Kajodan 65 mg tabletten

ATC-Code
V03AB21
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent GL Pharma
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Varia
Therapeutische groep Alle übrigen therapeutischen mittel
Farmacologische groep Alle übrigen therapeutischen mittel
Chemische groep Antidote
Stof Kaliumiodid

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

GL Pharma

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Kaliumjodide wordt gebruikt in geval van een kernramp of kernreactorongeluk om de opname van radioactief jodium in de schildklier te beperken .

Bij een kernreactorongeluk kunnen grote hoeveelheden radioactief jodium vrijkomen. Indien hiermee besmetting plaatsvindt, wordt dit radioactieve jodium in de schildklier opgenomen. De opname van radioactief jodium in de schildklier wordt geremd door vóór of tijdens de besmetting niet-radioactief jodium (bijv. in de vorm van kaliumjodide) in te nemen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.

U heeft een overmatig werkende schildklier waardoor er teveel schildklierhormoon wordt aangemaakt (hyperthyreoïdie).

U heeft een bepaalde vorm van ontsteking van de wanden van uw bloedvaten (hypocomplementaire vasculitis).

U heeft een autoimmuunziekte met jeuk en blaasjes (dermatitis herpetiformis van Dühring).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Kajodan gaat gebruiken als u:

 • een kwaadaardig gezwel (tumor) aan uw schildklier heeft of uw arts vermoed dat u dit heeft, dan moet het gebruik van Kajodan worden vermeden.
 • een vernauwing van de luchtpijp heeft (die ademhalingsproblemen veroorzaakt). Dit kan verergeren door gebruik van Kajodan.
 • wordt behandeld of in het verleden bent behandeld voor een schildklierprobleem.
 • een specifiek probleem hebt met uw schildklier met de naam schildklierautonomie en u daarvoor niet wordt behandeld.
 • problemen hebt met uw nieren.
 • problemen hebt met uw bijnieren of wordt behandeld voor problemen daarmee.
 • lijdt aan uitdroging of kramp ten gevolge van extreme warmte.
 • een of meer van de geneesmiddelen gebruikt die worden vermeld in de rubriek getiteld 'Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?'.

Baby's tot een paar weken oud dienen zo spoedig mogelijk naar een arts te worden gebracht nadat hun Kajodan is gegeven zodat hun schildklierfunctie nauwlettend in de gaten kan worden gehouden.

Raadpleeg in bovenstaande gevallen uw arts.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Kajodan nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Vertel het uw arts als u de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • geneesmiddelen die de schildklierfunctie remmen; wanneer deze gelijktijdig met Kajodan worden gebruikt, dient u nauwlettend door een arts te worden gecontroleerd;
 • captopril of enalapril; het gebruik van deze geneesmiddelen leidt mogelijk tot een stijging van het kaliumgehalte van uw bloed;
 • quinidine; het gebruik van Kajodan versterkt het effect van quinidine op het hart.
 • kaliumsparende diuretica ('plaspillen') als amiloride of triamtereen; het gebruik van deze geneesmiddelen leidt mogelijk tot een stijging van het kaliumgehalte van uw bloed.

Het gebruik van Kajodan beïnvloedt mogelijk therapie met radioactief jodium en de uitslagen van schildklieronderzoeken.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangere vrouwen mogen maximaal twee doseringen innemen (dit is tweemal twee tabeltten). Als Kajodan laat in de zwangerschap wordt ingenomen, wordt aanbevolen de schildklierfunctie van de pasgeborene te controleren.

Vrouwen die borstvoeding geven mogen maximaal 2 doseringen innemen (dit is tweemal twee tabletten).

Jodide wordt uitgescheiden in de moedermelk, maar deze hoeveelheid is te klein om de baby voldoende te beschermen. Daarom moet de baby ook zelf kaliumjodide toegediend krijgen.

(Zie rubriek 3, 'Hoe gebruikt u dit middel').

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Kaliumjodide heeft geen invloed op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te gebruiken.

Kajodan bevat lactose

Dit geneesmiddel bevat lactose (melksuiker). Als uw arts u heeft verteld dat u sommige suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Jodiumtabletten mogen uitsluitend worden gebruikt als de desbetreffende autoriteit daartoe oproept (via de radio of televisie bijvoorbeeld) in geval van een nucleair ongeluk.

Neem de tabletten niet op eigen verantwoordelijkheid.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Voor de best mogelijk bescherming moet de dosis zo vlug mogelijk (binnen twee uur) genomen worden na het bericht dat er radioactief jodium is vrijgekomen.

Bij inname 4 à 6 uur na de blootstelling aan radioactief jodium bedraagt de bescherming slechts ongeveer 50 %. Na 12 uur heeft de inname van tabletten geen zin meer, aangezien de schildklier op dat ogenblik het radioactief jodium al opgenomen heeft.

De tabletten kunnen gekauwd of in één keer ingeslikt worden. Voor zuigelingen kan de dosis worden fijngemaakt en worden opgelost in water, siroop of een soortgelijke vloeistof. Het kan tot 6 minuten duren voordat de tabletten volledig zijn opgelost. Zorg ervoor dat de tabletten volledig zijn opgelost voordat u ze aan uw kind geeft.

De aanbevolen dosering is:

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: 2 tabletten Kinderen van 3 tot 12 jaar: 1 tablet

Kinderen van 1 maand tot 3 jaar: een halve tablet

Pasgeborenen en baby’s van jonger dan 1 maand: een kwart tablet.

Zwangere vrouwen (alle leeftijden): 2 tabletten. Hiermee beschermen ze ook hun ongeboren kind. Vrouwen die borstvoeding geven (alle leeftijden): 2 tabletten.

Zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven mogen maximaal twee doseringen gebruiken (tweemaal 2 tabletten). Zuigelingen mogen niet meer dan één dosering krijgen. Kinderen die huidreacties krijgen na de eerste inname mogen evenmin meer doseringen gebruiken

Personen boven de 40 hoeven geen jodiumtabletten in te nemen, aangezien is vastgesteld dat deze leeftijdscategorie geen verhoogd risico loopt van schildklierkanker door blootstelling aan radioactief jodium.

Bovenstaande eenmalige dosering beschermt tegen de eventuele opname van radioactief jodium bij blootstelling door inhalatie tijdens het overtrekken van de radioactieve wolk.

Als het vrijkomen van radioactief jodium blijft plaatsvinden en daarmee blootstelling door inhalatie, dan dient bovenstaande dosering dagelijks ingenomen te worden zolang radioactief jodium blijft vrijkomen.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Als u meer Kajodan inneemt dan de bovenvermelde aanbevolen doseringen dan vergroot dat het positieve effect niet. Als u te veel Kajodan heeft gebruikt, treedt er mogelijk jodiumvergiftiging op met ernstige bijwerkingen als ademhalings- en hartproblemen.

Als u te veel Kajodan hebt gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Zelden optredende bijwerkingen (treden mogelijk op bij maximaal 1 op de 1.000 mensen):

 • Tijdelijke huiduitslag.

Niet bekend (hoe vaak deze voorkomen kan op grond van de beschikbare gegevens niet worden geschat):

 • Een overactieve schildklier (kenmerkt zich door gewichtsverlies, verhoogde eetlust, geen warmte kunnen verdragen en meer zweten).
 • Een vergrote schildklier met of zonder ontstaan van myxoedeem (een aandoening waarbij verdikking van de huid en lichaamsweefsels optreedt, vooral in het gezicht).
 • Overgevoeligheidsreacties als opgezwollen speekselklieren, hoofdpijn, piepende ademhaling of hoesten en maagbezwaren treden mogelijk op.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de originele verpakking ter bescherming tegen licht en vocht.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en blisterverpakking na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is kaliumjodide.
 • De andere stoffen in dit middel zijn maïszetmeel, lactosemonohydraat, microkristallijne cellulose (E 460), Butylmethacrylaat-(2-dimethylamino-ethyl)methacrylaat-methylmethacrylaat-copolymeer, magnesiumstearaat (E 572).

Hoe ziet Kajodan er uit en hoeveel zit er in een verpakking?

Witte tot bruin-witte, ronde, gewelfde tabletten met drukgevoelige, kruisvormige breukstreep met inkepingen aan de buitenzijde. De tablet kan verdeeld worden in gelijke kwarten.

Een blisterverpakking bevat 2, 6, 10 of 20 tabletten.

Mogelijk worden niet alle genoemde verpakkingsgrootten in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

G.L. Pharma GmbH, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Oostenrijk

Registratienummer

RVG 109973

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Nederland: Kajodan 65 mg tabletten
Bulgarije: калиев йодид G.L. Pharma 65 mg таблетки
Cyprus: ιωδιούχο κάλιο G.L. Pharma 65 mg δισκία
Tsjechische Republiek: Jodid draselný G.L. Pharma 65 mg tablety
Estland: Potassium iodide G.L. Pharma
Finland: Kaliumjodidi G.L. Pharma 65 mg tablettia
Ierland: Potassium iodide G.L. Pharma 65 mg tablets
IJsland: Kalíumjoðíði G.L. Pharma 65 mg töflur
Letland: Potassium iodide G.L. Pharma 65 mg tabletes
Litouwen: Potassium iodide G.L. Pharma 65 mg tablets
Malta: Potassium iodide G.L. Pharma 65 mg tablets
Polen: Jodek potasu G.L. Pharma
Portugal: Iodeto de potássio G.L. Pharma 65 mg comprimidos
Roemenië: Iodură de potasiu G.L. Pharma 65 mg comprimate
Zweden: Kaliumjodid G.L. Pharma 65 mg tabletter
Slowaakse Republiek: Jodid draselný G.L. Pharma 65 mg tablety
Slovenië: Kalijev jodid G.L. Pharma 65 mg tablete
Verenigd Koninkrijk: Potassium iodide 65 mg tablets

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in april 2012.

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.