Furadantine MC 100 mg, capsules

Illustratie van Furadantine MC 100 mg, capsules
Stof(fen) Nitrofurantoïne
Toelating Nederland
Producent Mercury
Verdovend Nee
ATC-Code J01XE01
Farmacologische groep Andere antibacteriële middelen

Vergunninghouder

Mercury

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Furadantine MC 50 mg en 100 mg behoren tot de groep van de nitrofuranen. De werkzame stof in Furadantine MC doodt de meeste bacteriën die urineweginfecties veroorzaken.

Furadantine MC wordt gebruikt voor het behandelen van acute (= plots optredende) infecties van de urinewegen. Een urineweginfectie is een ontsteking van de urinewegen, vooral blaasontsteking komt veel voor. Zo’n infectie kan klachten geven als pijn en branderigheid bij het urineren, vaak kleine beetjes plassen, pijn in de onderbuik. Furadantine MC bestrijdt die klachten. Furadantine MC wordt ook preventief voorgeschreven om infecties te voorkomen, bijvoorbeeld wanneer een blaascatheter wordt ingebracht of een operatie aan de urinewegen moet worden uitgevoerd. Furadantine MC wordt soms langdurig toegepast wanneer sprake is van hardnekkige urineweginfecties die niet door andere middelen kunnen worden behandeld.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • als uw nieren niet goed meer werken
 • op het einde van de zwangerschap (kort vóór en tijdens de bevalling)
 • bij te vroeg geboren babies en pasgeborenen onder de leeftijd van 1 maand
 • als u overgevoelig of allergisch bent voor nitrofurantoïne en andere nitrofuranen of voor een van de hulpstoffen
 • als u vroeger een long- of leverreactie hebt gehad of een perifere neuropathie (tintelingen, doof gevoel of zwakte in de ledematen) bij gebruik van nitrofurantoïne of andere nitrofuranen.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Bij langdurige behandeling, vooral bij oudere personen, is een geregelde controle door de arts nodig. Dit om tijdig eventuele bijwerkingen op te sporen.

Bij sommige personen met een zwarte huidskleur van negroïde afkomst of afkomstig uit de gebieden rondom de Middellandse Zee, zou tijdens de behandeling bloedarmoede kunnen ontstaan. Wanneer u tot deze groep behoort, en tijdens de behandeling vermoeidheid, duizeligheid en kortademigheid optreden, stop dan met het innemen van het geneesmiddel en neem contact op met uw dokter.

Wanneer u tijdens de behandeling een tintelend gevoel of gevoelloosheid waarneemt in handen of voeten of een slap gevoel in de ledematen, stop dan met het innemen van het geneesmiddel en neem contact op met uw dokter. De kans hierop neemt toe wanneer bijvoorbeeld uw nieren niet goed werken of als u suikerziekte heeft; vertel dit dan aan uw arts.

Complicaties in de longen of de lever kunnen voorkomen: zie “ Mogelijke bijwerkingen”.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Furadantine MC nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Maagtabletten met magnesiumtrisilicaat kunnen de opname van Furadantine MC verminderen.

Laat uw dokter weten wanneer u een middel tegen jicht gebruikt. Sommige van die producten kunnen de werking van Furadantine MC verminderen.

Wanneer u een bacteriebestrijdend middel uit de chinolonengroep wordt voorgeschreven, moet u de dokter vertellen dat u ook Furadantine MC neemt. Combineren van deze middelen kan de werking van allebei verminderen.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Aanbevolen wordt de capsules altijd bij het eten of met een zuivelproduct in te nemen. Hierdoor verbetert de werking van Furadantine MC.

Zwangerschap en borstvoeding

Voor zover bekend kan Furadantine MC zonder bezwaar tijdens de zwangerschap worden gebruikt tot kort voor de bevalling. Volg steeds stipt de aanwijzingen van uw arts.

Als u borstvoeding wilt geven, raadpleeg dan eerst uw dokter voordat u Furadantine MC gaat gebruiken.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over het effect van Furadantine MC op de rijvaardigheid. Toch is het verstandig, bij het besturen van voertuigen en het bedienen van machines, er rekening mee te houden dat soms een voorbijgaande duizeligheid kan optreden.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Dit geneesmiddel bevat 0.2g lactose. Bij gebruik van de aanbevolen dosering, levert elke dosis 0.2g lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe?

Furadantine MC capsules worden via de mond ingenomen: slik ze door tijdens de maaltijd of met wat melk of yoghurt. Zo wordt Furadantine MC goed verdragen en geeft het product ook de beste resultaten.

Hoeveel en hoelang ?

Acute infecties:

Voor volwassenen geldt een dosering van 1 capsule van 50 of 100 mg, 4 x per dag (1 capsule bij elke maaltijd en 1 voor het slapengaan), gedurende 7 tot 10 dagen.

Voor kinderen van 12 jaar en ouder: 3-6 mg/kg verdeeld over 4 giften per dag, eveneens gedurende 7 tot 10 dagen.

Bij kortdurende preventie bij operaties en inbrengen van blaascatheters (volwassenen en kinderen van 12 jaar en ouder): 4 x 50 mg op de dag van de ingreep en gedurende 3 dagen daarna.

Bij langdurige behandeling: (volwassenen en kinderen van 12 jaar en ouder) 1 capsule ‘s avonds voor het slapengaan en na de laatste plas: maximaal 6 maanden.

Wanneer een behandeling wordt gestart, verminderen de klachten snel, meestal binnen de 1-3 dagen. Uiteindelijk verdwijnen ze helemaal. Toch moet u de kuur altijd helemaal afmaken. De klachten kunnen wel verdwenen zijn, maar dat betekent niet dat alle bacteriën al gedood zijn. Bij te vroeg stoppen kunnen daarom de klachten snel terugkeren, wat voor u onaangenaam is en medisch ongewenst. Als na 3 dagen de ongemakken niet verdwenen of sterk verminderd zijn, ga dan terug naar uw dokter.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Als teveel Furadantine MC capsules ineens worden ingenomen, gaat de persoon waarschijnlijk braken. Waarschuw in ieder geval een arts. Deze kan beslissen braken op te wekken of de uitscheiding met de urine te bevorderen door toediening van ruime hoeveelheden vocht.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Normaal dient u viermaal per dag een capsule in te nemen. Mocht u een dosis vergeten zijn, dan dient u zo snel mogelijk de volgende te nemen. Desnoods bij de volgende inname twee capsules doorslikken.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Bij te vroeg stoppen kunnen de klachten snel terugkeren, wat voor u onaangenaam is en medisch ongewenst. Maak de kuur daarom helemaal af.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Furadantine MC bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Maagbezwaren zoals misselijkheid en gebrek aan eetlust (en soms braken) kunnen vóórkomen, evenals buikpijn of diarree. Inname met voedseI of een meIkproduct zorgt ervoor dat Furadantine MC beter verdragen wordt.

Er bestaat een geringe kans op:

 • huiduitslag, gewrichts- of spierpijn, koude riIlingen en koorts. Dit zijn overgevoeligheidsreacties.
 • long- of leverreacties, die snel of pas na verloop van tijd kunnen optreden: longreactie: een plots opkomend benauwd gevoel op de borst, kortademigheid, moeilijk ademhalen en prikkelhoest leverreactie: lichte geelzucht (verkleuring van het oogwit) met of zonder koorts
 • een tintelend gevoel of gevoelloosheid in voeten of handen of een slap gevoel in de ledematen.

In deze gevallen, of wanneer een ander ongewoon verschijnsel optreedt tijdens de behandeling, moet u onmiddellijk contact opnemen met uw dokter.

Zeer zeldzaam komen voor:

 • een verandering in het bloedbeeld
 • hoofdpijn, trillingen van het oog, duizeligheid en slaperigheid
 • veranderde geestestoestand : depressie, verwardheid, euforie, psychose. Opmerkingen:
 • Soms kan Furadantine MC de urine donkergeel tot bruin verkleuren. Dit is een normaal verschijnsel dat na afloop van de kuur vanzelf verdwijnt.
 • Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Niet bewaren boven 25°C.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na “Niet te gebruiken na” en op de doordrukstrip in de rand na de letters “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilsnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is 50 of 100 mg makrokristallijne nitrofurantoïne.
 • De andere stoffen in dit middel zijn maïszetmeel, talk en lactose. Capsulewand: gelatine, natriumlaurylsulfaat, E104 (chinolinegeel) en E171 (titaandioxide).

Hoe ziet Furadantine MC eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Furadantine MC capsules bestaan in twee sterktes: 50 en 100 mg.

Furadantine MC 50 mg zijn geel-witte capsules met het opschrift ‘Eaton 008’ in zwarte inkt. Deze zijn verpakt in dozen met 60 capsules.

Furadantine MC 100 mg zijn gele capsules met het opschrift ‘Eaton 009’ in zwarte inkt. Deze zijn verpakt in dozen met 40 capsules.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Mercury Pharmaceuticals Ltd No. 1 Croydon

12-16 Addiscombe Road Croydon CR0 0XT United Kingdom

Het geneesmiddel is in het register ingeschreven onder:

RVG 05748 Furadantine MC 50 mg, capsules

RVG 05749 Furadantine MC 100 mg, capsules

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in juli 2012.

Advertentie

Stof(fen) Nitrofurantoïne
Toelating Nederland
Producent Mercury
Verdovend Nee
ATC-Code J01XE01
Farmacologische groep Andere antibacteriële middelen

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.