Furabid, capsules met gereguleerde afgifte 100 mg

ATC-Code
J01XE01
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Mercury
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Antiinfektiva zur systemischen anwendung
Therapeutische groep Antibiotika zur systemischen anwendung
Farmacologische groep Andere antibiotika
Chemische groep Nitrofuran-derivate
Stof Nitrofurantoin

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Mercury

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Furabid® wordt gebruikt voor de behandeling van acute (= plots optredende) infecties van de urinewegen. Een urineweginfectie is een ontsteking van de urinewegen, vooral blaasontsteking komt veel voor. Zo’n infectie kan klachten geven zoals pijn en branderigheid bij het urineren, vaak kleine beetjes plassen, pijn in de onderbuik.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent overgevoelig of allergisch (wanneer u jeuk, roodheid van de huid of ademhalingsmoeilijkheden krijgt) voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • als uw nieren niet goed meer werken (raadpleeg uw arts als u niet zeker bent).
 • bij zuigelingen jonger dan 3 maanden.
 • wanneer u lijdt aan porfyrie (verstoorde vorming van rode kleurstof in het bloed)
 • bij patiënten met G6PD (glucose-6-fosfaat-dehydrogenase)-deficiëntie (tekort aan een bepaald (lichaamschemisch) enzym waardoor je rode bloedcellen makkelijker beschadigd raken)
 • als u vroeger een long- of leverreactie hebt gehad of een perifere neuropathie (tintelingen,

doof gevoel of zwakte in de ledematen) bij gebruik van nitrofurantoïne of andere nitrofuranen

Furabid® 100mg - bijsluiter August 2012

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Bij langdurige behandeling, vooral bij oudere personen, is een geregelde controle door de arts nodig. Dit om tijdig eventuele bijwerkingen op te sporen.

Bij sommige personen met een zwarte huidskleur van negroïde afkomst of afkomstig uit de gebieden rondom de Middellandse Zee, zou tijdens de behandeling bloedarmoede kunnen ontstaan. Wanneer u tot deze groep behoort, en tijdens de behandeling vermoeidheid, duizeligheid en kortademigheid optreden, stop dan met het innemen van het geneesmiddel en neem contact op met uw dokter.

Wanneer u tijdens de behandeling een tintelend gevoel of gevoelloosheid waarneemt in handen of voeten of een slap gevoel in de ledematen, stop dan met het innemen van dit geneesmiddel en neem contact op met uw dokter. De kans hierop neemt toe wanneer bijvoorbeeld uw nieren niet goed werken, als u suikerziekte of bloedarmoede heeft; of aan een ziekte lijdt die ernstige zwakte veroorzaakt of als u eerder allergische reacties heeft gehad, vertel dit dan aan uw arts.

Complicaties in de longen of de lever kunnen voorkomen: zie “ Mogelijke bijwerkingen”.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

 • Middelen tegen maagzuur die magnesiumtrisilicaat bevatten kunnen de opname van nitrofurantoïne verminderen.
 • Informeer uw arts wanneer u een middel tegen jicht gebruikt zoals probenecid en sulfinpyrazone. Sommige van die producten kunnen de werking van Furabid® verminderen.
 • Wanneer u een bacteriebestrijdend middel uit de chinolonengroep wordt voorgeschreven, moet u de dokter vertellen dat u ook Furabid® neemt. Het combineren van deze middelen kan de werking van beide verminderen.
 • Carbonzuuranhydraseremmers (bijv. Acetazolamide voor behandeling van glaucoom)
 • urineglucosetesten kunnen door dit product beïnvloed worden
 • orale anticonceptiepillen kunnen niet doeltreffend zijn, daarom kan het nodig zijn tijdens het gebruik van dit geneesmiddel een andere methode te gebruiken om zwangerschap te voorkomen
 • het orale tyfusvaccin werkt mogelijk niet wanneer u Furabid® gebruikt. Bespreek dit met uw arts.
 • Geneesmiddelen die de doorgang van voedsel door de maag vertragen (bijv. atropine, hyoscine);
 • Geneesmiddelen die de urine minder zuurrijk maken (bv. kaliumcitraat mengsel)

Gebruikt u naast Furabid® nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

De capsules bij voorkeur altijd bij het eten of met een zuivelproduct zoals melk of yoghurt innemen. Hierdoor verbetert de werking van Furabid®.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Voor zover bekend kan Furabid® zonder bezwaar worden gebruikt tijdens de zwangerschap tot kort voor de bevalling. Volg steeds de instructies van uw arts stipt op.

Dit middel kan beter niet gebruikt worden tijdens de barensweeën of de bevalling omdat dit mogelijk een invloed kan hebben op de baby.

Indien u borstvoeding wilt geven, raadpleeg dan eerst uw arts aangezien dit geneesmiddel in de moedermelk voorkomt en een gevaar kan betekenen voor zuigelingen jonger dan 3 maanden.

Furabid® 100mg - bijsluiter August 2012

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Furabid® kan duizeligheid en slaperigheid veroorzaken. Als u hier last van heeft mag u niet rijden of machines bedienen totdat de symptomen verdwenen zijn.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Dit geneesmiddel bevat lactose en sucrose (suikers). Als uw arts u verteld heeft dat u sommige suikers niet verdraagt en deze dient te vermijden, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.

Hoe gebruikt u dit middel?

Furabid® wordt via de mond ingenomen: slik de capsules door tijdens de maaltijd of met wat melk of yoghurt. Zo wordt Furabid® goed verdragen en geeft het product ook de beste resultaten

De gebruikelijke dosering bij volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: twee capsules per dag innemen: 1’s morgens en 1’s avonds (1 capsule om de 12 uur). ’s Avonds de capsule liefst innemen vlak voor het naar bed gaan, na de laatste plas.

Gewoonlijk wordt Furabid® gedurende 7 dagen gebruikt. Echter, volg steeds nauwlettend de instructies van uw arts op.

Wanneer een behandeling wordt gestart verminderen de klachten snel, meestal binnen een halve dag tot 2 dagen, en verdwijnen daarna helemaal. Toch moet de voorgeschreven kuur geheel worden afgemaakt. De klachten kunnen wel verdwenen zijn, maar dit betekent nog niet dat alle bacteriën al zijn gedood. Bij te vroeg stoppen kan de infectie snel terugkeren, wat voor u onaangenaam is en medisch ongewenst. Als na 3 dagen behandeling de ongemakken nog niet verdwenen zijn, ga dan terug naar uw dokter.

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Gebruik bij kinderen

Dit geneesmiddel is niet geschikt voor kinderen jonger dan 12 jaar.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Raadpleeg onmiddellijk uw arts of apotheker of ga naar de spoedafdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Neem steeds alle overgebleven capsules mee, evenals de verpakking en het etiket, zodat het ziekenhuispersoneel weet wat u heeft ingenomen. Braken en maag-darmklachten kunnen optreden wanneer u te veel van dit middel heeft ingenomen.

Bent u vergeten dit middel in te nemen

Normaal dient u tweemaal per dag een capsule in te nemen. Mocht u een dosis vergeten zijn, neem deze dan alsnog zo snel mogelijk in. Als het bijna tijd is voor de volgende dosis, sla de vergeten dosis dan over en ga door met uw normale schema.

Wanneer u meerdere doseringen achter elkaar vergeten bent, neem dan contact op met uw arts. Waarschijnlijk zal hij een nieuwe kuur voorschrijven.

Furabid® 100mg - bijsluiter August 2012

Als u stopt met het innemen van dit middel

Bij te vroeg stoppen kunnen de klachten snel terugkeren, wat voor u onaangenaam is en medisch ongewenst. Maak de kuur daarom helemaal af.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Furabid® bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De meeste van hen zijn mild en verdwijnen wanneer u de inname Furabid® stopt. Als u een van de bijwerkingen hieronder of andere bijwerkingen krijgt, stop dan met Furabid® en raadpleeg uw arts.

Alle geneesmiddelen kunnen allergische reacties veroorzaken, alhoewel ernstige allergische reacties zeldzaam zijn. Als u last krijgt van een plotselinge fluitende ademhaling, ademhalingsmoeilijkheden, zwelling van de oogleden, gezicht of lippen, huiduitslag of jeuk (vooral over uw hele lichaam) stop dan de inname van uw geneesmiddel en ga meteen naar een arts.

Let erop dat tijdens het gebruik van Furabid® uw urine donkergeel of bruin kan worden. Dit is normaal en geen reden om met dit geneesmiddel te stoppen.

Als u een van de volgende bijwerkingen merkt raadpleeg onmiddellijk uw arts:

 • Uw longen kunnen reageren op het gebruik van Furabid®. Dit kan snel voorkomen, binnen een week na aanvang van de behandeling, of zeer langzaam, vooral bij ouderen. Dit kan leiden tot koorts, rillingen, hoesten en kortademigheid geassocieerd met longontsteking en weefselschade.
 • Furabid® kan leiden tot een leverontsteking, met geelzucht (gele verkleuring van de huid of van het wit van de ogen).

Andere bijwerkingen zijn:

 • Zich ziek voelen (misselijkheid) en hoofdpijn.
 • Diarree
 • Verlies van eetlust, maagpijn, en ziek zijn (braken).
 • Duizeligheid, sufheid.
 • Bloedcellen worden bij sommige patiënten beïnvloed, wat leidt tot blauwe plekken, vertraagde bloedstolling, keelpijn, koorts, bloedarmoede, en vatbaarheid voor verkoudheid of aanhoudende verkoudheid.
 • De zenuwen kunnen beïnvloed worden met als gevolg veranderingen in de gevoeligheid en het gebruik van de spieren. Bovendien kunnen hoofdpijn, extreme veranderingen van stemming of geestelijke toestand, verwarring, zwakte, slecht zicht optreden.
 • Verscheidene huidreacties werden gemeld, zoals huidschilfering, rode huiduitslag of koorts vergezeld van een versnelde hartslag en ernstige huiduitslag met blaarvorming. Andere reacties kunnen onder andere zijn: ontsteking van de speekselklieren ( die pijn in het gezicht veroorzaakt), ontsteking van de alvleesklier (die ernstige buikpijn veroorzaakt) en gewrichtspijn.
 • Haaruitval op korte termijn.
 • Verhoogde druk in de schedel (die ernstige hoofdpijn veroorzaakt).
 • Urineweginfectie door bacteriën die niet gevoelig zijn voor Furabid®
Furabid® 100mg - bijsluiter August 2012

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. Furabid® bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht en vocht. Bewaren beneden 25°C.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na Exp. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is nitrofurantoïne. Elke capsule bevat 100 mg nitrofurantoïne: 25 mg nitrofurantoïne in de vorm van macrokristallen en nitrofurantoïne in de vorm van monohydraat, overeenkomend met 75 mg watervrije nitrofurantoïne.
 • De andere stoffen in dit middel zijn: talk – maïszetmeel – carbomeer – povidone – lactose – saccharose – magnesiumstearaat.
 • De stoffen in de capsulewand zijn: gelatine – natriumlaurylsulfaat – E171 (titaandioxide) – E104 (chinolinegeel) en E132 (indigokarmijn).
 • De hulpstoffen zijn: de drukinkt bevat schellak, propyleenglycol (E1520), titaandioxide (E171), ammoniumhydroxide (E527), simethicon en zwart ijzeroxide (E172).

Hoe ziet Furabid® eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Furabid® is een geel-blauwe capsule met gereguleerde afgifte met het opschrift “GS 100” in grijze inkt. Een doosje Furabid® bevat 14 capsules.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Mercury Pharmaceuticals Ltd, No. 1 Croydon, 12-16 Addiscombe Road, Croydon CR0 0XT, UK +44(0)2086498500.

Fabrikant

Custom Pharmaceuticals Limited, Conway Street, Hove, East Sussex, BN3 3LW, UK.

RVG nummer

RVG 15290.

Furabid ® is een geregistreerd handelsmerk van Mercury Pharma Group Limited

Deze bijsluiter is goedgekeurd in november 2012.

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.