Glucose 70%, infusievloeistof

ATC-Code
B05BA03
Glucose 70%, infusievloeistof

Fresenius

Stof(fen)
Koolhydraten
Verdovend
Nee
Farmacologische groep I.v. oplossingen

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Fresenius

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

GLUCOSE 70% is een oplossing voor directe toediening in een ader. GLUCOSE 70% zorgt voor de toevoer van energie als dit niet of niet in voldoende mate via de mond kan of mag worden opgenomen. GLUCOSE 70% is bedoeld voor mensen met een hoge energiebehoefte waarbij slechts weinig vocht mag worden toegediend.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • Coma die samengaat met hoge concentraties deeltjes in het bloed.
 • Een te lage kaliumconcentratie in het bloed.
 • Een te hoge suikerconcentratie in het bloed.
 • Een verlies aan vocht die samenhangt met een lage concentratie van deeltjes in het bloed.
 • Suikerziekte (diabetes mellitus).
 • Verstoring van de opname van glucose door de lichaamscellen.
 • Een teveel aan vocht in het lichaam.
 • Een verzuring van het bloed.
 • Bij sterke stijging van de bloedsuikerconcentraties moet de toediening worden gestopt. Indien nodig moet er insuline worden gegeven.
 • Bepaalde zouten die het lichaam nodig heeft worden naar behoefte toegevoegd. Controle van de bloedsuikerspiegel, de elektrolyten (zouten) en de vochtbalans is nodig.

Zwangerschap en borstvoeding

GLUCOSE 70% kan gedurende de zwangerschap en het geven van borstvoeding worden toegediend.

Sommige geneesmiddelen (catecholaminen, steroïden) zorgen ervoor dat glucose minder goed wordt opgenomen.

Bij het gebruik van bepaalde geneesmiddelen die op het hart werken (hartglycosiden) kan toediening van GLUCOSE 70%, leiden tot vergiftigingsverschijnselen.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Hoe gebruikt u dit middel?

GLUCOSE 70% wordt via een toedieningssysteem direct in een ader gebracht.

Dagelijkse dosering

De dosering en de duur van de behandeling wordt aan uw persoonlijke behoeften aangepast.

Bij het te snel en in te grote hoeveelheden toedienen van GLUCOSE 70%, kan er te veel vocht in het lichaam terecht komen. Ook kan het evenwicht tussen diverse zouten in het bloed ontregeld worden.

De glucose concentratie in het bloed kan stijgen en er kan glucose in de urine terecht komen.

In geval u bemerkt dat GLUCOSE 70% te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Deze bijwerkingen zijn:

 • Beschadiging van de binnenbekleding (intima) van de grote aders
 • Een te hoge suikerconcentratie in het bloed en daardoor de aanwezigheid van suiker in de urine.
 • Een te lage suikerconcentratie in het bloed als reactie op de beëindiging van de toediening van glucose.
 • Aderontsteking.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 25oC. Niet in de vriezer bewaren.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is glucose monohydraat. GLUCOSE 70% bevat per 1000 ml:

Glucose monohydraat 770 g Overeenkomend met   Glucose 700 g

 • De andere stof in dit middel is water voor injectie.

GLUCOSE 70% wordt op de markt gebracht in glazen flessen of kunststofzakken van verschillende inhoud.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Fresenius Kabi Nederland BV Molenberglei 7

2627 Schelle – België

RVG 12172

Fabrikant

Fresenius Kabi France 6, rue du Rempart 27400 Louviers Frankrijk

of

Fresenius Kabi Deutschland GmbH

Werk Friedberg

Freseniusstraβe 1

61169 Friedberg

Duitsland

of

Fresenius Kabi Norge AS

Svinesundveien 80

1753 Halden

Noorwegen

of

Fresenius Kabi Austria GmbH

Hafnerstrasse 36

8055 Graz

Oostenrijk

Deze bijsluiter is goedgekeurd in april 2013.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.