worden. De tabletten dienen volledig gekauwd te worden alvorens ze door te slikken. Om het kauwen te vergemakkelijken, mogen de tabletten fijngemaakt worden. Hele tabletten mogen niet doorgeslikt worden. Het is niet nodig om extra vocht in te nemen.

Zwangerschap en borstvoeding

Fosrenol dient niet tijdens de zwangerschap gebruikt te worden. Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt. Aangezien het niet bekend is of het geneesmiddel in de moedermelk wordt uitgescheiden, dient u geen borstvoeding te geven, tijdens gebruik van Fosrenol. Indien u borstvoeding geeft, vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Duizeligheid en vertigo (een gevoel van duizeligheid of ‘draaierigheid’) zijn bijwerkingen die zeer zelden gerapporteerd worden door patiënten die Fosrenol innemen. Indien u last heeft van deze bijwerkingen zou dit uw rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen nadelig kunnen beïnvloeden.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

U dient Fosrenol met, of direct na het eten in te nemen De tabletten moeten volledig gekauwd worden alvorens ze door te slikken. Om het kauwen te vergemakkelijken, mogen de tabletten fijngemaakt worden. Hele tabletten mogen niet doorgeslikt worden. Het innemen van extra vloeistof is niet nodig.

Uw arts zal u vertellen hoeveel tabletten u bij elke maaltijd moet innemen (uw dagelijkse dosis wordt over de maaltijden verdeeld). Het aantal door u in te nemen tabletten zal afhangen van:

 • Uw dieet (de hoeveelheid fosfaat in het voedsel dat u eet)
 • Uw fosfaatgehalte in het bloed

Om te beginnen zal de dagelijkse dosis Fosrenol gewoonlijk 1 tablet bij elke maaltijd zijn (3 tabletten per dag).

Iedere 2-3 weken zal uw arts dan het fosfaatgehalte in uw bloed controleren en kan hij daarna de dosering aanpassen totdat het fosfaatgehalte in uw bloed een aanvaardbaar niveau heeft bereikt.

Fosrenol bindt het fosfaat uit het voedsel in uw maag en darmen. Het is zeer belangrijk dat u Fosrenol bij elke maaltijd inneemt. Indien u uw dieet verandert, neem dan contact op met uw arts omdat u mogelijk extra Fosrenol moet innemen. Uw arts zal u vertellen wat u in dit geval moet doen.

Wanneer u te veel van Fosrenol heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Het is belangrijk dat u Fosrenol bij elke maaltijd inneemt.

Als u vergeet uw Fosrenol tabletten in te nemen, neem de volgende dosis dan bij uw volgende maaltijd. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Fosrenol bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Bijwerkingen zoals misselijkheid en braken komen vaker voor wanneer u Fosrenol voor de maaltijd inneemt. Daarom dient u Fosrenol altijd tijdens of direct na het eten in te nemen.

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (treden op bij meer dan 1 op de 10 patiënten):  Misselijkheid, braken, diarree, maagpijn, hoofdpijn, jeuk, huiduitslag.

Vaak voorkomende bijwerkingen (treden op bij minder dan 1 op de 10 patiënten):

 • Verstopping, zuurbranden; winderigheid.
 • Hypocalciëmie (te weinig calcium in uw bloed) is ook een vaak voorkomende bijwerking; de ervaren symptomen daarvan kunnen onder meer een tintelend gevoel in handen en voeten zijn, spier- en buikkrampen of spasmen (contracties) van gezichts- en voetspieren.

Verwittig uw arts als u last heeft van constipatie. Dit kan een vroegtijdig symptoom zijn van een blokkade in uw darm.

Soms voorkomende bijwerkingen (treden op bij minder dan 1 op de 100 patiënten):

Vermoeidheid, beklemd gevoel, borstpijn, zwakheid, oedeem (zwelling) in handen en voeten, lichaamspijn, duizeligheid, vertigo, oprispingen, ontsteking van de maag en de darmen (gastro-enteritis), stoornis in de spijsvertering, geïrriteerde karteldarm, droge mond, tandproblemen, ontsteking van de slokdarm of de mond, dunne stoelgang, verhoging van bepaalde leverenzymen, van bijschildklierhormoon, aluminium, calcium en suiker (glucose) in het bloed, verhoging of daling van de fosfaatconcentraties in het bloed, dorst, gewichtsverlies, gewrichtspijn, spierpijn, zwakheid en verdunning van de botten (osteoporose), verminderde of grotere eetlust, ontsteking van het strottenhoofd, haaruitval, meer transpiratie, smaakstoornissen en verhoging van het aantal witte bloedlichaampjes.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket op de verpakking achter “houdbaar t/m:”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu.

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is 500 of 750 mg lanthaan (als lanthaancarbonaathydraat).
 • De andere stoffen in dit middel zijn: dextraten (gehydrateerd), watervrij colloïdaal siliciumdioxide en magnesiumstearaat.

Fosrenol is een witte, ronde, schuinaflopende, platte kauwtablet met aan één kant van de tablet de volgende inscriptie ‘S405/500’ (500 mg) of ‘S405/750’ (750 mg). De tabletten worden geleverd in een doos met 2 flacons van 45 tabletten (500 mg) of met 6 flacons van 15 tabletten (750 mg).

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder/ompakker:

Euro Registratie Collectief b.v. Van der Giessenweg 5

2921 LP Krimpen a/d IJssel

Fabrikant

Hamol Limited

Thane Road, Nottingham Nottinghamshire NG90 2DB Groot-Brittannië

of

Wasdell Packaging Ltd

Units 6, 7, 8, Euro Way Blagrove, Swindon, SN5 8YW Groot-Brittannië

In het register ingeschreven onder  
RVG 108617//31928 Fosrenol 500 mg, kauwtabletten (Griekenland)
RVG 105727//31928 Fosrenol 500 mg, kauwtabletten (Groot-Brittannië)
RVG 108618//31929 Fosrenol 750 mg, kauwtabletten (Griekenland)
RVG 105507//31929 Fosrenol 750 mg, kauwtabletten (Groot-Brittannië)

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Griekenland: Fosrenol

Groot-Brittannië: Fosrenol

Nederland: Fosrenol

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in november 2012.

Euro Registratie Collectief b.v., 191011-0312

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.