Auteur: Bioprojet


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Hidrasec is een geneesmiddel voor de behandeling van diarree.

Hidrasec wordt gebruikt voor de behandeling van symptomen van acute diarree bij kinderen ouder dan drie maanden. Het moet worden gebruikt samen met veel vochtinname en de gebruikelijke dieetmaatregelen, als die laatste op zichzelf niet volstaan om de diarree onder controle te krijgen en als de oorzaak van de diarree niet kan behandeld worden.

Racecadotril kan toegediend worden als een aanvullende behandeling als een behandeling van de oorzaak mogelijk is.

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u Hidrasec niet gebruiken?

 • als uw kind allergisch (overgevoelig) is voor racecadotril of voor één van de andere bestanddelen van Hidrasec.
 • als uw arts u heeft gezegd dat uw kind bepaalde suikers niet verdraagt, vraag dan uw arts voordat u Hidrasec geeft aan uw kind.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Hidrasec?

Praat met uw arts of apotheker vooraleer Hidrasec aan uw kind te geven.

U moet uw arts inlichten als:

 • uw kind jonger is dan drie maanden,
 • er bloed of etter in de ontlasting van uw kind zit en als het koorts heeft. De oorzaak van de diarree zou een bacteriële infectie kunnen zijn die door uw arts moet worden behandeld,
 • uw kind chronische diarree heeft of diarree veroorzaakt door antibiotica,
 • uw kind lijdt aan een nierziekte of een slechte werking van de lever,
 • uw kind gedurende langere tijd of ongecontroleerd moet braken,
 • uw kind suikerziekte heeft (zie “Hidrasec bevat sucrose”).

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt uw kind naast Hidrasec nog andere geneesmiddelen, of heeft het dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat het in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Het gebruik van Hidrasec wordt niet aanbevolen als u zwanger bent, denkt zwanger te zijn of als u borstvoeding geeft.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Hidrasec heeft weinig of geen effect op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken.

Hidrasec bevat sucrose

Hidrasec bevat ongeveer 3 g sucrose per zakje.

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat uw kind bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel aan uw kind geeft.

Bij kinderen met diabetes, moet de hoeveelheid sucrose opgenomen met Hidrasec in rekening worden gebracht bij het berekenen van de totale daginname van suiker.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hidrasec wordt geleverd in de vorm van korrels.

Deze kunnen aan voedsel worden toegevoegd of kunnen worden vermengd met water in een glas of een zuigfles. Goed mengen en onmiddellijk toedienen.

De aanbevolen dagelijkse dosis hangt af van het gewicht van uw kind: 1,5 mg/kg per dosis (wat overeenstemt met 1 tot 2 zakjes), driemaal daags op regelmatige tijdstippen.

Bij kinderen met een gewicht van 13 tot 27 kg: één zakje per keer.

Bij kinderen met een gewicht van ongeveer 27 kg of meer: twee zakjes per keer.

Geef Hidrasec aan uw kind steeds precies zoals uw arts u heeft gezegd. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Uw arts zal u zeggen hoe lang de behandeling met Hidrasec zal duren. De behandeling moet worden voortgezet tot uw kind twee normale stoelgangen heeft, maar niet langer dan 7 dagen.

Om het vochtverlies als gevolg van de diarree te compenseren, moet u dit geneesmiddel samen met voldoende vocht en zouten (elektrolyten) toedienen. De beste vervanging van vocht en zouten wordt verkregen met een zogeheten orale rehydratatieoplossing (raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker).

Heeft u te veel van Hidrasec gebruikt?

Als uw kind meer Hidrasec heeft ingenomen dan het zou mogen, moet u onmiddellijk contact opnemen met uw arts of apotheker.

Bent u vergeten Hidrasec te gebruiken?

Geef uw kind geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Zet de behandeling gewoon voort.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende soms voorkomende bijwerkingen werden gerapporteerd (minstens 1 op de

1.000 patiënten): ontsteking van de amandelen (tonsillitis), huiduitslag en erytheem (roodheid van de huid).

Andere bijwerkingen (waarvan de frequentie niet bekend is), zijn: erythema multiforme (roze letsels op de extremiteiten en in de mond), ontsteking van de tong, het gelaat, de lippen of het ooglid, angio- oedeem (ontsteking onder de huid in verschillende delen van het lichaam), netelroos, erythema nodosum (ontsteking in de vorm van een knobbel onder de huid), papuleuze rash (huiduitslag met harde, knobbelachtige letseltjes), prurigo (jeukende huidletsels) en pruritus (jeuk over het hele lichaam).

U moet stoppen met Hidrasec te geven aan uw kind en onmiddellijk een arts raadplegen als uw kind symptomen van angio-oedeem ervaart zoals:

 • gezwollen gezicht, tong en keelholte,
 • moeilijkheden bij het slikken,
 • netelroos en moeilijkheden bij het ademen.

Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik Hidrasec niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de buitenverpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in Hidrasec?

Het werkzaam bestanddeel is racecadotril. Elk zakje bevat 30 mg racecadotril.

De andere bestanddelen zijn sucrose, watervrij colloïdaal siliciumdioxide, 30% polyacrylaatdispersie en abrikozenaroma (bevat vanilline, maltodextrine en arabische gom).

Hoe ziet Hidrasec eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Hidrasec wordt geleverd in de vorm van granulaat voor orale suspensie verpakt in zakjes. Elke verpakking bevat 10, 16, 20, 30, 50 of 100 zakjes (100 zakjes voor hospitaal gebruik). Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Bioprojet Europe Ltd.

29 Earlsford Terrace

EI-Dublin-2

Ierland

Fabrikant

FERRER Internacional, S.A. Gran Via Carlos III, 94 08028 Barcelona (Spanje) of

SOPHARTEX, 21 rue de Pressoir,

28500 Vernouillet (Frankrijk)

Vertegenwoordiger voor correspondentie en inlichtingen: TAKEDA BELGIUM, Gentsesteenweg 615, 1080 Brussel

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

BELGIË: TIORFIX

DENEMARKEN: HIDRASEC

DUITSLAND: Tiorfan

ESTLAND: HIDRASEC

FINLAND: HIDRASEC

GRIEKENLAND: Hidrasec

HONGARIJE: HIDRASEC

IERLAND: HIDRASEC

ITALIË: Tiorfix

LETLAND: HIDRASEC

LITOUWEN: HIDRASEC

LUXEMBURG: TIORFIX

NEDERLAND: HIDRASEC

NOORWEGEN: HIDRASEC

OOSTENRIJK: HIDRASEC

POLEN: HIDRASEC

PORTUGAL: Tiorfan

SLOVAKIJE: HIDRASEC

SLOVENIË: HIDRASEC

SPANJE: Tiorfan

TJECHIE: HIDRASEC

VERENIGD KONINGKRIJK: HIDRASEC

ZWEDEN: HIDRASEC

RVG 109466

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in augustus 2013.

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het CBG (www.cbg-meb.nl).

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK