Nabumeton CF 500 mg, omhulde tabletten

Illustratie van Nabumeton CF 500 mg, omhulde tabletten
Stof(fen) Nabumeton
Toelating Nederland
Producent Centrafarm
Verdovend Nee
ATC-Code M01AX01
Farmacologische groep Anti-inflammatoire en anti-reumatische producten, niet-steroïden

Vergunninghouder

Centrafarm

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Nabumeton behoort tot de groep van zogenaamde prostagandinesynthethaseremmers (ook wel: NSAID’s). Het heeft een pijnstillende, koortsonderdrukkende en ontstekingsremmende werking.

Nabumeton CF 500 mg wordt gebruikt bij de behandeling van bepaalde gewrichtsaandoeningen, namelijk een chronische ontsteking van de gewrichten en artrose (‘versleten gewrichten’).

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

Nabumeton CF 500 mg dient niet gebruikt te worden door patiënten:

 • die overgevoelig zijn voor nabumeton of voor één van de overige bestanddelen van de tabletten,
 • die eerder last kregen van een allergische reactie zoals astma of jeuk na het innemen van acetylsalicylzuur of andere pijnstillers uit de groep van NSAID’s (bijv. ibuprofen),
 • met een ernstig verminderde leverfunctie,
 • met actieve of wederkerende maagdarmbloedingen, perforatie of een maagdarmzweer,
 • in het derde trimester van de zwangerschap en tijdens borstvoeding,
 • die lijden aan ernstig hartfalen en bloedingen.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Geneesmiddelen zoals Nabumeton CF 500 mg kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico op een hartaanval (“hartinfarct”) of beroerte. Neem niet meer in dan de voorgeschreven dosis en gebruik het geneesmiddel niet langer dan de voorgeschreven behandeling. Het risico neemt toe naarmate de ingenomen dosis hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt.

Dit geneesmiddel moet voorzichtig worden gebruikt door patiënten:

 • die lijden aan maag- of darmbloedingen, een maag- of darmzweer en/of perforaties of deze aandoeningen in het verleden hebben gehad,
 • die lijden aan maag- of darmziekten zoals ulceratieve colitis, ziekte van Crohn of deze aandoeningen in het verleden hebben gehad,
 • die hartproblemen hebben, een beroerte gehad hebben, of hiervoor tot een risicogroep behoren (bijvoorbeeld wanneer zij een hoge bloeddruk, diabetes, hoge cholesterolspiegel hebben of wanneer ze roken); zij moeten dit bespreken met de arts of apotheker, voordat zij dit geneesmiddel innemen,
 • die (vermoedelijk) een stoornis in de nierwerking hebben; bij hen moet de nierwerking regelmatig gecontroleerd worden,
 • die een verminderde bloedstolling hebben (bijv. hemofiliepatiënten),
 • ouderen; zij vertonen vaker bijwerkingen.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Nabumeton CF 500 mg nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Een wisselwerking kan onder meer optreden bij gebruik van dit middel met:

 • bloedverdunners en bloedstollingsremmende middelen; omdat de kans op een bloeding is verhoogd, wordt regelmatige controle door de trombosedienst aanbevolen,
 • SSRI’s (zoals trombocytenaggregatieremmers en selectieve serotonine heropnameremmers); deze verhogen het risico van een maagdarmbloeding
 • sulfonylureum-type middelen tegen suikerziekte; soms is een aanpassing van de dosering van deze middelen nodig,
 • middelen bij hartzwakte, lithium (bij neerslachtigheid), methotrexaat (o.a. bij chemotherapie en reuma),
 • plasmiddelen (ook zgn. kaliumsparende) en middelen tegen verhoogde bloeddruk; de werking hiervan kan soms verminderen,
 • corticosteroïden; er is een verhoogd risico op maag- of darmklachten.

Gelijktijdig gebruik van meerdere NSAID’s is niet aanbevolen.

Wanneer u één of meer van deze middelen gebruikt, is het verstandig eerst advies te vragen aan uw arts of apotheker.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Zwangerschap

Over de effecten van nabumeton tijdens de zwangerschap bij de mens zijn onvoldoende gegevens bekend om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Gebruik tijdens de eerste zes maanden van de zwangerschap wordt afgeraden. Nabumeton mag niet gebruikt worden tijdens de laatste drie maanden van de zwangerschap.

Borstvoeding

Nabumeton komt terecht in de moedermelk en mag daarom niet gebruikt worden in de periode waarin borstvoeding wordt gegeven.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Nabumeton kan duizeligheid en vermoeidheid veroorzaken, waardoor uw reactievermogen verminderd kan zijn. Wanneer u last krijgt van deze bijwerkingen, moet u situaties waarbij concentratie en oplettendheid vereist zijn (zoals bij deelname aan het verkeer, het bedienen van gevaarlijke machines, werken op grote hoogte, etc.) vermijden.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Nabumeton CF 500 mg bevat als kleurstof o.a. azorubine (E122). Deze kleurstof kan allergische reacties, waaronder astma, veroorzaken. Deze reacties komen vaker voor bij mensen die overgevoelig zijn voor acetylsalicylzuur.

Waarop moet u verder letten?

Wanneer u tijdens gebruik van Nabumeton CF 500 mg last krijgt van wazig of verminderd zien, is controle door de oogarts noodzakelijk. Raadpleeg uw arts.

Wanneer u tijdens gebruik van Nabumeton CF 500 mg last krijgt van verschijnselen die kunnen wijzen op een verminderde leverwerking (bijv. geelzucht), moet u het gebruik van Nabumeton CF 500 mg staken en uw arts waarschuwen (zie ook rubriek 4. ‘Mogelijke bijwerkingen’).

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Wat is de gebruikelijke dosering?

Uw arts zal een persoonlijke, aan uw klachten aangepaste, dosering voorschrijven. De algemene dosering is slechts een richtlijn en is als volgt:

Volwassenen

De dosering is 1 g (twee tabletten van 500 mg) per dag in één dosis. Zo nodig, kan uw arts de dosering verhogen tot 1,5 of 2 g per dag, verdeeld over twee doses (bijv. éénmaal één tablet van 500 mg en éénmaal twee tabletten van 500 mg, of tweemaal twee tabletten van 500 mg).

Patiënten op hoge leeftijd, patiënten met een stoornis in de nierwerking

Bij patiënten op hoge leeftijd kan een dosering van 500 mg per dag voldoende zijn. Bij patiënten met een stoornis in de nierwerking wordt een dosering van 500 mg aanbevolen.

Wanneer tijdens gebruik van nabumeton de nierwerking verslechtert, of wanneer blijkt dat u niet tegen behandeling met nabumeton kunt, dient uw arts de nabumeton-behandeling te staken.

Kinderen

Gebruik bij kinderen wordt afgeraden, omdat er nog geen gegevens bekend zijn.

Hoe moeten de tabletten worden ingenomen?

De tabletten kunnen het beste worden ingenomen door deze met wat water (het liefst een vol glas) door te slikken.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Indien u een ernstige overdosering vermoedt, dient u direct een arts te waarschuwen. Verschijnselen van overdosering kunnen onder meer zijn: misselijkheid, braken, pijn in de bovenbuik, maagdarmbloeding, zelden diarree, desoriëntatie, opwinding, coma, slaperigheid, duizeligheid, en in enkele gevallen stuipen.

In geval van een ernstige overdosering is acuut nierfalen en leverschade mogelijk.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Volg gewoon uw schema verder of neem de tablet(ten) alsnog in, zodra u het ontdekt. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Uw arts heeft aangegeven hoe lang u Nabumeton CF 500 mg moet gebruiken. Stop de behandeling niet voortijdig zonder met uw arts te overleggen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Nabumeton CF 500 mg bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Voor de evaluatie van de bijwerkingen worden de volgende omschrijvingen van de frequenties gebruikt:

Zeer vaak: bij meer dan 1 op 10 van de behandelde patiënten

Vaak: bij minder dan 1 op 10, maar bij meer dan 1 op 100 van de behandelde patiënten Soms: bij minder dan 1 op 100, maar bij meer dan 1 op 1.000 van de behandelde patiënten Zelden: bij minder dan 1 op 1.000, maar bij meer dan 1 op 10.000 van de behandelde patiënten Zeer zelden: bij minder dan 1 op 10.000 behandelde patiënten

Onbekend: kan op basis van de beschikbare gegevens niet worden geschat

Bloed- en lymfestelselaandoeningen

Zeer zelden: Bloedafwijking (tekort aan bloedplaatjes) gepaard gaande met blauwe plekken en bloedingsneiging (trombocytopenie)

Immuunsysteemaandoeningen

Zeer zelden: Overgevoeligheidsreactie

Psychische stoornissen

Soms: Verwardheid, nervositeit, slapeloosheid

Zenuwstelselaandoeningen

Soms: Slaperigheid, duizeligheid, hoofdpijn, gevoelsstoornis

Oogaandoeningen

Soms: Abnormaal zicht, gezichtsstoornis

Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen

Vaak: Oorsuizing, gehoorstoornis

Bloedvataandoeningen

Vaak: Toename in bloeddruk

Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen

Soms: Benauwdheid, ademhalingsstoornis, bloedneus
Zeer zelden: Longontsteking

Maagdarmstelselaandoeningen

Vaak: Diarree, verstopping, stoornis in de spierspanning, maagwandontsteking, misselijkheid, buikpijn, winderigheid

Soms: Zweer in maag of twaalfvingerige darm, maagdarmbloeding, maagdarmstoornis, zwarte ontlasting, braken, ontsteking van het mondslijmvlies, droge mond

Lever- en galaandoeningen

Zeer zelden: Leverfalen, geelzucht

Huid- en onderhuidaandoeningen

Vaak: Uitslag, jeuk

Soms: Lichtgevoeligheid, netelroos, zweten

Zeer zelden: Ernstige huidreacties

Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen

Soms: Spierziekte

Nier- en urinewegaandoeningen

Soms: Urinewegstoornis

Zeer zelden: Nierfalen, nierziekte

Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen

Zeer zelden: Hevige maandstonden

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen

Vaak: Oedeem

Soms: Zwakte, vermoeidheid

Onderzoeken

Soms: Verhoogde leverfunctie testen

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na ‘Niet te gebruiken na’ of ‘Exp.’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. Raadpleeg bij twijfel over de houdbaarheid uw apotheker.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is nabumeton. Nabumeton CF 500 mg bevat per tablet 500 mg nabumeton.
 • De andere stoffen in dit middel zijn cellulose m.c. (E460), hypromellose (E464), natriumlaurylsulfaat, natriumzetmeel glycolaat, colloïdaal siliciumdioxide, magnesiumstearaat(E 572), propyleenglycol (E 1520), talk (E553B), azorubine (E122), indigo karmijn (E132) en titaandioxide (E171).

Hoe ziet Nabumeton CF 500 mg eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

De tabletten zijn ovaal, rood en hebben de opdruk ‘C’ aan de ene en ‘NB’ aan de andere zijde. De tabletten zijn verpakt in strips à 10 stuks, 3 strips in een verpakking.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Centrafarm B.V.

Nieuwe Donk 3 4879 AC Etten-Leur Nederland

Nabumeton CF 500 mg is in het register ingeschreven onder RVG 27046=23264.

Deze bijsluiter is goedgekeurd in januari 2012.

Advertentie

Stof(fen) Nabumeton
Toelating Nederland
Producent Centrafarm
Verdovend Nee
ATC-Code M01AX01
Farmacologische groep Anti-inflammatoire en anti-reumatische producten, niet-steroïden

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.