Gastromiro, drank/klysma 612,4 mg/ml (300 mg I/ml)

ATC-Code
V08AB04
Gastromiro, drank/klysma 612,4 mg/ml (300 mg I/ml)

Bracco

Stof(fen)
Iopamidol
Verdovend
Nee
Farmacologische groep X-ray contrast media, gejodeerd

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Bracco

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Dit middel wordt uitsluitend gebruikt als hulpmiddel voor het stellen van een diagnose.

Gastromiro is een speciale kleurstof (contrastmiddel) die de röntgenstralen blokkeert doordat het jodium bevat..

Gastromiro helpt uw dokter om (delen van) uw maagdarmkanaal te visualiseren op een röntgenfoto, wanneer u geen bariumsulfaat kunt gebruiken. Dit middel kan gebruikt worden bij zowel volwassenen als bij kinderen.

Gastromiro kan ook worden gebruikt als u een CAT-scan (axiale computertomografiescan) moet ondergaan.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • U heeft in het verleden een allergische reactie (overgevoeligheidsreactie) gehad, zoals huiduitslag, jeuk, netelroos (galbulten) of ademhalingsproblemen, na injectie of orale/rectale toediening van dit middel of een ander middel dat jodium bevat.
 • U heeft een overactieve schildklier (hyperthyroïdie).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Voordat u Gastromiro krijgt, moet u het uw arts laten weten als:

 • u een allergische reactie op Gastromiro of andere contrastmiddelen heeft gehad
 • u aan astma of allergische aandoeningen lijdt of heeft geleden
 • u een lever- of nierprobleem heeft
 • u hartproblemen heeft
 • u aan multipele myelomen (een tumor van het beenmerg) of een ernstig gezondheidsprobleem lijdt
 • u een verstoorde vocht of zoutbalans hebt. Deze dient eerst gecoorigeerd te worden voordat u dit middel krijgt toegediend
 • voor u een schildklieronderzoek is gepland
 • een abnormale buisvormige verbinding in de keel tussen slokdarm en luchtpijp (fistula

oesophagotrachealis) of als u andere afwijkingen hebt aan uw maag-darmkanaal

 • u bètablokkers gebruikt (geneesmiddelen voor hoge bloeddruk en hartaandoeningen)
 • u zwanger bent of denkt dat u zwanger kunt zijn
 • u borstvoeding geeft.

Indien een tweede onderzoek nodig is, mag dit pas na 5-7 dagen plaatsvinden.

Kinderen

Pasgeborenen en zuigelingen (< 1 jaar) moeten van voldoende vocht worden voorzien vóór toediening van Gastromiro.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Gastromiro nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts.

Vertel het uw arts als u bètablokkers gebruikt (zie: ‘Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?’), want het kan de ernst van sommige bijwerkingen vergroten.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Indien u zwanger bent zal uw arts dit product alleen gebruiken als hij/zij ervan overtuigd is dat het belang van het onderzoek opweegt tegen de risico’s.

Vertel het uw arts als u borstvoeding geeft of binnenkort start met het geven van borstvoeding. Uw arts zal met u bespreken of u kunt doorgaan met het geven van borstvoeding of het borstvoeden moet onderbreken.

Vraag uw arts om advies voordat dit geneesmiddel aan u wordt gegeven.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Bij het gebruik van Gastromiro wordt geen of een verwaarloosbare invloed verwacht op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

Gastromiro bevat alcohol

Dit geneesmiddel bevat kleine hoeveelheden alcohol: een dosis van 20 ml bevat dezelfde hoeveelheid alcohol als 1.2 mL bier of 0.6 mL wijn. Dit is schadelijk bij alcoholisme.

Voorzichtigheid is geboden bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, kinderen en groepen met een verhoogd risico, zoals patiënten met een leveraandoening of epilepsie.

Hoe gebruikt u dit middel?

Uw arts of röntgenoloog zal bepalen hoeveel Gastromiro u moet gebruiken, afhankelijk van het gebied van uw lichaam dat moet worden onderzocht. Gewoonlijk krijgt u Gastromiro als drank om in te nemen, maar soms wordt Gastromiro via het rectum toegediend (als klysma).

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit product? Neem dan contact op met uw arts.

Is er te veel van dit middel bij u toegediend?

Denkt u dat er te veel Gastromiro bij u is toegediend? Vertel dat dan onmiddellijk aan uw arts of verpleegkundige. De ziekenhuisafdeling of kliniek waar Gastromiro aan u wordt gegeven, beschikt over goede voorzieningen om eventuele effecten van overdosering te behandelen.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Krijgt u last van plotselinge piepende ademhaling, ademhalingsproblemen, opzwelling van de oogleden, het gezicht of de lippen, huiduitslag of jeuk (in het bijzonder over uw hele lichaam)? Vertel dat dan onmiddellijk aan uw arts. Dit zijn tekenen van een allergische reactie die ernstig kan zijn en waarvoor misschien medische behandeling nodig is.

Vaak (meer dan 1 op de 100 personen en minder dan 1 op de 10 personen)

 • Braken

Soms (meer dan 1 op de 1.000 personen en minder dan 1 op de 100 personen)

 • Diarree
 • Buikpijn
 • Lage bloeddruk

Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)

 • Overgevoeligheidsreacties

Bijwerkingen die bij kinderen kunnen voorkomen

Vaak (meer dan 1 op de 100 personen en minder dan 1 op de 10 personen)

 • Diarree

Soms (meer dan 1 op de 1.000 personen en minder dan 1 op de 100 personen)

 • Misselijkheid
 • Braken

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of het medisch personeel dat de leiding over uw röntgenprocedure heeft.

Hoe bewaart u dit middel?

• Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

• Gastromiro moet beschermd tegen licht worden bewaard.

• Gebruik Gastromiro niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

• Gebruik dit geneesmiddel niet als u merkt dat het middel verkleurd is.

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is iopamidol.
 • De andere stoffen in dit middel zijn citroenzuur, dinatriumedetaat-dihydraat, sinaasappelsmaakstof (bevat alcohol), rode curaçao smaakstof (bevat alcohol), natriumsaccharinaat, natriumcyclamaat en water.

Hoe ziet Gastromiro eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Gastromiro is een heldere, kleurloze tot lichtgele oplossing die geen onopgeloste bestanddelen bevat. Gastromiro-oplossing wordt aan ziekenhuizen geleverd in flessen van 20, 50 en 100 ml.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Bracco Imaging S.p.A.

Via Egidio Folli, 50

20134 Milano

Italië

Gastromiro is geregistreerd onder RVG 19306.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in december 2012.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.