Norfloxacine CF 400 mg, omhulde tabletten

ATC-Code
J01MA06
Medikamio Hero Image

Centrafarm

Stof Verdovend Psychotrope
Norfloxacine Nee Nee
Farmacologische groep Chinolon-antibacteriële middelen

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Centrafarm

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Norfloxacine CF bevat het werkzame bestanddeel norfloxacine.

Norfloxacine behoort tot een groep geneesmiddelen die ‘fluorquinolonen’ worden genoemd. Norfloxacine is een ‘breedspectrumantibioticum’ en werkt tegen een groot aantal infecties.

Norfloxacine CF wordt gebruikt voor:

 • de behandeling van gecompliceerde en ongecompliceerde, acute en chronische infecties van de hoge en lage urinewegen (met uitzondering van gecompliceerde pyelonefritis: een bepaalde gecompliceerde ontsteking van de nieren door infectie);
 • de behandeling van urineweginfecties die het gevolg zijn van een operatie aan de urinewegen of van nierstenen (nefrolithiase).

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • als u allergisch bent voor norfloxacine;
 • als u allergisch bent voor andere quinolon-antibiotica (uw arts weet dat);
 • als u allergisch bent voor de kleurstof zonnegeel (E110);
 • als u allergisch bent voor een van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6;
 • als u in het verleden een peesontsteking (tendinitis) en/of peesscheuring heeft gehad als gevolg

van behandeling met fluorquinolonen;

 • als je een kind of adolescent in de groei jonger dan 18 jaar bent;
 • als u zwanger bent of borstvoeding geeft;
 • als u tizanidine gebruikt (zie ‘Gebruikt u nog andere geneesmiddelen’ in rubriek 2).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Vertel het uw arts als u medische aandoeningen of ziekten heeft (gehad), in het bijzonder als het een van de volgende aandoeningen of ziekten betreft:

Overgevoeligheidsreacties: sommige patiënten hebben bij gebruik van quinolon-antibiotica ernstige allergische reacties gekregen die soms fataal zijn geweest. Een allergische reactie kan gepaard gaan met verschijnselen als zwelling van de huid van het gezicht, de ledematen, de tong of de keel, en ademhalingsproblemen. Als u een allergische reactie heeft:

 • stopt u met het innemen van Norfloxacine CF;
 • gaat u onmiddellijk naar uw arts voor een spoedbehandeling.

Hartproblemen

U moet voorzichtig zijn met het gebruik van dit type middel als u geboren bent met een verlengd QT- interval of dit in uw familie voorkomt (vastgesteld met een ECG, een hartfilmpje), u een onevenwichtige zoutbalans in het bloed heeft (in het bijzonder een laag gehalte aan kalium of magnesium in het bloed), als u een hele trage hartslag heeft (dit heet ‘bradycardie’), als u een zwak hart heeft (hartfalen), als u een hartaanval heeft gehad (myocardinfarct), als u een vrouw of als u al op leeftijd bent of als u andere medicijnen gebruikt die leiden voor veranderingen in het ECG (zie rubriek ‘Gebruik van Norfloxacine met andere geneesmiddelen’)

Leveraandoening

Er zijn meldingen geweest van leverfalen (ernstig en mogelijk levensbedreigend onvermogen van de lever om de normale stofwisselingsfuncties uit te voeren) tijdens het gebruik van norfloxacine (zie rubriek 4). Als u last krijgt van verschijnselen als verlies van eetlust, geelzucht (geelverkleuring van de huid), donkere urine, jeuk of gevoeligheid van de maag, stopt u met het innemen van Norfloxacine CF en neemt u onmiddellijk contact op met uw arts.

Ontstoken en/of gescheurde pezen: sommige patiënten hebben last gekregen van gescheurde pezen (vooral de achillespees) tijdens of na het gebruik van quinolon-antibiotica, waaronder norfloxacine. De kans hierop is groter als u:

 • op leeftijd bent;
 • ook corticosteroïden gebruikt (uw arts weet dat).

Bij de eerste tekenen van pijn of ontsteking van uw pezen moet u het gebruik van norfloxacine staken en onmiddellijk contact opnemen met uw arts.

Epilepsie en aandoeningen van het centrale zenuwstelsel:

 • epilepsie of convulsies (stuipen) kunnen verergeren;
 • psychische stoornissen als hallucinaties en/of verwardheid kunnen verergeren;
 • aandoeningen van het centrale zenuwstelsel, zoals verminderde bloedtoevoer naar de hersenen of een beroerte;
 • symptomen van neuropathie, waaronder pijn, een brandend of tintelend gevoel, gevoelloosheid en/of zwakte.

Als uw klachten verergeren, moet u stoppen met de behandeling en onmiddellijk contact opnemen met uw arts.

Pseudomembraneuze colitis: pseudomembraneuze colitis is een infectie die ontsteking van de dikke darm veroorzaakt. Dit kan leiden tot ernstige en aanhoudende diarree tijdens of na de behandeling. Als u deze symptomen heeft:

 • moet u de inname van Norfloxacine CF onmiddellijk staken en naar uw arts gaan;
 • mag u geen geneesmiddelen gebruiken die de normale passage van voedsel door uw lichaam vertragen.

Uw arts zal u een ander geneesmiddel voor de behandeling van uw symptomen voorschrijven.

Tekort aan het enzym glucose-6-fosfaatdehydrogenase (G6PD): als u niet genoeg van het enzym G6PD heeft, kunt u een aandoening van uw rode bloedcellen krijgen.

Myasthenia gravis (een aandoening die spierzwakte veroorzaakt): als u norfloxacine gebruikt, kunt u myasthenia gravis krijgen of kunnen uw symptomen verergeren. Hierdoor kunnen uw ademhalingsspieren gevaarlijk zwak worden. Als uw symptomen verergeren, moet u onmiddellijk contact opnemen met uw arts.

Gevoeligheid voor licht: norfloxacine en andere quinolon-antibiotica kunnen gevoeligheid voor zonlicht veroorzaken. Vermijd felle zon en blijf niet te lang in de zon. Ga niet onder de zonnebank tijdens het gebruik van Norfloxacine CF.

Nieraandoening: als u een nieraandoening heeft, kan het zijn dat norfloxacine bij u niet goed werkt.

Kristalurie (kristallen in uw urine): als u Norfloxacine CF langdurig gebruikt, kunnen er kristallen in uw urine ontstaan. U kunt deze symptomen als volgt voorkomen:

 • neem niet meer Norfloxacine CF in dan de aanbevolen dosis;
 • drink veel (bv. water, maar geen alcohol).

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Norfloxacine CF nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor kruidenpreparaten, natuurvoeding en voedingssupplementen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Vertel het uw arts als u andere geneesmiddelen gebruikt die het hartritme kunnen veranderen: geneesmiddelen van de groep anti-aritmica (bijv. kinidine, hydrokinidine, disopyramide, amiodaron, sotalol, dofetilide, ibutilide), tricyclische antidepressiva, bepaalde antibiotica (van de groep macroliden), bepaalde antipsychotica.

Gebruik Norfloxacine CF NIET als u tizanidine gebruikt (tegen spierspasticiteit bij multipele sclerose).

De volgende geneesmiddelen kunnen invloed hebben op of worden beïnvloed door Norfloxacine CF:

 • nitrofurantoïne (een antibioticum);
 • probenecide (voor de behandeling van jicht);
 • theofylline (voor de behandeling van astma en longziekte). De kans op bijwerkingen van de behandeling met theofylline kan toenemen;
 • cafeïne (aanwezig in sommige pijnstillers). Vermijd het gebruik van cafeïne bevattende geneesmiddelen (bv. bepaalde pijnstillers) zolang u Norfloxacine CF gebruikt; vraag uw arts om advies;
 • ciclosporine (gebruikt om afstoting van getransplanteerde organen te voorkomen);
 • warfarine (gebruikt als bloedverdunner);
 • niet-steroïde ontstekingsremmers (geneesmiddelen tegen pijn en andere ziekten);
 • fenbufen (een niet-steroïde ontstekingsremmer, NSAID, gebruikt voor verlichting van pijn).

Orale anticonceptiemiddelen: houd er rekening mee dat de orale anticonceptiepil bij gebruik van Norfloxacine CF minder effectief kan zijn.

Producten die ijzer, maagzuurremmers, magnesium, aluminium of zink bevatten: producten die een van deze stoffen bevatten (bv. multivitaminen, sucralfaat) kunnen de hoeveelheid norfloxacine die in uw bloed en urine terechtkomt, verminderen.

Norfloxacine CF moet ofwel 2 uur vóór of ten minste 4 uur na dergelijke producten worden ingenomen.

Producten die calcium bevatten

Producten die calcium bevatten, kunnen de hoeveelheid norfloxacine die in uw bloed en urine terechtkomt, eveneens verminderen. Voorbeelden hiervan zijn orale voedseloplossingen en zuivelproducten (melk of vloeibare melkproducten als yoghurt). Norfloxacine CF moet ten minste 1 uur vóór of 2 uur na dergelijke producten worden ingenomen.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Neem Norfloxacine CF in op een lege maag, 1 uur vóór of 2 uur na een maaltijd of inname van melk of andere zuivelproducten.

Drink geen alcohol zolang u Norfloxacine CF gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Dit geneesmiddel kan schadelijk zijn voor uw ongeboren kind. Gebruik Norfloxacine CF daarom niet:

 • als u zwanger bent;
 • als u denkt dat u misschien zwanger bent;
 • als u van plan bent om zwanger te worden.

Als u zwanger wordt terwijl u Norfloxacine CF gebruikt, moet u uw arts hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen.

U moet effectieve anticonceptiemethoden toepassen zolang u Norfloxacine CF gebruikt. Neem bij twijfel contact op met uw arts.

U mag geen borstvoeding geven als u Norfloxacine CF gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Norfloxacine kan invloed hebben op uw reactiesnelheid, vooral:

 • in het begin van de behandeling;
 • als u de dosis verhoogt;
 • als u op een ander geneesmiddel overstapt;
 • als u ook alcohol drinkt.

Wees daarom altijd voorzichtig wanneer u een auto of ander voertuig bestuurt of machines gebruikt. Als uw reactiesnelheid wordt beïnvloed, mag u niet autorijden en geen machines gebruiken.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Norfloxacine CF bevat de kleurstof zonnegeel (E110), die allergische reacties kan veroorzaken.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Uw arts heeft u mogelijk twee doses per dag voorgeschreven. In dat geval kunt u het beste één dosis ’s morgens en één dosis ’s avonds innemen. Als u slechts één dosis per dag hoeft in te nemen, moet u dat altijd op dezelfde tijd doen.

Als u maagzuurremmers, multivitaminen of voedseloplossingen gebruikt, moet u Norfloxacine CF ofwel 2 uur vóór ofwel ten minste 4 uur na dergelijke producten innemen.

Slik de tabletten Norfloxacine CF in hun geheel door, zonder ze te breken of fijn te maken of erop te kauwen. Neem de tabletten in met vloeistof, bv. een glas water. Doe dit ten minste 1 uur vóór of 2 uur na een maaltijd of zuivelproduct.

De gebruikelijke dosering is Urineweginfecties

Eén tablet van 400 mg tweemaal daags. Hoe lang u de tabletten moet innemen, hangt af van het soort infectie dat u heeft:

 • Ongecompliceerde acute blaasontsteking (bij vrouwen): behandeling duurt gewoonlijk 3 dagen. De duur van de behandeling hangt af van hoe u op het geneesmiddel reageert.
 • Urineweginfecties: behandeling duurt gewoonlijk 7 tot 10 dagen. Uw symptomen kunnen snel verbeteren. Desondanks moet u het geneesmiddel blijven innemen voor zolang uw arts dat heeft aanbevolen.
 • Gecompliceerde urineweginfecties: behandeling duurt meestal 2 tot 3 weken. Uw arts kan de behandelduur verlengen op grond van de ernst en locatie van uw infectie.
 • Urineweginfecties bij patiënten die een urologische operatie hebben ondergaan of nierstenen hebben gehad De gebruikelijke dosering ligt tussen 400 mg tweemaal daags en 400 mg driemaal daags. De exacte dosering en periode waarin u Norfloxacine CF moet gebruiken, zijn afhankelijk van:
  • de ernst van uw infectie;
  • of de infectie al dan niet terugkeert (terugval).

Als u een nieraandoening heeft

Uw arts kan uw nierfunctie controleren door uw creatinineklaring te bepalen. Als u een ernstige nieraandoening heeft (creatinineklaring = 30 ml/min x 1,73 m2), kan uw arts de dosering verlagen tot 400 mg eenmaal daags.

Gebruik bij ouderen

Als u op leeftijd bent en uw nierfunctie niet gestoord is, zijn de hierboven vermelde doseringen geschikt voor u.

Kinderen en adolescenten

Kinderen en adolescenten in de groei (jonger dan 18 jaar) mogen Norfloxacine CF niet gebruiken.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Als u per ongeluk te veel tabletten heeft ingenomen, neemt u onmiddellijk contact op met uw arts of gaat u naar de afdeling spoedeisende hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Mogelijk krijgt u het advies oplossingen te drinken die calcium bevatten. Hierdoor neemt uw lichaam geen norfloxacine meer op.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Maak u geen zorgen. Neem de volgende dosis gewoon op de gebruikelijke tijd in. Neem geen dubbele dosis om de vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Stop niet abrupt met het innemen van uw geneesmiddel, ook niet als uw symptomen snel verbeteren. U moet uw geneesmiddel blijven gebruiken voor zolang uw arts dat heeft aanbevolen. Anders kan de infectie terugkeren.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Norfloxacine CF bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Voor de beoordeling zijn de bijwerkingen als volgt ingedeeld naar hoe vaak ze voorkomen:

De volgende bijwerkingen zijn gemeld:

Stop met het gebruik van het geneesmiddel en neem onmiddellijk contact op met uw arts als u last krijgt van:

 • symptomen van angio-oedeem (een levensbedreigende reactie), zoals:
  • opgezet gezicht, opgezette tong of keel;
  • moeite met slikken;
  • galbulten en ademhalingsproblemen;
 • een ernstige huidreactie;
 • geelverkleuring van het oogwit of de huid, wat een symptoom van een ontsteking van de lever (hepatitis) of leverfalen kan zijn.

Andere bijwerkingen zijn onder meer:

Vaak:

 • Leukopenie (een laag aantal witte bloedcellen)
 • Neutropenie (een laag aantal van een bepaald type witte bloedcellen, ‘neutrofielen’ genaamd)
 • Eosinofilie (een hoog aantal van een bepaald type witte bloedcellen, ‘eosinofielen’ genaamd)
 • Verhoging van leverenzymen (ASAT, ALAT, alkalische fosfatase). Dit zijn bloedonderzoeken waarmee veranderingen in de werking van de lever kunnen worden aangetoond.
 • Hoofdpijn
 • Duizeligheid
 • Licht gevoel in het hoofd
 • Sufheid
 • Buikpijn en krampen
 • Misselijkheid
 • Huiduitslag

Soms:

 • Trombocytopenie (een daling van het aantal bloedplaatjes in het bloed)
 • Verlaagd hematocriet (een laag aantal rode bloedcellen)
 • Kristalurie (kristallen in de urine)
 • Verlengde protrombinetijd (het duurt langer voordat uw bloed stolt)
 • Hemolytische anemie (een vorm van bloedarmoede: een daling van het aantal rode bloedcellen door de abnormale afbraak ervan, waardoor de huid bleek kan zien en zwakte of kortademigheid kan ontstaan). Dit houdt soms verband met een tekort aan een bepaald enzym, ‘glucose-6- fosfaatdehydrogenase’ genaamd.
 • Overgevoeligheidsreacties (allergische reacties), zoals:
  • anafylaxie (een ernstige allergische reactie, zie ‘Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel’ in rubriek 2)
  • angio-oedeem (ernstige allergische reactie die zwelling van het gezicht, de tong of de keel veroorzaakt en levensbedreigend kan zijn)
  • urticaria (galbulten)
  • interstitiële nefritis (nierontsteking)
  • petechiën (puntbloedinkjes, kleine rode of paarse vlekjes op het lichaam)
  • hemorragische bullae (bloedblaren)
  • papels met vasculitis (kleine verhevenheden van de huid met ontstoken bloedvaten)
 • Vermoeidheid
 • Stemmingswisselingen
 • Paresthesie (tintelingen)
 • Slapeloosheid
 • Slaapstoornissen
 • Depressie (zich verdrietig voelen)
 • Angst
 • Nervositeit
 • Prikkelbaarheid
 • Euforie (extreem geluksgevoel)
 • Desoriëntatie
 • Hallucinaties (zien of horen van dingen die er niet zijn)
 • Verwardheid
 • Polyneuropathie (wanneer het zenuwstelsel in uw armen en benen niet goed functioneert) waaronder het syndroom van Guillain-Barré (gekenmerkt door zwakte van de ledematen, wat kan leiden tot gevoelloosheid en verlamming) (zie ‘Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel’ in rubriek 2)
 • Convulsies (stuipen)
 • Psychische stoornissen en aandoeningen en psychotische reacties (ernstige psychische aandoeningen)
 • Myasthenia gravis (een aandoening die spierzwakte veroorzaakt) kan zich openbaren of verergeren (zie ‘Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel’ in rubriek 2)
 • Gestoord gezichtsvermogen
 • Verhoogde tranenvloed (traanvochtproductie)
 • Tinnitus (oorsuizen)
 • Hartkloppingen (het voelen van uw hartslag)
 • Brandend maagzuur
 • Diarree
 • Braken
 • Anorexie (verlies van eetlust)
 • Pancreatitis (ontstoken alvleesklier)
 • Hepatitis (ontstoken lever)
 • Verhoogd serumbilirubine (een chemische stof in het bloed)
 • Ernstige huidreacties:
  • exfoliatieve dermatitis (ontstoken, schilferende huid)
  • syndroom van Lyell (ernstige huidziekte met intense roodheid, blaarvorming en vervelling van de huid, als bij verbranding)
  • erythema multiforme (syndroom van Stevens-Johnson, een ernstige ziekte met blaarvorming van de huid, mond, ogen en geslachtsorganen)
  • fotosensibiliteit (verhoogde gevoeligheid voor zonlicht)
  • pruritus (jeuk)
 • Artritis (ontstoken gewrichten)
 • Myalgie (spierpijn)
 • Artralgie (gewrichtspijn)
 • Tendinitis (ontstoken pezen)
 • Tendovaginitis (ontstoken pees en peesschede)
 • Verhoogd serumureum en serumcreatinine (indicatoren voor verslechtering van de nierfunctie)
 • Candidiasis vaginalis (candida-infectie van de vagina)

Zelden:

 • Pseudomembraneuze colitis (ontsteking van de darmen met als gevolg koorts, buikpijn of diarree; zie ‘Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel’ in rubriek 2)
 • In sommige gevallen is een ontsteking van de achillespees waargenomen. Dit kan leiden tot scheuring van de achillespees (zie ‘Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel’ in rubriek 2).

Zeer zelden:

 • Afwijkend ecg/hartfilmpje (QT-verlenging)
 • Cholestatische hepatitis (ontstoken lever waarbij de gal niet goed wordt afgevoerd)
 • Levernecrose (afsterven van leverweefsel)
 • Rabdomyolyse (een spierziekte die wordt veroorzaakt door de afbraak van spiercellen en kan leiden tot nierproblemen)

Niet bekend

 • De kleurstof zonnegeel (E110) kan allergische reacties veroorzaken.
 • Verminderde tastzin (hypo-esthesie)
 • Leverfalen, waaronder gevallen met fatale afloop (zie ‘Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel’ in rubriek 2)
 • Abnormaal snelle hartslag, levensbedreigende onregelmatige hartslag, verandering van het hartritme (dit heet ‘verlenging van het QT-interval’ en wordt vastgesteld met een ECG, een hartfilmpje).

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is norfloxacine.

Elke filmomhulde tablet Norfloxacine CF bevat 400 mg norfloxacine.

De andere stoffen in dit middel zijn:

Tabletkern:

 • povidon
 • natriumzetmeelglycolaat
 • microkristallijne cellulose
 • colloïdale watervrije silica
 • magnesiumstearaat
 • gezuiverd water

Filmomhulling:

 • hypromellose
 • talk
 • propyleenglycol
 • zonnegeel (E110)
 • titaandioxide (E171)

Hoe ziet Norfloxacine CF 400 mg omhulde tabletten eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Norfloxacine CF 400 mg omhulde tabletten zijn rond, oranje en filmomhuld en hebben aan één zijde een gegraveerde lijn.

Norfloxacine CF is verkrijgbaar in blisterverpakkingen van aluminium-PVC/PVDC.

Verpakkingsgrootten: 6, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 56, 100, 200, 300, 400, 500 en 1000 filmomhulde tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

In het register ingeschreven onder

Norfloxacine CF 400 mg, omhulde tabletten RVG 24265

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant houder van de vergunning

Centrafarm B.V.

Nieuwe Donk 3 4879 AC Etten-Leur Nederland

Fabrikant

Centrafarm Services B.V.

Nieuwe Donk 9

4879 AC Etten-Leur

Nederland

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Duitsland

ALUID Pharma GmbH & Co KG

Gottlieb-Daimler-strasse 19

89150 Laichingen

Duitsland

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juni 2011.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.