Advertentie

Auteur: Dirinco


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Infusievloeistof die gebruikt wordt om het tekort aan water aan te vullen, dit kan ontstaan door plasmaverlies, braken, diarree of overmatig zweten.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gevallen waarin het geneesmiddel niet moet worden gebruikt

In die gevallen waarin het lichaam een overmaat water bevat dient dit geneesmiddel niet gebruikt te worden. Dit zelfde geldt voor patiënten die lijden aan suikerziekte. Ook bij een slechte opname en verwerking van glucose door het lichaam dient dit geneesmiddel niet gebruikt te worden. Bij ernstige bloedvergiftiging mag dit geneesmiddel niet toegediend worden.

Bij zwangerschap en borstvoeding

De infuusvloeistof kan, voor zover bekend zonder gevaar voor de vrucht overeenkomstig het voorschrift, in de zwangerschap en tijdens de borstvoeding gebruikt worden.

Invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid machine te gebruiken

Er zijn geen gegevens bekend over het effect van dit product op de rijvaardigheid. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

Ongewenste effecten in combinatie met andere geneesmiddelen

Bij patiënten die hoge doses catecholaminen (adrenaline-achtige stoffen) of steroïden (zoals geslachts- en bijnierschorshormonen) krijgen moet rekening gehouden worden met een verminderde glucose opname. Bij toediening van dit geneesmiddel kan hypokaliëmie (verlaagd kalium gehalte in het bloed) ontstaan, waardoor bij gelijktijdig gebruik van hartmiddelen een digitalis vergiftiging kan ontstaan.

Speciale waarschuwingen

Toediening aan patiënten met postoperatieve, posttraumatische of andere storingen in de glucosetolerantie dient uitsluitend plaats te vinden onder controle van het bloedsuikergehalte.

  • In geval van hypokaliëmie en hyponatriëmie (een te laag kalium of natrium gehalte in het bloed) dient voorzichtigheid in acht genomen te worden.
  • Toediening onder gelijktijdige controle van serumionogram en waterhuishouding wordt aanbevolen.
  • Uitsluitend gebruiken indien de oplossing helder en de verpakking onbeschadigd is.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Dosering

Dosering afhankelijk van de toestand van de patiënt. Dit wordt door de arts per persoon afzonderlijk ingesteld. Bij ouderen en kinderen is meer voorzichtigheid geboden.

Wijze van gebruik

Voorafgaand aan de aansluiting van de infuuszak dient de buiten folie verwijdert te worden.

Het infuus dient uitsluitend gebruikt te worden indien de vloeistof geheel helder is en deeltjesvrij.

Symptomen en behandeling van overdosering

Bij overdosering kunnen hyperhydratie (te veel vocht in het lichaam) en/of storingen in de vochtbalans en electrolytenhuishouding optreden, evenals hyperglykemie (te hoog bloedsuiker gehalte) en glucosurie (glucose in de urine). Dit wordt gekenmerkt door de volgende symptomen: rusteloosheid, zwakte, dorst, verminderde speeksel en tranenvloed, gezwollen tong, duizeligheid, hoofdpijn, lage bloeddruk, hartkloppingen, verminderde urine uitscheiding, verwardheid, hyperventilatie en ademhalingsstilstand

.Wanneer dit optreedt dient de toevoer van het infuus gestaakt te worden en de glucosehuishouding te worden genormaliseerd.

Mogelijke bijwerkingen?

Aderontsteking, te laag gehalte aan kalium, fosfaat en magnesium in het bloed, te hoog bloedsuikergehalte en glucose in de urine, vet ophoping in de lever en na het stoppen van het infuus een verlaagd bloedsuikergehalte,

Waarschuw Uw arts of apotheker indien bij U een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in de bijsluiter.

Hoe bewaart u dit middel?

    Bewaren beneden 25°C. Niet in de koelkast of de vriezer bewaren. De uiterste gebruiksdatum is op de verpakking vermeld.

    Na overschrijding van de houdbaarheidstermijn dient Glucose 5% DIRINCO niet meer gebruikt te worden.

  1. Datum laatste herziening augustus 2012

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK