Kaliumjodide G.L. 65 mg, tabletten

Illustratie van Kaliumjodide G.L. 65 mg, tabletten
Stof(fen) Kaliumjodide
Toelating Nederland
Producent GL Pharma
Verdovend Nee
ATC-Code V03AB21
Farmacologische groep Alle andere therapeutische producten

Vergunninghouder

GL Pharma

Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
Kajodan 65 mg tabletten Kaliumjodide GL Pharma
Schüssler zout Nr. 15 Kalium iodatum D6 TS Products Kaliumjodide TS Products Gelreweg 9 3843 AN HARDERWIJK

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Kaliumjodide wordt gebruikt in geval van een kernramp of kernreactorongeluk om de opname van radioactief jodium in de schildklier te beperken .

Bij een kernreactorongeluk kunnen grote hoeveelheden radioactief jodium vrijkomen. Indien hiermee besmetting plaatsvindt, wordt dit radioactieve jodium in de schildklier opgenomen. De opname van radioactief jodium in de schildklier wordt geremd door vóór of tijdens de besmetting niet-radioactief jodium (bijv. in de vorm van kaliumjodide) in te nemen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.

U heeft een overmatig werkende schildklier waardoor er teveel schildklierhormoon wordt aangemaakt (hyperthyreoïdie).

U heeft een bepaalde vorm van ontsteking van de wanden van uw bloedvaten (hypocomplementaire vasculitis).

U heeft een autoimmuunziekte met jeuk en blaasjes (dermatitis herpetiformis van Dühring).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Als u een kwaadaardig gezwel (tumor) aan uw schildklier heeft of uw arts vermoed dat u dit heeft, dan moet het gebruik van Kaliumjodide G.L. worden vermeden.

Als u een vernauwing van de luchtpijp heeft. Dit kan verergeren door gebruik van Kaliumjodide G.L.

Het gebruik van Kaliumjodide G.L. kan de uitkomst van een onderzoek aan uw schildklier beïnvloeden.

Raadpleeg in bovenstaande gevallen uw arts.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Kaliumjodide G.L. nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Indien u een geneesmiddel gebruikt met een remmende werking op de schildklierfunctie dient u uw arts te informeren.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Zwangere vrouwen mogen maximaal twee jodiumtabletten innemen. Als Kaliumjodide G.L. laat in de zwangerschap wordt ingenomen, wordt aanbevolen de schildklierfunctie van de pasgeborene te controleren.

Vrouwen die borstvoeding geven mogen maximaal 1 dosering innemen (1 dosering is in dit geval 2 tabletten, zie rubriek ‘Hoe neemt u dit middel in’).

Jodide wordt uitgescheiden in de moedermelk, maar deze hoeveelheid is te klein om de baby voldoende te beschermen. Daarom moet de baby ook zelf kaliumjodide toegediend krijgen.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Als u vermoedt dat u bepaalde suikers slecht verdraagt, raadpleeg dan uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Jodiumtabletten mogen alleen ingenomen worden als dit door de overheid, bijv. via radio en tv, bekend wordt gemaakt.

Neem niet zomaar zelf de tablet in.

Voor een optimale bescherming moet de dosis zo vlug mogelijk genomen worden na het bericht dat er radioactief jodium is vrijgekomen.

Bij inname 4 à 6 uur na de blootstelling aan radioactief jodium bedraagt de bescherming slechts ongeveer 50 %. Na 12 uur heeft de inname van tabletten geen zin meer, aangezien de schildklier op dat ogenblik het radioactief jodium al opgenomen heeft.

De tabletten kunnen gekauwd of in één keer ingeslikt worden. Voor zuigelingen kan de dosis worden fijngemaakt en worden opgelost in water, siroop of een soortgelijke vloeistof.

Volwassenen tot en met 40 jaar en kinderen vanaf 12 jaar: 2 tabletten Kinderen van 3 tot 12 jaar: 1 tablet

Kinderen van 1 maand tot 3 jaar: een halve tablet

Pasgeborenen en baby’s van jonger dan 1 maand: een kwart tablet.

Zwangere vrouwen (alle leeftijden): 2 tabletten. Hiermee beschermen ze ook hun ongeboren kind.

Personen boven de 40 hoeven geen jodiumtabletten in te nemen, aangezien is vastgesteld dat deze leeftijdscategorie geen verhoogd risico loopt van schildklierkanker door blootstelling aan radioactief jodium.

Bovenstaande eenmalige dosering biedt voldoende bescherming tegen de eventuele opname van radioactief jodium bij blootstelling door inhalatie tijdens het overtrekken van de radioactieve wolk.

Als het vrijkomen van radioactief jodium blijft plaatsvinden en daarmee blootstelling door inhalatie, dan dient bovenstaande dosering dagelijks gegeven te worden zolang radioactief jodium blijft vrijkomen.

Echter, vrouwen die borstvoeding geven, zwangere vrouwen en pasgeborenen mogen niet meer dan één dosis toegediend krijgen. Ook kinderen die na een eerste toediening huidreacties vertonen, mogen niet een nieuwe dosis krijgen.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Personen die vroeger behandeld zijn voor thyreotoxicose of een schildklierontsteking en hoge doses jodium toegediend hebben gekregen, lopen risico van een blijvend tekort aan schildklierhormonen (hypothyreoïdie).

Personen die behandeld worden met schildklierhormonen lopen geen verhoogd risico om bijwerkingen te krijgen.

Wanneer u te veel van Kaliumjodide G.L. heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Kaliumjodide G.L. bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Zeldzaam: Huiduitslag. De huiduitslag is van voorbijgaande aard.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 30°C. Bewaren in de originele verpakking ter bescherming tegen licht.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en blisterverpakking na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

  • De werkzame stof in dit middel is kaliumjodide.
  • De andere stoffen in dit middel zijn maïszetmeel, lactosemonohydraat, microkristallijne cellulose (E 460), Butylmethacrylaat-(2-dimethylamino-ethyl)methacrylaat-methylmethacrylaat-copolymeer, magnesiumstearaat (E 572).

Hoe ziet Kaliumjodide G.L. er uit en hoeveel zit er in een verpakking?

Witte tot bruin-witte, ronde, gewelfde tabletten met drukgevoelige, kruisvormige breukstreep met inkepingen aan de buitenzijde. De tablet kan verdeeld worden in gelijke helften of kwarten.

Blisterverpakking met 6, 10 of 20 tabletten.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

G.L. Pharma GmbH, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Oostenrijk

Registratienummer

RVG 106104

Deze bijsluiter is goedgekeurd in juli 2010

Advertentie

Stof(fen) Kaliumjodide
Toelating Nederland
Producent GL Pharma
Verdovend Nee
ATC-Code V03AB21
Farmacologische groep Alle andere therapeutische producten

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.