Microlax, oplossing voor rectaal gebruik

Illustratie van Microlax, oplossing voor rectaal gebruik
Toelating Nederland
Producent EU-Pharma B.V. De Steiger 41 1351 AC ALMERE
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 05.09.2022
ATC-Code A06AG11
Farmacologische groep Geneesmiddelen voor constipatie

Vergunninghouder

EU-Pharma B.V. De Steiger 41 1351 AC ALMERE

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Microlax bevat onder andere sorbitol. Deze stof bevordert de stoelgang door een vocht aantrekkend effect. Dit heeft als gevolg dat de ontlasting minder h natriumlaurylsulfoacetaat vergemakkelijkt het doordringen van de Microlax oplossing in de ontlasting.

Microlax kan worden gebruikt indien u last heeft van moeilijke stoelgang, ten gevolge van harde ontlasting die zich in het laatste gedeelte van uw dikke d ophouden.

Microlax kan ook worden gebruikt ter voorbereiding van darmonderzoek of van een chirurgische ingreep in het rectum (het onderste gedeelte van de dikk

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

  • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
  • Als u last heeft van bloedende aambeien, als u last heeft van zwerende ontstekingen van de dikke darm (colitis ulcerosa), of wanneer u lijdt aan ee

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Kinderen Wanneer u Microlax wilt gebruiken bij kinderen van 6 jaar of jonger, verdient het aanbeveling om hierover contact op te nemen met uw arts.

Een langdurige behandeling met Microlax wordt afgeraden, raadpleeg uw arts als de symptomen aanhouden. Gebruik Microlax niet langer dan 14 dagen

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? Gebruikt u naast Microlax nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere gen apotheker.

Zwangerschap en borstvoeding Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit ge Microlax kan incidenteel tijdens de zwangerschap of gedurende een korte periode tijdens de borstvoeding gebruikt worden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines Op grond van de ervaringen met Microlax en de bekende bijwerkingen, is het onwaarschijnlijk dat Microlax enig effect heeft op de rijvaardigheid en het

Microlax bevat sorbinezuur (E200) Deze hulpstof kan plaatselijk huidreacties veroorzaken (bijv. contactdermatitis).

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebr De inhoud van een tube Microlax oplossing voor rectaal gebruik wordt via de canule (de verlengde tuit) op de tube in het rectum (het onderste gedeelte va

Hoe wordt dit middel gedoseerd?

Hoe vaak mag u dit middel gebruiken? U mag één tube per keer gebruiken, dit is meestal voldoende. Als na eerste toediening van het middel geen ontlasting is opgetreden, kan de behandeling n

Hoe lang kunt u dit middel gebruiken? Wanneer u gedurende een langere periode last heeft van obstipatie of uw ontlasting niet kunt ophouden, dient u contact met uw arts op te nemen.

Als u na twee toedieningen geen ontlasting heeft, of als de symptomen verergeren of langer dan 7 dagen aanhouden ondanks het optreden van ontlasting opnemen met uw arts. Langdurig gebruik van Microlax wordt afgeraden.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt? De dosering van Microlax bestaat telkens uit één tube. Overdosering is hierdoor nagenoeg onmogelijk. Indien u desondanks een overdosering vermoedt,

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De bijwerkingen zijn hieronder beschreven per orgaan en volgens frequentie, die als volgt gedefinieerd zijn:

Zeer vaak: bij meer dan 1 van de 10 gebruikers Vaak: bij 1 tot 10 van de 100 gebruikers

Soms: bij 1 tot 10 van de 1.000 gebruikers

Zelden: bij 1 tot 10 van de 10.000 gebruikers

Zeer zelden: bij minder dan 1 van de 10.000 gebruikers

Niet bekend: kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald

Immuunsysteem

Zeer zelden kan anafylactische shock optreden.

Met onbekende frequentie kunnen overgevoeligheidsreacties zoals netelroos voorkomen.

Maagdarmstelsel

Soms kan een overmatige doorbloeding van het slijmvlies van de endeldarm ontstaan.

Met onbekende frequentie kunnen buikpijn, een branderig gevoel ter hoogte van het rectum of losse ontlasting optreden.

Algemene aandoeningen en stoornissen van de toedieningsplaats Zelden kan een plaatselijke overgevoeligheid optreden.

Het melden van bijwerkingen Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb (website: www.lareb.nl). Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 25º.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na ‘EXP’. Daar staat een maand en een jaar. D houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

  • De werkzame stoffen in dit middel zijn: dodecyl (sulfoacetaat) natriumzout en sorbitol.
    1 tube van 5 ml bevat 450 mg natriumcitraat, 45 mg dodecyl (sulfoacetaat) natriumzout en 3125 mg sorbitol
  • De andere stoffen in dit middel zijn: glycerol, sorbinezuur en gedestilleerd water.

Hoe ziet Microlax eruit en hoeveel zit er in een verpakking? Oplossing voor rectaal gebruik voor éénmalig gebruik.

Microlax is verpakt in een witte plastic tube met een canule gemaakt van lagedichtheid polyethyleen, gevuld met 5 ml oplossing en verzegeld met een do Microlax is verkrijgbaar in doosjes met 4 tubes met oplossing voor rectaal gebruik van 5 ml .

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen Fabrikant: Delpharm Orléans 5, avenue de Concyr 45 071 Orléans cedex 2 Frankrijk

Ompakker/registratiehouder: EU-Pharma B.V., De Steiger 41, 1351AC Almere

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen

Advertentie

Toelating Nederland
Producent EU-Pharma B.V. De Steiger 41 1351 AC ALMERE
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 05.09.2022
ATC-Code A06AG11
Farmacologische groep Geneesmiddelen voor constipatie

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.