Hospasol 145 mmol/l, oplossing voor infusie

ATC-Code
B05XA02
Hospasol 145 mmol/l, oplossing voor infusie

Gambro

Stof(fen)
Natriumbicarbonaat
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Inv. oplossing additieven

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Gambro

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Hospasol 145 mmol/l wordt gebruikt tijdens dialysesessies in ziekenhuizen of speciale centra ter correctie van een verstoord chemisch evenwicht van het bloed, veroorzaakt door nierfalen.

Het vervangt het bicarbonaat (waterstofcarbonaat) in het lichaam dat verloren gaat tijdens:

  • acetaatvrije biofiltratie (AFB) of
  • acetaatvrije Continue Veno Veneuze Hemofiltratie (AFCVVH).

Het helpt bovendien de bicarbonaatspiegel van het lichaam te herstellen. Deze kan lager worden wanneer de nieren niet naar behoren functioneren (nierfalen).

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Hospasol 145 mmol/l niet

  • bij gebruik van een dialysemethode met buffersupplementatie.

Wees extra voorzichtig met Hospasol 145 mmol/l

Het is van belang de concentraties van zouten (elektrolyten) in het bloed te bewaken, evenals het zuur-base- evenwicht. Daarom wordt de samenstelling van uw bloed periodiek gecontroleerd.

Bijzondere aandacht moet worden geschonken aan:

  1. de pH-waarde van het bloed. Bij een hoge pH (alkalose) mag Hospasol 145 mmol/l niet worden gebruikt.

o de natriumspiegel van het bloed, als u last hebt van hartproblemen of nierfalen. Een overdosis natrium kan leiden tot vochtretentie in het lichaam (hypervolemie), met name in de longen (longoedeem)

  1. de bloedvaten, aangezien als gevolg van stolling (tromboflebitis) een ontsteking kan ontstaan als het product wordt toegediend in een dunnere (perifere) ader
  1. de hoeveelheid eiwitten, aminozuren en in water oplosbare vitaminen in het bloed, aangezien tijdens de dialyse een groot verlies van deze stoffen kan plaatsvinden

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Hospasol 145 – PIL – NL – 2009.11 1 Gebruik met andere geneesmiddelen

Informeer uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden hebt gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept hebt verkregen. De concentratie van sommige van deze geneesmiddelen in het bloed kan namelijk tijdens de behandeling met Hospasol 145 mmol/l lager worden. Uw arts zal beslissen of het gebruik van andere geneesmiddelen moet worden aangepast.

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens beschikbaar voor het gebruik van Hospasol 145 mmol/l bij zwangere vrouwen of bij vrouwen die borstvoeding geven. Uw arts zal bepalen of u Hospasol 145 mmol/l mag gebruiken als u zwanger bent of borstvoeding geeft.

Hoe gebruikt u dit middel?

Hospasol 145 mmol/l is bestemd voor gebruik in ziekenhuizen of speciale centra met dialysemachines. Het middel mag uitsluitend worden toegediend door medisch personeel.

Het volume van Hospasol 145 mmol/l, en dus van de gebruikte dosis, is afhankelijk van uw conditie. Het dosisvolume wordt bepaald door de arts die verantwoordelijk is voor uw behandeling.

Gebruik Hospasol 145 mmol/l niet als de oplossing troebel is of als de buitenverpakking beschadigd is. Alle verzegelingen moeten intact zijn.

Wat u moet doen als u meer van Hospasol 145 mmol/l heeft gebruikt dan u zou mogen

Overdosering kan leiden tot een te lage concentratie van kalium (hypokaliëmie) en/of glucose (hypoglykemie) in het bloed. In geval van overdosering moet de toediening van Hospasol 145 mmol/l onmiddellijk worden gestaakt en moet dialyse worden uitgevoerd. Er moet herhaalde bloedgascontrole worden uitgevoerd.

Uw arts zal de nodige corrigerende maatregelen treffen en uw dosis aanpassen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Hospasol 145 mmol/l bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Er zijn enkele bijwerkingen die kunnen worden veroorzaakt door het hemodialyseproces, zoals: o misselijkheid (nausea)

o braken

o spierkrampen

o hoge bloeddruk (hypertensie) o koude rillingen

o koorts

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Hospasol 145 mmol/l niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en op de verpakking. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Hospasol 145 – PIL – NL – 2009.11 2

Niet bewaren bij een temperatuur lager dan +4°C.

Hospasol 145 mmol/l kan via het riool worden afgevoerd zonder schade aan het milieu te berokkenen.

6. AANVULLENDE INFORMATIE   Wat bevat Hospasol 145 mmol/l         De werkzame bestanddelen zijn:         1000 ml oplossing bevat:           Natriumwaterstofcarbonaat 12,18 g   overeenkomstig met           Natrium, Na+ 145 mmol/l (145 mEq/l)     Waterstofcarbonaat, HCO3- 145 mmol/l (145 mEq/l)   Theoretische osmolariteit: 290 mOsm/l   De andere bestanddelen zijn:         o koolstofdioxide (voor pH-aanpassing)   o water voor injecties.         Hoe ziet Hospasol 145 mmol/l er uit en wat is de inhoud van de verpakking   Hospasol 145 mmol/l wordt geleverd in een zak met één compartiment. De oplossing is helder en kleurloos.   Elke zak bevat 3000 ml of 5000 ml oplossing voor infuus. De zak heeft een buitenverpakking van   transparante folie.         Elke doos bevat drie zakken met 3000 ml of twee zakken met 5000 ml, en een bijsluiter.   Registratienummer         Hospasol 145 mmol/l, oplossing voor infusie is in het register ingeschreven onder nummer RVG 27047. Met opmaak:           Markeerstiftmarkering Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Gambro Lundia AB, Magistratsvägen 16, SE- 226 43 Lund, Zweden

Fabrikant

Gambro Dasco S.p.A. Sondalo Plant, Via Stelvio 94, IT- 23035 Sondalo (SO), Italië

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in {MM/JJJJ}.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De volgende informatie is alleen bestemd voor artsen of andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg: HOSPASOL ® 145 mmol/l oplossing voor infuus

Het gebruik van een buffervrije dialyseoplossing (vrij van acetaat of waterstofcarbonaat) is essentieel. Voor acetaatvrije biofiltratie moet een dialyseoplossing met een passende samenstelling worden gekozen.

Het gebruik van een buffervrije substitutievloeistof (vrij van acetaat en waterstofcarbonaat) is essentieel. Voor acetaatvrije Continue Veno Veneuze Hemofiltratie moet een substitutievloeistof met een passende samenstelling worden gekozen.

Hospasol 145 – PIL – NL – 2009.11 3

Hospasol 145 mmol/l moet apart worden toegediend, zonder toevoeging van andere geneeskundige producten, in het bijzonder calcium- of magnesiumhoudende oplossingen waarbij neerslag van calcium of magnesiumcarbonaat zou kunnen ontstaan.

Hospasol 145 mmol/l wordt geïnjecteerd in de veno veneuze retourleiding of in het extracorporele circuit vóór (predilutie) of na (postdilutie) het hemofilter.

Het volume, de doorstromingssnelheid en de duur van de dialyse worden bepaald door de verantwoordelijke arts.

Gangbare doorstromingssnelheden bij acetaatvrije biofiltratie zijn:

Volwassenen, adolescenten en bejaarden: van 2000 tot 2500 ml/uur Kinderen: van 40 tot 60 ml/kg/uur

Gangbare doorstromingssnelheden bij acetaatvrije Continue Veno Veneuze Hemofiltratie zijn:

Volwassenen, adolescenten en bejaarden: van 100 tot 600 ml/uur Kinderen: van 2 tot 12 ml/kg/uur INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK / HANTERING

Hospasol 145 mmol/l is uitsluitend bestemd voor dialysemachines die speciaal zijn ontworpen voor het uitvoeren van acetaatvrije biofiltratie (speciale hemodialysetechniek) of acetaatvrije Continue Veno Veneuze Hemofiltratie.

Raadpleeg de instructies voor het gebruik van de dialysemachine voordat u begint met de behandeling met Hospasol 145 mmol/l.

Haal het product pas uit de buitenverpakking op het moment van gebruik.

Hospasol 145 mmol/l mag alleen worden gebruikt als de oplossing helder en vrij van vaste deeltjes is, en alle verzegelingen intact zijn.

Tijdens het toedienen aan de patiënt dient voortdurend steriel te worden gewerkt.

Na het verwijderen van de dop van de zakaansluiting (safelink) en voor het aansluiten van de zak, moet een desinfecteermiddel worden aangebracht op de binnenkant van de safelink.

Voor het verwijderen van de zak is het raadzaam de oppervlakken aan de buitenzijde van de lijnaansluiting en de safelink te desinfecteren.

De oplossing is uitsluitend bestemd voor eenmalig gebruik. Eventuele ongebruikte oplossing onmiddellijk na gebruik afvoeren.

Uit microbiologisch oogpunt moet het product onmiddellijk na het openen worden gebruikt. Als de oplossing niet onmiddellijk wordt gebruikt, zijn de opslagtijden en -condities vóór gebruik de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Hospasol 145 – PIL – NL – 2009.11 4

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.