Litican 50, tabletten 50 mg

Illustratie van Litican 50, tabletten 50 mg
Stof(fen) Alizapride
Toelating Nederland
Producent Sanofi
Verdovend Nee
ATC-Code A03FA05
Farmacologische groep Voorstuwstoffen

Vergunninghouder

Sanofi

Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
Litican injectie 50/2 ml, injectievloeistof 50 mg/2 ml Alizapride Sanofi

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Tot welke geneesmiddelengroep behoort Litican 50?

Litican 50 behoort tot de groep van geneesmiddelen tegen misselijkheid en braken.

Waarvoor wordt Litican 50 gebruikt?

Litican 50 wordt gebruikt voor de behandeling van misselijkheid en braken van verschillende oorsprong, bij volwassenen en kinderen, zoals:

 • Misselijkheid en braken als gevolg van algehele verdoving of een chirurgische ingreep.
 • Misselijkheid en braken als gevolg van chemotherapie en bestraling.

Dit product is bestemd voor toepassing in plotseling optredende situaties. Daarom wordt het afgeraden om het meerdere maanden achter elkaar te gebruiken.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Litican 50 niet:
 • Als u overgevoelig bent voor alizapridehydrochloride of voor één van de andere bestanddelen van Litican 50.
 • Als u een gezwel van het bijniermerg (feochromocytoom) heeft of wanneer wordt vermoed dat u deze heeft. U kunt bijwerkingen krijgen wanneer u Litican 50 gebruikt.
 • Als u ooit last heeft gehad van tardieve dyskinesie tijdens het gebruik van neuroleptica. Tardieve dyskinesie is een bewegingsstoornis van vooral de mond, lippen en tong. Deze bewegingsstoornis wordt veroorzaakt door langdurig gebruik van bepaalde geneesmiddelen die worden gebruikt om psychoses te behandelen (neuroleptica).
 • Als u geneesmiddelen tegen de ziekte van Parkinson gebruikt. Dit geldt vooral als deze geneesmiddelen levodopa bevatten. Deze geneesmiddelen en Litican werken elkaar tegen.
 • Als u zwanger bent.
Wees extra voorzichtig met Litican 50
 • Litican 50 mag niet langer dan één week gebruikt worden.
 • Als uw nieren niet goed meer werken moet de dosering Litican worden verminderd.
 • Als u epilepsie heeft of als u toevallen of stuipen kunt krijgen, moet u regelmatig door de arts worden gecontroleerd. Door dit middel kunt u namelijk eerder toevallen of stuipen krijgen.
 • Als u al eerder bent behandeld met neuroleptica kunnen bewegingsstoornissen optreden. Waarschuw uw arts als u bewegingsstoornissen opmerkt. Uw arts kan besluiten de behandeling te stoppen.
 • Als u last heeft van tardieve dyskinesie kunnen uw klachten tijdelijk worden onderdrukt. Als u stopt met het gebruik van dit geneesmiddel kunnen uw klachten echter versterkt terugkomen.
 • Soms kan het maligne neuroleptica syndroom optreden. Dit is een ernstige aandoening, die ontstaat door het gebruik van neuroleptica. De verschijnselen van dit syndroom zijn onder andere spierstijfheid,

sterke bewegingsdrang, hoge koorts, transpiratie, speekselvloed en verminderd bewustzijn. Als u last krijgt van hoge koorts of van één van de andere verschijnselen, moet u onmiddellijk uw arts waarschuwen.

Gebruik van Litican 50 in combinatie met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

 • U mag dit geneesmiddel niet samen met bepaalde geneesmiddelen tegen de ziekte van Parkinson gebruiken. Dit geldt vooral als deze geneesmiddelen levodopa bevatten. Als u deze geneesmiddelen toch samen met Litican 50 gebruikt en u krijgt last van bewegingsstoornissen, dan moet u een ander geneesmiddel tegen braken krijgen van uw arts.
 • De werking van dit geneesmiddel kan minder worden, als u het samen met anticholinergica gebruikt. Anticholinergica zijn geneesmiddelen die de werking van een bepaalde stof in de hersenen remmen.
 • U moet opletten als u dit geneesmiddel samen gebruikt met geneesmiddelen die het centraal zenuwstelsel onderdrukken. U kunt namelijk meer last krijgen van slaperigheid of sufheid als u Litican 50 samen met deze stoffen gebruikt. Geneesmiddelen die het centraal zenuwstelsel onderdrukken zijn onder andere:
  • morfine-derivaten (pijnbestrijding),
  • hypnotica (slaapmiddelen),
  • anxiolytica (geneesmiddelen die angst en onrust verminderen),
  • sederende H1-antihistaminica (geneesmiddelen tegen overgevoeligheidsreacties),
  • sederende antidepressiva (geneesmiddelen tegen neerslachtigheid),
  • barbituraten (slaapmiddelen),
  • clonidine (geneesmiddel bij migraine en opvliegers na de menopauze) en soortgelijke stoffen.
 • U moet opletten als u dit geneesmiddel samen gebruikt met digoxine (geneesmiddel bij hartfalen). Litican 50 kan namelijk bij sommige patiënten de werking van digoxine beïnvloeden.
Gebruik van Litican 50 met voedsel en drank

Alcohol versterkt de versuffende werking van Litican 50. U mag daarom Litican 50 en alcoholhoudende dranken niet tegelijkertijd gebruiken.

Zwangerschap en borstvoeding

Het is niet bekend of het gebruik van deze stof tijdens de zwangerschap schadelijk is. U mag Litican 50 daarom niet gebruiken als u zwanger bent. .

Het is niet bekend of Litican 50 in de moedermelk terecht komt. Het is ook niet bekend of het gebruik van dit geneesmiddel veilig is voor uw baby. U mag dit geneesmiddel daarom niet gebruiken als u borstvoeding geeft.

Vraag uw arts of apotheker altijd om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Litican 50 kan slaperigheid veroorzaken. Bij het besturen van voertuigen of het gebruik van machines dient u hier rekening mee te houden.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Litican 50

Dit geneesmiddel bevat lactose als ingrediënt. Als uw arts u heeft verteld, dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het innemen van Litican 50 nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Hoeveel Litican 50 moet u gebruiken

Kinderen vanaf 12 jaar

De dosis is afhankelijk van het gewicht van uw kind en de ernst van de aandoening: − 2-4 milligram per kilogram lichaamsgewicht per dag.

U moet deze hoeveelheid verdelen over 3 giften per dag.

Uw kind mag maximaal 6 milligram per kilogram per dag gebruiken. Neem de tabletten voor de maaltijd in.

Volwassenen

 • 25-100 mg (½ - 2 tabletten) 3 keer per dag.

U mag maximaal 300 milligram (6 tabletten) per dag.

Neem de tabletten voor de maaltijd in.

Hoe lang duurt de behandeling met Litican 50

De behandeling met Litican 50 mag niet langer dan één week duren.

Wat u moet doen als u teveel van Litican 50 heeft ingenomen

Wanneer u teveel Litican 50 heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. De volgende verschijnselen zullen optreden: sufheid en bewegingsstoornissen, verhoogde spanning in de spieren, kramp en stijfheid. Opwinding en stuipen kunnen voorkomen. Deze bijwerkingen kunnen bij kinderen worden behandeld door het geven van een geneesmiddel met een rustgevende werking. Bij volwassenen kunnen deze bijwerkingen worden behandeld door het geven van geneesmiddelen tegen de ziekte van Parkinson of door het geven van geneesmiddelen met een rustgevende werking.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Litican 50 in te nemen?

Het kan voorkomen dat u vergeet een tablet in te nemen. In dat geval is het niet nodig de vergeten tablet alsnog in te nemen. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Litican 50 bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De volgende bijwerkingen kunnen optreden bij het gebruik van Litican 50, vooral bij hoge doseringen:

Hartaandoeningen

 • Orthostatische hypotensie (bloeddrukdaling door bijvoorbeeld snel opstaan uit een zittende of liggende houding, die soms gepaard gaat met duizeligheid)

Zenuwstelselaandoeningen

 • Extrapiramidale stoornissen, plotseling optredende verminderde spierspanning (acute dystonie, vooral zichtbaar door verkrampingen in het gezicht, onvrijwillige bewegingen en verkrampte nek), ziekte van Parkinson. Deze kunnen zelfs na éénmalig gebruik en vooral bij kinderen en jong-volwassenen voorkomen, maar deze verdwijnen meestal na het staken van de behandeling.
 • Tardieve dyskinesie (bewegingsstoornissen in vooral de mond, lippen en tong veroorzaakt door langdurig gebruik).
 • Slaperigheid
 • Duizeligheid
 • Hoofdpijn
 • Slapeloosheid

Maagdarmstelselaandoeningen

 • Diarree

Endocriene aandoeningen

 • Het wegblijven van de menstruatie, melkafscheiding, abnormale ontwikkeling van het klierweefsel van de mannelijke borst.
 • Impotentie bij mannen.

Immuunsysteemaandoeningen

 • Allergische reactie, zoals overgevoeligheid inclusief shock (sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, verminderd bewustzijn) door een plotselinge sterke vaatverwijding ten gevolge van ernstige overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (anafylactische shock).

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Geen speciale bewaartemperatuur.

Uiterste gebruiksdatum. Gebruik Litican 50 niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na “niet te gebruiken na” en op de doordrukstrips na “Exp”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

Wat bevat Litican 50

Het werkzame bestanddeel is alizapridehydrochloride overeenkomend met 50 mg alizapride.

De andere bestanddelen zijn lactose, aardappelzetmeel, methylcellulose (E461), colloïdaal siliciumdioxide (E551), talk (E553b) en magnesiumstearaat (E572).

Hoe ziet Litican 50 eruit en wat is de inhoud van de verpakking

Litican 50 is een geneesmiddel in de vorm van een tablet, dat moet worden ingenomen via de mond. Tabletten Litican 50 zijn wit en rond en zijn verkrijgbaar in een verpakking van 20 tabletten.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder: sanofi-aventis Netherlands B.V. Kampenringweg 45 D-E

2803 PE Gouda Tel: 0182 55 77 55

In het register ingeschreven onder RVG 10401.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in juni 2009

Advertentie

Stof(fen) Alizapride
Toelating Nederland
Producent Sanofi
Verdovend Nee
ATC-Code A03FA05
Farmacologische groep Voorstuwstoffen

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.