Fosrenol 750 mg, poeder voor oraal gebruik

ATC-Code
V03AE03
Medikamio Hero Image

Shire

Stof Verdovend Psychotrope
Lanthaancarbonaat Nee Nee
Farmacologische groep Alle andere therapeutische producten

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Shire

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Fosrenol wordt gebruikt om het fosfaatgehalte in het bloed van patiënten met een chronisch nieraandoening te verlagen.

Patiënten bij wie de nieren niet correct werken, kunnen het fosfaatgehalte in het bloed niet regelen. De hoeveelheid fosfaten in het bloed stijgt dan (uw arts noemt dit hyperfosfatemie). Fosrenol is een geneesmiddel dat ervoor zorgt dat de fosfaten die zich in de voeding bevinden minder worden opgenomen door het lichaam. Dit gebeurt doordat Fosrenol zich in het spijsverteringskanaal aan deze fosfaten gaat binden. Fosfaten die zich aan Fosrenol hebben gebonden, kunnen niet via de darmwand worden opgenomen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

U mag Fosrenol niet innemen

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor lanthaancarbonaathydraat of voor één van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • als u te weinig fosfaat in uw bloed heeft (hypofosfatemie).

Wees extra voorzichtig met Fosrenol

Als u weet dat u aan een van de volgende aandoeningen lijdt of heeft geleden, dient u dit met uw arts te bespreken voordat u Fosrenol inneemt:

 • maagzweer;
 • Colitis ulcerosa; terugkerende (ernstige) ontsteking van de dikke darm gepaard gaande met koorts en het afscheiden van slijm soms met bijmenging van etter en bloed.
 • Ziekte van Crohn; terugkerende (ernstige) ontsteking van de darmen, gepaard gaande met diarree, pijn in de onderbuik, wisselende koorts en vermagering.
 • blokkade van de darm;
 • verminderde lever- of nierfunctie.

Indien uw nieren niet goed werken, kan uw arts beslissen om van tijd tot tijd het calciumgehalte in uw bloed te controleren. Indien u te weinig calcium heeft, kunt u extra calcium voorgeschreven krijgen.

Indien u in het verleden een buikoperatie heeft ondergaan, of indien u een infectie of ontsteking van de buik/darmen (peritonitis) heeft gehad, vertel dit dan aan uw arts.

Indien er een röntgenfoto bij u gemaakt moet worden, laat uw arts dan weten dat u Fosrenol gebruikt, aangezien dit de resultaten kan beïnvloeden.

Indien uw arts u heeft verteld dat u sommige suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Inname met andere geneesmiddelen

Fosrenol kan de opname van bepaalde geneesmiddelen via het spijsverteringskanaal beïnvloeden. Als u chloroquine (bij reuma en malaria), ketoconazol (bij schimmelinfecties), tetracycline of doxycycline antibiotica inneemt, dan mag u deze geneesmiddelen niet binnen de twee uur vóór of na de inname van Fosrenol innemen. Het is niet aanbevolen om orale floxacine-antibiotica (met inbegrip van ciprofloxacine) in te nemen binnen de 2 uur vóór of 4 uur na de inname van Fosrenol.

Als u levothyroxine inneemt (vanwege een traag werkende schildklier) mag u dit niet binnen de 2 uur vóór of na de inname van Fosrenol innemen. Het kan zijn dat uw arts de concentratie schildklierstimulerend hormoon (TSH) in uw bloed vaker zal controleren.

Gebruikt u naast Fosrenol nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Inname van Fosrenol met voedsel en drank

Fosrenol dient bij of direct na de maaltijd ingenomen te worden. Fosrenol poeder voor oraal gebruik moet gemengd worden met zacht voedsel (bijv. appelmoes of een gelijkaardig voedingsmiddel) en vervolgens worden doorgeslikt. Het is niet nodig om bijkomende vloeistof in te nemen.

Zwangerschap en borstvoeding

Fosrenol dient niet tijdens de zwangerschap gebruikt te worden. Als u zwanger bent, of zou kunnen zijn, vertel dit dan aan uw arts voordat u Fosrenol inneemt.

Aangezien het niet bekend is of het geneesmiddel via de moedermelk naar het kind kan worden overgedragen, dient u geen borstvoeding te geven tijdens gebruik van Fosrenol. Indien u borstvoeding geeft, vraag uw arts of apotheker dan om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Duizeligheid en vertigo (een gevoel van duizeligheid of ‘draaierigheid’) zijn bijwerkingen die soms gerapporteerd worden door patiënten die Fosrenol innemen. Indien u last heeft

van deze bijwerkingen zou dit uw rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen nadelig kunnen beïnvloeden.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik Fosrenol altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

U dient Fosrenol bij of direct na de maaltijd in te nemen. Fosrenol poeder voor oraal gebruik moet gemengd worden met zacht voedsel (bijv. appelmoes of een gelijkaardig voedingsmiddel) en vervolgens worden doorgeslikt. Het is niet nodig om bijkomende vloeistof in te nemen.

Het sachet mag pas net voor het gebruik worden geopend. Meng de volledige inhoud van het sachet met 1-2 eetlepels zacht voedsel en zorg ervoor dat de volledige dosis onder het voedsel wordt gemengd. Zorg er ook voor dat het mengsel van poeder voor oraal gebruik met voedsel onmiddellijk wordt opgegeten (binnen 15 minuten). Bewaar het mengsel van poeder voor oraal gebruik met voedsel nooit voor later gebruik.

Uw arts zal u vertellen hoeveel sachets met poeder voor oraal gebruik u bij elke maaltijd moet innemen (uw dagelijkse dosis wordt over de maaltijden verdeeld). Het aantal sachets dat u moet innemen, zal afhangen van:

 • Uw dieet (de hoeveelheid fosfaat in het voedsel dat u eet)
 • Uw fosfaatgehalte in het bloed

Voordat u Fosrenol poeder voor oraal gebruik moet innemen, kan het zijn dat uw arts u Fosrenol kauwtabletten laat innemen om de correcte dosis te bepalen. Fosrenol kauwtabletten zijn beschikbaar in verschillende sterktes, waardoor de dosis met kleinere stappen kan worden verhoogd. Om te beginnen is de dagelijkse dosis kauwtabletten gewoonlijk 250 mg, driemaal daags bij de maaltijd. Uw dagelijkse dosis poeder voor oraal gebruik zal waarschijnlijk 750 of 1000 mg zijn, driemaal daags bij de maaltijd.

Iedere 2-3 weken zal uw arts het fosfaatgehalte in uw bloed controleren en kan hij daarna de dosering verhogen totdat het fosfaatgehalte in uw bloed een aanvaardbaar niveau heeft bereikt. Vervolgens zal dit op regelmatige tijdstippen worden gecontroleerd.

Fosrenol werkt door zich aan de fosfaten te binden die in het voedsel in uw darmen zitten. Het is zeer belangrijk dat u Fosrenol bij elke maaltijd inneemt. Indien u uw dieet verandert, neem dan contact op met uw arts omdat u mogelijk extra Fosrenol moet innemen. Uw arts zal u vertellen wat u in dit geval moet doen.

Als u meer Fosrenol heeft ingenomen dan u zou mogen

Indien u te veel Fosrenol heeft ingenomen, neem dan contact op met uw arts. Hij/zij kan het risico hiervan inschatten en u advies geven. Misselijkheid en hoofdpijn kunnen symptomen zijn van een overdosering.

Als u vergeet Fosrenol in te nemen

Het is belangrijk dat u Fosrenol bij elke maaltijd inneemt.

Als u vergeet uw Fosrenol in te nemen, neem de volgende dosis dan bij uw volgende maaltijd. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Fosrenol bijwerkingen veroorzaken, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Bijwerkingen zoals misselijkheid en braken komen vaker voor wanneer u Fosrenol vóór de maaltijd inneemt. Daarom dient u Fosrenol altijd tijdens of direct na de maaltijd in te nemen.

Bijwerkingen die zeer vaak voorkomen (treden op bij meer dan 1 op de 10 gebruikers):

 • Misselijkheid, braken, diarree, maagpijn, hoofdpijn, jeuk, huiduitslag Bijwerkingen die vaak voorkomen (treden op bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers):
 • Verstopping, zuurbranden, winderigheid
 • Hypocalciëmie (te weinig calcium in uw bloed) is ook een bijwerking die vaak voorkomt; de symptomen daarvan kunnen onder meer een tintelend gevoel in handen en voeten zijn, spier- en buikkrampen of spasmen (contracties) van gezichts- en voetspieren.

Vertel uw arts als u last heeft van een verstopping. Dit kan een vroegtijdig symptoom zijn van een blokkade in uw darm.

Bijwerkingen die soms voorkomen (treden op bij 1 tot 10 op de 1000 gebruikers):

 • Vermoeidheid, beklemd gevoel, borstpijn, zwakte, gezwollen handen en voeten, lichaamspijn, duizeligheid, vertigo, boeren, ontsteking van de maag en de darmen (gastro-enteritis), spijsverteringsproblemen, prikkelbaredarmsyndroom, droge mond, tandproblemen, ontsteking van de slokdarm of de mond, dunne stoelgang, verhoging van bepaalde leverenzymen, van bijschildklierhormoon, aluminium, calcium en suiker (glucose) in het bloed, stijging of daling van de fosfaatconcentraties in het bloed, dorst, gewichtsverlies, gewrichtspijn, spierpijn, zwakte en verdunning van de botten (osteoporose), afgenomen of toegenomen eetlust, ontsteking van het strottenhoofd, haaruitval, meer zweten, smaakstoornissen en verhoging van het aantal witte bloedlichaampjes.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Gebruik Fosrenol niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de sachets na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Deze maatregelen helpen het milieu te beschermen.

Anvullende Informatie

 • Elk sachet bevat 750 mg lanthaan (als lanthaancarbonaathydraat).
 • Elk sachet bevat 1000 mg lanthaan (als lanthaancarbonaathydraat).
 • De andere stoffen zijn dextraten (gehydrateerd), colloïdaal watervrij silica en magnesiumstearaat.

Dit geneesmiddel is beschikbaar als een wit tot gebroken wit poeder voor oraal gebruik verpakt in een sachet.

De sachets worden afgeleverd in een doos met 90 sachets. (omdoos bevat 9 dozen met 10 sachets).

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

De houder van de vergunning voor het in de handel brengen is:

Shire Pharmaceutical Contracts Ltd., Hampshire International Business Park, Chineham, Basingstoke, Hampshire RG24 8EP, Verenigd Koninkrijk.

De fabrikant is:

Catalent Germany Schorndorf GmBH, Steinbeisstrasse 2, D-73614 Schorndorf, Duitsland Shire Pharmaceutical Contracts Ltd., Hampshire International Business Park, Chineham, Basingstoke, Hampshire RG24 8EP, Verenigd Koninkrijk.

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen. Shire Pharmaceuticals – Benelux, Lambroekstraat 5C, 1831 Diegem, België, Tel: + 32(0)2 711 0230

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Fosrenol
Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, Letland, Luxemburg, Malta,  
Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Republiek Slovenië,  
Roemenië, Slowaakse Republiek, Spanje, Tsjechische Republiek, Verenigd  
Koninkrijk, Zweden  
Ierland , Italië Foznol

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juli 2012.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.