Advertentie

Auteur: Euro Registratie Collectief


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Microlax bevat onder andere sorbitol. Deze stof bevordert de stoelgang door een vochtaantrekkend effect. Dit heeft als gevolg dat de ontlasting minder hard wordt en de darmfunctie wordt bevorderd. Het natriumlaurylsulfoacetaat vergemakkelijkt het doordringen van de Microlax oplossing in de ontlasting.

Microlax kan worden gebruikt indien u last heeft van moeilijke stoelgang, ten gevolge van harde ontlasting die zich in het laatste gedeelte van uw dikke darm bevindt, of als u uw ontlasting niet kunt ophouden.

Microlax kan ook worden gebruikt ter voorbereiding van darmonderzoek of van een chirurgische ingreep in het rectum (het onderste gedeelte van de dikke darm).

De dosering van Microlax bestaat telkens uit één tube. Overdosering is hierdoor nagenoeg onmogelijk. Indien u desondanks een overdosering vermoedt, dient u contact op te nemen met uw arts.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6. Als u last heeft van bloedende aambeien, als u last heeft van zwerende ontstekingen van de dikke darm (colitis ulcerosa), of wanneer u lijdt aan een ontsteking van de endeldarm (proctitis).

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Microlax gebruikt.

Wanneer u Microlax wilt gebruiken bij kinderen van 6 jaar of jonger, verdient het aanbeveling om hierover contact op te nemen met uw arts.

Een langdurige behandeling met Microlax wordt afgeraden, raadpleeg uw arts als de symptomen aanhouden. Gebruik Microlax niet langer dan 14 dagen zonder hierover met uw arts te overleggen.

Gebruikt u naast Microlax nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Microlax kan incidenteel tijdens de zwangerschap of gedurende een korte periode tijdens de borstvoeding gebruikt worden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Op grond van de ervaringen met Microlax en de bekende bijwerkingen, is het onwaarschijnlijk dat Microlax enig effect heeft op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De inhoud van een tube Microlax oplossing voor rectaal gebruik wordt via de canule (de verlengde tuit) op de tube in het rectum (het onderste gedeelte van de dikke darm) gebracht.

Per keer wordt de inhoud van 1 tube met oplossing voor rectaal gebruik rectaal toegediend.

Als regel treedt 5 tot 20 minuten na het toedienen van de oplossing voor rectaal gebruik ontlasting op. Bij kinderen wordt dezelfde hoeveelheid als bij volwassenen toegediend. Om echter eventuele beschadiging aan het darmvlies te voorkomen, dient u de canule maar voor de helft (tot de markering op de canule) in te brengen.

  1. Houdt de tube aan het onderste gedeelte van de canule vast en draai en trek met een lichte beweging de dop eraf (zie figuur 1).
  2. Knijp voorzichtig een druppel vloeistof uit de tube; hierdoor wordt de canule vettig, hetgeen het inbrengen in het rectum vergemakkelijkt.
  3. Breng de canule in het rectum (bij kinderen slechts tot de helft, zie de markering op de canule).
  4. Knijp de gehele inhoud van de tube eruit (zie figuur 2).
  5. Trek de canule zachtjes uit het rectum terug, terwijl u de tube ingeknepen houdt.
Figuur 1 Figuur 2

U mag één tube per keer gebruiken.

Wanneer u gedurende een langere periode last heeft van obstipatie of uw ontlasting niet kunt ophouden, dient u contact met uw arts op te nemen. Langdurig gebruik van Microlax wordt afgeraden.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De bijwerkingen zijn hieronder beschreven per orgaan en volgens frequentie, die als volgt gedefinieerd zijn:

Zeer vaak: bij meer dan 1 van de 10 gebruikers Vaak: bij 1 tot 10 van de 100 gebruikers Soms: bij 1 tot 10 van de 1000 gebruikers Zelden: bij 1 tot 10 van de 10.000 gebruikers

Zeer zelden: bij minder dan 1 van de 10.000 gebruikers

Onbekend: op basis van de bekende gegevens kan de frequentie niet worden vastgesteld

Immuunsysteem:

Zeer zelden kan anafylactische shock optreden.

Met onbekende frequentie kunnen overgevoeligheidsreacties zoals netelroos voorkomen.

Maagdarmstelsel:

Soms kan een overmatige doorbloeding van het slijmvlies van de endeldarm ontstaan.

Met onbekende frequentie kunnen buikpijn, een branderig gevoel ter hoogte van het rectum of losse ontlasting optreden.

Algemene aandoeningen en stoornissen van de toedieningsplaats:

Zelden kan een plaatselijke overgevoeligheid optreden.

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb (website: www.lareb.nl). Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Microlax bewaren beneden 25°C, niet in de koelkast of vriezer. In de oorspronkelijke verpakking bewaren ter bescherming tegen vocht.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket op de verpakking na ‘houdbaar t/m:’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

De werkzame stoffen in Microlax zijn: 9 mg natriumlaurylsulfoacetaat en 625 mg sorbitol per ml.

De andere stoffen in Microlax zijn: natriumcitraatdihydraat, sorbinezuur, glycerol en gezuiverd water.

Oplossing voor rectaal gebruik voor éénmalig gebruik.

Microlax is verpakt in een witte plastic tube met een canule gemaakt van lagedichtheid polyethyleen, gevuld met 5 ml oplossing en verzegeld met een dopje van lagedichtheid polyethyleen.

Microlax is verkrijgbaar in doosjes met 4 en 12 tubes met oplossing voor rectaal gebruik van 5 ml en in dozen met 50 tubes met oplossing voor rectaal gebruik van 5 ml.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder/ompakker

Euro Registratie Collectief b.v. Van der Giessenweg 5

2921 LP Krimpen a/d IJssel

Fabrikant

McNeil AB

Norrbroplatsen 2, P.O. Box 941

251 09 Helsingborg

Zweden

Famar Orléans

5, avenue de Concyr 45 071 Orléans cedex 2 Frankrijk

In het register ingeschreven onder:

RVG 107703//05069 Microlax, klysma (België)

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

België: Microlax

Nederland: Microlax

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in november 2013.

Euro Registratie Collectief b.v., 190913-0913

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het CBG (www.cbg- meb.nl).

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK