Nozinan, tabletten 25 mg

Illustratie van Nozinan, tabletten 25 mg
Stof(fen) Levomepromazine
Toelating Nederland
Producent Sanofi
Verdovend Nee
ATC-Code N05AA02
Farmacologische groep Antipsychotica

Vergunninghouder

Sanofi

Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
Nozinan, injectievloeistof 25 mg/ml Levomepromazine Sanofi

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Nozinan, tabletten 25 mg bevatten levomepromazine, dat behoort tot de groep van fenothiazinen. Nozinan wordt gebruikt bij de behandeling van matige tot ernstige pijn bij in het ziekenhuis opgenomen patiënten.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Nozinan niet

 • Als u overgevoelig bent voor levomepromazine, voor andere geneesmiddelen uit de groep van de fenothiazinen of voor één van de andere bestanddelen van Nozinan tabletten.
 • Bij kinderen.

Wees extra voorzichtig met Nozinan

 • Als één van de volgende situaties op u van toepassing is: langzame pols, laag kaliumgehalte in uw bloed of een aangeboren afwijkend hartritme (verlenging van QT-interval). In die gevallen kan gebruik van levomepromazine en andere fenothiazinen tot hartritmestoornissen leiden.
 • Als u hartpatiënt bent. Bij gebruik van levomepromazine kan de bloeddruk zodanig dalen, dat u duizelig wordt (orthostatische hypotensie).
 • Als u lijdt aan epilepsie (vallende ziekte), omdat fenothiazinen de prikkeldrempel kunnen verlagen.
 • Als u lijdt aan de ziekte van Parkinson, omdat de symptomen kunnen verergeren. Verder kunnen vooral bij hoge doseringen symptomen ontstaan, die lijken op de ziekte van Parkinson, zoals schokkerig bewegen. Ook na staken van de behandeling kunnen deze symptomen soms verergeren of zelfs ontstaan. Zeker bij ouderen zal daarom na een aantal maanden een controle worden uitgevoerd.
 • Als u suikerziekte heeft of als u risicofactoren voor het ontstaan van suikerziekte heeft. Uw suikerspiegel zal tijdens de behandeling met Nozinan regelmatig gecontroleerd moeten worden.
 • Als u nier- of leverpatiënt bent.

Nozinan tabl PIL jun12

 • Als het gebruikt wordt bij oudere, dementerende patiënten. Het risico op een beroerte is bij deze patiënten 3 maal zo hoog.
 • Als u spierkrampen krijgt in combinatie met hoge koorts en roodbruine verkleuring van urine. Raadpleeg dan onmiddellijk uw arts.
 • Als u of iemand in uw familie ooit last heeft gehad van vorming van bloedstolsels in de bloedvaten, omdat dit soort geneesmiddelen in verband is gebracht met de vorming van bloedstolsels.
 • Als u zwanger bent of borstvoeding geeft (zie voor meer informatie het kopje ‘Zwangerschap en borstvoeding’).

Inname in combinatie met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen.

 • De dempende werking van andere geneesmiddelen en alcohol kan worden versterkt. Het gebruik van alcohol wordt daarom ontraden.
 • Bij gelijktijdig gebruik van bepaalde middelen bij psychische aandoeningen (zogenaamde antipsychotica met anticholinerge werking) kunnen bijwerkingen optreden die lijken op de ziekte van Parkinson.
 • Het bloeddrukverlagend effect van bloeddrukverlagende middelen (onder andere fenoxybenzamine, labetalol, methyldopa, reserpine) kan worden versterkt.
 • Het bloeddrukverlagend effect van guanethidine kan juist worden geremd.
 • Bij gelijktijdig gebruik van bepaalde geneesmiddelen tegen maagzuur (de zogenaamde antacida) kan de opname van levomepromazine worden verminderd.
 • Bepaalde geneesmiddelen (barbituraten, fenytoïne, carbamazepine, allen gebruikt bij epilepsie) versnellen de afbraak van levomepromazine en andere fenothiazinen.

Zwangerschap en borstvoeding

Gebruik Nozinan niet als u zwanger bent, tenzij uw arts dit noodzakelijk vindt. Er zijn geen aanwijzingen dat Nozinan schadelijk is voor de baby. De volgende symptomen kunnen optreden bij pasgeboren baby’s van moeders die Nozinan in het laatste trimester (laatste drie maanden van de zwangerschap) hebben gebruikt: trillen, stijve en/of zwakke spieren, slaperigheid, opwinding, ademhalingsproblemen, langzame of snelle hartslag, opgeblazen buik, verstopping (constipatie) en problemen met voeden. Als uw baby last krijgt van een van deze symptomen, neem dan contact op met uw arts.

Als u borstvoeding geeft, gebruik Nozinan dan alleen in overleg met uw arts. Dit middel komt in de moedermelk terecht.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Bij het gebruik van Nozinan kan slaperigheid optreden. In dat geval is het niet verstandig te rijden of een machine te bedienen.

Belangrijke informatie over bestanddelen van Nozinan

Nozinan tabletten bevatten lactose en tarwezetmeel.

Als uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u Nozinan inneemt.

Geschikt voor mensen met coeliakie. Patiënten met een overgevoeligheid voor tarwe (anders dan coeliakie) dienen dit geneesmiddel niet te gebruiken.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het innemen van Nozinan nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

De gebruikelijke begindosering voor ernstige pijn is:

Nozinan tabl PIL jun12

50 mg 2-5 maal daags, zonodig geleidelijk verhoogd tot 300-500 mg per dag. De onderhoudsdosering is 50-75 mg per dag.

De gebruikelijke begindosering voor matige pijn is:

12,5 mg (1/2 tablet à 25 mg) 4-6 maal daags, zonodig dagelijks verhoogd met 25-50 mg.

Tijdens de eerste paar dagen kunt u last krijgen van bloeddrukdaling bij opstaan, waardoor u zich duizelig voelt. Het beste kunt u dan gaan liggen.

Oudere patiënten kunnen extra gevoelig zijn voor fenothiazinen. Daarom wordt met een lage dosering begonnen.

Wat u moet doen als u meer van Nozinan heeft ingenomen dan u zou mogen

Als u meer inneemt dan voorgeschreven of bij overdosering, kunnen bijwerkingen optreden als bijvoorbeeld vergeetachtigheid, bewustzijnsdaling, krampen, pupilverwijding, verlaging van de bloeddruk, hartritmestoornissen, benauwdheid, verlaging van lichaamstemperatuur.

Behandeling moet in het ziekenhuis gebeuren en kan bestaan uit maagspoelen en het toedienen van laxeermiddel en bewaking van belangrijke lichaamsfuncties.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Nozinan in te nemen

Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Nozinan bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt.

Bijwerkingen kunnen in de volgende frequenties voorkomen:

zeer vaak: bij meer dan 1 op de 10 patiënten

vaak: bij meer dan 1 op 100 patiënten, maar minder dan 1 op 10 patiënten soms: bij meer dan 1 op 1.000 patiënten, maar minder dan 1 op 100 patiënten zelden: bij meer dan 1 op 10.000 patiënten, maar minder dan 1 op 1.000 patiënten

zeer zelden: bij minder dan 1 op 10.000 patiënten, met inbegrip van meldingen van geïsoleerde gevallen

De volgende bijwerkingen kunnen zich voordoen bij het gebruik van Nozinan:

Hartaandoeningen Versnelde hartslag

Zeer zelden: plotselinge dood, waarschijnlijk ten gevolge van een afwijkend hartritme (zie ook onder ‘Wees extra voorzichtig met Nozinan’).

Bloed- en lymfestelselaandoeningen

Bloedafwijkingen, tekort aan witte bloedlichaampjes, mogelijk met plotselinge hoge koorts, heftige keelpijn en zweertjes in de mond (agranulocytose), bloedarmoede (anemie), tekort aan bloedplaatjes, met blauwe plekken en bloedingsneiging (trombocytopenie).

Zenuwstelselaandoeningen

In het begin van de behandeling en/of bij het verhogen van de dosis:

 • Parkinson-achtige verschijnselen (bijvoorbeeld trillende handen, onwillekeurig schokkende bewegingen).
 • onvermogen om stil te zitten.

Verergering van depressies, slaperigheid, opwinding, hallucinatie (delirium).

Oogaandoeningen

Moeite met accomoderen, verhoogde oogboldruk, troebeling, eventueel vlekvormige pigment- afzetting, een enkele keer leidend tot functieverlies.

Nozinan tabl PIL jun12

Maagdarmstelselaandoeningen

Misselijkheid, braken en obstipatie, droge mond.

Zeer zelden: ernstige darmontsteking met onder andere kortademigheid, opgezwollen buik, slijmerig- bloederige diarree (necrotiserende enterocolitis).

Nier- en urinewegaandoeningen

Moeite met plassen.

Huid- en onderhuidaandoeningen

Ontsteking van de huid, overgevoeligheid voor (zon)licht, meer pigmentatie van de huid.

Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen

Krampen.

Voedings- en stofwisselingsstoornissen

Ongevoeligheid voor glucose, te hoog suikergehalte in het bloed (hyperglykemie).

Bloedvataandoeningen

Verlaging van de bloeddruk, bij snel opstaan kan duizeligheid ontstaan (orthostatische hypotensie). Vorming van bloedstolsels in de aderen, vooral in de benen (verschijnselen zijn onder andere zwelling, pijn en roodheid van het been), die via de bloedvaten in de longen terecht kunnen komen, wat pijn op de borst en ademhalingsmoeilijkheden veroorzaakt. Raadpleeg onmiddellijk een arts als u één of meer van deze verschijnselen opmerkt.

Lever- en galaandoeningen

Leverfunctiestoornissen, galstuwing (met geelzucht).

Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen

Bij vrouwen: kans op melkafscheiding en stoornissen van de cyclus. Bij mannen: kans op impotentie.

Zeer zelden (bij langdurig gebruik): borstvorming, verder erectie- en ejaculatiestoornissen (onder andere aanhoudende, pijnlijke erectie (priapisme)).

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen

Bij ouderen met dementie is een lichte toename van het aantal overlijdensgevallen gemeld bij patiënten die antipsychotica gebruiken vergeleken met patiënten die geen antipsychotica krijgen.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Nozinan niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking (achter: ‘niet te gebruiken na’) en de blisterverpakking (achter: ‘exp’). De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Bewaar beneden 25°C.

Bewaar in de oorspronkelijke verpakking.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Nozinan tabl PIL jun12

Advertentie

Anvullende Informatie

Wat bevat Nozinan

Het werkzame bestanddeel is levomepromazine. Iedere tablet bevat 25 mg levomepromazine. De andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: lactose, tarwezetmeel, siliciumdioxide, dextrine, magnesiumstearaat, hydroxypropylcellulose, polyoxyethyleenglycol 20 000.

Hoe ziet Nozinan er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Nozinan, tabletten 25 mg zijn filmomhuld en verpakt in doosjes met 100 tabletten in blisterverpakkingen.

Registratiehouder sanofi-aventis Netherlands B.V. Kampenringweg 45 D-E

2803 PE Gouda Telefoon: 0182 557 755

Nozinan, tabletten 25 mg is ingeschreven in het register onder RVG 00344

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juli 2012.

Nozinan tabl PIL jun12

Advertentie

Stof(fen) Levomepromazine
Toelating Nederland
Producent Sanofi
Verdovend Nee
ATC-Code N05AA02
Farmacologische groep Antipsychotica

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.