Advertentie

Auteur: Meda


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Mebutan® 500 mg tabletten bevatten de werkzame stof nabumeton in een hoeveelheid van 500 milligram per tablet. Mebutan® 1 g tabletten en Mebutan® Dispers 1 g tabletten bevatten 1 gram nabumeton per tablet.

Mebutan® 500 mg tabletten bevatten de volgende hulpstoffen: natriumlaurylsulfaat, hydroxypropylmethylcellulose, magnesiumstearaat,

natriumzetmeelglycolaat, microkristallijne cellulose, talk, camaubawas, polyethyleenglycol, saccharine-natrium, carmijn (El20), titaandioxide (El71), geel ijzeroxide (E 172) en smaakstof (caramel)

Mebutan® 1 g tabletten bevatten de volgende hulpstoffen: natriumzetmeelglycolaat, natriumlaurylsulfaat, hydroxypropylmethylcellulose, microkristallijne cellulose, polyethyleenglycol en titaandioxide (E171).

Mebutan® Dispers 1 g tabletten bevatten de volgende hulpstoffen: crosscarmellose-natrium, polyvidon, natriumlaurylsulfaat, saccharine-natrium, magnesiumstearaat, microkristallijne cellulose en smaakstoffen (pepermunt, vanille).

Mebutan® behoort tot de groep van prostaglandinesynthetaseremmers. Dit zijn geneesmiddelen met pijnstillende, ontstekingsremmende en koortswerende eigenschappen. Deze geneesmiddelen worden gebruikt voor de behandeling van bepaalde gewrichtsaandoeningen.

Mebutan® vermindert de pijn, stijfheid en gevoeligheid van gewrichten, zodat u gemakkelijker kunt bewegen.

Meda Pharma B.V. Postbus 167

1180 AD Amstelveen

Mebutan® 500 mg is in het Register ingeschreven onder RVG 12602. Mebutan® 1 g is in het Register ingeschreven onder RVG 16993. Mebutan® Dispers 1 g is in het Register ingeschreven onder RVG 12603.

Mebutan wordt gebruikt voor de behandeling van bepaalde gewrichtsaandoeningen, namelijk een chronische ontsteking van de gewrichten (reumatoïde artritis) of een chronische aandoening van de gewrichten en daaraan verbonden botdelen (artrose).

De gebruikelijke dosering Mebutan bedraagt 1 tablet van 1 gram of 2 tabletten van 500 mg per dag. De dosis kan worden verhoogd tot 1,5 tot 2 tabletten van 1 gram of 3 tot 4 tabletten van 500 mg per dag. Indien u meer dan 1 gram gebruikt, dient u dit te verdelen over 2 giften.

Indien u ouder dan 65 jaar bent, bedraagt de dosering eveneens 1 tablet van 1 gram of 2 tabletten van 500 mg per dag. De dosis kan worden verhoogd tot 1,5 tot 2 tabletten van 1 gram of 3 tot 4 tabletten van 500 mg per dag. Als u meer dan 1 gram gebruikt, dient u dit te verdelen over 2 giften. In sommige gevallen kan 1 tablet van 500 mg Mebutan per dag voldoende zijn.

Indien de ftmctie van uw nieren verminderd is, kan uw arts besluiten een lagere dosering Mebutan® voor te schrijven.

Gebruiksaanwijzing

Mebutan® 500 mg en Mebutan® I g tabletten dient u in zijn geheel met wat water in te nemen.

Mebutan® Dispers 1 g tabletten dient u in een ruime hoeveelheid water uiteen te laten vallen, goed om te roeren en vervolgens de vloeistof op te drinken.

De duur van de behandeling met Mebutan® is voor onbepaalde tijd.

Waarschuw in dit geval uw arts. Laat uw arts ook de verpakking van Mebutan® zien.

Als U vergeet Mebutan® in te nemen, doe dit dan alsnog zodra u daaraan denkt. Neem de volgende dosis op het eerstvolgende tijdstip en ga vervolgens op de geadviseerde wijze door. Neem nooit twee doses tegelijkertijd in.

MOGELIJKE BIJWERKINGEN VAN MEBUTAN®.

Soms kunt u last krijgen van bijwerkingen. Het kan hierbij gaan om: een verstoorde spijsvertering, misselijkheid, buikpijn, winderigheid, verstopping van het darmkanaal, diarree, bloedingen van het maag-darmkanaal, maag- of darmzweer.

Andere bijwerkingen waar u last van kunt krijgen, zijn: hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, slaperigheid, slapeloosheid, huiduitslag, jeuk, vochtophoping, oorsuizingen, een afwijkend gezichtsvermogen, hoge bloeddruk (hypertensie) en hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart).

Geneesmiddelen zoals Mebutan kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico op een hartaanval ("hartinfarct") of beroerte.

Waarschuw uw arts of apotheker indien bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in deze bijsluiter.

HOE MOET U MEBUTAN® BEWAREN EN WAT IS DE UITERSTE

G E B R U I K S T E R M I J N ?

Bewaar de tabletten bij kamertemperatuur (I5-25°C) in de originele verpakking, op een droge plaats buiten de invloed van licht en buiten het bereik van kinderen.

Op zowel de verpakking als de doordrukstrip staat de uiterste gebruikstermijn van Mebutan aangegeven. Op de verpakking wordt deze datum voorafgegaan door de woorden 'Niet te gebruiken na:'. Op de doordrukstrip wordt deze datum vermeld achter de afkorting 'Exp:'. Exp. betekent vervaldatum

Na deze datum mag Mebutan® niet meer worden gebruikt.

ALGEMENE INFORMATIE

Reumapatiëntenbond

In Nederland worden de belangen van patiënten met reumatische aandoeningen behartigd door de Reumapatiëntenbond.

Adres: Postbus 1730, 3800 BJ Amersfoort, tel: 033-461 63 64

Meda Pharma B.V.

Amstelveen.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

U mag Mebutan® niet gebruiken als:

 • U last heeft van een maagdarmzweer of bloeding van het maagdarmkanaal;
 • U overgevoelig bent voor de werkzame stof nabumeton of één van de hulpstoffen van Mebutan® (zie ook rubriek 'Wat is de samenstelling van Mebutan®?');
 • U na gebruik van aspirine of andere prostaglandinesynthetaseremmers (zie onder 'Tot welke geneesmiddelengroep behoort Mebutan®?') last krijgt van astma, jeuk en/of huiduitslag (dikwijls het gevolg van een overgevoeligheidsreactie) of een (andere) overgevoeligheidsreactie;
 • de werking van uw lever of nieren in ernstige mate is gestoord.
 • u last heeft van ernstig hartfalen.

Uw arts of apotheker kan u hierover nader informeren.

 • Als U zwanger bent of borstvoeding geeft dient u Mebutan® niet te gebruiken.
 • Mebutan® is niet onderzocht voor de behandeling van kinderen.
 • Indien bekend is dat uw nieren niet goed functioneren, is controle tijdens het gebruik van Mebutan® aan te bevelen.
 • Als U in het verleden een maag- of darmzweer heeft gehad dient u regelmatig hierop gecontroleerd te worden.
 • Mebutan® dient u met voorzichtigheid te gebruiken als u last heeft van astma, een hoge bloeddruk, een verminderde functie van de hartspier, een gestoorde bloedstoUing of als UW lichaam meer vocht vasthoudt dan normaal. Uw arts kan u over deze waarschuwingen nader informeren.
 • Mebutan® dient u met voorzichtigheid te gebruiken als u last heeft van stoornissen en/of aandoeningen van de lever
 • Als tijdens gebruik van Mebutan® uw gezichtsvermogen minder wordt, of als u wazig gaat zien, is controle bij de oogarts noodzakelijk. Uw arts kan u hierover nader informeren.
 • Het kan zijn dat u last krijgt van duizeligheid, slaperigheid of wazig zicht. In het geval moet U geen voertuig besturen of machines bedienen.
 • Geneesmiddelen zoals Mebutan kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico op een hartaanval ("hartinfarct") of beroerte. Neem niet meer in dan de voorgeschreven dosis en gebruik het geneesmiddel niet langer dan de voorgeschreven behandeling. Het risico neemt toe naarmate de ingenomen dosis hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt.

• Wanneer u hartproblemen hebt, een beroerte heeft gehad, of wanneer u denkt dat u hiervoor tot een risicogroep behoort (bijvoorbeeld wanneer u een hoge bloeddruk, diabetes, hoge cholesterolspiegel heeft of wanneer u rookt) dan moet u dit bespreken met UW arts of apotheker, voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Als U andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, raden wij u aan uw arts hierover te informeren voordat u met de therapie begint. Verschillende geneesmiddelen kunnen namelijk eikaars werking beïnvloeden.

 • Mebutan kan de werking van antistollingsmiddelen, geneesmiddelen die de bloedsuikerspiegel verlagen en bepaalde geneesmiddelen tegen epilepsie beïnvloeden.
 • Vooral bij hoge doseringen en bij patiënten met bekende stollingsstoomissen, is voorzichtigheid geboden bij gelijktijdig gebruik met antistollingsmiddelen zoals warfarine, acenocoumarol of fenprocoumon.
 • Mebutan® kan de werking van plasmiddelen en bloeddrukverlagende middelen verminderen.

Om deze reden is het noodzakelijk om op regelmatige basis te controleren of aanpassing van de dosering van deze geneesmiddelen noodzakelijk is.

AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN MEBUTAN®.

Wij raden u aan de adviezen van uw arts op te volgen. Neem de tabletten in op de manier en op de tijdstippen die uw arts u voorschrijft. Stop nooit op eigen initiatief met de therapie zonder uw arts hierover te raadplegen.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

U neemt de voorgeschreven dosering Mebutan® op de door de arts voorgeschreven wijze in.

Anvullende Informatie

Maart 2007

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK