Opticrom, oogdruppels, oplossing 20 mg/ml

Illustratie van Opticrom, oogdruppels, oplossing 20 mg/ml
Stof(fen) Cromoglicinezuur
Toelating Nederland
Producent Sanofi
Verdovend Nee
ATC-Code S01GX01
Farmacologische groep Decongestiva en anti-allergie

Vergunninghouder

Sanofi

Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
Allergo-COMOD neusspray, 20 mg/ml Cromoglicinezuur URSAPHARM Benelux B.V. Steenovenweg 5 5708 HN HELMOND
Nalcrom, drank 200 mg Cromoglicinezuur Sanofi
Natriumcromoglicaat Sandoz neusspray 20 mg/ml, neusspray Cromoglicinezuur Sandoz
Allergo-COMOD oogdruppels, 20 mg/ml Cromoglicinezuur URSAPHARM Benelux B.V. Steenovenweg 5 5708 HN HELMOND
Nalcrom, granulaat in sachets 200 mg Cromoglicinezuur Sanofi

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Opticrom oogdruppels worden gebruikt bij een ontsteking van het bindvlies van het oog door een overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (allergische conjunctivitis). Uw ogen kunnen jeuken, branderig aanvoelen en tranen. De oogleden zijn gezwollen, het oogwit is rood en licht kan slecht worden verdragen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.

Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?

Geen bijzonderheden.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Over het gebruik van deze stoffen tijdens de zwangerschap bij de mens zijn onvoldoende gegevens bekend om de mogelijke schadelijkheid voor het ongeboren kind te kunnen beoordelen. Dit geneesmiddel kan voor zover bekend zonder gevaar voor de vrucht overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt in de periode van zwangerschap.

5 Opticrom oogdruppels PIL sep12

Borstvoeding

Over het gebruik van dit middel in de periode waarin u borstvoeding geeft zijn onvoldoende gegevens bekend om de mogelijke schadelijkheid voor het kind te kunnen beoordelen.

Dit geneesmiddel kan na overleg met de arts gebruikt worden tijdens de periode waarin u borstvoeding geeft.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen effecten waargenomen op het besturen van voertuigen of het bedienen van machines. U dient er rekening mee te houden dat direct na het gebruik van oogdruppels het gezichtsvermogen tijdelijk kan verminderen.

Opticrom, oogdruppels bevat benzalkoniumchloride

Kan oogirritatie veroorzaken. Voorkom contact met zachte contactlenzen. Contactlenzen voor het toedienen verwijderen en ten minste 15 minuten wachten voor het terugplaatsen. Kan zachte contactlenzen doen verkleuren.

(Opticrom Unit Dose bevat geen benzalkoniumchloride en kan zover bekend gebruikt worden door dragers van zachte contactlenzen.)

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Opticrom, oogdruppels: vier tot zesmaal per dag 1-2 druppels in ieder oog of zoals voorgeschreven door de arts.

Opticrom Unit Dose: viermaal daags 1-2 druppels in ieder oog of zoals voorgeschreven door de arts.

Opticrom verhelpt uw klachten aan het oog niet, maar is erop gericht om deze te voorkomen. Vanwege deze werking op het voorkomen van oogklachten is het van belang de behandeling zonder onderbrekingen voort te zetten gedurende de tijd dat u wordt blootgesteld aan de prikkels waar u overgevoelig voor bent. Gebeurt dit niet, dan kunnen uw oogklachten terugkeren.

Gebruiksaanwijzing voor Opticrom, oogdruppels: de toediening gaat het beste als u voor een spiegel gaat staan.

  1. Draai het dopje los (de eerste keer moet u eerst de verzegeling verbreken).
  2. Buig het hoofd iets achterover en kijk omhoog.
  3. Trek het onderooglid met een vinger omlaag.
  4. Houd het flesje omgekeerd boven dit ooglid.
  5. Knijp zacht in het flesje en laat de druppel vallen achter het ooglid (probeer met de druppelaar van het flesje uw oog niet aan te raken).
  6. Knipper enkele malen met de ogen.

Herhaal dit voor het andere oog.

Sluit het flesje goed na het druppelen.

5 Opticrom oogdruppels PIL sep12

Gebruiksaanwijzing voor Opticrom Unit dose

1.De sachet voorzichtig openen over de stippellijn.

2.Trek voorzichtig één hele ampul met randje (“topje”) los van de strip, zonder de andere te beschadigen.

3.Sluit de sachet met de rest van de ampullen weer door de folie van de sachet om te vouwen. Houd de ampul voorzichtig vast, keer deze om zodat het topje omlaag wijst.

4.Tik een paar keer rustig tegen de ampul zodat alle vloeistofdruppels naar beneden in het puntje zakken.

5.Draai nu zonder op de ampul te drukken (anders spuit de vloeistof er al uit!) rustig het topje er af. Er kan nu wel een druppel uit komen, maar dat is niet erg.

6.Dien het gewenste aantal oogdruppels toe door in de ampul te knijpen en werp het overige samen met de ampul weg.

Indien u bemerkt dat Opticrom te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Wanneer u te veel van Opticrom heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Het is niet waarschijnlijk dat er bij overdosering problemen zullen optreden.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Neem geen dubbele dosis van Opticrom om een vergeten dosis in te halen.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Bijwerkingen kunnen in de volgende frequenties voorkomen:

Zeer vaak bij meer dan 1 van de 10 gebruikers
Vaak bij 1 tot 10 van de 100 gebruikers
Soms bij 1 tot 10 van de 1000 gebruikers
Zelden bij 1 tot 10 van de 10.000 gebruikers
Zeer zelden bij minder dan 1 van de 10.000 gebruikers

Onbekend op basis van de bekende gegevens kan de frequentie niet worden vastgesteld

Informeer uw arts wanneer u één van onderstaande bijwerkingen heeft:

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen

Soms:

  • Tijdelijke irritatie (steken en branderig gevoel) van de ogen onmiddellijk na het indruppelen van

de oogdruppels.

Zelden:

  • Plaatselijke irritatie (rode ogen, jeuk). Zeer zelden:
  • Overgevoeligheidsreacties (zwelling van de oogleden).

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, of apotheker of verpleegkundige.

5 Opticrom oogdruppels PIL sep12

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Opticrom, oogdruppels

Bewaren beneden 30°C.

Niet in de koelkast bewaren.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Opticrom Unit Dose

Bewaren beneden 25°C.

Niet in de koelkast bewaren.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Niet te gebruiken na:

Opticrom, oogdruppels

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na “EXP”. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. Houdbaarheid na het aanbreken van de flacon: 4 weken.

Opticrom Unit Dose

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na “EXP”. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

De gebruikte Opticrom Unit Dose ampul na gebruik direct weggooien, ook na onvolledig gebruik.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

Opticrom, oogdruppels, oplossing 20 mg/ml

De werkzame stof in dit middel is natriumcromoglicaat 20 mg/ml.

De andere stoffen in dit middel zijn dinatriumedetaat, benzalkoniumchloride, natriumchloride en water voor injecties.

Opticrom Unit Dose, oogdruppels, oplossing 20 mg/ml

De werkzame stof in dit middel is natriumcromoglicaat 20 mg/ml.

De andere stoffen in dit middel zijn natriumchloride en water voor injecties.

Hoe ziet Opticrom eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Opticrom, oogdruppels, oplossing 20 mg/ml bevat een helder kleurloze tot lichtgele oplossing in een witte polyethyleen druppelflacon van 10 ml met een polyethyleen stop en polypropyleen dop.

Opticrom Unit Dose, oogdruppels, oplossing 20 mg/ml bestaat uit 60 plastic ampullen a 0,35 ml.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel sanofi-aventis Netherlands B.V. Kampenringweg 45 D-E

2803 PE Gouda

Tel: 0182 557755

5 Opticrom oogdruppels PIL sep12

Fabrikant

Sanofi Winthrop Industrie

Boulevard industriel, zone industrielle 76580 Le Trait- Frankrijk

Sanofi-aventis

London Road

Holmes Chapel

CW4 8BE Cheshire

Groot-Brittannië

In het register ingeschreven onder RVG 07564 (Opticrom, oogdruppels, oplossing 20 mg/ml). In het register ingeschreven onder RVG 12039 (Optcrom Unit Dose, oogdruppels, oplossing 20 mg/ml).

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in oktober 2012.

5 Opticrom oogdruppels PIL sep12

Advertentie

Stof(fen) Cromoglicinezuur
Toelating Nederland
Producent Sanofi
Verdovend Nee
ATC-Code S01GX01
Farmacologische groep Decongestiva en anti-allergie

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.