Indocollyre 1 mg/ml, oogdruppels | Nederland

Indocollyre 1 mg/ml, oogdruppels

Producent: Euro Registratie Collectief

Stof(fen)
Indometacine
Verdovend
Nee
Toelating Nederland
Farmacologische groep Anti-inflammatoire middelen

Alles om te weten

Vergunninghouder

Euro Registratie Collectief

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Farmaceutische vorm en inhoud

Indocollyre 1 mg/ml flacon bevat 1 mg indomethacine per milliliter oplossing.

In 1 flacon zit 5 milliliter oplossing.

Indocollyre 1 mg/ml is verkrijgbaar in een verpakking met 1 flacon.

Geneesmiddelengroep

Oogdruppels tegen ontstekingen

Therapeutische indicaties

Te gebruiken bij:

 • preventie van vernauwing van de pupil tijdens staaroperatie.
 • preventie van ontstekingen bij staaroperatie en bij andere operaties aan het voorste deel van het oog.

Gebruik Indocollyre 1 mg/ml niet …

 • in geval van bekende overgevoeligheid voor indomethacine of voor een ander bestanddeel van oogdruppels;
 • bij personen die allergisch zijn voor acetylsalicylzuur en aanverwante stoffen aangezien er een overgevoeligheid kan optreden (zie ook rubriek “Wees extra voorzichtig met Indocollyre 1 mg/ml”).

Wees extra voorzichtig met Indocollyre 1 mg/ml …

 • want, op grond van het werkingsmechanisme en de verwantschap met acetylsalicylzuur en aanverwante stoffen, kan er in uitzonderlijke gevallen een allergische reactie optreden. Deze reactie kan zich uiten door een vernauwing van de luchtpijpvertakkingen, vochtophoping, netelroos (huiduitslag gepaard gaande met hevige jeuk en vorming van bultjes) en/of lage bloeddruk. Zoals bij ontstekingsremmende stoffen (niet afgeleid van cortison) in het algemeen bestaat er een verhoogde kans op bloedingen tijdens de oogoperatie en dit als gevolg van een vermindering van de samenklontering van de bloedplaatjes. Ontstekingsremmende stoffen (niet afgeleid van cortison) toegediend via de algemene circulatie dienen niet te worden gebruikt door personen die voorheen een vernauwing van de luchtpijpvertakkingen of een vochtophoping, ontstaan door een plotse verwijding van de bloedvaten (angioneurotisch oedeem), als reactie op acetylsalicylzuur of aanverwante stoffen te zien hebben gegeven. De reactie van deze personen op plaatselijke toediening (bv. ogen of huid) is onbekend.
 • want na opening van de flacon zijn de oogdruppels nog 15 dagen houdbaar.
 • want het dragen van lenzen tijdens de behandeling moet worden vermeden.
 • want dit geneesmiddel bevat thiomersal als conserveermiddel. Het is mogelijk dat u hierop allergisch reageert. Breng uw arts op de hoogte indien u allergisch bent voor bepaalde stoffen.

Zwangerschap

Over de effecten van deze stof in de zwangerschap bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Het is niet bekend of indometacine na toediening in het oog in de moedermelk wordt uitgescheiden. Omdat indometacine toegediend via een andere plaats dan het oog (bijvoorbeeld de mond) in de moedermelk wordt uitgescheiden, moet er worden besloten met de borstvoeding te staken of de toediening van het middel te staken, rekening houdend met het belang van het middel voor de moeder. Overleg hierover met uw arts.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over de beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken. Een effect is echter niet waarschijnlijk. Met eventuele bijwerkingen welke het gezichtsvermogen kunnen beïnvloeden dient men evenwel rekening te houden.

Gebruik van Indocollyre 1 mg/ml in combinatie met andere geneesmiddelen

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

De interactie van Indocollyre 1 mg/ml met andere oogheelkundige geneesmiddelen is niet onderzocht. Er kan een overgevoeligheid voor acetylsalicylzuur en aanverwante stoffen optreden.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Indruppelen in het onderste ooglid.

Per-operatoire vernauwing van de pupil: 4 maal daags één druppel op de dag vóór de operatie en 2 druppels 3 uur en één uur vóór de operatie.

Ontstekingen bij chirurgische ingrepen: 4 maal daags 1 druppel. Met de behandeling starten 24 uur vóór de ingreep. De gewoonlijke behandelingsduur bedraagt 2 tot 3 weken.

Veiligheid en doeltreffendheid bij gebruik van het product bij kinderen werd niet onderzocht.

In geval u bemerkt dat Indocollyre 1 mg/ml te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Indocollyre 1 mg/ml heeft gebruikt

Wanneer u te veel van Indocollyre 1 mg/ml heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Indocollyre 1 mg/ml in te nemen

Neem nooit een dubbele dosis van Indocollyre 1 mg/ml om zo de vergeten dosis in te halen.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Indocollyre 1 mg/ml bijwerkingen veroorzaken.

De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen in volgorde van afnemende frequentie:

 • prikkeling en branderigheid
 • ontsteking van het hoornvlies
 • roodheid
 • verhoogde oogdruk
 • verzwering van het hoornvlies
 • verlaagd aantal bloedplaatjes
 • Stevens Johnson Syndroom (een ernstige ziektebeeld met ondermeer als symptomen koorts, oogontsteking, huiduitslag in o.a. neus en mond)

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Indocollyre 1 mg/ml buiten bereik en zicht van kinderen houden. Bewaren beneden 25°C.

Uiterste gebruiksdatum: gebruik Indocollyre niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket op de verpakking achter ‘houdbaar t/m:’. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand. Nadat de flacon eenmaal geopend is, kunnen Indocollyre 1 mg/ml oogdruppels slechts 15 dagen gebruikt worden.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in december 2011.

Euro Registratie Collectief b.v., 260411-0411

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.