Advertentie

Auteur: Sanofi


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Het eten van bepaalde voedingsmiddelen kan een allergische reactie veroorzaken. Bij deze allergische reactie komen stoffen uit mestcellen vrij, die een ontstekingsreactie in uw maag of darmen kunnen veroorzaken. Het vrijkomen van deze stoffen kan leiden tot verschijnselen als misselijkheid, buikpijn, diarree, benauwdheid, allergische aandoeningen van de neus, huiduitslag, galbulten of eczeem. Nalcrom is een middel dat het vrijkomen van deze stoffen remt.

Nalcrom wordt door uw arts voorgeschreven om allergische verschijnselen te voorkomen, die veroorzaakt worden door bestanddelen in de voeding die niet altijd vermeden kunnen worden.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Nalcrom niet

Als u allergisch (overgevoelig) bent voor natriumcromoglicaat of voor de hulpstoffen van Nalcrom.

Wees extra voorzichtig met Nalcrom

Nalcrom granulaat bevat suiker (sacharose) . Zie voor meer informatie het kopje ‘Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Nalcrom granulaat’.

Gebruik Nalcrom niet bij kinderen onder de 2 jaar. Het is niet bekend of Nalcrom schadelijk is bij kinderen onder 2 jaar.

Gebruik Nalcrom niet als u een medische voorgeschiedenis heeft van een plotselinge ernstige allergische reaktie (anafylactische shock) of andere levensbedreigende reacties op voedsel.

1 Nalcrom PIL nov11

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Gebruik van Nalcrom met voedsel en drank

Neem Nalcrom 15 minuten vóór de maaltijd in (zie rubriek 3 ‘Hoe wordt Nalcrom gebruikt’).

Zwangerschap en borstvoeding

Bij zwangerschap slechts gebruiken na overleg met uw arts.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er is geen onderzoek verricht met betrekking tot de effecten op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen. Een effect is onwaarschijnlijk.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Nalcrom granulaat

Nalcrom granulaat bevat suiker. Eén Nalcrom granulaat in sachets 100 mg bevat 925 mg suiker en één Nalcrom granulaat in sachets 200 mg bevat 1805 mg suiker.

Als u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Als u suikerziekte (diabetes) heeft, kunt u beter geen Nalcrom granulaat gebruiken, omdat dit middel suiker bevat. U kunt wel Nalcrom drank gebruiken, deze bevat geen suiker.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het gebruik van Nalcrom nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Neem Nalcrom 15 minuten voor de maaltijd in. Als u Nalcrom 4 x per dag moet gebruiken, betekent dit dat u (bij 3 maaltijden per dag) 3 x Nalcrom vóór de maaltijd en 1 x vóór het slapen gaan moet innemen.

De gebruikelijke dosering is als volgt: Drank

volwassenen:

Drink 4 keer per dag de inhoud van 1 ampul van 10 ml op vóór de maaltijd. kinderen:

Drink 4 keer per dag de inhoud van 1 ampul van 5 ml op vóór de maaltijd.

Granulaat in sachets volwassenen:

Neem 4 keer per dag 1 sachet met 200 mg vóór de maaltijd. Los de inhoud van het sachet op in een halve beker water en drink dit op.

kinderen:

Neem 4 keer per dag 1 sachet met 100 mg vóór de maaltijd. Los de inhoud van het sachet op in een halve beker water en drink dit op.

Als de behandeling binnen 2-3 weken niet voldoende resultaat geeft, kan uw arts de dosering verhogen. Als de behandeling wel voldoende resultaat geeft, zal uw arts proberen de dosering weer te verlagen. De optimale dosering zal voor ieder persoon individueel worden bepaald.

Voedingsstoffen, waar u allergisch voor bent, kunnen soms al in de mond een allergische reactie veroorzaken. Als dit bij u ook het geval is, kunt u het beste uw mond spoelen met de oplossing, voordat u deze doorslikt.

2 Nalcrom PIL nov11

Wat u moet doen als u meer van Nalcrom heeft ingenomen dan u zou mogen

Over het algemeen zijn er geen nadelige effecten te verwachten, wanneer teveel Nalcrom is ingenomen.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Nalcrom in te nemen

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van Nalcrom

Als u stopt met het innemen van Nalcrom, kunnen de verschijnselen weer terugkeren, waarvoor u Nalcrom kreeg voorgeschreven.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Nalcrom bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

In enkele gevallen is melding gemaakt van misselijkheid, braken, buikklachten, huiduitslag en gewrichtspijnen.

Zeer zelden is er een allergische reactie gemeld.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25°C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht en vocht (granulaat). Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Nalcrom niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos en op de ampul/ op het sachet na ‘exp’. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Nalcrom

Nalcrom drank:

  • Het werkzame bestanddeel is natriumcromoglicaat; en wel 100 mg respectievelijk 200 mg per ampul.
  • Het andere bestanddeel is hoog gezuiverd water.

Nalcrom granulaat:

  • Het werkzame bestanddeel is natriumcromoglicaat; en wel 100 mg respectievelijk 200 mg per sachet. Het andere bestanddeel is suiker (zie het kopje Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Nalcrom granulaat’ voor meer informatie):
3 Nalcrom PIL nov11

Hoe ziet Nalcrom er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Nalcrom drank is verpakt in doosjes van 50 ampullen.

Nalcrom granulaat is verpakt in doosjes van 50 sachets.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant sanofi-aventis Netherlands B.V.

Kampenringweg 45 D-E 2803 PE Gouda

Tel: 0182 55 77 55

Dit geneesmiddel is geregistreerd in Nederland:

RVG 10227 (granulaat in sachets 100 mg)

RVG 10228 (granulaat in sachets 200 mg)

RVG 12446 (drank in ampullen 100 mg)

RVG 12447 (drank in ampullen 200 mg)

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in januri 2012

4 Nalcrom PIL nov11

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK