Hydrochloorthiazide 25 PCH, tabletten 25 mg

ATC-Code
C03AA03
Medikamio Hero Image

Pharmachemie

Stof Verdovend Psychotrope
Hydrochloorthiazide Nee Nee
Farmacologische groep Laag plafond diuretica, thiaziden

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Pharmachemie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Geneesmiddelengroep

Hydrochloorthiazide behoort tot de groep van diuretica met een benzothiadiazide-structuur. Deze middelen zorgen ervoor dat u het teveel aan vocht, dat aanwezig is in uw lichaam uitplast.

Gebruiken

 • bij chronisch licht tot matig ernstig hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart)
 • bij ophoping van vocht (oedeem) als gevolg van: leververschrompeling; onvoldoende werking van het hart en bepaalde stoornissen in de werking van de nieren
 • bij verhoogde bloeddruk; alleen of in combinatie met andere middelen
 • bij renale diabetes insipidus (hormonale nierziekte gekenmerkt door veel plassen en gevoel van dorst)
 • bij een onverklaarbaar verhoogd calciumgehalte in de urine en ter voorkoming van calciumbevattende nierstenen.

HYDROCHLOORTHIAZIDE 25 - 50 PCH tabletten

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Hydrochloorthiazide PCH niet

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor hydrochloorthiazide of andere benzothiadiazinen (bepaalde urine-uitdrijvende middelen) en/of sulfonamiden (bepaalde middelen tegen infecties)
 • wanneer u last heeft van anurie (onvermogen van de nieren om urine te produceren)
 • wanneer u last heeft van ernstige verminderde werking van de lever of nieren
 • wanneer u last heeft van een ernstig verlaagd kalium- en/of natriumgehalte in het bloed of een verhoogd calciumgehalte in het bloed
 • wanneer u lijdt aan jicht
 • wanneer u last heeft van bepaalde aandoeningen die een groot kaliumverlies tot gevolg hebben
 • wanneer door slechte doorbloeding van de nier uw nieren onvoldoende functioneren

Wees extra voorzichtig met Hydrochloorthiazide PCH

 • wanneer u bejaard bent; er zal regelmatig bloed worden afgenomen om de verhouding tussen de zouten in het bloed (natrium, kalium en calcium) te controleren
 • wanneer u Hydrochloorthiazide PCH langdurig gebruikt
 • wanneer u last heeft van ophoping van vocht in de buikholte als gevolg van levercirrose (ernstige leverziekte gekenmerkt door een blijvende aantasting van het leverweefsel); er zal regelmatig bloed worden afgenomen om de verhouding tussen de zouten in het bloed (natrium, kalium en calcium) te controleren
 • wanneer u last heeft van oedeem (vochtophoping) als gevolg van ernstig verminderde werking van de nieren; er zal regelmatig bloed worden afgenomen om de verhouding tussen de zouten in het bloed (natrium, kalium en calcium) te controleren
 • wanneer u suikerziekte heeft; de werking van bloedsuikerverlagende middelen kan minder zijn
 • wanneer u behandeld wordt voor hypercholesterolemie (verhoogd cholesterol gehalte); er kan beter gezocht worden naar een ander middel
 • wanneer u ACE-remmers (middelen bij hoge bloeddruk) gebruikt; de bloeddrukverlagende werking kan versterkt worden. De arts zal mogelijk de dosering aanpassen. Bij starten van de behandeling met een ACE-remmer wordt mogelijk een paar dagen daarvoor gestopt met de behandeling met Hydrochloorthiazide PCH
 • wanneer u last heeft van lupus erythematosus (auto-immuunziekte); deze ziekte kan weer geactiveerd worden
 • wanneer u last krijgt van spierslapte, droge mond en hartritmestoornissen door een tekort aan kalium als gevolg van de werking van dit product; het gebruik van Hydrochloorthiazide PCH dient gestaakt te worden
 • wanneer u last heeft van jicht; jicht kan zich openbaren of verergeren.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker dat u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

HYDROCHLOORTHIAZIDE 25 - 50 PCH tabletten

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

De in deze rubriek genoemde geneesmiddelen kunnen bij u bekend zijn onder een andere naam, vaak de merknaam. In deze rubriek wordt alleen de naam van de werkzame stof of van de groep van werkzame stoffen van het geneesmiddel genoemd en niet de merknaam! Kijk daarom altijd goed op de verpakking of in de bijsluiter wat de werkzame stof is van de geneesmiddelen die u gebruikt.

Een wisselwerking wil zeggen dat (genees)middelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerking beïnvloeden. Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van deze tabletten met:

 • lithium (middel bij manisch-depressieve stoornissen (ernstige neerslachtigheid afgewisseld met perioden van zeer opgewekte stemming)); hydrochloorthiazide kan de lithiumspiegel in het bloed verhogen. De lithiumspiegel moet daarom extra worden gecontroleerd
 • digoxine (digitalisglycosiden) en vergelijkbare middelen (middelen bij hartzwakte en bij onregelmatige hartslag); gelijktijdig gebruik kan leiden tot hartstoornissen
 • bloedsuikerverlagende middelen (middelen bij suikerziekte); het kan nodig zijn de dosering van het bloedsuikerverlagende middel aan te passen
 • bepaalde spierverslappende middelen welke voornamelijk gebruikt worden bij intubatie (inbrengen van een buis) voor een operatie of ter vergemakkelijking van beademing bij intensive care unit patiënten; de werking van deze middelen kan worden versterkt
 • corticosteroïden zoals prednison, prednisolon, hydrocortison (middelen die onder andere ontstekingen remmen); de kans bestaat op een verlaagd kaliumgehalte van het bloed
 • ACTH (bijnierschorshormonen); de kans bestaat op een verlaagd kaliumgehalte van het bloed
 • amfotericine (middel bij schimmelinfectie); de kans bestaat op een verlaagd kaliumgehalte van het bloed
 • carbenoloxon ; de kans bestaat op een verlaagd kaliumgehalte van het bloed
 • indometacine (een pijnstiller); de werkzaamheid van hydrochloorthiazide kan verzwakt worden
 • ACE-remmers (middelen bij verhoogde bloeddruk en bij hartzwakte); de werkzaamheid van ACE- remmer kan versterkt worden
 • allopurinol (middel tegen jicht); het risico van overgevoeligheidsreacties op allopurinol kan vergroot worden
 • amantanide (middel bij parkinson); het risico van bijwerkingen van amantadine kan vergroot worden
 • cytostatica (middelen tegen kanker); de uitscheiding van cytostatica kan verminderd worden
 • anticholinergica (zoals bijvoorbeeld atropine, biperideen); de werkzaamheid van deze middelen kan versterkt worden
 • cholestyramine (middel bij diarree); de werkzaamheid van hydrochloorthiazide kan verminderd worden
 • vitamine D; de hoeveelheid calcium in het bloed kan toenemen
 • cyclosporine (middel dat gebruikt wordt bij orgaantransplantaties); de hoeveelheid urinezuur in het bloed kan verhoogd worden, waardoor er kans is op jichtachtige verschijnselen
 • calciumzouten; de kans bestaat op een verhoogd calciumgehalte van het bloed
 • diazoxide; de kans op hyperglykemie (te hoog suikergehalte in het bloed) door diazoxide kan toenemen
 • methyldopa; de kans bestaat op hemolytische anemie (bloedarmoede als gevolg van een te grote afbraak van het bloed)

HYDROCHLOORTHIAZIDE 25 - 50 PCH tabletten

 • colestipol (middel bij een hoog cholesterol gehalte); de werking van hydrochloorthiazide kan verminderen, omdat het minder goed in uw bloed opgenomen wordt
 • ketanserine (middel bij hoge bloeddruk); bij gelijktijdige inname is er een risico op hartritmestoornissen.

Zwangerschap

Vertel uw arts als u denkt dat u zwanger bent of als u zwanger wilt worden. Gewoonlijk zal uw arts u adviseren een ander middel te gebruiken, omdat gebruik van dit middel wordt afgeraden tijdens zwangerschap. De reden hiervoor is dat dit middel de placenta passeert en het gebruik vanaf de derde maand van de zwangerschap nadelige effecten voor uw baby kan hebben.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Vertel het uw arts als u borstvoeding geeft of hiermee wilt beginnen. Dit middel wordt afgeraden voor moeders die borstvoeding geven.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het gebruik van Hydrochloorthiazide PCH kan soms duizeligheid, dufheid, slaapstoornissen of problemen met scherp zien tot gevolg hebben (zie “Mogelijke bijwerkingen”). Als u last heeft van deze bijwerkingen, bestuur dan geen voertuigen en/of bedien geen machines die oplettendheid vereisen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Hydrochloorthiazide PCH

Dit geneesmiddel bevat tarwezetmeel. Geschikt voor mensen met coeliakie. Tarwezetmeel kan gluten bevatten, echter alleen in sporenhoeveelheden en wordt daarom veilig geacht voor mensen met coeliakie. Patiënten met een overgevoeligheid voor tarwe (anders dan coeliakie) dienen dit geneesmiddel niet te gebruiken.

Dit geneesmiddel bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het gebruik van Hydrochloorthiazide nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Dosering

Oedeem (ophoping van vocht)

De begindosering is 12,5-25 mg per dag (=24 uur), daarna maximaal 50 mg per dag.

Verhoogde bloeddruk

De begindosering is 12,5-25 mg per dag (=24 uur), daarna maximaal 50 mg per dag.

HYDROCHLOORTHIAZIDE 25 - 50 PCH tabletten

Renale diabetes insipidus (hormonale nierziekte gekenmerkt door veel plassen en gevoel van dorst)

Volwassenen

De begindosering is 100 mg per dag (=24 uur).

Kinderen

1-2 mg/kg per dag (=24 uur).

Onverklaarbaar verhoogd calciumgehalte in de urine en ter voorkoming van calciumbevattende nierstenen

25-50 mg per dag (=24 uur).

Stabiele, chronische hartstoornis

Begindosering is 25-50 mg per dag (=24 uur), daarna maximaal 100 mg per dag.

Verminderde nierfunctie

Wanneer u een verminderde nierfunctie heeft, wordt een lagere dosis aanbevolen. Een afname van de dosis dient uitsluitend in overleg met de arts plaats te vinden.

Als u merkt dat Hydrochloorthiazide PCH te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wijze van gebruik

Aanbevolen wordt tot een dosis van 50 mg per dag (=24 uur) de tabletten in een keer 's morgens bij het ontbijt met een ruime hoeveelheid water (= 1 glas) in te nemen.

Wat u moet doen als u meer van Hydrochloorthiazide PCH heeft ingenomen dan u zou mogen

Wanneer u teveel van Hydrochloorthiazide PCH heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Verschijnselen die kunnen optreden bij inname van een te hoge dosis zijn: acuut verlies van vloeistof uit het lichaam, maagdarmstoornissen, krampen, vermoeidheid, sufheid, hoofdpijn, concentratiestoornissen, hartritmestoornissen, rusteloosheid, spierschokken, vermeerderde of verminderde urinelozing, duizeligheid, bewustzijnsstoornissen, verlaagde bloeddruk, coma en pijn. In ernstige gevallen zal uw arts u laten braken en eventueel een maagspoeling uitvoeren.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Hydrochloorthiazide PCH in te nemen

Wanneer u een dosis gemist hebt, neem dan zo snel mogelijk deze dosis alsnog in. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem geen dubbele doses om een vergeten dosis in te halen.

Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Als u stopt met het gebruik van Hydrochloorthiazide PCH

Wanneer u zonder advies van uw arts plotseling stopt met het gebruik van Hydrochloorthiazide PCH kunnen de verschijnselen die voor het begin van de behandeling bestonden weer optreden.

Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of apotheker.

HYDROCHLOORTHIAZIDE 25 - 50 PCH tabletten

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Hydrochloorthiazide PCH bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De volgende bijwerkingen kunnen onder meer voorkomen:

Bijwerkingen kunnen

 • zeer vaak voorkomen: bij meer dan 1 op de 10 patiënten
 • vaak voorkomen: bij 1 tot 10 op de 100 patiënten
 • soms voorkomen: bij 1 tot 10 op 1.000 patiënten
 • zelden voorkomen: bij 1 tot 10 op de 10.000 patiënten
 • zeer zelden voorkomen: bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten

Afweersysteem

Zeer zelden

Overgevoeligheidsreacties.

Bloed

Zelden

Bloedafwijking (tekort aan bloedplaatjes) gepaard gaande met blauwe plekken en bloedingsneiging (trombocytopenie).

Zeer zelden

Bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voor infecties (leukopenie), zeer ernstige bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaande met plotselinge hoge koorts, heftige keelpijn en zweertjes in de mond (agranulocytose), beenmergdepressie, bloedarmoede als gevolg van te grote afbraak van het bloed (hemolytische anemie)

Zenuwstelsel

Zelden

Stoornis van de sensibiliteit, waarbij het gevoel van jeuk en kriebelingen alsof er mieren lopen kunnen worden waargenomen (paresthesie), hoofdpijn, duizeligheid of dufheid, slaapstoornissen en depressie.

Ogen

Problemen met scherp zien, in het bijzonder gedurende de eerste paar weken van de behandeling.

Hart

Soms

Een bloeddrukdaling door bijvoorbeeld snel opstaan uit een zittende of liggende houding soms gepaard gaande met duizeligheid (orthostatische hypotensie) die verergerd kan worden door alcohol, verdovende en/of slaapmiddelen.

Zelden

Een verstoord ritme van het hart.

Ademhalingsstelsel

Zeer zelden

Aandoeningen van de luchtwegen inclusief longontsteking en vochtophoping in de longen (longoedeem).

HYDROCHLOORTHIAZIDE 25 - 50 PCH tabletten

Maag- en darmstelsel

Soms

Verlies van eetlust en lichte misselijkheid en braken.

Zelden

Buikpijn, obstipatie en diarree.

Zeer zelden

Ontsteking van de alvleesklier gepaard gaande met heftige pijn in de bovenbuik uitstralend naar de rug en misselijkheid en braken (pancreatitis).

Lever of gal

Zelden

Stagnatie van de galafvoer in de lever of geelzucht.

Huid

Soms

Huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria).

Zelden

Overgevoeligheid voor licht of zonlicht (fotosensibiliteit).

Zeer zelden

Ontsteking van het bloedvat (vasculitis), ernstige, plotselinge (overgevoeligheids)reactie gepaard gaande met koorts en blaren op de huid/vervelling van de huid (toxische epidermale necrolyse), huidafwijkingen door auto-immuunziekte waarbij het lichaam antistoffen maakt tegen zichzelf (cutane lupus erythematosus) en reactivatie van cutane lupus erythematosus.

Geslachtsorganen

Soms

Impotentie.

Overig

Vaak

Vooral bij hogere doses: Te weinig kalium in het bloed, in ernstige vorm te herkennen aan spierkrampen of spierzwakte en vermoeidheid (hypokaliëmie), stijging van het bloedlipidengehalte (vetgehalte in het bloed).

Soms

Een te laag natrium en/of magnesiumgehalte in het bloed en een te hoog urinezuurgehalte (hyperurikemie) in het bloed (zoals bij jicht).

Zelden

Een verhoogd gehalte aan calcium in het bloed, een verhoogd suikergehalte in het bloed (hyperglycemie) en de aanwezigheid van glucose in de urine (glycosurie).

Zeer zelden

Een verhoogde zuurgraad in het bloed en een te laag chloorgehalte (hypochloremische alkalose), overgevoeligheidsreacties.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

HYDROCHLOORTHIAZIDE 25 - 50 PCH tabletten

Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Gebruik Hydrochloorthiazide PCH niet meer na de vervaldatum, die staat vermeld op de verpakking na "EXP". De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Anvullende Informatie

Wat bevat hydrochloorthiazide PCH

 • Het werkzame bestanddeel is hydrochloorthiazide, respectievelijk 25 mg en 50 mg per tablet.
 • De andere bestanddelen zijn lactose, tarwezetmeel, voorverstijfseld zetmeel, natriumzetmeelglycolaat, magnesiumstearaat (E470b).

Hoe ziet Hydrochloorthiazide PCH eruit en wat is de inhoud van de verpakking

Hydrochloorthiazide 25 PCH is een witte ronde platte tablet van 7 mm diameter met een breuklijn aan een zijde en de inscriptie “HCT 25” op de andere zijde.

Hydrochloorthiazide 50 PCH is een witte ronde platte tablet van 8 mm diameter met een breuklijn aan een zijde en de inscriptie “HCT 50” op de andere zijde.

De tabletten kunnen worden verdeeld in gelijke helften.

De tabletten zijn verpakt in stripverpakking à 30 of 90 stuks, in eenheidsafleververpakking (EAV) à 50 stuks of in potverpakking à 1000 stuks.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder voor de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Vergunninghouder

Pharmachemie B.V. Swensweg 5

2031 GA Haarlem Nederland

Fabrikanten

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederland

HYDROCHLOORTHIAZIDE 25 - 50 PCH tabletten

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi 13

H-4042 Debrecen

Hongarije

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

Táncsics Mihály 42

H-2100 Gödöllö

Hongarije

In het register ingeschreven onder

RVG 09640, tabletten 25 mg.

RVG 09641, tabletten 50 mg.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in april 2012.

0312.13v.HW

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.